Ohvrite õigused riigiti

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Millist teavet ma saan ametiasutustelt (nt politseilt, prokurörilt) pärast kuriteo toimumist, kuid enne kui ma sellest teatan?

Üldiselt on Teil ohvrina õigus kaitsele, teabele, toele, abile ja hooldusele alates esimesest kokkupuutest asutuste või ametnikega ning avalike haldusasutuste osutatavate abi- ja tugiteenuste ajal, sealhulgas enne kuriteost teatamist.

Kui võtate ühendust asutuste või ametnikega, võite paluda, et nad suunaksid Teid kuriteoohvrite abistamise büroodesse (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), kus Teid aidatakse tasuta ja konfidentsiaalselt, isegi kui Te ei ole kuriteost eelnevalt teatanud.

Teil võib alates esimesest kokkupuutest asutuste ja ametnikega kaasas olla ka vabalt valitud isik.

Peale selle on Teil ohvrina õigus saada aru ja teha end arusaadavaks pärast kuriteost teatamist läbi viidavas menetluses, sealhulgas saada teavet enne kuriteoteate esitamist, mis hõlmab tõlke pakkumist õiguslikult tunnustatud viipekeeltes ning vajaduse korral suulise suhtluse toetamist.

Kogu teabevahetus, nii suuline kui ka kirjalik, toimub selges, lihtsas ja arusaadavas keeles ning võttes arvesse Teie isiklikke eripärasid ja vajadusi, eriti kui Teil on meele-, intellekti- või vaimupuue või kui olete alaealine.

Teave, millele Teil on ohvrina õigus ja mida Teile antakse alates esimesest kokkupuutest asutuste või ametnikega ning abi- ja tugiteenistuste sekkumise ajal, puudutab peamiselt järgmist:

 • kuriteost teatamise ning advokaadilt nõu ja abi saamise kord ning asjakohastel juhtudel selle tasuta saamise tingimused;
 • Teile kättesaadavad meditsiinilised, psühholoogilised ja materiaalsed abi- ja tugimeetmed ning nende saamise kord;
 • kaitsemeetmete taotlemise võimalus ja asjakohastel juhtudel nende taotlemise kord;
 • hüvitis, millele Teil võib olla õigus, ja asjakohastel juhtudel selle taotlemise kord;
 • kättesaadavad restoratiivse õiguse teenused, kui need on õiguslikult võimalikud;
 • juhud, mil Teil on õigus õiguskulude hüvitamisele, ja asjakohastel juhtudel hüvitise taotlemise kord.

Vajaduse korral võite saada ka teavet suulise ja kirjaliku tõlke teenuste ning kättesaadavate suhtlemise abivahendite ja -teenuste kohta.

Kui Te ei ole Hispaania elanik, on Teil õigus saada teavet oma õiguste kasutamise korra kohta.

Ma ei ela selles ELi liikmesriigis, kus kuritegu toime pandi (ELi ja kolmandate riikide kodanikud). Kuidas on mu õigused kaitstud?

Kui olete kuriteoohver ja elate Hispaanias, saate teatada teistes Euroopa Liidu riikides toime pandud kuritegudest Hispaania asutustele.

Kui Hispaania asutused otsustavad pädevuse puudumise tõttu uurimist mitte alustada, edastavad nad kuriteoteate viivitamata selle riigi pädevatele asutustele, kus kuritegu toime pandi, ja teavitavad sellest Teid kui teate esitajat.

Kui olete ELi liikmesriigi kodanik ja Hispaania alaline elanik ning kuritegu, mille ohver Te olete, pandi toime muus ELi liikmesriigis kui Hispaania (kuriteoohver piiriüleses olukorras), võite pöörduda kuriteoohvrite abistamise büroodesse, mis annavad Teile teavet õigusmenetluste kohta, mida tuleb kuriteo toimepanemise riigis järgida, ja hüvitise kohta, mida Teil võib olla õigus saada. Kui tegemist on terrorikuriteoga, peaksite võtma ühendust siseministeeriumi terrorismiohvrite abistamise peadirektoraadiga (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Kui olete kodanik, kes ei ela Hispaanias, on Teil õigus saada tasuta suulise tõlke teenuseid, kui Te ei räägi hispaania keelt või asjaomast piirkondlikku keelt. Politsei võib anda Teile kuriteost teatamiseks Teie emakeeles vormi ja võimaluse kasutada telefoni teel või vahetult tõlki. Kohtutel on tõlketeenistus, mis kooskõlastab tegevust kuriteoohvrite abistamise büroodega. Lisaks sellele on Teil õigus saada teavet oma õiguste kasutamise korra kohta, kui Te ei ole Hispaania elanik.

Kui Teie kasuks on mõnes liikmesriigis väljastatud lähenemiskeeld, võite taotleda Euroopa lähenemiskeeldu. Teile tagatakse kaitse lihtsustatud ja kiirendatud korras uue kaitsemeetmega, mille võtab liikmesriik, kuhu Te reisite või elama asute.

Kui ma kuriteost teatan, siis millist teavet ma saan?

Teil on õigus saada kuriteost teatamisel kuriteoteate nõuetekohaselt kinnitatud ärakiri. Kui Te ei valda ühtegi kuriteost teatamise koha ametlikku keelt, on Teil õigus ka tasuta keeleabile ja kuriteoteate ärakirja kirjalikule tõlkele.

