Ohvrite õigused riigiti

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Kellega ma pean abi ja toetuse saamiseks ühendust võtma, kui ma olen kuriteoohver?

Politsei
Veebisait: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Riiklik abivajavate laste ja perekondade sotsiaalhoolekandeamet Appoġġ
Veebisait: http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Justiitsosakond – kuriteokahju hüvitamisega seotud abi
Kontaktandmed:
e-posti aadress: info.justicedepartment@gov.mt
telefon: +356 25674330
aadress: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Malta õigusabiamet
Veebisait: https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Ohvriabitelefon

Tugiliin 179

Kas ohvriabi on tasuta?

Jah, ohvriabi on tasuta.

Millist abi võin ma saada riiklikelt ametiasutustelt?

Teil on õigus saada järgmisi ohvriabiteenuseid:

  1. kuriteoohvrite õigustega seotud teave, nõustamine ja tugi, sealhulgas seoses sellega, kuidas taotleda hüvitist kuriteoga tekitatud kahju eest, ning teave Teie rolli kohta kriminaalmenetluses, sealhulgas kriminaalmenetluses osalemiseks ettevalmistamine;
  2. teave olemasolevate asjakohaste ohvriabiteenuste kohta või otsene suunamine nende juurde;
  3. emotsionaalne ja võimaluse korral psühholoogiline tugi;
  4. rahaliste ja praktiliste küsimustega seotud nõustamine;
  5. teisese või korduva ohvristamise, hirmutamise ja kättemaksu ohu ja selle ennetamisega seotud nõustamine.

Millist abi võin ma saada valitsusvälistelt organisatsioonidelt?

Ohvriabiorganisatsioonilt Victim Support Malta võite saada emotsionaalset tuge kuriteost tingitud traumast ülesaamiseks, õigusteavet kuriteoohvritega seotud kriminaalmenetluste kohta ja praktilist abi, näiteks politseiga suhtlemiseks.
Veebisait: http://victimsupport.org.mt/
St Jeanne Antide Foundation

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.