Ohvrite õigused riigiti

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Kas mul on õigus otsus edasi kaevata?

Kui Te soovite õigeksmõistvat kohtuotsust edasi kaevata, peate arvesse võtma, et kui Te ei olnud menetluse pool, ei saa Te kohtuotsust edasi kaevata.

Kui Te olete olnud menetluse pool ja olete erasüüdistaja, saate edasi kaevata järgmiselt:

 • kohtuotsuse kümne päeva jooksul alates selle teatavakstegemisest. Kaebuse võib esitada erinevatel alustel ja tõendeid on võimalik kontrollida. See on tavalises korras edasikaebamine;
 • kassatsioonkaebuse saab esitada viie päeva jooksul alates kohtuotsuse teatavakstegemisest. Aluseks on õigusnormi või Hispaania põhiseaduse rikkumine või menetlusõiguslikud põhjused. See on erakorraline edasikaebamine.

Tsiviilhagejana saate esitada kassatsioonkaebuse ainult Teie hüvitisega seotud küsimustes.

Mis puudutab muu edasikaebamise võimalusi, siis kui olete kõigepealt edasi kaevanud tavalises korras, võite teiseks esitada kassatsioonkaebuse. Kassatsioonkaebuse lahendab ülemkohus.

Kuriteoohvrite abistamise bürood annavad Teile teavet selle kohta, kuidas saab edasi kaevata otsuseid, mis on Teie arvates Teie õigustega vastuolus.

Millised on minu õigused pärast süüdimõistmist?

Kui olete seda taotlenud, on Teil õigus, et Teid teavitataks järgmistest otsustest:

 • otsus kriminaalmenetlust mitte algatada;
 • menetluses tehtud lõplik kohtuotsus;
 • kurjategija vahistamise või vabastamise otsus ning kurjategija võimalik põgenemine vahi alt;
 • isiklike õiguskaitseabinõude kasutuselevõtmise või juba kokkulepitud isiklike õiguskaitseabinõude muutmise otsused, mille eesmärk on tagada Teie ohutus;
 • kohtu või vangla otsused, mis mõjutavad vägivalda või ähvardusi kasutades toime pandud kuritegude eest süüdimõistetuid ja mis võivad ohustada Teie turvalisust;
 • otsused, mis puudutavad Teie osalust karistuse täideviimisel ja tehakse vanglaga seotud küsimustes, ning otsused, mis mõjutavad süüdimõistetule kolmanda astme avavanglarežiimi määramist, vanglasoodustusi, lühiajalist puhkust, tingimisi vabastamist jne.

Teie peamine õigus kohtuotsuse täideviimisel on õigus saada teavet süüdistatava süüdimõistmise kohta. Tema vanglast vabanemisega seotud teavet peetakse üldiselt tema eraelu puudutavaks ega edastata Teile.

Kui Te olete soolise vägivalla ohver, antakse Teile lähenemiskeelu kehtivuse lõpuni erandkorras teavet süüdistatava menetlusseisundi ja karistuse kandmise viisi kohta.

Kui olite menetluses erasüüdistaja, saate osaleda süüdistatavale tingimisi karistuse määramisel. Alla kaheaastase vanglakaristuse võib mõista tingimisi katseajaga, mille jooksul ei tohi toime panna uut kuritegu. Pärast seda karistus aegub. Tingimisi karistamise otsuse teeb kohus ja kohtunik kuulab Teid enne otsuse tegemist ära.

Kuriteoohvrite abistamise bürood annavad teavet Teie kui ohvri võimaluse kohta osaleda vanglakaristuse täideviimisel ning mis tahes abi, mida Te seaduses sätestatud õiguste kasutamiseks vajate.

Kui olete terrorismiohver, teavitab riigikohtu terrorismiohvrite teavitamise ja abistamise büroo Teid vajalikest teabekanalitest, et saaksite kogu teabe, mis on seotud vanglakaristuse täideviimisega kuni karistuse täieliku ärakandmiseni, eriti juhtudel, kui antakse soodustusi või kui süüdimõistetud vabastatakse.

Kas mul on pärast kohtumenetlust õigus abile või kaitsele? Kui kaua?

Pärast kohtuotsuse täideviimist võidakse Teie kaitset vajaduse korral jätkata, kui kohtunik nii otsustab. Võite saada politseikaitse või erandjuhtudel uue identiteedi või rahalist abi elu- või töökoha vahetamiseks.

Teatavate kuritegude, nagu soolise või koduvägivalla puhul võite taotleda lähenemiskeeldu, mille ajaline kehtivus määratakse kindlaks kohtu otsusega.

