Ohvrite õigused riigiti

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Kellega ma pean abi ja toetuse saamiseks ühendust võtma, kui ma olen kuriteoohver?

Kui olete kuriteoohver, võite pöörduda kuriteoohvrite abistamise büroosse (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Justiitsministeeriumi alluvuses tegutsevad kuriteoohvrite abistamise bürood osutavad ohvrite vajaduste rahuldamiseks mitut valdkonda hõlmavat tasuta avalikku teenust.

Bürood on olemas kõikides autonoomsetes piirkondades, peaaegu kõikides provintsipealinnades ning muudes linnades.

Kuriteoohvrite abistamise bürood pakuvad Teile kui kuriteoohvrile igakülgset, koordineeritud ja spetsialiseeritud abi, mis vastab Teie konkreetsetele õiguslikele, psühholoogilistele ja sotsiaalsetele vajadustele.

Kui olete terrorismiohver, saate võtta ühendust riigikohtu terrorismiohvrite teavitamise ja abistamise bürooga (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), ent soovi korral võite võtta ühendust ka oma provintsis asuva kuriteoohvrite abistamise bürooga. Kuriteoohvrite abistamise büroo kooskõlastab seejärel tegevust riigikohtu terrorismiohvrite teavitamise ja abistamise bürooga.

Kuriteoohvrite abistamise bürood pakuvad abi ja tuge etapiviisiliselt.

 • Vastuvõtu- ja tutvustustapp: tutvustusetapis annab büroo Teile igakülgset teavet selle kohta, milliseid samme Te peate astuma, milliste küsimustega Teil tuleb tegeleda ja millised on võimalikud tagajärjed. See etapp toimub tavaliselt silmast silma või telefonivestlusena, mille käigus Te selgitate oma probleeme ja vajadusi. Teie selgituse põhjal antakse Teile juhiseid, hinnatakse teiste vahenditega sekkumise võimalusi ja suunatakse Teid edasi, kui see on vajalik.
 • Teavitusetapp: ohvrina on Teil õigus saada Teie isiklikele asjaoludele ja tingimustele ning ka kogetud kuriteo ja kantud kahju laadile vastavat teavet alates esimesest kokkupuutest asutuste ja ametnikega, isegi enne kuriteost teatamist. See teave puudutab järgmisi aspekte:
 • kuidas saate esitada kuriteoteate ja milline on selle esitamise kord;
 • spetsialiseeritud teenused ning psühhosotsiaalsed ja hooldusteenused, mis on kättesaadavad olenemata sellest, kas kuriteoteade on esitatud, ja nende saamise kord;
 • kättesaadavad meditsiinilised, psühholoogilised ja materiaalsed hooldus- ja abimeetmed ning nende saamise kord, sealhulgas asjakohastel juhtudel teave alternatiivse majutuse võimaluste kohta;
 • kuidas saada nõustamist ja õiguslikku kaitset ning asjakohastel juhtudel selle tasuta saamise tingimused;
 • kogu menetluse kestel Teie saatmine kohtuistungile, kui Te seda vajate, ja/või eri õiguskaitseasutustesse;
 • kaitsemeetmete taotlemise võimalus ja asjakohastel juhtudel nende taotlemise kord;
 • nõuanded menetlusega seotud majanduslike õiguste, eelkõige abi ja hüvitise kohta, millele Teil võib kuriteoga tekitatud kahjust tulenevalt õigus olla, ja asjakohastel juhtudel nende taotlemise kord;
 • Teie kui kuriteoohvri õiguste kasutamise kord, kui Te ei ela Hispaanias;
 • menetlemise eest vastutava asutuse kontaktandmed ja kasutatavad suhtluskanalid ning teave kohtuistungi kuupäeva, kellaaja ja koha ning kurjategijale esitatud süüdistuse sisu kohta;
 • kättesaadavad restoratiivse õiguse teenused (nt vahendus), kui need on õiguslikult võimalikud;
 • juhud, mil Teil on õigus õiguskulude hüvitamisele, ja asjakohastel juhtudel hüvitise taotlemise kord jne.
 • Sekkumisetapp: kuriteoohvrite abistamise bürood sekkuvad eri valdkondades.
 • Õiguslikud sekkumised: bürood osutavad Teile vajalikku õigusabi ja annavad Teile eelkõige teavet selle kohta, mis liiki abi Te võite kohtumenetluses saada, milliseid õigusi Te saate menetluses kasutada, kuidas ja mis tingimustel Te võite saada õigusnõustamist ning mis liiki teenistuste või organisatsioonidega Te saate abi saamiseks ühendust võtta.

