Ohvrite õigused riigiti

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

Milline võib olla minu osa kohtumenetluses?

Millised on minu õigused tunnistajana?

Ma olen alaealine. Kas mul on täiendavad õigused?

Kas mul on võimalik saada õigusabi?

Kuidas saan ma kaitset, kui olen ohus?

Kuidas saan ma taotleda õigusrikkujalt kahju hüvitamist või saada riigilt kompensatsiooni?

Kas on võimalus kokkuleppe saavutamiseks või lepitusmenetluse alustamiseks õigusrikkuja ja minu vahel?

Ma olen välismaalane. Kuidas kaitstakse minu õigusi ja huve?

Lisateave

Milline võib olla minu osa kohtumenetluses?

Te võite osaleda kohtumenetluses menetluses eristaatust mitteomava ohvri või tsiviilhagejana. Tsiviilhagejana võite nõuda õigusrikkumise toimepanijalt kahju hüvitamist ning teil on ohvriga võrreldes mõned täiendavad õigused.

Ohvrina on teil õigus:

 • saada tasuta tõlkeid dokumentidest ja suulist tõlget kohtulikust arutelust, kui te ei mõista kohtuistungil kasutatavat keelt; osaleda kõigil avalikel istungitel; osaleda kinnistel istungitel, kui teid on kutsutud sinna tunnistajana; te olete kohustatud kohale ilmuma ainult juhul, kui te peate ütlusi andma;
 • olla kutsutud kohtuistungile ütlusi andma, kui toimub suuliste väidete esitamine – te saate prokurörilt kirjaliku kohtukutse ning te vastate kohtu ja kaitseadvokaatide küsimustele;
 • saada tasuta koopia oma ütlustest kas kohe või ühe kuu jooksul pärast istungit;
 • olla esindatud advokaadi poolt;
 • saada abi ohvriabiteenistustelt;
 • astuda menetlusse tsiviilhagejana enne seda, kui prokurör esitab süüdistuse.

Tsiviilhagejana:

 • saate kirjaliku kutse ilmuda istungile, kus esitatakse suulised väited;
 • on teil õigus viibida kõigil avalikel ja kinnistel istungitel; te peate olema kohal, et esitada oma süüdistus, ning teil on üldine sõnaõigus pärast tunnistajate ärakuulamist;
 • võite esitada väiteid kõigis küsimustes, mis on seotud teie tsiviilhuvidega, ning anda ütlusi faktide kohta; teie advokaat võib küsitleda eksperte ja kaitse esitatud tunnistajaid;
 • on teil õigus saada oma advokaadi kaudu koopia toimikust, et valmistada istungiks ette oma väited;
 • on teil õigus kohtus esinemise ajaks ja enne seda, kui kohtunik langetab otsuse juhtumi asjaolude kohta, taotleda menetlusega seotud kulutuste ning eelkõige ekspertide ja tunnistajatega seotud kulude hüvitamist; kui süüdistatav mõistetakse õigeks või kui te lahkute menetlusest, siis tasute oma kulutused ise, kuid teie rahalist olukorda arvesse võttes võib kohus teid sellest kohustusest täielikult või osaliselt vabastada.

Millised on minu õigused tunnistajana?

Kui teid kutsutakse kohtumenetluse ajal ülekuulamisele kui tunnistajat, peate te kohtuistungist osa võtma ja rääkima kohtunikule kõik, mida te juhtumi kohta teate.

Kohtumenetluse ajal pannakse teid istuma kohtusaali tagumisse otsa, et vältida otsekontakti teie ja süüdistatavate vahel.

Tunnistajana võite taotleda ütluste andmisega seotud kulude hüvitamist.

Ma olen alaealine. Kas mul on täiendavad õigused?

Kui te olete alaealine, on teil mõni täiendav õigus:

 • kui teie huvide kaitse ei ole täielikult tagatud vähemalt ühe teie õigusesindaja poolt, siis võidakse teile määrata eriesindaja, kes tagab teie huvide kaitse ja jõustab teie kui tsiviilhageja õigusi;
 • teid võib kohtuistungil saata teie valitud täiskasvanu.

Kas mul on võimalik saada õigusabi?

Kui teil puuduvad piisavad rahalised vahendid, on teil soovi korral õigus saada advokatuuri nõukogu korraldatud tasuta õigusabi, kui te olete:

 • Luksemburgi kodanik;
 • Luksemburgi elamisluba omav välisriigi kodanik;
 • ELi liikmesriigi kodanik;
 • kolmanda riigi kodanik, kellel on õigus saada Luksemburgis õigusabi välislepingu alusel.

Teie rahaliste vahendite kindlaksmääramiseks võetakse arvesse teie brutosissetulekut, samuti teie leibkonda kuuluvate isikute rahalisi vahendeid. Lisaks teie rahaliste vahendite ebapiisavuse arvestamisele võidakse teile anda õigusabi ka muudel mõjuvatel põhjustel, mis on seotud teie sotsiaalse, perekondliku või materiaalse olukorraga.

Kuidas saan ma kaitset, kui olen ohus?

Kohtumenetluse ajal erilisi kaitsemeetmeid ei kohaldata.

Kohtuistungil istuvad süüdistatavad oma advokaatide läheduses, samas kui teie kas tunnistaja või tsiviilhagejana istute kohtusaali tagumises otsas, et puuduks otsene kontakt teie ja süüdistatava vahel.

Kuidas saan ma taotleda õigusrikkujalt kahju hüvitamist või saada riigilt kompensatsiooni?

Õigusrikkujalt kahju sissenõudmiseks peate osalema menetluses tsiviilhagejana. Kui te astute menetlusse kohtuistungi ajal, peate selleks esitama avalduse, millele on lisaks teile alla kirjutanud kohtuistungi sekretär, või esitama kohtule vastavasisulise taotluse. Suuliste väidete esitamise ajal esitate teie ja esitab teie advokaat väiteid süüdistatava süüdimõistmiseks ja teile põhjustatud kahju heastamiseks.

Samuti võite taotleda kompensatsiooni riigilt. Täpsemat teavet kuriteoohvritele Luksemburgis makstava kompensatsiooni kohta leiate Euroopa Justiitsvõrgustiku vastavalt teabelehelt (kättesaadav inglise, prantsuse ja saksa keeles ning muudes keeltes).

Kas on võimalus kokkuleppe saavutamiseks või lepitusmenetluse alustamiseks õigusrikkuja ja minu vahel?

Lepitusmenetlust ei ole võimalik kasutada pärast süüdistuse esitamist.

Ma olen välismaalane. Kuidas kaitstakse minu õigusi ja huve?

Kui te olete välismaalane, on teil eelkõige järgmised täiendavad õigused:

 • te võite kasutada tasuta tõlgi abi, kui te ei räägi ühtegi Luksemburgi ametlikest keeltest, s.t luksemburgi, prantsuse või saksa keelt;
 • te võite saada tasuta õigusabi, kui teil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid ning te olete välisriigi kodanik, kellele on antud õigus riiki elama asuda, ELi liikmesriigi kodanik või kolmanda riigi kodanik, kellel on õigus saada Luksemburgis õigusabi välislepingu alusel.

Lisateave

 • Kriminaalmenetluse seadustik (Code d’Instruction Criminelle) – prantsuse keeles.
 • 12. märtsi 1984. aasta seadus vägivaldsete kuritegude ohvritele tekitatud kehavigastuste eest hüvitise maksmise ja pettusliku maksejõuetuse tõkestamise kohta (Loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommage corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse) – prantsuse keeles.
Viimati uuendatud: 08/11/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.