Samuti on Teil õigus saada järgmist teavet:

 • Teile kättesaadavad meditsiinilised, psühholoogilised ja materiaalsed abi- ja tugimeetmed ning nende saamise kord, sealhulgas vajaduse korral ja asjakohastel juhtudel teave alternatiivse majutuse võimaluste kohta;
 • õigus anda uurimise eest vastutavatele asutustele ütlusi;
 • kaitsemeetmete taotlemise võimalus ja asjakohastel juhtudel nende taotlemise kord;
 • hüvitis, millele Teil võib olla õigus, ja asjakohastel juhtudel selle taotlemise kord;
 • kättesaadavad suulise ja kirjaliku tõlke teenused;
 • kättesaadavad suhtlemise abivahendid ja -teenused;
 • menetlused, mille kaudu saate oma õigusi kasutada, kui Te ei ela Hispaanias;
 • kaebused, mille saate esitada nende otsuste peale, mida Te peate oma õigustega vastuolus olevateks;
 • menetlemise eest vastutava asutuse kontaktandmed ja kasutatavad suhtluskanalid;
 • kättesaadavad restoratiivse õiguse teenused, kui need on õiguslikult võimalikud;
 • juhud, mul Teil on õigus õiguskulude hüvitamisele, ja asjakohastel juhtudel hüvitise taotlemise kord;
 • õigus esitada üldine taotlus, et Teid teavitataks teatavatest menetluses tehtavatest otsustest, sealhulgas otsusest kriminaalmenetlust mitte algatada, menetluses tehtud lõplikust otsusest, kurjategija vahistamise või hilisemast vabastamise otsusest ja kurjategija võimalikust vahi alt põgenemisest ning kohtu või vangla otsustest, mis mõjutavad vägivalla või ähvardustega toime pandud kuritegudes süüdimõistetud isikuid ja mis võivad ohustada Teie turvalisust.

Lisaks sellele teavitatakse Teid kohtuistungi kuupäevast, kellaajast ja kohast ning kurjategijale esitatud süüdistuse sisust.

Kui olete soolise vägivalla ohver, teavitatakse Teid kurjategija vahistamise või hilisemast vabastamise otsusest ja kurjategija võimalikust vahi alt põgenemisest ning lisaks isiklike õiguskaitseabinõude heakskiitmise või juba kokkulepitud meetmete muutmise otsustest, mille eesmärk on tagada Teie ohutus, ilma et peaksite neid taotlema, välja arvatud juhul, kui avaldate soovi nende kohta teavet mitte saada.

Teil on juurdepääs ka kuriteoohvrite abistamise büroode tasuta ja konfidentsiaalsetele abi- ja tugiteenustele. Teid võidakse suunata nendesse büroodesse vajaduse korral olenevalt kuriteo raskusastmest või kui Te seda taotlete.

Kui kõnealuste kuritegudega on tekitatud eriti suur kahju, võivad avalikud haldusasutused ja kuriteoohvrite abistamise bürood anda abi- ja tugiteenustele juurdepääsu ka Teie pereliikmetele. Pereliikmed on määratletud kui Teiega abielu või sarnase suhte kaudu seotud isikud ning kuni teise astme sugulased (vanavanemad, õed-vennad ja lapselapsed).

Kas mul on õigus tasuta suulise või kirjaliku tõlke teenustele (kui ma suhtlen politsei või muude ametiasutustega või uurimise või kohtumenetluse ajal)?

Kui olete kodanik, kes ei ela Hispaanias, on Teil õigus saada tasuta suulise tõlke teenuseid, kui Te ei räägi hispaania keelt või asjaomast piirkondlikku keelt. Politsei võib anda Teile kuriteost teatamiseks Teie emakeeles vormi ja võimaluse kasutada telefoni teel või vahetult tõlki. Kohtutel on tõlketeenistus, mis kooskõlastab tegevust kuriteoohvrite abistamise bürooga.

Kuriteoohvrite abistamise bürood annavad Teile teavet õiguse kohta saada tasuta keelabi ja kuriteoteate ärakirja kirjalik tõlge, kui Te ei valda ühtegi kuriteost teatamise koha ametlikku keelt.

Eelkõige on Teil õigus alljärgnevale:

 • Teile arusaadavat keelt rääkiva tõlgi tasuta teenused, kui Te annate uurimise ajal ütlusi kohtunikule, prokurörile või politseiametnikele või kui Te olete kohtumenetluses või avalikul ärakuulamisel tunnistajaks.

See õigus kehtib ka juhul, kui Teil on kuulmis- või kõnehäired;

 • õigus saada tasuta tõlge teatavatest menetluses tehtud otsustest, sealhulgas otsusest kriminaalmenetlust mitte algatada, menetluses tehtud lõplikust otsusest, kurjategija vahistamise või hilisemast vabastamise otsusest ja kurjategija võimalikust vahi alt põgenemisest ning kohtu või vangla otsustest, mis mõjutavad vägivalla või ähvardustega toime pandud kuritegudes süüdimõistetud isikuid ja mis võivad ohustada Teie turvalisust, ning uurimise lõpetamise otsusest.

