Ohvrite õigused riigiti

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

Teid käsitatakse kuriteo ohvrina, kui Teile tehakse kahju teoga, mis Ungari õiguse kohaselt on kuritegu, näiteks kui Teile tekitatakse kahju või kahjustatakse või varastatakse Teie vara. Kuriteoohvrile on Ungari õiguses ette nähtud teatavad õigused enne kohtumenetlust, menetluse ajal ja pärast kohtumenetlust. Menetluse etapist olenevalt võite Te võite paluda teavet oma õiguste ja kohustuste kohta kriminaalmenetluses kas uurimisasutuselt, prokuratuurilt või kohtult.

Ungaris algab kriminaalmenetlus uurimisega. Uurimist toimetab tavaliselt politsei prokuratuuri järelevalve all. Kui uurimine on lõpetatud, otsustab prokurör esitada süüdistuse ja asja arutatakse edasi kohtus, või menetlus lõpetatakse, kuna ei ole piisavalt tõendeid või kriminaalvastutus on välistatud või seda ei kohaldata enam.

Kui asi jõuab kohtusse, uurib kohus kogutud tõendeid ja otsustab, kas süüdistatav on süüdi. Ungari kriminaalmenetlusõiguse kohaselt (välja arvatud teatavate menetlusliikide korral) võib kohus koguda tõendeid kohtuliku arutamise ajal: Teid võidakse kutsuda kohtulikule arutamisele ja tunnistajana üle kuulata. Kui süüdistatav mõistetakse süüdi, siis määratakse talle karistus. Kui leitakse, et süüdistatav ei ole süüdi, mõistetakse ta õigeks.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel:

1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal

3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

4 - Hüvitis

5 - Minu õigus saada abi ja toetust

Viimati uuendatud: 10/10/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.