Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Ohvrite õigused riigiti

Põhja-Iirimaa

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

Kas mul on õigus otsus edasi kaevata?

Kannatanud süüdimõistvat või karistuse määramise otsust edasi kaevata ei saa.

Millised on minu õigused pärast süüdimõistmist?

Pärast kohtumenetlust on Teil järgmised õigused:

 • kui olete kutsutud kohtusse ütlusi andma, on Teil õigus kulude hüvitamisele vastavalt riigiprokuratuuri otsusele;
 • Teil on õigus saada kannatanute ja tunnistajate abistamise teenistuselt (Victim and Witness Care Unit) teavet kohtumenetluse tulemuse kohta, sealhulgas olemasolu korral otsuse põhjenduste lühikokkuvõte;
 • kannatanute ja tunnistajate abistamise teenistus peab Teid suunama ohvriabiteenuste osutajate juurde, kui see on vajalik ja võimalik.

i. Kui rahukohtu (Magistrates’ Court) süüdimõistev või karistuse määramise otsus kaevatakse edasi kroonikohtusse (Crown Court)

Teil on õigus saada kannatanute ja tunnistajate abistamise teenistuselt järgmist teavet:

 • kas otsus on edasi kaevatud;
 • kohtuistungi kuupäev, kellaaeg ja koht;
 • apellatsioonkaebuse menetlemise tulemused, sealhulgas esialgse karistuse muutmine.

Teil on ka järgmised õigused:

 • õigus oodata kohtu eesruumis ja istuda kohtusaalis kaebajast ja tema perekonnast ning sõpradest eraldi. Kohus tagab selle võimaluse korral;
 • kroonikohus (Crown Court) peab määrama Teile kontaktisiku;
 • Teil on õigus saada ohvriabiteenistuselt teavet, kui see on vajalik ja kättesaadav.

ii. Kui süüdimõistev või karistuse määramise otsus kaevatakse edasi apellatsioonikohtusse või selle peale esitatakse õigusküsimustega piirduv kassatsioonkaebus Ühendkuningriigi kõrgeimasse kohtusse

Teil on õigus saada kannatanute ja tunnistajate abistamise teenistuselt järgmist teavet:

 • kaebajale on antud luba esitada edasikaebus;
 • kohtuistungi kuupäev, kellaaeg ja koht;
 • Teile teatatakse, kui kaebaja vabastatakse kautsjoni vastu või kautsjoni vastu vabastamise tingimusi muudetakse ja
 • kui kohtuistungi kuupäeva on muudetud;
 • Teile määratakse kontaktisik teise astme kriminaalkohtus või Ühendkuningriigi kõrgeimas kohtus;
 • edasikaebuse arutamise tulemus. See hõlmab ka esialgse karistuse muutmist;
 • õigus oodata kohtu eesruumis ja istuda kohtusaalis kaebajast ja tema perekonnast ning sõpradest eraldi. Kohus tagab selle võimaluse korral. Üldjuhul kaebaja kõrgeima kohtu istungil ei osale. Kui kaebaja on kohal ja Te ei soovi kohtusaalis viibida, korraldatakse Teie eraldiolek;
 • õigus taotleda teise astme kriminaalkohtult või Ühendkuningriigi kõrgeimalt kohtult pärast kohtuotsuse väljakuulutamist selle ärakirja.

Kui olete hukkunu lähisugulane, on Teil pärast otsuse edasikaebamist õigus kohtuda riigiprokuratuuri esindajaga, kes peab Teile selgitama edasikaebuse olemust ja kohtu toiminguid.

Kriminaalasjade läbivaatamise komisjon (Criminal Cases Review Commission)

Kurjategijalt taotluse saamise korral vaatab kriminaalasjade läbivaatamise komisjon läbi tema toime pandud kuriteo eest tehtud süüdimõistva või karistuse määramise otsuse. Uue teabe või uute väidete ilmnemisel, mille tõttu võib süüdimõistmine osutuda ohtlikuks või karistus liiga pikaks, võib komisjon saata karistuse uuesti läbivaatamisele. Komisjon saab süüdimõistetud isikutelt aastas umbes 1000 taotlust ning umbes 30–40 asjaomast otsust saadetakse uuesti läbivaatamisele. Otsuse läbivaatamisel hindab komisjon selle võimalikku mõju Teile ning otsustab, kas teavitada Teid sellest või mitte. Komisjon esitab oma otsuse põhjenduse Teie kontaktvormil ning vajaduse korral teavitab oma otsusest politseid.