Võite taotleda, et tõlge sisaldaks lühikokkuvõtet otsuse põhjendustest;

 • tasuta tõlge teabest, mis on hädavajalik Teie osalemiseks kriminaalmenetluses. Võite selleks esitada põhjendatud taotluse, et dokument tunnistataks oluliseks;
 • saada Teile arusaadavas keeles teavet kohtuistungi kuupäeva, kellaaja ja koha kohta.

Suulise tõlke teenuseid võib osutada videokonverentsi või mis tahes telekommunikatsioonivahendi abil, välja arvatud juhul, kui kohtunik või kohus nõustub omal algatusel või ühe poole taotlusel tõlgi füüsilise kohaloluga Teie õiguste kaitseks.

Dokumentide kirjalikku tõlget võib erandkorras asendada nende sisu suuline kokkuvõte Teile arusaadavas keeles, et tagada õiglane menetlus.

Kui Te soovite politseimeetmete suulist või kirjalikku tõlget ja seda ei pakuta, võite esitada kaebuse eeluurimiskohtunikule. Kaebus loetakse esitatuks ajal, mil Te väljendasite vastuseisu sellele, et Teile ei võimaldata nõutud suulisi või kirjalikke tõlketeenuseid.

Kuidas ametiasutused tagavad, et mina saan aru ja et minust saadakse aru (kui ma olen laps; kui mul on puue)?

Üldiselt on Teil ohvrina õigus kaitsele, teabele, toele, abile ja hooldusele alates esimesest kokkupuutest asutuste või ametnikega ning avalike haldusasutuste osutatavate abi- ja tugiteenuste ajal, sealhulgas enne kuriteost teatamist.

Kui võtate ühendust asutuste või ametnikega, võite paluda, et nad suunaksid Teid kuriteoohvrite abistamise büroodesse, kus Teid aidatakse tasuta ja konfidentsiaalselt, isegi kui Te ei ole kuriteost eelnevalt teatanud.

Teil võib alates esimesest kokkupuutest asutuste ja ametnikega kaasas olla ka vabalt valitud isik.

Peale selle on Teil õigus saada aru ja teha end arusaadavaks pärast kuriteost teatamist läbi viidavas menetluses, sealhulgas saada teavet enne kuriteoteate esitamist, mis hõlmab tõlke pakkumist õiguslikult tunnustatud viipekeeltes ning vajaduse korral suulise suhtluse toetamist.

Kogu teabevahetus, nii suuline kui ka kirjalik, toimub selges, lihtsas ja arusaadavas keeles ning võttes arvesse Teie isiklikke eripärasid ja vajadusi, eriti kui Teil on meele-, intellekti- või vaimupuue või kui olete alaealine.

Ohvriabiteenused

Kes osutavad ohvriabiteenuseid?

Kuriteoohvrina on Teil õigus avalike haldusasutuste osutatavatele tasuta ja konfidentsiaalsetele abi- ja tugiteenustele ning kuriteoohvrite abistamise büroode osutatavatele teenustele.

Justiitsministeeriumi asutatud kuriteoohvrite abistamise bürood osutavad ohvrite vajaduste rahuldamiseks mitut valdkonda hõlmavat tasuta avalikku teenust.

Bürood on olemas kõikides autonoomsetes piirkondades, peaaegu kõikides provintsipealinnades ning muudes linnades.

Kuriteoohvrite abistamise bürood pakuvad Teile kui kuriteoohvrile igakülgset, koordineeritud ja spetsialiseeritud abi, mis vastab Teie konkreetsetele õiguslikele, psühholoogilistele ja sotsiaalsetele vajadustele.

Kui olete terrorismiohver, saate võtta ühendust riigikohtu terrorismiohvrite teavitamise ja abistamise bürooga (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), kuigi soovi korral võite võtta ühendust oma provintsis asuva kuriteoohvrite abistamise bürooga. Kuriteoohvrite abistamise büroo kooskõlastab seejärel tegevust riigikohtu terrorismiohvrite teavitamise ja abistamise bürooga.

Teil on juurdepääsuõigus abi- ja tugiteenuste ja asjakohastel juhtudel restoratiivse õiguse teenuste ajal, kogu kriminaalmenetluse kestel ja asjakohase aja jooksul pärast selle lõppu, olenemata sellest, kas kurjategija isik on teada ja milline on menetluse tulemus, sealhulgas kuriteost teatamisele eelnenud ajal.

Kui kõnealuste kuritegudega on tekitatud eriti suur kahju, võivad avalikud haldusasutused ja kuriteoohvrite abistamise bürood anda abi- ja tugiteenustele juurdepääsu ka Teie pereliikmetele. Pereliikmed on määratletud kui Teiega abielu või sarnase suhte kaudu seotud isikud ning kuni teise astme sugulased (vanavanemad, õed-vennad ja lapselapsed).

Kui Teil on alaealisi lapsi või kui olete soolise vägivalla naisohvri või koduvägivalla ohvri eestkostel või isikuhooldusõiguse alla kuuluv alaealine, on Teil õigus seaduses sätestatud eriabile ja erikaitsemeetmetele.

Kui olete terrorikuritegude või soolise vägivalla ohver või alaealine, on Teil lisaks ka iga kuriteoliigi eriõigusaktides tunnustatud õigused.

Kas politsei aitab mul kohe võtta ühendust ohvriabiteenuste osutajatega?