Õigusabi on alati üldine ja seotud sellega, kuidas menetlust läbi viiakse ja kuidas eri õigusi kasutada, sest juhendamise ja õigusabi eest vastutab igas asjas Teie advokaat.

 • Meditsiinilised ja psühholoogilised sekkumised: büroode pakutav psühholoogiline abi koosneb Teie olukorra hindamisest ja käsitlemisest, et leevendada kuriteoga tekitatud kriisi, aidata Teil toime tulla kuriteost tuleneva kohtumenetlusega ja saata Teid kogu menetluse kestel, ning Teie strateegiate ja võimete tugevdamisest, võimaldades saada abi oma ümbruskonnast.

Kui Te olete eriti haavatav või erikaitset vajav ohver, koostavad bürood psühholoogilise toe kava.

 • Majanduslikud sekkumised: seoses majandusliku abiga, millele Teil on vägivaldse kuriteo või seksuaalse vabaduse vastase kuriteo ohvrina õigus, on büroodel peamiselt teavitav roll ja nad võivad pakkuda abi taotlustega tegelemisel.
 • Sotsiaalabisekkumised: selles valdkonnas koordineeritakse büroode antavat abi ja asjakohastel juhtudel suunavad bürood Teid sotsiaalteenistustesse, abiteenuseid osutavatesse asutustesse või organisatsioonidesse, mis tagavad ohutu majutuse, viivitamatu arstiabi ja rahalise abi, millele Teil võib õigus olla, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse vajadustele, mis tulenevad puudest, haiglaravist, surmast ja võimalikust haavatavast olukorrast.
 • Jälgimisetapp: bürood jälgivad Teie juhtumit, eriti kui olete haavatav ohver, kogu kriminaalmenetluse kestel ja asjakohase aja jooksul pärast selle lõppu. Selles etapis analüüsivad bürood Teie õiguslikku, meditsiinilist ja psühholoogilist, sotsiaalset ning majanduslikku olukorda erinevatel perioodidel pärast kuritegu. Asjakohane jälgimisaeg määratakse kindlaks Teie olukorra põhjal.

Kui olete terrorismiohver, on riigikohtu terrorismiohvrite teavitamise ja abistamise büroo põhiülesanded järgmised:

 • anda Teile toimepandud kuriteost lähtuvalt teavet Teid mõjutada võiva kohtumenetluse seisu kohta;
 • anda Teile nõu kõigi Teid mõjutada võiva kriminaal- ja haldusmenetlusega seotud asjaolude kohta;
 • pakkuda Teile isiklikku saatjat terroriaktidega seoses peetavatele kohtuistungitele, mis võivad Teid mõjutada;
 • pakkuda Teile emotsionaalset tuge ja ravi, ilma et see piiraks siseministeeriumi pädevust;
 • edendada Teie kui kuriteoohvri ohutust ja eraelu puutumatust kohtumenetluses osalemisel;
 • teavitada Teid peamistest terrorismiohvritele ettenähtud hüvitistest, suunates Teid igal juhul siseministeeriumi terrorismiohvrite abistamise peadirektoraati;
 • teavitada Teid kõigest, mis on seotud vanglakaristuse täideviimisega, kuni karistuse täieliku ärakandmiseni, eriti juhtudel, kui süüdimõistetutele on tehtud soodustusi või nad on vabastatud.