 • Komisjon peab Teile teatama, kui ta peab Teile läbivaatamisest teatamist mõistlikuks.
 • Kui komisjon leiab, et läbivaatamise ajal tuleb Teiega ühendust võtta, teatab ta Teile, et ta on saanud läbivaatamistaotluse ning et otsus vaadatakse läbi. Pärast läbivaatamist otsustab komisjon, kas süüdimõistva või karistuse määramise otsuse peaks läbi vaatama kohus ning teatab Teile oma otsusest, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt öelnud, et ei soovi, et Teile sellest teatatakse.
 • Kui komisjon leiab, et läbivaatamise ajal ei ole vaja Teiega ühendust võtta, kuid otsustab seejärel, et süüdimõistva või karistuse määramise otsuse peaks läbi vaatama kohus, eeldatakse, et komisjon teatab Teile sellest.

Kas mul on pärast kohtumenetlust õigus abile või kaitsele? Kui kaua?

 • Teil on õigus kasutada ohvriabiteenuseid igal ajal olenemata sellest, kas olete esitanud kuriteoteate või mitte, ning pärast uurimise ja kohtumenetluse lõppemist.

Millist teavet mulle antakse, kui kurjategija mõistetakse süüdi?

 • Kannatanute ja tunnistajate abistamise teenistus (Victim and Witness Care Unit) peab teatama Teile kahtlustatavale määratud karistusest (kui ta mõistetakse süüdi). See hõlmab ka karistuse tähenduse ja mõju lühikest selgitust.
 • Teil on õigus suunamisele riigiprokuratuuri, kus vastatakse Teie küsimustele karistuse kohta, millele ohvrite ja tunnistajate abistamise teenistus ei oska vastata.
 • Lisaks eelnimetatud õigustele pakutakse Teile juhul, kui Te olete hukkunu lähisugulane, vajaduse korral võimalust kohtuda riigiprokuratuuri esindajaga, kes selgitab Teile karistuse laadi. See kohtumine toimub tavaliselt kohtus.

Kas mulle teatatakse, kui kurjategija vanglast vabaneb (sealhulgas ennetähtaegselt või tingimisi) või põgeneb?

Kui kurjategijale mõistetakse vabadusekaotus, sundravi haiglas või ta määratakse kriminaalhoolduse alla, teavitab kannatanute ja tunnistajate abistamise teenistus (Victim and Witness Care Unit) Teid sellest, kuidas osaleda asjaomases süüdimõistmise järgses ohvriabikavas. Teil on õigus küsida kuriteoohvrite teabeteenistuselt kindlat liiki teavet. Teabeteenistus, mida haldab Põhja-Iirimaa kriminaalhooldusnõukogu (Probation Board for Northern Ireland), kooskõlastab eri ohvriabiteenistuste tööd, mis hõlmab kõiki kolme kuriteoohvrite teavitamise kava. Need kolm kava on kuriteoohvrite kurjategija vabastamisest teavitamise kava (PRVIS), Põhja-Iirimaa kriminaalhooldusnõukogu kuriteoohvrite teavitamise kava ning vaimupuudega kurjategijate toime pandud kuriteo ohvrite teavitamise kava. Need on seotud järgmisega:

 • noored kurjategijad, kellele on mõistetud eluaegse vabadusekaotusega samaväärne karistus, kes on süüdi mõistetud raskes kuriteos või kellele on kroonikohus (Crown Court) mõistnud vabadusekaotuse noortevanglas (kui kurjategija saab 18 aastat vanaks). Vanglakava hõlmab ka täiskasvanud kurjategijaid (18-aastased ja vanemad), kellele on mõistetud kuuekuuline või pikem vabadusekaotus;
 • kurjategijad, kes on määratud Põhja-Iirimaa kriminaalhooldusnõukogu järelevalve alla, ning
 • kurjategijad, kellele on määratud sundravi kinnises haiglas.

Kuriteoohvrite kurjategija vabastamisest teavitamise kava (Prisoner Release Victim Information Scheme (PRVIS))

Kui registreerute kavas osalemiseks, on Teil õigus saada kuriteoohvrite teabeteenistuselt (Victim Information Unit) (keda on teavitatud otsusest või selle tulemusest) ilma tarbetu viivituseta järgmist teavet:

 • eeldatav aasta ja kuu, mil kinnipeetav vabastatakse kinnipidamisasutusest või tal tekib õigus ajutisele vabastamisele;
 • kui kaalutakse kinnipeetava ajutist vabastamist;
 • seoses kinnipeetava ajutise vabastamisega tehtud otsused ning
 • kinnipeetava vabastamise teadaolevad tingimused või ajutise vabastamise tingimused, mille rikkumisel satub kinnipeetav uuesti kinnipidamisasutusse, välja arvatud juhul, kui sellise teabe jagamine seaks kellegi ohtu või on kindlaks tehtud, et selle tulemusel satuks ohtu kurjategija.

