Ohvrite õigused riigiti

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Kuidas ma pean kuriteost teatama?

Kui olete kuriteoohver, on Teil õigus saada teavet kuriteost teatamise õiguse ja asjakohastel juhtudel teatamise korra kohta alates esimesest kokkupuutest asutuste või ametnikega.

Võite teatada kuriteost politseile ja olla järgnevas menetluses tunnistaja. Samuti võite paluda, et politsei suunaks Teid asjakohasesse kuriteoohvrite abistamise büroosse (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), kus Teile antakse teavet, kuidas kuriteost teatada.

Abi- ja tugiteenused, mida osutavad näiteks kuriteoohvrite abistamise bürood, on tasuta ja konfidentsiaalsed. Kuriteoteadet ei ole vaja enne esitada.

Kuriteoteate esitajana on Teil järgmised õigused:

 • saada kuriteoteatest nõuetekohaselt kinnitatud ärakiri;
 • saada tasuta keeleabi ja kuriteoteate ärakirja kirjalik tõlge, kui Te ei valda ühtegi kuriteost teatamise koha ametlikku keelt. Kui Te ei valda hispaania keelt või kõnealuses menetluses kasutatavat ametlikku keelt, on Teil õigus saada tasuta abi Teile arusaadavat keelt rääkivalt tõlgilt, kui annate uurimisstaadiumis ütlusi kohtunikule, prokurörile või politseiametnikele;
 • kui olete taotlenud, et Teid teavitataks teatavatest otsustest, nagu otsusest kriminaalmenetlust mitte algatada või menetluses tehtud lõplikust otsusest, on Teil õigus saada teavet kohtuistungi kuupäeva, kellaaja ja koha ning kurjategijale esitatud süüdistuse sisu kohta.

Te võite ka kurjategija vastu hagi esitada ja saada erasüüdistajana kohtumenetluse pooleks, kelle õigused on väga sarnased prokuröri omadele.

Kui välja arvata tavalised kohtuasjad, mille korral esitab kurjategijale süüdistuse prokurör, on kaht liiki kuritegusid, mille korral Teil on menetluse alustamisel väga oluline roll.

 • Poolavalikke kuritegusid käsitlevate menetluste algatamiseks on vaja, et Te kuriteost teataksite või hagi esitaksite. Seejärel võtab prokurör vastutuse kurjategijale süüdistuse esitamise eest. Erakuritegusid (nt laim) käsitlevate menetluste puhul sõltub aga kõik Teist: prokurör ei vastuta kurjategijale süüdistuse esitamise eest ja Te võite kuriteoteate igal ajal tagasi võtta, lõpetades menetluse.

Te võite kuriteost teatada mis tahes keeles ja kui Te ei räägi hispaania keelt või asjakohast piirkondlikku keelt, on Teil õigus tasuta suulise tõlke teenustele. Praktikas tähendab see, et kui politseijaoskonnas ei räägi keegi Teie keelt, pakub politsei Teile järgmist:

 • kui kuritegu ei ole raske, saate sellest teatada oma emakeelset vormi kasutades;
 • kui kuritegu on raske, saate telefoni teel või vahetult kasutada tõlgi teenuseid.

Mõnes politseijaoskonnas on olemas inglise, prantsuse ja saksa keele tõlgid, eriti suvel.

Kuriteost teatamiseks ei ole tähtaega, kuid teatava tähtaja möödumisel – olenevalt kuriteo raskusastmest 10–20 aastat – ei saa inimest kuriteos süüdi mõista. Asutused ei nõua, et kuriteost teatataks konkreetsel viisil. Te võite sellest teatada kirjalikult või suuliselt ning pädev asutus võtab kuriteoteate teadmiseks. Peate teatama oma nime, aadressi, isikukoodi, telefoninumbri ja muud andmed ning kuriteoteate allkirjastama.

Kuriteost teatamisel võite politseilt taotleda lähenemiskeeldu, kui olete soolise või koduvägivalla ohver. Võite lähenemiskeeldu taotleda ka otse kohtult või prokurörilt, kuriteoohvrite abistamise büroodelt või avaliku sektori sotsiaalteenistustelt või hoolekandeasutustelt.

Teile antakse igal juhul lähenemiskeelu taotlemise vormid ja lähenemiskeeldu puudutav teave.

Kuidas ma oma juhtumi kohta teavet saan?

Kui esitate kuriteoteate, saate selle kinnitatud ärakirja, millel on viitenumber.

