Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Ohvrite õigused riigiti

Šotimaa

Sisu koostaja:
Šotimaa

Millist teavet ma saan ametiasutustelt (nt politseilt, prokurörilt) pärast kuriteo toimumist, kuid enne kui ma sellest teatan?

Kuriteo kohta saate teavet asjaomastelt organisatsioonidelt (Šotimaa politsei, Šotimaa riigiprokuratuur (Crown Office and Procurator Fiscal Service), Šotimaa kohtuamet (Scottish Courts and Tribunals Service), Šotimaa vanglaamet (Scottish Prison Service) ja Šotimaa kriminaalhooldusnõukogu (Parole Board for Scotland)). Rohkem teavet saab Šotimaa valitsuse veebisaidi kuritegusid, õigusemõistmist ja õigust käsitlevast rubriigist.

Kui esitate politseile kuriteoteate, väljastatakse Teile kuriteoohvri kaart. See tähendab, et Teie kaebus on vastu võetud ning kaardi ettenäitamisel antakse Teile lisateavet.

Šotimaa kuriteoohvrite tegevusjuhendis (Victim's Code for Scotland) on kirjeldatud Teie õigusi kriminaalmenetluse eri etappides.

Ma ei ela selles ELi liikmesriigis, kus kuritegu toime pandi (ELi ja kolmandate riikide kodanikud). Kuidas on mu õigused kaitstud?

Kui elate Šotimaal, on Teil õigus järgmistele kaitsemeetmetele isegi siis, kui kuritegu ei pandud toime Šotimaal:

Euroopa lähenemiskeeld. Euroopa lähenemiskeeld võimaldab Šotimaal tunnustada ja täita lähenemiskeelde, mis on väljastatud mujal Euroopa Liidus (näiteks lähenemiskeelde, mis ei luba konkreetsel isikul Teile läheneda). Kui lähenemiskeeld on kehtestatud Šotimaal, võib olla võimalik see üle kanda Teie elukohariiki.

Lisateavet Euroopa lähenemiskeelu kohta saate Šotimaa kohtuameti (Scottish Courts and Tribunals Service) veebisaidilt.

2014. aasta kannatanute ja tunnistajate seaduse (Victims and Witnesses Act 2014) kohaselt võite teatada teises ELi liikmesriigis toimunud kuriteost Šotimaa politseile, kes peab tagama, et kaebus edastatakse viivitamata selle liikmesriigi vastavale ametiasutusele, kus kuritegu või väidetav kuritegu toime pandi.

Kui ma kuriteost teatan, siis millist teavet ma saan?

Kui esitate politseile kuriteoteate, väljastatakse Teile kuriteoohvri kaart. Samuti on Teil õigus saada juhtumi kohta teavet järgmistelt ametiasutustelt:

 • Šotimaa politsei: teave kriminaaluurimise algatamata jätmise või lõpetamise otsuse kohta ning selle põhjused;
 • Šotimaa riigiprokuratuur (Crown Office and Procurator Fiscal Service): kui Teie juhtum kohtusse ei jõua, on Teil õigus teada saada, miks, ning taotleda sellise otsuse läbivaatamist;
 • Šotimaa kohtuamet (Scottish Courts and Tribunals Service): kohtuistungite kuupäevad, lõplik kohtuotsus, kohtuotsuse edasikaebamine ja selle põhjused.

Kas mul on õigus tasuta suulise või kirjaliku tõlke teenustele (kui ma suhtlen politsei või muude ametiasutustega või uurimise või kohtumenetluse ajal)?

Kriminaalasjades õigusemõistmise käigus on Teil õigus menetlusest aru saada ja ennast arusaadavaks teha. Kui Teil on inglise keelest arusaamisega või selle kõnelemisega raskusi, võite taotleda abitõlgilt, kes aitab Teil:

 • mõista Teile esitatud küsimusi;
 • mõista Teile antud teavet;
 • vastata küsimustele, anda teavet ning muul viisil tõhusalt suhelda.

Võite taotleda dokumentide tõlkimist, kui see on seadusega ette nähtud või vajalik Teie osalemiseks uurimises või kohtumenetluses.

