Ohvrite õigused riigiti

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

Kas mul on õigus otsus edasi kaevata?

Ohver võib otsuse edasi kaevata, kui ta on ase-erasüüdistaja, erasüüdistaja või tsiviilhageja või kui otsus sisaldab edasikaebamist võimaldavat sätet. Tsiviilhageja võib esitada apellatsioonkaebuse otsuse punkti osas, mis puudutab tsiviilnõude põhjendatust. Kui otsus sisaldab mõnda muud ohvriga seotud punkti, võib ohver esitada apellatsioonkaebuse ka selle punkti peale.

Millised on minu õigused pärast süüdimõistmist?

Kui esimese või teise astme kohtus määratud karistusega seoses on esitatud apellatsioonkaebus, on ohvril õigus viibida teise või kolmanda astme kohtu avalikul istungil, tutvuda menetluse käigus koostatavate dokumentidega, esitada ettepanekuid ja vastuväiteid ning pöörduda pärast prokuröri kohtukõnet sõnavõtuga kohtu poole.

Kas mul on pärast kohtumenetlust õigus abile või kaitsele? Kui kaua?

Vastus sellele küsimusele kuulub ohvrite toetamise osas justiitsministeeriumi justiitsküsimuste ja eraõiguse asekantsleri ning metoodika juhtimise asekantsleri vastutusalasse, ohvrite kaitsmise osas aga siseministeeriumi vastutusalasse.

Millist teavet mulle antakse, kui kurjategija mõistetakse süüdi?

Kohus peab esitama kannatanule kohtuotsuse, kust kannatanu saab teavet karistuse või süüdimõistetu suhtes rakendatavate meetmete laadi, liigi, ulatuse ja sisu kohta.

Kas mulle teatatakse, kui kurjategija vanglast vabaneb (sealhulgas ennetähtaegselt või tingimisi) või põgeneb?

Ohvril ja ohvri surma korral isikul, kes kasutab ohvri õigusi, on õigus sellele, et taotluse korral teavitatakse teda ohvriga seotud kuriteo puhul järgmisest:

a) eelvangistuses viibiva isiku vabastamine või põgenemine;

b) vangi mõistetud isiku tingimisi või lõplik vabastamine, põgenemine või vanglakaristuse kandmise katkestamine;

c) vahi alla võetud isiku vabastamine, põgenemine või vahi all hoidmise katkestamine;

d) ajutiselt sundravil viibiva isiku vabastamine või põgenemine;

e) sundravil viibiva isiku vabastamine, loata lahkumine või kohanemispuhkus ning

f) noore õigusrikkuja ajutine või alaline vabastamine noorte eri-õppekasvatusasutusest, sealt loata lahkumine või hariduse omandamise katkestamine.

Kas mind kaasatakse (tingimisi) vabastamist käsitleva otsuse tegemisse? Kas mul on näiteks õigus teha avaldus või esitada kaebus?

Viimase vangistuspäeva määrab kindlaks kinnipidamisasutus ja sel päeval korraldab asjaomane asutus vangi vabastamise. Kui kinnipidamisasutus teeb ettepaneku vabastada vang tingimisi, korraldab kriminaalkohtunik ärakuulamise, millest ohvrit ei teavitata ja kus ohver ei saa osaleda. Ohver ei saa teha avaldust ega esitada apellatsioonkaebust otsuse peale, mille kohus on teinud tingimisi vabastamise kohta.

Viimati uuendatud: 10/10/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.