Ohvrina võite saada politseilt menetluse käigu kohta teavet, kui see ei kahjusta uurimist. Praktikas on parem helistada asjaomasesse politseiasutusse ja teavet küsida.

Kui olete esitanud asjakohase taotluse, on Teil üldjuhul õigus saada teavet kohtuistungi kuupäeva, kellaaja ja koha ning kurjategijale esitatud süüdistuse sisu, aga ka järgmiste otsuste kohta:

 • otsus kriminaalmenetlust mitte algatada;
 • menetluses tehtud lõplik kohtuotsus;
 • kurjategija vahistamise või vabastamise otsus, samuti kurjategija võimalik põgenemine vahi alt ja Teie kaitseks ettevaatusabinõude kasutuselevõtmise otsused.

Kui olete palunud suunamist kuriteoohvrite abistamise büroosse või saate selliselt büroolt abi, on Teil õigus saada teavet menetlemise eest vastutava asutuse kontaktandmete ja selle asutusega suhtlemise kanalite, aga ka kohtuistungi kuupäeva, kellaaja ja koha ning kurjategijale esitatud süüdistuse sisu kohta.

Kui olete soolise vägivalla ohver, on Teil õigus saada teavet vägivalla toimepanija menetlusseisundi ja kasutusele võetud õiguskaitseabinõude kohta, ilma et peaksite seda taotlema. Võite igal ajal avaldada soovi teavet mitte saada.

Kui olete seksuaalse vabaduse vastase vägivallakuriteo ohver, on Teil õigus saada teavet riikliku hüvitise kohta, millele Teil on õigus, kui vägivalla toimepanija ei maksa Teile hüvitist või kui see hüvitis ei ole piisav.

Kas mul on õigus õigusabile (uurimise või kohtumenetluse ajal)? Millistel tingimustel?

Teil on õigus saada teavet õigusnõustamise ja kaitse saamise korra ning asjakohastel juhtudel nende tasuta saamise tingimuste kohta alates esimesest kokkupuutest asutuste või ametnikega. Seda teavet annavad Teile ka kuriteoohvrite abistamise bürood.

Võite esitada õigusabi saamise õiguse tunnustamise taotluse ametnikule või asutusele, kes on andnud Teile teavet õigusnõustamise ja kaitse saamise korra ning asjakohastel juhtudel nende tasuta saamise kohta. Ametnik või asutus edastab selle koos esitatud dokumentidega asjakohasele advokatuurile.

Taotluse võib esitada ka kohtute ameti kuriteoohvrite abistamise büroodele, kes edastavad selle asjakohasele advokatuurile.

Üldiselt saate kasutada õigusalaste juhiste teenuseid, mille raames pakutakse õigusalast teavet kõikidele kodanikele. Neid teenuseid korraldavad kohtupiirkondade advokatuurid.

Peate täitma vormi, mis on kättesaadav kohtutes, justiitsiministeeriumis ja muudes riigiasutustes, ning tõendama, et Teil ei ole piisavalt elatusvahendeid. Peate taotluse esitama asjakohase kohtu tööpiirkonna advokatuurile või kui kriminaalmenetlus ei ole veel alanud, siis oma elukoha järgsele kohtule.

Kui olete soolise vägivalla ohver, ei pea Te õigusabi saamiseks kõigepealt tõendama, et Teil ei ole piisavalt vahendeid.

Kui olete terrorismiohver, võite samuti saada õigusabi.

Võite taotleda Hispaanias õigusabi, kui olete muu hulgas ühes järgmistest olukordadest:

 • olete ELi liikmesriigi kodanik ja tõendate, et Teil ei ole piisavalt vahendeid;
 • olete kolmanda riigi kodanik ja elate Hispaanias seaduslikult või Teil on rahvusvahelises lepingus (nt rahvusvahelist lapseröövi käsitlevas lepingus) tunnustatud õigus. Sel juhul saate Hispaanias õigusabi ELi kodanikega samadel tingimustel;
 • olenemata kohtumenetluse algatamiseks vajalike vahendite olemasolust tunnustatakse Teie õigust õigusabile ja antakse seda abi viivitamata, kui olete soolise vägivalla, terrorismi- või inimkaubanduse ohver mis tahes menetluses, mis on seotud Teie ohvriseisundiga või tuleneb sellest, või kui olete kuritarvitamise või väärkohtlemise ohvrina alaealine või vaimse mahajäämuse või vaimuhaigusega.

Ohvri surma korral on see õigus ka õigusjärglastel, kui nad ei osalenud kuritegude toimepanemisel.