Kui Te teatate kuriteost, hindavad riikliku politsei ametnikud ja asjakohastel juhtudel kuriteo toimepanemise koha järgse autonoomse piirkonna politsei ametnikud Teie olukorda algul individuaalselt, et teha kindlaks Teie kaitsevajadused ja tuvastada Teid asjakohasel juhul haavatava ohvrina. Algse hindamise käigus saate teavet võimaluse kohta pöörduda kuriteoohvrite abistamise büroosse.

Iga asutus või ametnik, kellega Te kokku puutute, peab Teid vajaduse korral suunama kuriteoohvrite abistamise büroosse olenevalt kuriteo raskusastmest või kui Te seda taotlete.

Kuidas kaitstakse mu eraelu puutumatust?

Juurdepääs avalike haldusasutuste ja kuriteoohvrite abistamise büroode osutatavatele abi- ja tugiteenustele on alati konfidentsiaalne.

Teavet, mille Te esitate politseiametnikele või asutusele või ametnikule, kes Teid algusest peale aitab, võib Teie eelneval teadlikul nõusolekul edastada ainult teistele abi- ja tugiteenistustele, nagu kuriteoohvrite abistamise büroodele.

Ohvriabiteenistused võivad edastada Teie kohta saadud teavet kolmandatele isikutele ainult Teie eelneval teadlikul nõusolekul.

Kohtusfääris võtavad kohtunikud, kohtud, prokurörid ning muud kriminaaluurimise eest vastutavad asutused ja ametnikud, aga ka teised, kes on menetlusega mingil moel seotud või osalevad selles, seaduse kohaselt vajalikke meetmeid Teie enda ja Teie pereliikmete eraelu puutumatuse kaitseks ja eriti sellise teabe leviku vältimiseks, mis võib paljastada Teie isiku, kui olete erikaitset vajav alaealine ohver või puudega isik.

Lisaks sellele võib kohus keelata Teid või Teie pereliikmeid kujutavate piltide tegemise, avalikustamise või avaldamise, eriti kui olete erikaitset vajav alaealine ohver või puudega isik.

Kas ma pean kuriteost teatama enne, kui ma saan kasutada ohvriabiteenuseid?

Igal ohvril on juurdepääs kuriteoohvrite abistamise büroode tasuta ja konfidentsiaalsetele abi- ja tugiteenustele.

Juurdepääs abi- ja tugiteenustele ei sõltu sellest, kas olete kuriteost eelnevalt teatanud.

Isikukaitse juhul, kui ma olen ohus

Millist liiki kaitset on võimalik saada?

Kuritegude uurimise, süüdistuse esitamise ja kohtupidamise eest vastutavad asutused ja ametnikud võtavad seaduses ettenähtud vajalikud meetmed ohvri ja tema pereliikmete, nende vaimse ja füüsilise heaolu, vabaduse, ohutuse, seksuaalse vabaduse ja puutumatuse kaitseks ning nende eraelu puutumatuse ja väärikuse nõuetekohaseks kaitseks, eriti kui need isikud teevad avaldusi või peavad kohtus ütlusi andma.

Prokurör tagab selle kaitseõiguse järgimise eeskätt alaealiste ohvrite puhul, võttes vajaduse korral nende parimates huvides olevad asjakohased meetmed, et vältida või vähendada kahju, mida menetluse läbiviimine võib neile tekitada.

Kui olete alaealine või puudega ohver (erikaitset vajav ohver), võivad eksperdid uurida tõendeid enne kohtuistungit ja Teie ülekuulamist, mille viib läbi eriväljaõppega meeskond eriruumis, on võimalik salvestada.

Kes mulle kaitset pakub?

Teie konkreetset olukorda hinnatakse, et teha kindlaks, millised kaitsemeetmed tuleb võtta.

Selliste meetmetega seotud hindamise ja otsuse eest vastutavad järgmised isikud:

 • kuriteo uurimise ajal eeluurimiskohtunik või naistevastase vägivallaga tegelev kohtunik, ilma et see piiraks esialgset hindamist, mida tuleb teha, ja otsust, mis tuleb vastu võtta;
 • prokurör oma uurimise käigus või alaealiste ohvritega seotud menetluses;
 • uurimise algstaadiumis osalevad politseiametnikud;
 • kohtumenetluse käigus asja menetlev kohtunik või kohus.

Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kurjategija võib mind ka edaspidi ohustada?

Jah, sest kõigepealt hinnatakse alati Teie konkreetset olukorda, et teha kindlaks, millised kaitsemeetmed tuleb võtta.

Kui Te teatate kuriteost, hindavad riikliku politsei ametnikud ja asjakohastel juhtudel kuriteo toimepanemise koha järgse autonoomse piirkonna politsei ametnikud Teie olukorda algul individuaalselt, et teha kindlaks Teie kaitsevajadused ja identifitseerida Teid asjakohasel juhul haavatava ohvrina. Algse hindamise käigus saate teavet võimaluse kohta pöörduda kuriteoohvrite abistamise büroosse.

Kui Teid aidatakse kuriteoohvrite abistamise büroos, viib see teenistus läbi ka Teie juhtumi individuaalse hindamise. Teie nõusolekul võidakse politsei tehtud hindamisel kogutud teave edastada büroole.

