Ohvrite õigused riigiti

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Kas mul on õigus otsus edasi kaevata?

Kohtumenetlus lõpeb kohtuotsusega, millega süüdistatav mõistetakse süüdi või õigeks. Kui süüdistatav mõistetakse süüdi, määrab kohus talle karistuse. Malta õiguse kohaselt on üksnes süüdistataval ja peaprokuröril õigus süüdi- või õigeksmõistmine ja/või karistus kriminaalapellatsioonikohtusse edasi kaevata.

Kui esitati apellatsioonkaebus ja Te olite esimeses kohtuastmes tsiviilhageja, lubatakse Teie advokaadil siiski tutvuda kõigi apellatsioonimenetlusega seotud asjakohaste dokumentidega.

Millised on minu õigused pärast süüdimõistmist?

Pärast karistuse jõustumist on Teil õigus saada kohtuotsuse ärakiri. Kui kohus määrab kurjategijale karistuseks vangistuse, on Teil õigus saada teavet selle kohta, kui kurjategija vabastatakse või kui ta põgeneb.

Kas mul on pärast kohtumenetlust õigus abile või kaitsele? Kui kaua?

Teil on õigus saada abi või kaitset pärast kriminaalmenetluse lõppu, kohtumenetluse ajal ja nii kaua, kui see on asjakohane.

Millist teavet mulle antakse, kui kurjategija mõistetakse süüdi?

Teile antakse lõpliku süüdimõistva kohtuotsuse ärakiri.

Kas mulle teatatakse, kui kurjategija vanglast vabaneb (sealhulgas ennetähtaegselt või tingimisi) või põgeneb?

Jah, Teid teavitatakse, kui kurjategija vanglast vabaneb või põgeneb.

Kas mind kaasatakse vabastamist või tingimisi vabastamist käsitleva otsuse tegemisse? Kas mul on näiteks õigus teha avaldus või esitada kaebus?

Teid ei kaasata selliste otsuste tegemisse, kuid Teid teavitatakse neist.

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.