Teid loetakse õigusabi andmisel ohvriks, kui seoses nimetatud kuriteoga on esitatud kuriteoteade või hagi või algatatud kriminaalmenetlus, ja Te säilitate selle seisundi, kuni kriminaalmenetlus kestab või kui pärast menetluse lõppu on tehtud süüdimõistev otsus.

Õigusabi saamise õigus langeb ära, kui õigeksmõistev otsus muutub lõplikuks või kui menetlus on kuritegude tõendamatuse tõttu peatatud või lõpetatud. Seni saadud tasuta abi kulusid ei tule siiski hüvitada.

Eri menetlustes, mis võidakse algatada tulenevalt Teie seisundist nimetatud kuritegude ohvrina, eriti aga soolise vägivallaga seotud menetlustes, peab Teid abistama advokaat, kui Teie kaitseõigus on nii nõuetekohaselt tagatud.

Teil on õigus saada õigusabi, kui Teie aastasissetulek ja perekonna sissetulek ei ületa järgmist:

 • kahekordne taotluse esitamise ajal kehtiv riiklik sissetulekuindeks (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM), kui kõnealustel isikutel ei ole perekonda. IPREM on igal aastal määratav indeks, mida kasutatakse teatavate hüvitiste suuruse või teatavate hüvitiste, õiguste või avalike teenuste saamise künnise kindlaksmääramiseks;
 • kahe ja poole kordne taotluse esitamise ajal kehtiv IPREM, kui kõnealused isikud kuuluvad alla neljaliikmelisse perekonda;
 • kolmekordne IPREM, kui kõnealuses perekonnas on neli või enam liiget.

2016. aasta IPREM oli 6390,13 eurot.

Kui Teile antakse õigusabi, ei pea Te tasuma järgmisi kulusid:

 1. esialgne õigusnõustamine;
 2. advokaadi ja kohtuesindaja (procurador) tasud;
 3. ametlikes väljaannetes teadete avaldamise kulud;
 4. teatavate kaebuste esitamiseks nõutavad deposiidid;
 5. eksperditasud;
 6. 80% notariaalaktide ning kinnistusraamatu ja äriregistri tõendite eest makstavast tasust.

Kas mul on õigus nõuda kulude hüvitamist (uurimises või kohtumenetluses osalemise eest)? Millistel tingimustel?

Kui Teie kui kuriteoohver olete menetluses osalenud, on Teil üldjuhul õigus oma õiguste kasutamiseks vajalike kulude ja kantud kohtukulude hüvitamisele eelisjärjekorras riigi kantud kulude ees.

Selleks tuleb hüvitis kohtuotsusega välja mõista ja lisaks sellele peab süüdistatav olema Teie kui ohvri taotlusel süüdi mõistetud kuritegudes, mille eest prokurör ei ole süüdistust esitanud, või olema süüdi mõistetud pärast seda, kui asja lõpetamise otsus on Teie kui ohvri esitatud kaebuse põhjal kehtetuks tunnistatud.

Abi- ja tugiteenistused ja eelkõige kuriteoohvrite abistamise bürood annavad Teile teavet, millal Teil võib olla õigus kohtukulude hüvitamisele ja milline on asjakohastel juhtudel selle taotlemise kord.

Kas ma võin edasi kaevata, kui juhtumi uurimine lõpetatakse enne kohtusse jõudmist?

Kui olete ohver, kes ei ole menetlusele ilmunud, ja prokurör otsustab kurjategijale esitatud süüdistuse tagasi võtta, võib kohtunik Teid sellest teavitada ja kutsuda Teid 15 päeva jooksul hagi esitama ja erasüüdistajaks hakkama. Kiirmenetluse korral on kohtunik kohustatud Teid teavitama ja Teile kutse saatma.

Kui prokurör esitab kurjategijale süüdistuse, ei saa Te ohvrina midagi teha menetluse lõpetamiseks, välja arvatud erakuritegude puhul.

Kui olete juba menetlusele ilmunud ja olete erasüüdistaja, võite taotleda suulise menetluse algatamist ja esitada kurjategijale süüdistuse. Kui eeluurimiskohtunik otsustab menetluse, st kriminaalasja lõpetada, võite esitada kaebuse.

Kui prokurör esitab kurjategijale süüdistuse, võite taotleda kriminaalasja lõpetamist ja loobuda erasüüdistaja rollist. Prokurör võib siiski jätkata, kui ta nii otsustab.