Individuaalsel hindamisel võetakse arvesse nii vajadusi, mida Te väljendate, kui ka Teie soove ning austatakse täielikult Teie füüsilist, vaimset ja moraalset puutumatust.

Eriti võetakse arvesse järgmist:

 • Teie isikuomadused, olukord, esmavajadused, sugu, puue ja küpsusaste; seejuures hinnatakse eelkõige, kas olete puudega isik või kuriteo väidetavast toimepanijast sõltuv, kas olete alaealine ohver või vajate erikaitset või kas on muid eriti haavatavaks muutvaid tegureid;
 • selle kuriteo laad, mille ohver Te olete, ja tekitatud kahju suurus ning kuriteo kordumise risk. Teie kaitsevajadusi hinnatakse eelkõige siis, kui olete terrorikuritegude, kuritegeliku organisatsiooni poolt toime pandud kuritegude, soolise ja koduvägivalla, seksuaalse vabaduse ja puutumatuse vastaste kuritegude, inimkaubanduse, kadunuks jääma sundimise ning rassistlikel, antisemiitlikel või muudel ideoloogilistel või usulistel põhjustel, veendumuste, pereolude, etnilise, rassilise või rahvusliku kuuluvuse, rahvusliku päritolu, soo, seksuaalse sättumuse või identiteedi tõttu või soo, haiguse või puudega seotud põhjustel toime pandud kuritegude ohver;
 • kuriteo asjaolud, eriti vägivallakuritegude korral.

Kui olete alaealine või puudega isik ja vajate erikaitset, võetakse arvesse ka Teie arvamusi ja huve ning isiklikke asjaolusid, eeskätt järgitakse erikaitset vajava alaealise või puudega isiku parimate huvidega seotud põhimõtteid ning nende õigust teabele, mittediskrimineerimisele, konfidentsiaalsusele, eraelu puutumatusele ja kaitsele.

Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kriminaalõigussüsteem võib mind ka edaspidi ohustada (uurimise ja kohtumenetluse ajal)?

Jah, kuriteo uurimise ajal on hinnangu andjaks ja Teile sobivate kaitsemeetmete otsustajaks eeluurimiskohtunik või naistevastase vägivallaga tegelev kohtunik, soolise vägivalla korral prokurör ja uurimise algstaadiumis selles osalevad politseiametnikud.

Kui olete ohus, saate politseikaitse.

Ohutuse, avaliku korra, otstarbekuse või Teie väärikuse säilitamise huvides võetakse Teie ütlused videokonverentsi vahendusel.

Kui Teie suhtes on toime pandud teatav konkreetne kuritegu, nagu sooline vägivald, koduvägivald, inimkaubandus seksuaalse või tööalase ärakasutamise eesmärgil, kehavigastused, vabadusevastane kuritegu, piinamine, isikuvastane kuritegu või seksuaalse vabaduse, eraelu puutumatuse, minapildi, kodu puutumatuse, au ja sotsiaal-majandusliku korra vastane kuritegu, mille ohvritele võimaldatakse erikaitsemeetmeid, on Teil õigus sellele, et hädavajaduse korral kehtestatakse kurjategija suhtes üks järgmistest keeldudest: teatavas kohas, naabruskonnas, linnas või piirkonnas elamise või viibimise keeld, Teile lähenemise või teatavate isikutega suhtlemise keeld.

Uurimise ajal võidakse Teie kaitseks võtta järgmised meetmed:

 • võite anda ütlused selleks spetsiaalselt ettenähtud või kohandatud ruumides ja eriväljaõppe saanud spetsialistidele;
 • kui peate andma ütlusi mitu korda, võtab need sama isik, kui see ei ohusta märkimisväärselt menetluse läbiviimist või kui Teie ütlused peab võtma kohtunik või prokurör ise;
 • kui olete soolise vägivalla, koduvägivalla, seksuaalse vabaduse või puutumatuse vastase kuriteo ohver, võite taotluse korral ütlusi anda endaga samast soost isikule, kui see ei ohusta märkimisväärselt menetluse läbiviimist või kui Teie ütlused peab võtma kohtunik või prokurör ise.

Kui Teid kutsutakse ütlusi andma ja kohtunik näeb tõsist ohtu Teile, Teie vabadusele, varale või perekonnale, võib ta teha järgmist:

 • kaitsta Teie identiteeti, aadressi, ametit ja töökohta, jättes selle teabe menetluses kasutamata;
 • vältida Teie nähtav-olekut kohtus ja määrata teadete edastamise aadressiks kohtu;
 • vältida Teie pildi mis tahes viisil jäädvustamist;
 • määrata menetluse ajaks ja pärast seda politseikaitse;
 • võimaldada Teile ametiautoga transporti kohtusse;
 • paigutada Teid kohtus politseivalve all olevatesse ooteruumidesse;
 • anda Teile erandlikel asjaoludel uue identiteedi ja rahalist abi elu- või töökoha vahetamiseks.

Kui olete soolise või koduvägivalla ohver, võidakse Teie kasuks seada lähenemiskeeld, mis hõlmab üldisi õiguskaitseabinõusid vägivalla toimepanija vastu (teatavates kohtades, naabruskondades, linnades või piirkondades elamise või viibimise keeld, teatavatele isikutele lähenemise või nendega suhtlemise keeld).