Kuidas ametiasutused tagavad, et mina saan aru ja et minust saadakse aru (kui ma olen laps; kui mul on puue)?

Teie taotlusel antakse Teile mitmesugust teavet ning peagi avaldatakse kuriteoohvrite tegevusjuhendi kergloetav versioon.

Asjakohane abi täiskasvanutele, et hõlbustada politsei suhtlemist 16-aastaste ja vanemate kuriteoohvritega, kellel on raskusi suhtlemisega kas psüühikahäire või õpiraskuste tõttu. Sellist abi osutatakse peamiselt kuriteoohvrite ülekuulamisel politseis, kuid ka kohtuekspertiisi ja isiku tuvastamise ajal.

Ohvriabiteenused

Kes osutavad ohvriabiteenuseid?

Šotimaal on mitu ohvriabiorganisatsiooni, mis abistavad kuriteoohvreid olenevalt kuriteo laadist.

 • Šotimaa ohvriabiorganisatsioon Victim Support Scotland (VSS) on suurim heategevusorganisatsioon, mis osutab Šotimaal abi ja annab teavet kuriteoohvritele ja tunnistajatele. VSS osutab individuaalset abi, kasutades isikute vajadustel põhinevat hindamismeetodit.
 • Organisatsioon Community Safety Glasgow (TARA) abistab inimkaubanduse ohvreid, pakkudes olenevalt isiku vajadustest ajutist majutust kuni 45 päevaks, planeerides edasist abi, suunates teiste organisatsioonide juurde ja abistades õigusnõu saamisel.
 • Sisserändajate tugiorganisatsioon Migrant Help toetab haavatavaid sisserändajaid, nõustades ja juhendades varjupaigataotlejaid ning abistades välisriigi kodanikest kinnipeetavaid ja vange.
 • Lisaks tegutsevad veel sellised organisatsioonid nagu PETAL, Rape Crisis Scotland, Scottish Women's Aid, ChildLine.
 • Kõikide ohvriabiorganisatsioonide kontaktandmed leiate Šotimaa kuriteoohvrite tegevusjuhendist.

Kas politsei aitab mul kohe võtta ühendust ohvriabiteenuste osutajatega?

Politsei küsib Teilt, kas soovite ohvriabiorganisatsioonide teenuseid, ning edastab neile Teie andmed ainult Teie nõusolekul.

Kuidas kaitstakse mu eraelu puutumatust?

Kui esitate kuriteoteate, võtab politsei meetmeid Teie toetamiseks ja kaitsmiseks korduva ohvristamise, hirmutamise ja kättemaksu eest. Politsei pakutav tugi võib seisneda järgmises:

 • Teid kuulatakse üle ainult vajaduse korral;
 • küsitletakse nii vähe kui võimalik;
 • ülekuulamine toimub spetsiaalses ruumis;
 • kohus võib teatavatel juhtudel kehtestada Teie kohtuasja meedias kajastamise keelu.

Kas ma pean kuriteost teatama enne, kui ma saan kasutada ohvriabiteenuseid?

Ei, Teil on õigus kasutada ohvriabiteenuseid isegi siis, kui politseile ei ole kuriteoteadet esitatud.

Isikukaitse juhul, kui ma olen ohus

Millist liiki kaitset on võimalik saada?

Kui esitate kuriteoteate, võtab politsei meetmeid Teie toetamiseks ja kaitsmiseks korduva ohvristamise, hirmutamise või kättemaksu eest.

Politsei pakutav tugi võib seisneda järgmises:

 • Teid kuulatakse üle ainult vajaduse korral;
 • küsitletakse nii vähe kui võimalik;
 • ülekuulamine toimub spetsiaalses ruumis.

Kohus võib teatavatel juhtudel kehtestada Teie kohtuasja meedias kajastamise keelu. Kohus võib vajaduse korral ka kehtestada süüdistatava kautsjoni vastu vabastamise eritingimused.

Lisateavet kaitsemeetmete kohta saate Šotimaa politseilt või riigiprokuratuurist.

Kes mulle kaitset pakub?

Vt eespool.

Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kurjategija võib mind ka edaspidi ohustada?

Vt eespool.

Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kriminaalõigussüsteem võib mind ka edaspidi ohustada (uurimise ja kohtumenetluse ajal)?