Kas ma võin osaleda kohtumenetluses?

Kui ilmute esimest korda kohtusse, teavitab õigusnõustaja Teid Teie kui ohvri õigustest kriminaalmenetluses ja pakub Teile selget, lihtsat ja arusaadavat keelt kasutades ning Teie omadusi ja vajadusi arvesse võttes võimalust astuda menetlusse erasüüdistajana.

Kuriteoohvrina on Teil kriminaalmenetluses õigus teha järgmist:

 • algatada kriminaalmenetlus või esitada tsiviilhagi vastavalt kehtivatele kriminaalõigusnormidele;
 • ilmuda uurimise eest vastutavatesse asutustesse, et esitada neile tõendeid ja asjakohast teavet asjaolude selgitamiseks.

Lisaks sellele küsitakse Teilt sel esimesel ilmumisel, kas Te soovite saada seadusega ette nähtud teavitusi või teateid. Kui Te seda soovite, peate andma oma e-posti aadressi või kui Teil seda ei ole, siis koduse või postiaadressi.

Olenemata oma rollist kriminaalmenetluses, võite tavaliselt kohtuistungitel kohal viibida, isegi kui need ei ole avalikud. Te olete kohustatud kohale ilmuma ainult tunnistajana ütlusi andma.

Kui olete ohver, kes ei ole kriminaalmenetlusele ilmunud, teatatakse Teile kohtuistungi aeg ja koht. Teie põhiroll on anda tunnistajana ütlusi. Et Teid saaks kohtuistungi kuupäevast ja kellaajast teavitada, peate teatama, kui Teie aadress menetluse kestel muutub.

Võite erasüüdistajana menetlusse astuda enne süüdistuse koostamist, st enne suulise menetluse algust, välja arvatud alaealise vastu algatatud kriminaalmenetluse korral. Süüdistuse koostavad prokurör, erasüüdistaja (kui ta on olemas) ja kaitseadvokaat. See dokument sisaldab nende isikute arvamust kuriteo klassifikatsiooni ja soovitatava karistuse kohta. Igal osalisel on oma kirjaliku seisukoha esitamiseks viis päeva.

Üldjuhul esindavad Teid advokaat, kes kaitseb Teie seisukohti, ja kohtuesindaja, kes Teid menetluses ametlikult esindab.

Kui ohvreid on mitu, saavad nad ilmuda eraldi, kuigi kohtunik võib nõuda nende rühmitamist ühte või mitmesse kaitserühma. Ohvrite ühendused saavad samuti kriminaalmenetlusele ilmuda, kui neil on Teie kui kuriteoohvri nõusolek.

Kui olete juba erasüüdistaja, on Teie advokaadil juurdepääs kokkuvõttele ja muudele kohtuasja dokumentidele ning muud, prokuröri omadega sarnanevad õigused, sealhulgas õigus

 • taotleda täiendavate tõendite kogumist;
 • taotleda uute tunnistajate või ekspertide kutsumist oma seisukohtade toetamiseks;
 • taotleda vastastamist jne.

Kui süüdistatav mõistetakse süüdi, võib kohus temalt Teie kasuks välja mõista järgmised kulud: advokaadi- ja kohtuesindajakulud, eksperditasud, avalike registrite ja notariaalsete tõendite kulud jne.

Võite esitada kriminaalmenetluses tsiviilhagi (olla tsiviilhageja), kui Te nõuate vara tagastamist, kahju heastamist või kuriteoga tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist. Sel juhul esindavad Teid advokaat, kes kaitseb Teie seisukohti, ja kohtuesindaja, kes Teid menetluses ametlikult esindab.

Kui uurimine otsustatakse lõpetada, teatakse asja lõpetamise otsusest kuriteo otsestele ohvritele, kes on kuriteost teatanud, ning teistele otsestele ohvritele, kelle isik ja elukoht on teada. Kui isik on kuriteo otsesel tagajärjel surnud või kadunud, teavitatakse otsusest kuriteo kaudseid ohvreid.

Milline on minu ametlik roll õigussüsteemis? Kas ma olen või kas ma saan valida, et ma olen: ohver, tunnistaja, tsiviilhageja või erasüüdistaja?

Kuriteoohvrina on Teil kriminaalmenetluses õigus teha järgmist:

 • algatada kriminaalmenetlus või esitada tsiviilhagi vastavalt kehtivatele kriminaalõigusnormidele;
 • ilmuda uurimise eest vastutavatesse asutustesse, et esitada neile tõendeid ja asjakohast teavet asjaolude selgitamiseks.