Lähenemiskeeldu võib taotleda otse kohtult või prokurörilt või õiguskaitseametnikelt, kuriteoohvrite abistamise büroodelt või avaliku sektori sotsiaalteenistustelt või hoolekandeasutustelt.

Lähenemiskeeld tähendab igakülgset kaitseseisundit, mis hõlmab seaduses ettenähtud tsiviil- ja kriminaalõiguslikke kaitseabinõusid ning muid õigussüsteemis väljakujunenud abi- ja sotsiaalkaitsemeetmeid.

Lähenemiskeelu seadmisega kaasneb kohustus hoida end pidevalt kursis süüdistatava või kahtlustatava menetlusseisundiga ning kasutusele võetud õiguskaitseabinõude ulatuse ja kehtivusega. Eelkõige teavitatakse Teid alati väidetava kurjategija vanglaolukorrast. Selleks edastatakse lähenemiskeeld vangla juhtkonnale.

Teid saab kaitsta ka teatavate kurjategijale määratavate karistuste või turvameetmetega: lähenemiskeelu, vanema õiguste või hooldusõiguse äravõtmise, relvakandmis- ja relvakasutusloa äravõtmisega jne. Lisaks sellele võib kohtunik tingimisi vangistuse määramise korral keelata kurjategijal teatavatesse kohtadesse mineku või Teile lähenemise, kohustada kurjategijat osalema konkreetsetes kasvatusprogrammides jne.

Ohvrina on Teil õigus

a) taotleda, et tingimisi vabastatu suhtes kohaldataks seadusega ette nähtud käitumuslikke meetmeid või reegleid, mida peetakse Teie ohutuse tagamiseks vajalikuks, kui see isik on süüdi mõistetud tegude eest, mille põhjal võib mõistlikult eeldada Teie jaoks ohtliku olukorra teket;

b) anda kohtunikule või kohtule teavet, mis on asjakohane määratud karistuse täideviimise, kuriteost tuleneva tsiviilvastutuse või kokkulepitud konfiskeerimise kohta otsuse tegemiseks.

Kuriteoohvrite abistamise bürood teevad koostööd ja kooskõlastavad tegevust ohvrite abistamisel osaleda võivate asutuste ja teenistustega (kohtute, prokuratuuri ja õiguskaitseametnikega), eriti kui tegemist on suure ohvristamise riskiga haavatavate ohvritega. Kui olete erikaitsemeetmeid vajav ohver, hindavad nad Teie juhtumit, et teha kindlaks, milliseid kaitse-, abi- ja toetusmeetmeid tuleks pakkuda. Need meetmed võivad hõlmata järgmist:

 • psühholoogilise toe või abi pakkumine kuriteoga põhjustatud häiretega tegelemiseks, kasutades Teile kõige sobivamaid psühholoogilisi meetodeid;
 • saatja kasutamine kohtuistungil;
 • teave kättesaadavate psühhosotsiaalsete ja hooldusteenuste kohta ning neile teenustele suunamine, kui Te seda taotlete;
 • eriabimeetmed, mis võivad olla vajalikud, kui olete erikaitsevajadustega ohver;
 • spetsialiseeritud abiteenuste juurde suunamine.

Kui kaua?

Kohtulikud kaitsemeetmed kehtivad kohtu asjakohases otsuses kindlaksmääratud aja jooksul.

Kuriteoohvrite abistamise bürood jälgivad Teie kui ohvri olukorda, eriti kui olete haavatav ohver, kogu kriminaalmenetluse jooksul ja sobiva aja jooksul pärast selle lõppu, olenemata sellest, kas kurjategija isik ja menetluse tulemus on teada.

Millist teavet mulle antakse, kui kurjategija mõistetakse süüdi?

Teie peamine õigus kohtuotsuse täideviimisel on õigus saada teavet süüdistatava süüdimõistmise kohta. Tema vanglast vabanemisega seotud teavet peetakse üldiselt tema eraelu puudutavaks ega edastata Teile.

Kui Te olete soolise vägivalla ohver, antakse Teile lähenemiskeelu kehtivuse lõpuni erandkorras teavet süüdistatava menetlusseisundi ja karistuse kandmise viisi kohta, välja arvatud juhul, kui Te avaldate soovi selle kohta teavet mitte saada.

Kuriteoohvrite abistamise bürood annavad teavet Teie kui ohvri võimaluse kohta osaleda vanglakaristuse täideviimisel ning mis tahes abi, mida Te seaduses sätestatud õiguste kasutamiseks vajate.

Kui olete terrorismiohver, teavitab riigikohtu terrorismiohvrite teavitamise ja abistamise büroo Teid vajalikest teabekanalitest, et saaksite kogu teabe, mis on seotud vanglakaristuse täideviimisega kuni karistuse täieliku ärakandmiseni, eriti juhtudel, kui antakse soodustusi või kui süüdimõistetud vabastatakse.

