Ohvrite õigused riigiti

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

Teid käsitatakse kuriteoohvrina, kui te olete kandnud kuriteo tõttu kahju, nt kui teile on tekitatud kehavigastusi või teie (materiaalne või immateriaalne) vara on saanud kahjustada sellise sündmuse tagajärjel, mis on siseriikliku õiguse kohaselt kuritegu. Teil kui kuriteoohvril on seaduse kohaselt teatavad individuaalsed õigused nii enne kui ka pärast kohtumenetlust ja selle ajal.

Kuriteoohvritel on kogu kriminaalmenetluse jooksul oma õigused ja nad võivad neid menetluse käigus igal ajal kasutada.

Slovakkias algab kriminaalmenetlus kriminaaluurimisega, mida teeb politsei ja mille käigus kogutakse tõendeid kuriteo ja selle toimepanemises kahtlustatava kohta. Kui tõendeid on piisavalt, algatatakse kohtumenetlus. Kohtumenetluse lõpus mõistab kohus süüdistatava süüdi või õigeks ning võib langetada otsuse ka teie kahjunõude kohta. Kohtu otsuse võib edasi kaevata kõrgema astme kohtusse.

Vajaliku teabe saamiseks klõpsake järgmistel linkidel:

1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimise või kohtumenetluse ajal

3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

4 - Hüvitis

5 - Minu õigus saada abi ja toetust

Viimati uuendatud: 27/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.