Teil võivad õigussüsteemis olla järgmised rollid:

 • otsene või kaudne ohver: olenevalt teatatud kuriteost või ohvriabiteenuste taotlemise korral kuriteost eelnevalt teatamata, sest juurdepääs neile teenustele ei sõltu kuriteoteate esitamisest;
 • tunnistaja: kui kuriteoteade on esitatud. Osalete menetluses, kui saate kohtukutse;
 • erasüüdistaja: kui otsustate astuda kriminaalmenetlusse erasüüdistajana, kui esitate kurjategija vastu hagi (poolavalike ja erakuritegude korral) ja enne süüdistuse koostamist, st enne suulise menetluse algust, välja arvatud alaealise vastu algatatud kriminaalmenetluse korral;
 • tsiviilhageja: üldiselt kui Te otsustate esitada kriminaalmenetluses tsiviilhagi, st kui Te nõuate vara tagastamist, kahju heastamist või kuriteoga tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist.

Üldjuhul peate Te kohtuistungitel kohal viibima, isegi kui need ei ole avalikud. Te olete kohustatud kohale ilmuma ainult tunnistajana ütlusi andma.

Millised on minu õigused ja kohustused seoses minu rolliga?

Üldiselt on Teil kui ohvril õigus kaitsele, teabele, toele, abile ja hooldusele alates esimesest kokkupuutest asutuste või ametnikega ning avalike haldusasutuste osutatavate abi- ja tugiteenuste ajal, sealhulgas enne kuriteost teatamist.

Kui võtate ühendust asutuste või ametnikega, võite paluda, et nad suunaksid Teid kuriteoohvrite abistamise büroodesse, kus Teid aidatakse tasuta ja konfidentsiaalselt, isegi kui Te ei ole kuriteost eelnevalt teatanud.

Teil võib alates esimesest kokkupuutest asutuste ja ametnikega kaasas olla ka vabalt valitud isik.

Peale selle on Teil õigus saada aru ja teha end arusaadavaks pärast kuriteost teatamist toimuvas menetluses, sealhulgas saada teavet enne kuriteoteate esitamist. Vajaduse korral pakutakse tõlget õiguslikult tunnustatud viipekeeltes ning suulise suhtluse abivahendeid.

Kogu teabevahetus, nii suuline kui ka kirjalik, toimub selges, lihtsas ja arusaadavas keeles ning võttes arvesse Teie isiklikke eripärasid ja vajadusi, eriti kui Teil on meele-, intellekti- või vaimupuue või kui olete alaealine.

Ohvrina on Teil õigus saada teavet, mis puudutab peamiselt järgmist:

 • kättesaadavad meditsiinilised, psühholoogilised ja materiaalsed abi- ja tugimeetmed ning nende saamise kord. Asjakohastel juhtudel hõlmavad need meetmed teavet alternatiivse majutuse võimaluste kohta;
 • õigus kuriteost teatada ja asjakohastel juhtudel kuriteost teatamise kord ning õigus anda uurimise eest vastutavatele asutustele ütlusi;
 • nõustamise ja õigusliku kaitse saamise kord ning asjakohastel juhtudel selle tasuta saamise tingimused;
 • kaitsemeetmete taotlemise võimalus ja asjakohastel juhtudel nende taotlemise kord;
 • hüvitis, millele Teil võib olla õigus, ja asjakohastel juhtudel selle taotlemise kord;
 • kättesaadavad suulise ja kirjaliku tõlke teenused;
 • kättesaadavad suhtlemise abivahendid ja -teenused;
 • oma õiguste kasutamise kord, kui Te ei ela Hispaanias;
 • kaebused, mille saate esitada nende otsuste peale, mida Te peate oma õigustega vastuolus olevateks;
 • menetlemise eest vastutava asutuse kontaktandmed ja kasutatavad suhtluskanalid;
 • kättesaadavad restoratiivse õiguse teenused, kui need on õiguslikult võimalikud;
 • juhud, mil Teil on õigus õiguskulude hüvitamisele, ja asjakohastel juhtudel hüvitise taotlemise kord;
 • õigus taotleda teavitamist menetluses tehtavatest konkreetsetest otsustest, näiteks kriminaalmenetluse algatamata jätmise otsusest, menetluses tehtavast lõplikust otsusest jne.

Olenemata oma rollist kriminaalmenetluses, võite tavaliselt kohtuistungitel kohal viibida, isegi kui need ei ole avalikud. Te olete kohustatud kohale ilmuma ainult tunnistajana ütlusi andma.