Kas mulle teatatakse, kui kurjategija vanglast vabaneb (sealhulgas ennetähtaegselt või tingimisi) või põgeneb?

Kui olete seda taotlenud, on Teil õigus, et Teid teavitataks muu hulgas järgmistest otsustest:

 • kurjategija vahistamise või vabastamise otsus ning kurjategija võimalik põgenemine vahi alt;
 • kohtu või vangla otsused, mis mõjutavad vägivalda või ähvardusi kasutades toime pandud kuritegude eest süüdimõistetuid ja mis võivad ohustada Teie turvalisust;
 • otsused, mis puudutavad Teie osalust karistuse täideviimisel ja tehakse vanglaga seotud küsimustes, ning otsused, mis mõjutavad süüdimõistetule kolmanda astme avavanglarežiimi määramist, vanglasoodustusi, lühiajalist puhkust, tingimisi vabastamist jne.

Kuriteoohvrite abistamise bürood annavad teavet Teie kui ohvri võimaluse kohta osaleda vanglakaristuse täideviimisel ning mis tahes abi, mida Te seaduses sätestatud õiguste kasutamiseks vajate.

Kui olete terrorismiohver, teavitab riigikohtu terrorismiohvrite teavitamise ja abistamise büroo Teid vajalikest teabekanalitest, et saaksite kogu teabe, mis on seotud vanglakaristuse täideviimisega kuni karistuse täieliku ärakandmiseni, eriti juhtudel, kui antakse soodustusi või kui süüdimõistetud vabastatakse.

Kas mind kaasatakse (tingimisi) vabastamist käsitleva otsuse tegemisse?

Kuriteoohvrina on Teil õigus

 • taotleda, et tingimisi vabastatu suhtes kohaldataks seaduses ettenähtud käitumuslikke meetmeid või reegleid, mida peetakse Teie ohutuse tagamiseks vajalikuks, kui see isik on süüdi mõistetud tegude eest, mille põhjal võib mõistlikult eeldada Teie jaoks ohtliku olukorra teket;
 • anda kohtunikule või kohtule teavet, mis on asjakohane otsuse tegemiseks määratud karistuse täideviimise, kuriteost tuleneva tsiviilvastutuse või kokkulepitud konfiskeerimise kohta.

Kuriteoohvrite abistamise bürood annavad teavet Teie kui ohvri võimaluse kohta osaleda vanglakaristuse täideviimisel ning mis tahes abi, mida Te seaduses sätestatud õiguste kasutamiseks vajate.

Kui olete terrorismiohver, teavitab riigikohtu terrorismiohvrite teavitamise ja abistamise büroo Teid vajalikest teabekanalitest, et saaksite kogu teabe, mis on seotud vanglakaristuse täideviimisega kuni karistuse täieliku ärakandmiseni, eriti juhtudel, kui antakse soodustusi või kui süüdimõistetud vabastatakse.

Kas mul on näiteks õigus teha avaldus või esitada kaebus?

Kui olete taotlenud, et Teid teavitataks teatavatest vanglaga seotud küsimuste kohta tehtud otsustest ning otsustest, mis mõjutavad süüdimõistetule kolmanda astme avavanglarežiimi määramist, vanglasoodustusi, lühiajalist puhkust, tingimisi vabastamist jne, võite need edasi kaevata, isegi kui Te ei ole olnud menetluse pool. Peate edasikaebamissoovist teatama pädeva kohtu sekretärile (ilma et vajaksite selleks advokaadi abi) viie päeva jooksul alates sellest, kui otsus Teile teatavaks tehti, ja esitama kaebuse 15 päeva jooksul alates sellest teatamisest.

Süüdimõistetule kolmanda astme avavanglarežiimi määramise edasikaebamiseks peate olema järgmise kuriteo ohver:

 • tapmine;
 • raseduse katkestamine;
 • kehavigastused;
 • vabadusevastane kuritegu;
 • piinamine ja vaimse puutumatuse vastane kuritegu;
 • seksuaalse vabaduse ja puutumatuse vastane kuritegu;
 • vägivalla või ähvardamisega toime pandud rööv;
 • terrorikuritegu;
 • inimkaubandus.

Enne kui vangla teeb mõne eespool nimetatud otsustest, teatatakse sellest Teile, et Te saaksite esitada asjakohaseid argumente, kui olete neist otsustest teavitamist taotlenud.

Kuriteoohvrite abistamise bürood annavad Teile teavet, mida võite vajada Teie õigustega vastuolus olevate otsuste edasikaebamise kohta.

Viimati uuendatud: 11/03/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.