Ohvrite õigused riigiti

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

Kuidas nõuda kurjategijalt kahju hüvitamist? (nt kohtuasi, tsiviilnõue, tsiviilhagi kriminaalmenetluses)

Üldjuhul saab kannatanu esitada kriminaalmenetluses nõude süüdistuse aluseks oleva teo tagajärjel tekitatud kahju hüvitamiseks tsiviilhagejana. Sellisel juhul lahendatakse tsiviilnõue kriminaalmenetluse raames. Tsiviilnõue võidakse maksma panna ka muude õiguslike vahendite abil. Asjaolu, et kannatanu ei ole esitanud tsiviilhagejana hagi, ei välista nõude täitmisele pööramise võimalust. Tsiviilkohtumenetluse seadustikus kindlaks määratud tingimustel võib tsiviilnõude kannatanu asemel täitmisele pöörata ka prokurör.

Kohus andis kurjategijale korralduse hüvitada mulle kahju / maksta hüvitist. Kuidas ma saan tagada, et kurjategija järgib seda korraldust?

Täitemenetluse võib algatada 30 päeva jooksul pärast kohtu kindlaks määratud kohustuste täitmiseks ette nähtud aja lõppu. Sellega seoses esitab kohus täitemenetluse toimiku, võttes aluseks kriminaalmenetluses tehtud otsuse selle osa, mis käsitleb tsiviilnõuet.

Kas riik võib teha mulle ettemakse, juhul kui kurjategija korraldust ei järgi? Millistel tingimustel?

Riik ei saa teha Teile ettemakset. Ent kui Teie suhtes on toime pandud tahtlik vägivallategu, millega on tekitatud Teile kehavigastusi ja kahjustatud Teie tervist, võite saada riigilt hüvitist. Riigi makstav hüvitis ei sõltu tsiviilnõudest, kuid kui Teie kantud kahju hüvitati kolme aasta jooksul pärast Teie hüvitistaotluse kohta lõpliku otsuse tegemist muudest allikatest (nt kohus või kindlustusandja), peate riigi antud hüvitise tagasi maksma.

Kas mul on õigus saada riigilt hüvitist?

Teil on õigus saada riigilt hüvitist, kui Teie suhtes on toime pandud tahtlik vägivallategu, mis on tõsiselt kahjustanud Teie füüsilist puutumatust ja tervist.

Teil võib olla õigus riigi makstavale hüvitisele ka siis, kui olete sellise ohvri lähedane või ülalpeetav või kui olete tasunud hukkunud ohvri matuste eest.

Riigilt on õigus hüvitist saada vaid neil ohvritel, kes kannatavad rahalist olukorda või muid seaduses sätestatud tingimusi arvesse võttes puudust.

Võite esitada oma taotluse riigilt hüvitise saamiseks ükskõik millisele ohvriabiteenistusele (piirkondlikus valitsusasutuses). Teie taotluse kohta otsust tehes uurib ametiasutus kahjusumma ja kuriteo vahelist põhjuslikku seost.

Hüvitistaotluse võib tavaliselt esitada kolme kuu jooksul pärast kuriteo toimepanekut ja hüvitise maksimumsumma on 2017. aastal 1 599 105 Ungari forintit.

Kas mul on õigus saada hüvitist juhul, kui kurjategijat ei mõisteta süüdi?

Kui Teie kuriteoteade lükatakse tagasi, kui eeluurimine lõpetatakse või kui süüdistatav vabastatakse süüdistusest seaduses kindlaks määratud alustel (alaealisus, vaimse tervisega seotud probleemid, sundimine või ähvardamine, eksimus, seaduslik enesekaitse, äärmine vajadus või ülema käsk), on Teil õigus saada riigilt hüvitist.

Riigi makstav hüvitis ei sõltu tsiviilnõudest, kuid kui Teie kantud kahju hüvitati kolme aasta jooksul pärast Teie hüvitistaotluse kohta lõpliku otsuse tegemist muudest allikatest (nt kohus või kindlustusandja), peate riigi antud hüvitise tagasi maksma.

Kui Te panete oma tsiviilõigusi maksma väljaspool kriminaalmenetlust, käsitletakse kriminaalvastutuse ja hüvitise küsimust teineteisest eraldi, st kahe eraldi menetluse tulemusel võidakse teha erineva sisuga otsused.

Kas mul on õigus erakorralisele maksele, kui ma ootan otsust oma hüvitisnõude kohta?

Süüteo ohvrina võib Teil olla õigus saada kohest rahalist abi, millega leevendatakse süüteoga põhjustatud kriisiolukorda väga lühikese aja jooksul. Võite esitada oma taotluse ohvriabiteenistusele (piirkondlikus valitsusasutuses). Hüvitise saamise tingimus on see, et olete teatanud kuriteost politseile. Kohese rahalise abi andmise kohta otsuse tegemisel lähtutakse võrdsuse põhimõttest ja seda abi võib anda ohvrile, hindamata seda, kas ohver kannatab puudust. Menetluse käigus tuleb siiski kontrollida, kas ohvri isiklikud asjaolud, mis on tingitud kuriteost, õigustavad sellist liiki rahalise abi andmist. Kohene rahaline abi ei ole hüvitis ja selle eesmärk ei ole korvata või leevendada kuriteoga põhjustatud kahju. Seda võib anda kannatanu toitlustus-, majutus-, sõidu-, riietus-, ravi- ja matusekulude katmiseks. Kohese rahalise abi suuruse kindlaksmääramisel võetakse aluseks kuriteost tulenev kannatanu olukord ja selle aja pikkus, mille vältel kannatanu ei suuda lahendada oma finantsprobleeme ise. Maksimaalne abisumma on 2017. aastal 106 607 Ungari forintit.

Viimati uuendatud: 10/10/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.