Kohtumenetluse ajal võib kohtunik või kohtu eesistuja kuulutada menetluse kinniseks (piirates audiovisuaalmeedia kohalolekut kohtuistungitel ja keelates kõigi kohtuistungite või mõne kohtuistungi jäädvustamise), et kaitsta kõlblust, avalikku korda ning Teid kui ohvrit ja/või Teie perekonda. Nad võivad keelata ka ekspertide või teiste kohtumenetluses osalevate isikute identiteedi avalikustamise.

Erasüüdistajana võite taotleda kinnist kohtuistungit.

Menetluse ajal võidakse Teie kaitseks võtta järgmised meetmed:

 • meetmed, millega välditakse Teie silmsidet väidetava kurjategijaga ja tagatakse, et Teid saab üle kuulata ilma kohtusaalis viibimata. Selleks võib kasutada kommunikatsioonitehnoloogiat (kohtusaali ekraani paigaldamine ja ütluste andmine videokonverentsi vahendusel);
 • meetmed, millega välditakse Teie eraeluga seotud ja arutatava kuriteo seisukohast asjakohatute küsimuste esitamist, välja arvatud juhul, kui kohtunik või kohus erandkorras leiab, et neile tuleb vastata;
 • kinnise kohtuistungi korraldamine, kuigi kohtunik või kohtu eesistuja võib lubada selliste isikute kohalviibimist, kes tõendavad juhtumi suhtes erihuvi olemasolu.

Väidetava kurjategijaga silmsideme ja Teie eraelu puudutavate küsimuste esitamise vältimiseks võib meetmeid võtta ka uurimise ajal.

Millist kaitset pakutakse väga haavatavatele ohvritele?

Haavatavate ohvrite, nagu erikaitset vajavate alaealiste ja puudega ohvrite suhtes võib lisaks jaos „Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kriminaalõigussüsteem võib mind ka edaspidi ohustada (uurimise ja kohtumenetluse ajal)?“ nimetatud meetmetele kohaldada menetluse ajal järgmisi meetmeid:

 • võetud ütlused salvestatakse audiovisuaalvahendite abil ja võidakse kohtuistungil seaduses sätestatud juhtudel ja tingimustel reprodutseerida;
 • ütlused võib võtta ekspertide abil.

Kui olete alaealine või puudega ohver (erikaitset vajav ohver), võivad eksperdid uurida tõendeid enne kohtuistungit ja Teie ülekuulamist, mille viib läbi eriväljaõppega meeskond eriruumis, on võimalik salvestada.

Lisaks sellele võidakse Teile prokuröri taotlusel määrata kohtumenetluseks eestkostja, kui Te olete eriti haavatav ohver ja teatavatel juhtudel, kui Teil on huvide konflikt oma seadusliku esindaja või ühe vanemaga, kui teine vanem ei ole võimeline nõuetekohaselt täitma oma kohustust ohvrit esindada ja abistada. 

Ma olen alaealine. Kas mul on eriõigused?

Kui olete kuriteo uurimise staadiumis alaealine, koheldakse Teid spetsiaalselt Teie kaitseks kehtestatud eeskirjade kohaselt. Kui peate andma ütlusi, kasutatakse erilisi ettevaatusabinõusid. Alati peab kohal viibima prokurör, kelle eriülesanne on alaealisi kaitsta. Teie ja kurjategija silmsidet tuleb tehniliste vahenditega vältida.

Teid kuulab eriruumis, mis ei tundu Teile ähvardav, üle eriväljaõppe saanud meeskond, sest eksperdid saavad tõendeid enne kohtuistungit uurida ja ülekuulamist on võimalik salvestada.

Võite anda ütlusi ainult ühe korra – eeluurimiskohtuniku, kohrusekretäri ja kõikide menetluse poolte juuresolekul – ning ei pea seda kohtuistungil uuesti tegema.

Kui olete kohtumenetluse ajal alaealine, kes annab ütlusi, välditakse Teie ja süüdistatava silmsidet tehniliste vahenditega.

Vastastamine on samuti piiratud.

Lisaks jaos „Kas keegi annab mu juhtumile hinnangu, et selgitada välja, kas kriminaalõigussüsteem võib mind ka edaspidi ohustada (uurimise ja kohtumenetluse ajal)?“ nimetatud meetmetele võib menetluse ajal kohaldada järgmisi meetmeid:

 • võetud ütlused salvestatakse audiovisuaalvahendite abil ja võidakse kohtuistungil seaduses sätestatud juhtudel ja tingimustel reprodutseerida;
 • ütlused võib võtta ekspertide abil.

Lisaks sellele võidakse Teile prokuröri taotlusel määrata kohtumenetluseks eestkostja, kui Te olete eriti haavatav ohver ja teatavatel juhtudel, kui Teil on huvide konflikt oma seadusliku esindaja või ühe vanemaga, kui teine vanem ei ole võimeline nõuetekohaselt täitma oma kohustust ohvrit esindada ja abistada. 

Mu pereliige suri kuriteo tagajärjel. Millised on mu õigused?

Kui Teie pereliige suri kuriteo tagajärjel, olete oma pereliikme (otsene ohver) suhtes toime pandud kuriteo kaudne ohver, kui Te olete teatavas seaduses sätestatud olukorras (kuriteo eest vastutav isik on igal juhul välistatud) ning kui Te olite näiteks otsese ohvri abikaasa ja Teie kooselu ei olnud lõpetatud, kui Te olite otsese ohvri või tema abikaasa (kui kooselu ei olnud lõpetatud või nad ei elanud lahus) laps, kes elas temaga koos, või kui Te olite otsese ohvriga seotud sarnase suhte kaudu ja elasite temaga koos.