Siseministeeriumi terrorismiohvrite abistamise peadirektoraat on terrorismiohvrite ühtne kontaktpunkt seoses menetlustega, mille terroriaktidest mõjutatud inimesed ja perekonnad võivad keskvalitsuses algatada, ning ta edastab esitatud taotlused pädevale asutusele ja suhtleb asjaomase isikuga.

Lisaks sellele teeb peadirektoraat seoses terrorismiohvrite abistamise ja toetamisega koostööd keskvalitsuse pädevate asutuste ja muude avalike haldusasutustega, et tagada ohvrite igakülgne kaitse.

Terrorismiohvrite abistamise peadirektoraat vastutab terrorikuritegudest mõjutatud isikutele abi ja hüvitise andmise otsuste käsitlemise, haldamise ja koostamise eest.

Ohvriabitelefon

Vastuvõtu- ja tutvustusetapis võite isiklikult kohale minnes või telefoni teel ühendust võtta kuriteoohvrite abistamise büroodega.

Teatavate kuritegude, nagu soolise vägivalla puhul on Hispaanias olemas telefoninumbrid, millelt pakutakse abi ja juhiseid, nt 016 on soolise vägivallaga seotud teabe ja õigusnõustamise telefon (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

Eriti haavatavate ohvrite (nt alaealised) jaoks on olemas eriteenused, nagu sihtasutuse ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo – riskilastele ja -noortele suunatud abi) abitelefon (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR), mis on mõeldud lastele ja noortele, täiskasvanutele ja alaealiste sugulastele ning kadunud alaealiste korral nende sugulastele.

Soolise vägivallaga seotud teabe ja õigusnõustamise telefoni 016 teel osutatakse tasuta professionaalset abi ööpäevaringselt 365 päeva aastas. Seda teenust kasutavate isikute andmete konfidentsiaalsus on alati tagatud.

Abi pakutakse 51 keeles. Täpsemalt pakutakse ööpäevaringset abi hispaania, katalaani, galeegi, baski, inglise ja prantsuse keeles ning telefonikõnede teletõlketeenuse abil saksa, portugali, mandariini, vene, araabia, rumeenia ja bulgaaria keeles. Muudes keeltes abi pakutakse teletõlketeenuse abil.

Teenuse kättesaadavuse kuulmis- ja/või kõnehäiretega inimestele tagavad järgmised vahendid:

 • tekstitelefon (TTY) 900 116 016;
 • Telesori teenus Telesori veebisaidi (https://www.telesor.es/) kaudu. Sel juhul on vaja internetiühendust;
 • mobiiltelefon või pihuarvuti. Mõlemal juhul tuleb paigaldada tasuta rakendus, järgides Telesori veebisaidil esitatud juhiseid.

See teenus on abiks kõigile neile, kelle küsimused on seotud konkreetsete soolise vägivalla juhtumitega: soolise vägivalla ohvriks olevad naised, soolise vägivalla ohvriks oleva naise lähedased (sugulased, sõbrad, naabrid jne), soolise vägivalla ohvriks oleva naise eest hoolitsevad spetsialistid või seda liiki vägivallast teadjad jne.

Antav teave puudutab Teile kui seda liiki kuriteo ohvrile kättesaadavaid vahendeid ja õigusi, mis on seotud tööhõive, sotsiaalteenuste, rahalise toetuse ja teabe, abi, vastuvõtmise ja õigusnõustamisega.

Hädaabikõne saamisel suunatakse see kohe asjaomase autonoomse piirkonna hädaabinumbrile 112.

Kui olete soolise vägivalla alaealine ohver, suunatakse Teie kõned numbrilt 016 edasi ANARi laste ja noorte abitelefonile (900 20 20 10).