Vt eespool.

Millist kaitset pakutakse väga haavatavatele ohvritele?

Vt eespool.

Ma olen alaealine. Kas mul on eriõigused?

Mõned inimesed on oma olukorra või kohtus esitatava tunnistuse laadi tõttu eriti haavatavad või ohustatud. Haavatavate tunnistajate abistamiseks kohtus tunnistuste andmisel on mitmesuguseid võimalusi, näiteks saab tunnistusi anda TV-otseühenduse kaudu või vaheseina taga, nii et Te ei näe süüdistatavat. Neid võimalusi nimetatakse erimeetmeteks.

Lisateavet erimeetmete kohta saate riigiprokuratuurilt (Crown Office and Procurator Fiscal Service) ja Šotimaa kohtuametilt (Scottish Courts and Tribunals Service). Samuti peavad asjaomased ametiasutused uurima, kas Teil on seoses tunnistuste andmisega probleeme, ning pakkuma Teile mitmesuguseid võimalusi tunnistuste andmiseks.

Seaduse alusel käsitatakse kõiki lapsi (alla 18-aastaseid isikuid) haavatavana ning neil on samamoodi kui väidetavatel koduvägivalla, seksuaalkuritegude, inimkaubanduse ja ebaseadusliku jälitamise ohvritel automaatselt õigus teatavatele tavapärastele erimeetmetele. Samuti võidakse haavatavana käsitada tunnistajat, kellel on psüühikahäire või õpiraskused või kes kardab tunnistusi anda. Tunnistaja haavatavust hindab riigiprokuratuur (Crown Office and Procurator Fiscal Service).

Šotimaa kohtuamet (Scottish Courts and Tribunal Service) tagab ka, et enne kohtus tunnistuste andmist on kuriteoohvrid ja kaitse tunnistajad eraldi ooteruumides.

Mu pereliige suri kuriteo tagajärjel. Millised on mu õigused?

Šotimaa ohvriabiorganisatsioonid (sh Victim Support Scotland) toetavad ka kuriteoohvrite sugulasi.

Kui Teie lähedane pereliige suri kuriteo tagajärjel, on Teil mõned kuriteoohvritega sarnased õigused (näiteks õigus saada juhtumi kohta teavet). Kui Teie sugulane suri kuriteo tagajärjel, on Teil näiteks õigus saada politseilt teavet.

Lisateavet saab Šotimaa kuriteoohvrite tegevusjuhendist ning Šotimaa politsei, Šotimaa riigiprokuratuuri (Crown Office and Procurator Fiscal), Šotimaa kohtuameti (Scottish Courts and Tribunals Service), Šotimaa vanglaameti (Scottish Prison Service) ja Šotimaa kriminaalhooldusnõukogu (Parole Board for Scotland) ühistes teenusestandarditest. (Vt link allpool.)

Mu pereliige langes kuriteo ohvriks. Millised on mu õigused?

Šotimaa ohvriabiorganisatsioonid (sh Victim Support Scotland) toetavad ka kuriteoohvrite sugulasi.

Mõnes olukorras (näiteks kui kuriteoohver on surnud) on pereliikmetel mõned kuriteoohvritega sarnased õigused (näiteks õigus saada juhtumi kohta teavet).

Kui Teie sugulane suri kuriteo tagajärjel, on Teil näiteks õigus saada politseilt teavet. Lisateavet saab kuriteoohvrite tegevusjuhendist ning Šotimaa Kohtuameti teenusestandarditest.

Kas mul on võimalik kasutada vahendust? Millistel tingimustel? Kas vahenduse ajal tagatakse minu turvalisus?

Sacro on Šotimaa õigusorganisatsioon, mille eesmärk on muuta Šotimaa kogukonnad turvalisemaks ja ühtsemaks. Sacro osutab vahendusteenuseid. Lisateavet saab Sacro veebisaidilt.

Kust ma leian õigusaktid, milles on sätestatud minu õigused?

Kuriteoohvrite õiguste kohta saate kõige ajakohasemat teavet Šotimaa kuriteoohvrite tegevusjuhendist, mis on avaldatud siin.

Viimati uuendatud: 29/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.