Ohvrite õigused riigiti

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

Teid käsitatakse kuriteoohvrina, kui teile on tekitatud füüsilist, moraalset või materiaalset kahju sellise teoga, mis liigitub kohaldatavas siseriiklikus õiguses kuriteoks. Kuriteoohvrina käsitatakse samuti kuriteo tagajärjel surnud isiku pereliikmeid, kes kannatavad kahju oma lähedase surma tõttu.

Kuriteoohvrina on teil teatavad õigused enne kriminaalmenetlust, selle ajal ja pärast seda.

Rumeenia kriminaalmenetluse kaks esimest etappi on kriminaaluurimine ja kohtumenetlus. Kriminaaluurimine tähendab, et kriminaaluurimisasutused uurivad prokuröri järelevalve all juhtumit ja koguvad tõendeid, et leida kurjategija. Kriminaaluurimise lõpus saadab politsei toimiku prokuratuuri. Toimikusse on kogutud kõik politsei käsutuses olevad andmed ja tõendid. Pärast toimiku kättesaamist tutvub toimikuga asja menetlev prokurör, kes otsustab, kas alustada kohtumenetlust või tuleks uurimine lõpetada.

Kui toimik jõuab kohtusse, tutvub kohtunikekogu faktiliste asjaoludega ja kuulab ära asjaomased isikud, et otsustada, kas süüdistatav on süüdi. Kui süüdistatava süü on tuvastatud, määratakse talle karistus. Kui kohus leiab, et süüdistatav ei ole süüdi, siis ta vabastatakse.

Vajaliku teabe leidmiseks klõpsake järgnevatel linkidel.

1 – Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

2 – Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimise või kohtumenetluse ajal

3 – Minu õigused pärast kohtumenetlust

4 – Hüvitis

5 – Minu õigus saada abi ja toetust

Viimati uuendatud: 04/02/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.