Kõikidel ohvritel on seaduse kohaselt õigus esitada kriminaalsüüdistus ja tsiviilhagi ning ilmuda uurimise eest vastutavate asutuste ette asjaolude selgitamiseks asjakohaseid tõendeid ja teavet esitama.

Kaudse ohvrina on Teil konfidentsiaalne tasuta juurdepääs avalike haldusasutuste ja kuriteoohvrite abistamise büroode osutatavatele abi- ja tugiteenustele, kui on peetud asjakohaseks laiendada seda õigust otsese ohvri pereliikmetele, kuna kuritegudega on tekitatud eriti suurt kahju. Pereliikmed on määratletud ainult kui otsese ohvriga abielu või sarnase suhte kaudu seotud isikud ning kuni teise astme sugulased (vanavanemad, õed-vennad ja lapselapsed).

Kaudse ohvrina võite saada teavet kättesaadavate meditsiiniliste, psühholoogiliste ja materiaalsete abi- ja tugimeetmete ning nende saamise korra kohta ning hüvitise kohta, millele Teil võib olla õigus, ja asjakohastel juhtudel selle taotlemise korra kohta.

Kuriteoohvrite abistamise bürood annavad Teile teavet menetlusega seotud rahaliste õiguste kohta, eelkõige kuriteoga tekitatud kahju eest rahalise abi andmise ja selle taotlemise korra kohta, ning pakuvad Teile emotsionaalset tuge ja ravi, mida Te vajate, tagades sobiva psühholoogilise abi kuriteo traumaatilistest tagajärgedest ülesaamiseks.

Mis puudutab rahalist abi, millele Teil on kaudse kuriteoohvrina õigus, on Hispaanias olemas Hispaanias toime pandud tahtlike ja vägivaldsete ning surma või raskete vaimse tervise kahjustustega lõppenud kuritegude kaudsetele ohvritele mõeldud avaliku abi süsteem.

Selleks et Teid loetaks rahalise abi andmisel kaudseks ohvriks (õigustatud isikuks), peate vastama teatavatele nõuetele:

 • olema Hispaania või muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või kui Te ei ole kumbki, siis Hispaania alaline elanik või muu, Hispaania kodanikele oma territooriumil sarnast abi andva riigi kodanik. Surma korral ei ole surnu kodakondsus või alaline elukoht oluline;
 • olema surnu abikaasa, kui Teie kooselu ei olnud lõpetatud või Te ei elanud lahus, või isik, kes elas surnuga vähemalt kahe aasta jooksul enne tema surma püsivalt koos sarnases suhtes, välja arvatud juhul, kui Teil olid ühised lapsed, millisel juhul piisab üksnes kooselust. Hõlmatud on ka nimetatud isikute lapsed, isegi kui nad ei olnud surnu lapsed, tingimusel et nad olid temast rahaliselt sõltuvad ja elasid temaga koos;
 • õigustatud isikute hulka ei kuulu mingil juhul isikud, kes on mõistetud süüdi tahtliku tapmise mis tahes vormis, kui surnu oli nende abikaasa või isik, kes oli või oli olnud nendega püsivalt seotud sarnase suhte kaudu;
 • olema surnu laps, kes oli temast rahaliselt sõltuv ja elas temaga koos, lähtudes eeldusest, et alaealised või puudega täiskasvanud lapsed on rahaliselt sõltuvad;
 • olema surnu vanem, kes oli temast rahaliselt sõltuv, kui eespool kirjeldatud olukordades olevad isikud puuduvad;
 • kuriteo otsesel tagajärjel surnud alaealiste vanemaid peetakse Hispaania õiguses ettenähtud rahalise abi puhul samuti kaudseteks ohvriteks.

Abi tuleb taotleda ühe aasta jooksul alates kuriteo toimumisest. Kui surm saabus kehavigastuste või tervisekahjustuste otsesel tagajärjel, hakkab kulgema sama pikk uus abi taotlemise tähtaeg.

Üldjuhul on abi andmise tingimuseks kriminaalmenetlust lõpetava lõpliku otsuse olemasolu.

Abi ei saa kombineerida kohtuotsusega väljamõistetud hüvitisega, kuigi abi makstakse terviklikult või osaliselt siis, kui kuriteos süüdmõistetu on tunnistatud osaliselt maksejõuetuks, või erakindlustuse hüvitise või abiga, kui selle summa ületab kohtuotsuses kindlaksmääratud summat, või sotsiaalkindlustushüvitisega, mida võidakse maksta ohvri ajutise töövõimetuse tõttu.

Abisumma ei tohi mingil juhul ületada kohtuotsuses kindlaksmääratud hüvitist.

Kas mul on võimalik kasutada vahendust? Millistel tingimustel? Kas vahenduse ajal tagatakse minu turvalisus?

Ohvrina on Teil õigus saada teavet, mis käsitleb vaidluste alternatiivset lahendamist asjakohastel juhtudel vahenduse ja muude restoratiivse õiguse meetmete abil ning kättesaadavaid restoratiivse õiguse teenuseid, juhul kui need on õiguslikult võimalikud. Seda teavet annavad Teile kuriteoohvrite abistamise bürood.

