Ohvrite õigused riigiti

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

Teid käsitatakse kuriteoohvrina, kui te olete kandnud kahju, nt teid on vigastatud või on kahjustatud või varastatud teie vara jne, ning see on toimunud sellise intsidendi tulemusena, mis on siseriikliku õiguse kohaselt kuritegu. Kuriteoohvrile on seadusega ette nähtud teatavad individuaalsed õigused nii enne kui ka pärast kohtumenetlust ja selle ajal.

Luksemburgis koosneb kriminaalmenetlus kahest etapist: eeluurimine ja kohtumenetlus. Eeluurimist toimetab tavaliselt politsei ja/või eeluurimiskohtunik. Kui uurimine on lõpule viidud, saadetakse asi kohtu kolleegiumile. Kolleegium otsustab, kas saata asi arutamiseks kohtusse või lõpetada see selles etapis.

Kui asi saadetakse arutamiseks kohtusse, korraldab kohus istungi kogutud tõendite läbivaatamiseks ning otsustab, kas õigusrikkuja on süüdi või mitte. Kui õigusrikkuja süü leiab tõendamist, mõistab kohus ta süüdi ning määrab talle karistuse. Kui kogutud tõendid ei ole piisavad õigusrikkuja süüdimõistmiseks, mõistab kohus ta õigeks.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal

3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

4 - Hüvitis

5 - Minu õigus saada abi ja toetust

Viimati uuendatud: 08/11/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.