Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Ohvrite õigused riigiti

Šotimaa

Sisu koostaja:
Šotimaa

Kas mul on õigus otsus edasi kaevata?

Kohtuotsuse saab edasi kaevata ainult süüdimõistetu või prokurör.

Prokurör kaebab kohtuotsuse edasi ainult teatavatel juhtudel. Prokurör võib:

  • edasi kaevata õigeksmõistva kohtuotsuse, st otsuse, mille kohaselt süüdistatav ei ole süüdi või tema süü ei ole tõendatud, kuid ainult vandekohtuta menetluste puhul ning ainult õigusnormide rikkumise põhjendusel;
  • vaidlustada karistuse, kuid ainult juhul, kui karistust peetakse „põhjendamatult leebeks“.

Lisateavet saate veebisaidilt https://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/

Millised on minu õigused pärast süüdimõistmist?

Pärast süüdimõistva otsuse tegemist võib kohtunik karistuse määramisel arvesse võtta Teie esitatud kuriteoohvri avaldust (victim statement).

Kui kohtulahend (kohtuotsus) ei vasta Teie ootustele või Te tunnete, et vajate pärast kohtuotsuse tegemist tuge, saavad Teid aidata mitmesugused organisatsioonid. Ohvriabiorganisatsiooni Victim Support Scotland abitelefon töötab esmaspäevast reedeni kell 8-20. Tegemist on üleriigilise heategevusliku organisatsiooniga, mis toetab kuriteoohvreid kogu Šotimaal, olenemata kuriteo liigist. Saate organisatsiooni poole pöörduda, helistades numbril 0345 603 9213. Organisatsiooni pakutav tugi on Teile tasuta.

Lisaks tegutseb mitu muud organisatsiooni, sealhulgas professionaalsete teenuste osutajad, kes saavad pakkuda kuriteoohvritele, tunnistajatele ja muudele kuriteost mõjutatud isikutele konfidentsiaalselt emotsionaalset tuge, praktilist abi ja hädavajalikku teavet. Lisateavet nende teenuste kohta saab siit.

Kas mul on pärast kohtumenetlust õigus abile või kaitsele? Kui kaua?

Jah, paljud ohvriabiorganisatsioonid pakuvad tasuta abi enne ja pärast kohtumenetlust ning kohtumenetluse ajal. Ohvriabiorganisatsioon Victim Support Scotland on üleriigiline heategevuslik organisatsioon, mis pakub kuriteoohvritele emotsionaalset tuge, praktilist abi ja hädavajalikku teavet. Need teenused on tasuta ja neid osutatakse konfidentsiaalselt.

Millist teavet mulle antakse, kui kurjategija mõistetakse süüdi?

Kui olete esitanud kuriteoohvri avalduse, võib kohtunik seda karistuse määramisel arvesse võtta. Pärast süüdimõistva otsuse tegemist peab kohtunik määrama kurjategijale karistuse, inglise keeles sentence. Kohtunik teeb otsuse pärast kõikide tõendite uurimist, võttes arvesse taustteavet, näiteks kurjategija vanust, terviseprobleeme ning varasemat kriminaalkorras karistatust. Kohtunik saab valida mitme karistuse hulgast.

Lisateavet karistuste kohta saab siit.

Teil on õigus saada teavet lõpliku kohtuotsuse ja selle põhjenduste kohta. Teavet saate küsida Šotimaa kohtuametilt (Scottish Courts and Tribunals Service).

Kas mulle teatatakse, kui kurjategija vanglast vabaneb (sealhulgas ennetähtaegselt või tingimisi) või põgeneb?

Kriminaalasjades on kuriteoohvril õigus saada teavet kurjategija vanglast vabastamise kohta. Samuti võib kuriteoohvril olla õigus teada, et kaalutakse kurjategija tingimisi vabastamist, ning esitada Šotimaa kriminaalhooldusnõukogule (Parole Board for Scotland) kurjategija vabastamise kohta kirjalik arvamus. Seda nimetatakse kuriteoohvrite teavitamise kavaks (Victims Notification Scheme).

Nende kurjategijate ohvritel, kellele on mõistetud alla 18-kuuline vabadusekaotus, on õigus saada teavet ainult siis, kui kurjategija vabaneb või põgeneb vanglast. Teate saamiseks ei pea Te registreeruma, vaid võite ühendust võtta Šotimaa vanglaametiga (Scottish Prison Service).

Kas mind kaasatakse (tingimisi) vabastamist käsitleva otsuse tegemisse? Kas mul on näiteks õigus teha avaldus või esitada kaebus?

Kui kaalutakse kurjategija tingimisi enne tähtaega vabastamist, võite esitada oma arvamuse Šotimaa kriminaalhooldusnõukogule (Parole Board for Scotland). Kuriteoohvrite teavitamise kava 2. osa kohaselt registreerunud kuriteoohvrid saavad esitada Šotimaa vanglaametile (Scottish Prison Service) oma arvamuse, kui kurjategijal tekib esimest korda õigus ajutisele vabanemisele ja vabanemisele koduaresti määramisega, ning Šotimaa kriminaalhooldusnõukogule (Parole Board for Scotland), kui kaalutakse kurjategija tingimisi enne tähtaega vabastamist. Ohvriabiorganisatsioon Victim Support Scotland aitab Teil arvamust koostada.

Viimati uuendatud: 29/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.