Sihtasutuse ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo – riskilastele ja -noortele suunatud abi) abitelefoni (900 20 20 10) teel osutatakse tasuta konfidentsiaalset ja anonüümset teenust ööpäevaringselt 365 päeva aastas ning see liin koosneb kolmest peamisest abiliinist:

 • ANARi abitelefon lastele ja noortele, mille peamine eesmärk on pakkuda helistavatele lastele või noortele vajalikku tuge ja juhiseid, kui neil on probleeme või kui nad on ohus;
 • ANARi abitelefon täiskasvanutele ja peredele, mis on suunatud täiskasvanutele, kes vajavad juhtnööre alaealistega seotud küsimustes;
 • ANARi abitelefon 116 000 kadunud alaealiste juhtumite korral (Euroopa Liidu ühtne sotsiaalselt oluline number nende juhtumitega tegelemiseks).

Numbrile 016 tehtud kõned suunatakse edasi, kui olete täiskasvanud naine ja soolise vägivalla ohver või seda liiki vägivallajuhtumist teadev täiskasvanu.

Kas ohvriabi on tasuta?

Jah. Kuriteoohvrite abi- ja tugiteenused, mida osutavad näiteks kuriteoohvrite abistamise bürood, on tasuta ja konfidentsiaalsed. Kuriteoteadet ei ole vaja enne esitada.

Millist abi võin ma saada riiklikelt ametiasutustelt?

Võite pöörduda kuriteoohvrite abistamise büroodesse, mida leidub kõikides autonoomsetes piirkondades, peaaegu igas provintsipealinnas ja ka muudes linnades.

Kuriteoohvrite abistamise bürood pakuvad Teile kui kuriteoohvrile igakülgset, koordineeritud ja spetsialiseeritud ohvriabi, mis vastab Teie konkreetsetele õiguslikele, psühholoogilistele ja sotsiaalsetele vajadustele.

Kuriteoohvrite abistamise bürood annavad Teile eelkõige teavet spetsialiseeritud teenuste ning psühhosotsiaalsete ja hooldusteenuste kohta, mis on Teile kättesaadavad olenemata sellest, kas Te kuriteoteate esitate, ning selle kohta, kuidas neid teenuseid saada.

Nad annavad Teile teavet ka kättesaadavate meditsiiniliste, psühholoogiliste ja materiaalsete hooldus- ja abimeetmete ning nende saamise korra kohta, sealhulgas vajaduse korral alternatiivse majutuse võimaluste kohta.

Peale selle annavad nad Teile nõu, kuidas esitada kuriteoteade ja milline on selle esitamise kord, ning teavet õigusnõustamise ja kaitse saamise võimaluse ja asjakohastel juhtudel nende tasuta saamise tingimuste kohta.

Kuriteoohvrite abistamise bürood saavad Teid olenevalt Teie vajadustest suunata spetsialiseeritud õigus-, psühholoogiliste ja sotsiaalteenuste, nt munitsipaal-, sotsiaalhoolekande-, tervise-, haridus- ja tööhõiveteenuste juurde; ühingutesse, sihtasutustesse ja muudesse mittetulundusühendustesse; kohtuasutuse psühhosotsiaalsete teenuste juurde; ning kui olete soolise vägivalla ohver, siis naistevastase vägivalla vastu võitlemise koordineerimisüksustesse (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) ja naisteüksustesse (Unidades sobre la Mujer) igas autonoomses piirkonnas ja provintsis.

Millist abi võin ma saada valitsusvälistelt organisatsioonidelt?

Valitsusvälised organisatsioonid võivad abistada konkreetsete kuritegude ohvreid isikupärastatud viisil, lähtudes iga ohvri vajadustest ja omadustest. Abi hõlmab peamiselt õigusnõustamist, teavet kättesaadavate vahendite ja abi kohta ning psühholoogilist ja emotsionaalset tuge.

Viimati uuendatud: 29/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.