Kui olete ohver, kes ei ole kriminaalmenetlusele ilmunud, teatatakse Teile kohtuistungi aeg ja koht. Teie põhiroll on anda tunnistajana ütlusi. Et Teid saaks kohtuistungi kuupäevast ja kellaajast teavitada, peate teatama, kui Teie aadress menetluse kestel muutub.

Võite erasüüdistajana menetlusse astuda enne süüdistuse koostamist, st enne suulise menetluse algust, välja arvatud alaealise vastu algatatud kriminaalmenetluse korral. Teid esindavad advokaat, kes kaitseb Teie seisukohti, ja kohtuesindaja, kes Teid menetluses ametlikult esindab.

Kui olete juba erasüüdistaja, on Teie advokaadil juurdepääs kokkuvõttele ja muudele kohtuasja dokumentidele ning muud, prokuröri omadega sarnanevad õigused, sealhulgas õigus

 • taotleda täiendavate tõendite kogumist;
 • taotleda uute tunnistajate või ekspertide kutsumist oma seisukohtade toetamiseks;
 • taotleda vastastamist jne.

Kui süüdistatav mõistetakse süüdi, võib kohus temalt Teie kasuks välja mõista järgmised kulud: advokaadi- ja kohtuesindajakulud, eksperditasud, avalike registrite ja notariaalsete tõendite kulud jne.

Tunnistajana on Teil õigus saada tasuta suulise tõlke teenuseid, kui Te ei räägi hispaania keelt või asjakohast piirkondlikku keelt ja Teil ei ole dokumentide tõlkimise võimalust. Kuigi süüdistatavaga silmsideme vältimine on üldiselt keeruline ja kohtutes ei ole tavaliselt tunnistajatele eraldi ooteruume, on Teil juhul, kui olete seksuaalse rünnaku ohver, õigus

 • vaheseina kasutamisele kohtusaalis või
 • anda ütlusi videokonverentsi vahendusel.

Kui Te hakkate ütlusi andma ja olete ohus, võib kohtu eesistuja kuulutada kohtuistungi kinniseks, et kaitsta kõlblust, avalikku korda ja Teid kui ohvrit ja/või Teie perekonda. Erasüüdistajana võite taotleda kinnist kohtuistungit.

Kui Teid kutsutakse ütlusi andma ja kohtunik näeb tõsist ohtu Teile, Teie vabadusele, varale või perekonnale, võib ta teha ühte järgmistest:

 • kaitsta Teie identiteeti, aadressi, ametit ja töökohta, jättes selle teabe menetluses kasutamata;
 • vältida Teie nähtav-olekut kohtus ja määrata teadete edastamise aadressiks kohtu;
 • vältida Teie pildi mis tahes viisil jäädvustamist;
 • määrata menetluse ajaks ja pärast seda politseikaitse;
 • võimaldada Teile ametiautoga transporti kohtusse;
 • paigutada Teid kohtus politseivalve all olevasse ooteruumi;
 • anda Teile erilistel asjaoludel uue identiteedi ja rahalist abi asu-, elu- ja töökoha vahetamiseks.

Kui olete avaldust tegev alaealine, välditakse Teie ja süüdistatava silmsidet kõikvõimalikke tehnilisi vahendeid kasutades. Vastastamine on samuti piiratud. Kui Teil on oma seaduslike esindajatega huvide konflikt, mis ei võimalda olla kindel, et Teie huvide eest uurimisel või kriminaalmenetluses nõuetekohaselt hoolt kantakse, või kui Teil on huvide konflikt oma vanemaga ja teine vanem ei ole võimeline Teie esindamise või aitamise kohustust nõuetekohaselt täitma, palub prokurör kohtunikul või kohtul määrata Teile kohtumenetluseks eestkostja, kelle ülesanne on Teid uurimisel ja kriminaalmenetluses esindada.

Kui olete välismaalane, on Teil õigus saada tasuta suulise tõlke teenuseid, kui Te ei räägi hispaania keelt või asjaomast piirkondlikku keelt. Politsei võib pakkuda Teile kuriteost teatamiseks Teie emakeeles vormi ja võimalust kasutada telefoni teel või vahetult tõlki. Kohtutel on tõlketeenistus, mis kooskõlastab tegevust kuriteoohvrite abistamise bürooga.