Kui kurjategijale mõistetakse eluaegne vabadusekaotus, kindlaksmääramata pikkusega vabadusekaotus või pikendatud vabadusekaotus, mille puhul otsustab vabastamise üle kriminaalhooldusvolinik (Parole Commissioner), peab kuriteoohvrite teabeteenistus (Victim Information Unit) Teile teatama, kui kaalutakse kurjategija vabastamist. Teil on ka õigus avaldada oma arvamust kurjategija vabastamise kohta kriminaalhooldusvolinikule (kuriteoohvrite teabeteenistuse kaudu) enne, kui kaalutakse kurjategija vabastamist. Teile tuleb teatada kriminaalhooldusvoliniku otsusest ning kui otsustatakse kurjategija vabastada, siis tingimisi vabastamise tingimustest.

Teil on ka õigus esitada oma seisukoht kuriteoohvrite teabeteenistusele või rääkida sellest, mis teeb Teile muret seoses Teie ohutusega, ning Teie arvamust võetakse hindamisel arvesse, kui kurjategija taotleb ajutist vabastamist või kui kaalutakse tema tingimisi vabastamist.

Väga harva võib juhtuda, et kurjategija vabastamisest saab Teile teatada alles pärast selle toimumist. Juhul kui kurjategija põgeneb kinnipidamisasutusest, mis on küll väga ebatõenäoline, peab politsei või vanglateenistus Teid sellest ilma tarbetu viivituseta teavitama, välja arvatud juhul, kui sellise teabe jagamine seaks kellegi ohtu või on kindlaks tehtud, et selle tulemusel satuks ohtu kurjategija. Politsei või vanglateenistus peab Teid teavitama ka meetmetest, mis on võetud Teie kaitsmiseks.

Põhja-Iirimaa kriminaalhooldusnõukogu (Probation Board for Northern Ireland) kuriteoohvrite teavitamise kava

Kui registreerute kavas osalemiseks, on Teil õigus saada kuriteoohvrite teabeteenistuselt (keda on teavitatud otsusest või selle tulemusest) ilma tarbetu viivituseta järgmist teavet:

 • kuidas juhtumit menetletakse;
 • kriminaalhoolduse liik ja kestus ning selle üldised tingimused (sealhulgas muutused);
 • kriminaalhoolduse lisatingimused, sealhulgas nende muutused;
 • vajaduse korral üldkasuliku töö tundide arv ning
 • kohtuasjaga seotud muud täiendavad karistused.

Teil on õigus valida, kuidas Te soovite seda teavet saada (näiteks näost näkku, telefoni teel või kirjalikult), ning arutada võimalikke probleeme kuriteoohvrite teabeteenistuse töötajatega. Teatavatel juhtudel pakub teabeteenistus Teile ka võimalust esitada oma arvamus ja probleemid kuriteoohvri avalduses, et kriminaalhooldusvolinikud saaksid neid arvesse võtta.

Vaimupuudega kurjategijate kuriteo ohvrite teavitamise kava (Mentally Disordered Offenders Victim Information Scheme)

Selle kava raames teatatakse Teile, kui kaalutakse kurjategija ajutist, tingimisi või lõplikku haiglast vabastamist. Kui registreerute kavas osalemiseks, on Teil õigus saada kuriteoohvrite teabeteenistuselt (keda on teavitatud otsusest või selle tulemusest) ilma tarbetu viivituseta järgmist teavet:

 • kaalutakse kurjategija ajutist vabastamist;
 • kurjategija vabastatakse ajutiselt või lõplikult haiglast järgmise paari nädala jooksul ning vabastamise üldised tingimused, mis on Teie seisukohast asjakohased; ning
 • asjakohased kurjategija haiglast lahkumise tingimused.

Teil on ka õigus esitada kuriteoohvrite teabeteenistusele kirjalikult oma arvamus selle kohta, kuidas kavandatud vabastamine mõjutab Teie ohutust ja heaolu ning millistel tingimustel tuleks kurjategija haiglast vabastada.

Viimati uuendatud: 14/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.