Ohvrite õigused riigiti

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

Kellega ma pean abi ja toetuse saamiseks ühendust võtma, kui olen kuriteoohver?

Võite pöörduda sellise sotsiaalabi ja lastekaitse peadirektoraadi poole (Direcţia generale de asistență socială și protecția copilului – DGASPC), mille jurisdiktsiooni alla kuulub teie alaline viibimiskoht või elukoht (st kus te praegu elate), ja otse eraõigusliku või riikliku sotsiaalteenuste osutaja poole, ent sel juhul peab teenuseosutaja sellest asjaomast peadirektoraati kirjalikult teavitama.

Olenevalt sellest, millisesse kategooriasse teie juhtum kuulub, võite pöörduda eri asutuste poole.

Riiklik naiste ja meeste võrdsete võimaluste amet (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați – ANES)

Amet pakub eri liiki teenuseid, näiteks

  • tasuta ja anonüümne abitelefon perevägivalla ohvritele – kõigil nädalapäevadel ööpäev läbi töötav kõnekeskus – 0800 500 333;
  • spetsiaalsed sotsiaalteenused perevägivalla ohvrite erakorralise vastuvõtu keskustes;
  • nõustamine, teave ja juhised perevägivalla ohvritele.

Kontakt:

Aadress: 5 Intrarea Camil Petrescu, Sector 1, Bucharest

Telefon: +40 21 313 0059

E-post: secretariat@anes.gov.ro

http://www.anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Siseministeeriumi alluvuses tegutsev riiklik inimkaubanduse vastase võitluse amet (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP)

Apellatsioonikohtute võrgustikku kuulub 15 piirkondlikku keskust. Iga keskus tegutseb mõne apellatsioonikohtu juures.

Keskused pakuvad eri liiki teenuseid, sealhulgas järgmisi:

  • ööpäev läbi töötav abitelefon, mis võimaldab kodanikel saada teavet ja teavitada võimalikest inimkaubanduse juhtumitest: abiliin 0800 800 678 (riigisisene tasuta number) või +40 21 313 3100 (välismaalt helistamiseks). Tööaeg: esmaspäevast reedeni kell 8.00–16.00;
  • asjaomaste ametiasutuste teavitamine võimalikest inimkaubanduse juhtumitest;
  • ohvrite abistamine 15 piirkondliku keskuse kaudu.

Kontakt:

Aadress: Str. Ion Câmpineanu 20, 5th floor, Sector 1, Bucharest

Tel: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00
Faks: +40 21 319 01 83

E-post: anitp@mai.gov.ro
Veebisait: https://anitp.mai.gov.ro/english/

Töö- ja sotsiaalse õigluse ministeeriumi alluvuses tegutsev riiklik tööhõiveamet (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM)

ANOFM pakub oma territoriaalsete struktuuride kaudu kutsealaseid tööhõive- ja koolitusteenuseid registreeritud isikutele, kes otsivad tööd, sealhulgas neile, kes on langenud kuriteo ohvriks ja eelkõige inimkaubanduse ohvritele.

Kontakt:

Str. Avalanșei 20-22, Sector 4, Bucharest, sihtnumber: 040305

Tel: +40 21 303 98 31
Faks: +40 21 303 98 38

E-post: anofm@anofm.ro
Veebisait: https://www.anofm.ro/

Rumeenia politsei peainspektsioon (Inspectoratul General al Poliției Române – IGPR)

Peainspektsioon, millel on territoriaalsed struktuurid üksnes piiriäärsetes maakondades, pakub riikliku inimkaubanduse vastase võitluse ameti (ANITP) taotlusel tuge, et aidata ohvril osaleda kriminaalmenetluse eri etappides.

Politsei teavitab teid õigustest, mis teil ohvrina on.

Peainspektsiooni eristruktuurid võivad pakkuda kohtumenetluse ajal ka füüsilist kaitset.

Töö- ja sotsiaalse õigluse ministeeriumi alluvuses tegutsev laste õiguste kaitse ja lapsendamise eest vastutav riiklik asutus (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA)

ANPDCA on institutsioon, mis vastutab laste ja lapsendamisega seotud õiguste kaitset käsitlevate eeskirjade kohaldamise ja täitmise järelevalve ning riiklike või eraõiguslike teenuseosutajate selles valdkonnas tehtava töö koordineerimise eest.

Lastekaitse süsteem on detsentraliseeritud, sest DGASPCd ehk sotsiaaltöö ja lastekaitse peadirektoraadid (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului) annavad aru maakondade volikogudele või Bukaresti kohalikele omavalitsustele.

Sotsiaaltöö ja lastekaitse peadirektoraadid osutavad mitmesuguseid teenuseid, nagu lastevastase vägivalla juhtumite hindamine ja väljatöötatud kava kohaste teenuste osutamine, puudega laste komplekshindamine, teiste puudega isikute komplekshindamine, sotsiaalkiirabi, sotsiaalhoolekande abitelefon, perevägivalda ja inimkaubandust ennetavad sotsiaalteenused, eri asutuste spetsiaalsed sotsiaalteenused.

Kontakt: http://www.copii.ro/

Vabaühendused

Inimkaubanduse valdkond; juurdepääsuks klõpsata lingil:

Perevägivalla ennetamise ja tõkestamise valdkond; juurdepääsuks klõpsata lingil:

Laste õiguste kaitse valdkonnas:

Päästke Lapsed (Salvați copiii)

Aadress: Intr. Ștefan Furtună 3, Sector 1, Bucharest, sihtnumber: 010899, Romania

Tel: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Sotsiaalsed Alternatiivid (Alternative Sociale)

Șoseaua Nicolina 24, Bl. 949, parter, sihtnumber 700722, Iași

Telefon: +40 332 407 178

https://www.alternativesociale.ro/

Ohvriabitelefon

Kuriteo tagajärjel vigastusi saanud inimesed võivad politseiga ühendust võtta ka ühtsel riiklikul hädaabinumbril 112.

Tasuta ja anonüümne abitelefon perevägivalla ohvritele – kõigil nädalapäevadel ööpäev läbi töötav kõnekeskus – 0800 500 333

Riikliku inimkaubanduse vastase võitluse ameti abitelefon Telverde: 0800 800 678 – riigisisene tasuta telefoninumber – ja 0040213133100 helistamiseks välismaalt. Tööaeg: esmaspäevast reedeni kell 8.00–16.00

Laste abitelefon: 116111 (tasuta number). Tööaeg: esmaspäevast pühapäevani: kell 8.00–00.00.

Kas ohvriabi on tasuta?

Rumeenia kehtivate seaduste kohaselt on kuriteoohvritel õigus tasuta kaitsele ja abile.

Millist abi võin ma saada riiklikelt ametiasutustelt?

Vt vastused eespool.

Viimati uuendatud: 04/02/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.