Kui soovite esitada kriminaalmenetluses tsiviilhagi (olla tsiviilhageja), peate erasüüdistajana menetlusse astumise võimaluse pakkumise ajal advokaadi ja kohtuesindajaga kohale ilmuma ning seda alati enne kuriteo klassifitseerimist. Sel juhul esindavad Teid advokaat, kes kaitseb Teie seisukohti, ja kohtuesindaja, kes Teid menetluses ametlikult esindab.

Kui saate ohvriseisundi tõttu toetust või abi ja Teie suhtes on kohaldatud seaduses sätestatud kaitsemeedet, on Teil kohustus toetus või abi tagastada, kui Teid mõistetakse süüdi vale kuriteoteate esitamises või kuriteo simuleerimises, ning kohustus tasuda riigile tunnustamis-, kaitse- ja tugimeetmete kulud, ilma et see piiraks muud tsiviil- või kriminaalvastutust, mis võib olla kohaldatav.

Kas ma võin kohtumenetluse ajal teha avalduse või anda tunnistusi? Millistel tingimustel?

Olenemata oma rollist kriminaalmenetluses, võite tavaliselt kohtuistungitel kohal viibida, isegi kui need ei ole avalikud. Te olete kohustatud kohale ilmuma ainult tunnistajana ütlusi andma.

Menetluses osalemise ajal võite kuriteoohvrite abistamise büroode teenuseid edasi kasutada.

Kui olete ohver, kes ei ole kriminaalmenetlusele ilmunud, teatatakse Teile kohtuistungi aeg ja koht. Teie põhiroll on anda tunnistajana ütlusi. Et Teid saaks kohtuistungi kuupäevast ja kellaajast teavitada, peate teatama, kui Teie aadress menetluse kestel muutub.

Võite erasüüdistajana menetlusse astuda enne süüdistuse koostamist, st enne suulise menetluse algust, välja arvatud alaealise vastu algatatud kriminaalmenetluse korral. Teid esindavad advokaat, kes kaitseb Teie seisukohti, ja kohtuesindaja, kes Teid menetluses ametlikult esindab.

Kui olete juba erasüüdistaja, on Teie advokaadil juurdepääs kokkuvõttele ja muudele kohtuasja dokumentidele ning muud, prokuröri omadega sarnanevad õigused, sealhulgas õigus

 • taotleda täiendavate tõendite kogumist;
 • taotleda uute tunnistajate või ekspertide kutsumist oma seisukohtade toetamiseks;
 • taotleda vastastamist jne.

Kui süüdistatav mõistetakse süüdi, võib kohus temalt Teie kasuks välja mõista järgmised kulud: advokaadi- ja kohtuesindajakulud, eksperditasud, avalike registrite ja notariaalsete tõendite kulud jne.

Tunnistajana on Teil õigus saada tasuta suulise tõlke teenuseid, kui Te ei räägi hispaania keelt või asjakohast piirkondlikku keelt ja Teil ei ole dokumentide tõlkimise võimalust. Kuigi süüdistatavaga silmsideme vältimine on üldiselt keeruline ja kohtutes ei ole tavaliselt tunnistajatele eraldi ooteruume, on Teil juhul, kui olete seksuaalse rünnaku ohver, õigus

 • vaheseina kasutamisele kohtusaalis või
 • anda ütlusi videokonverentsi vahendusel.

Kui Te hakkate ütlusi andma ja olete ohus, võib kohtu eesistuja kuulutada kohtuistungi kinniseks, et kaitsta kõlblust, avalikku korda ja Teid kui ohvrit ja/või Teie perekonda. Erasüüdistajana võite taotleda kinnist kohtuistungit.

Kui Teid kutsutakse ütlusi andma ja kohtunik näeb tõsist ohtu Teile, Teie vabadusele, varale või perekonnale, võib ta teha ühte järgmistest:

 • kaitsta Teie identiteeti, aadressi, ametit ja töökohta, jättes selle teabe menetluses kasutamata;
 • vältida Teie nähtav-olekut kohtus ja määrata teadete edastamise aadressiks kohtu;
 • vältida Teie pildi mis tahes viisil jäädvustamist;
 • määrata menetluse ajaks ja pärast seda politseikaitse;
 • võimaldada Teile ametiautoga transporti kohtusse;
 • paigutada Teid kohtus politseivalve all olevasse ooteruumi;
 • anda Teile erilistel asjaoludel uue identiteedi ja rahalist abi asu-, elu- ja töökoha vahetamiseks.