Lisaks sellele saavad kuriteoohvrite abistamise bürood teha kohtule ettepaneku kasutada kriminaalasjas vahendusmenetlust, kui seda peetakse Teile kasulikuks, ning nad toetavad restoratiivse õiguse teenuseid ja muid seaduses sätestatud kohtuvälise lahenduse leidmise menetlusi.

Teil on võimalik kasutada kuriteost tuleneva varalise ja mittevaralise kahju eest asjakohase hüvitise saamiseks restoratiivse õiguse teenuseid, kui on täidetud järgmised nõuded:

 • kurjategija on võtnud omaks olulised asjaolud, millest tuleneb tema vastutus;
 • olete andnud nõusoleku pärast nende sisu, võimalike tulemuste ja täitmise tagamise menetluste kohta igakülgse ja erapooletu teabe saamist;
 • kurjategija on andnud nõusoleku;
 • vahendusmenetlus ei kujuta riski Teie ohutusele ning selle läbiviimisega ei kaasne Teile uue varalise või mittevaralise kahju tekitamise ohtu;
 • see ei ole toimepandud kuriteo korral seadusega keelatud.

Vahendusmenetluse käigus toimuvad arutelud on konfidentsiaalsed ning neid ei tohi Teie ja kurjategija nõusolekuta avalikustada.

Vahendajad ja teised vahendusmenetluses osalevad spetsialistid on kohustatud hoidma ametisaladust seoses neile ülesannete täitmisel teatavaks saanud sündmuste ja avaldustega.

Nii Teie kui ka kurjategija saate vahendusmenetluses osalemiseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Vahendus toimub tavaliselt kergemate kuritegude korral.

Noorte (14–18-aastased) üle õigusemõistmisel on vahendus sõnaselgelt sätestatud alaealise ümberkasvatamise vahendina. Selles valdkonnas korraldavad vahendust noorteprokuratuuri toetavad meeskonnad, ent seda võivad teha ka autonoomsete piirkondade asutused ja muud üksused, näiteks teatavad spetsialiseeritud ühendused.

Täiskasvanute üle õigusemõistmise valdkonnas on vahendus restoratiivse õiguse teenuste osa ja juba mitu aastat on rakendatud mitmesuguseid sellealaseid katseprogramme.

Et vahendus oleks Teie jaoks ohutu, saab kohus määrata vajalikud pidevalt kohaldatavad füüsilise kaitse meetmed ja muud asjaolude tõttu vajalikud meetmed.

Kust ma leian õigusaktid, milles on sätestatud minu õigused?

 • Código Penal (Hispaania kriminaalseadustik) – hispaania keeles
 • Código Civil (Hispaania tsiviilseadustik) – hispaania keeles
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (kriminaalmenetluse seadus) – hispaania keeles
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (27. aprilli 2015. aasta seadus 4/2015 kuriteoohvrite seisundi kohta) – hispaania keeles
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (11. detsembri 2015. aasta kuninglik dekreet 1109/2015, millega rakendatakse 27. aprilli 2015. aasta seadust 4/2015, mis käsitleb kuriteoohvrite seisundit ja reguleerib kuriteoohvrite abistamise büroosid) – hispaania keeles
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (22. juuli 2015. aasta konstitutsiooniline seadus 8/2015 ja 22. juuli 2015. aasta seadus 26/2015, millega muudetakse laste ja noorte kaitsmise süsteemi) – hispaania keeles
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (20. novembri 2014. aasta seadus 23/2014 kriminaalasjades tehtud otsuste vastastikuse tunnustamise kohta Euroopa Liidus) – hispaania keeles
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (6. septembri 2013. aasta kuninglik dekreet 671/2013, millega kehtestatakse seaduse 29/2011 rakendamise üksikasjalik kord) – hispaania keeles
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (22. septembri 2011. aasta seadus 29/2011 terrorismiohvrite tunnustamise ja igakülgse kaitse kohta) – hispaania keeles
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (28. detsembri 2004. aasta konstitutsiooniline seadus 1/2004 soolise vägivalla vastaste terviklike kaitsemeetmete kohta) – hispaania keeles
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (12. jaanuari 2000. aasta konstitutsiooniline seadus 5/2000, mis reguleerib laste kriminaalvastutust) – hispaania keeles
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (15. jaanuari 1996. aasta konstitutsiooniline seadus 1/1996 laste õiguskaitse kohta) – hispaania keeles
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (10. jaanuari 1996. aasta seadus 1/1996 õigusabi kohta) – hispaania keeles
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (11. detsembri 1995. aasta seadus 35/1995 vägivaldsete kuritegude ja seksuaalse vabaduse vastaste kuritegude ohvrite abistamise kohta) – hispaania keeles
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (23. mai 1997. aasta kuninglik dekreet 738/1997, millega kiidetakse heaks vägivaldsete kuritegude ja seksuaalse vabaduse vastaste kuritegude ohvrite abistamise määrus) – hispaania keeles
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (23. detsembri 1994. aasta konstitutsiooniline seadus 19/1994 tunnistajate ja ekspertide kaitse kohta kriminaalasjades) – hispaania keeles
Viimati uuendatud: 11/03/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.