Kui olete avaldust tegev alaealine, välditakse Teie ja süüdistatava silmsidet kõikvõimalikke tehnilisi vahendeid kasutades. Vastastamine on samuti piiratud. Kui Teil on oma seaduslike esindajatega huvide konflikt, mis ei võimalda olla kindel, et Teie huvide eest uurimisel või kriminaalmenetluses nõuetekohaselt hoolt kantakse, või kui Teil on huvide konflikt oma vanemaga ja teine vanem ei ole võimeline Teie esindamise või aitamise kohustust nõuetekohaselt täitma, palub prokurör kohtunikul või kohtul määrata Teile kohtumenetluseks eestkostja, kelle ülesanne on Teid uurimisel ja kriminaalmenetluses esindada.

Kui olete välismaalane, on Teil õigus saada tasuta suulise tõlke teenuseid, kui Te ei räägi hispaania keelt või asjaomast piirkondlikku keelt. Kohtutel on tõlketeenistus, mis kooskõlastab tegevust kuriteoohvrite abistamise bürooga.

Millist teavet mulle antakse kohtumenetluse ajal?

Kui olete esitanud asjakohase taotluse, on Teil õigus saada teavet kohtuistungi kuupäeva, kellaaja ja koha ning kurjategijale esitatud süüdistuse sisu, aga ka järgmiste otsuste kohta:

 • otsus kriminaalmenetlust mitte algatada;
 • menetluses tehtud lõplik kohtuotsus;
 • kurjategija vahistamise või vabastamise otsus ning kurjategija võimalik põgenemine vahi alt;
 • isiklike õiguskaitseabinõude kasutuselevõtmise või juba kokkulepitud isiklike õiguskaitseabinõude muutmise otsused, mille eesmärk on tagada Teie ohutus;
 • kohtu või vangla otsused, mis mõjutavad vägivalda või ähvardusi kasutades toime pandud kuritegude eest süüdimõistetuid ja mis võivad ohustada Teie turvalisust;
 • otsused, mis hõlmavad Teie kui ohvri osalust karistuse täideviimisel ja tehakse vanglakeskkonnas, nagu otsused, mis mõjutavad vangimõistetule kolmanda astme avavanglarežiimi määramist, vanglasoodustusi, lühiajalist puhkust, tingimisi vabastamist jne.

Kui Te taotlete eespool nimetatud otsustest teavitamist, peate teatama e-posti aadressi või posti- või koduse aadressi, millele asutus saadab teavitusi ja teateid.

Kui Teil ei ole e-posti aadressi, saadetakse teated Teile erandkorras tavapostiga aadressile, mille olete andnud.

Kui olete kodanik, kes ei ela Euroopa Liidus, ja kui Teil ei ole e-posti või postiaadressi, kuhu teated saaks saata, saadetakse need avaldamiseks Hispaania diplomaatilisse või konsulaaresindusse Teie elukohariigis.

Teated, mida Te võite saada, sisaldavad vähemalt otsuse resolutsiooni ja õiguslikku alust.

Kui olete ohvrina ametlikult menetlusele ilmunud, teatakse otsustest Teie kohtuesindajale ja ka Teie esitatud e-posti aadressile.

Võite igal ajal avaldada soovi eespool nimetatud otsuste kohta teavet mitte saada ja sel juhul kaotab Teie varasem taotlus kehtivuse.

Kui olete palunud suunamist kuriteoohvrite abistamise büroosse või saate selliselt büroolt abi, on Teil õigus saada teavet menetlemise eest vastutava asutuse kontaktandmete ja selle asutusega suhtlemise kanalite, aga ka kohtuistungi kuupäeva, kellaaja ja koha ning kurjategijale esitatud süüdistuse sisu kohta.

Kui olete soolise vägivalla ohver, on Teil õigus saada teavet vägivalla toimepanija menetlusseisundi ja kasutusele võetud õiguskaitseabinõude kohta, ilma et peaksite seda taotlema. Võite igal ajal avaldada soovi teavet mitte saada.

Kas mul on võimalik tutvuda menetlustoimikuga?

Kui olete juba erasüüdistaja, on Teie advokaadil juurdepääs kokkuvõttele ja muudele kohtuasja dokumentidele.

Advokaatide igapäevane tegevus hõlmab õigusteabe ja dokumentide hindamist, eriti juhtudel, kui nende klient ei ole menetluse pool.

Hispaania õiguse kohaselt võib ilmuvaid pooli menetlusest teavitada ja nad võivad osaleda kõikides menetlustoimingutes.

Viimati uuendatud: 17/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.