Ohvrite õigused riigiti

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

27. aprilli 2015. aasta seaduse 4/2015 kohaselt peetakse füüsilist isikut kuriteoohvriks juhul, kui ta on Hispaanias toime pandud õiguserikkumise ohver või sellise õiguserikkumise ohver, mille eest võib süüdistuse esitada Hispaanias, ning seda sõltumata tema rahvusest või sellest, kas ta on täisealine või alaealine või kas ta elab riigis seaduslikult. Seda seadust kohaldatakse järgmiselt:

a) otsese ohvri suhtes: juhul, kui on tegemist füüsilise isikuga, kellele isiklikult või kelle varale on tekitatud kahju, eelkõige tervisekahjustusi, vaimseid kannatusi, hingelist valu või varalist kahju, mille on otseselt põhjustanud õiguserikkumine;

b) kaudse ohvri suhtes: õiguserikkumise tulemusel otseselt põhjustatud surma või isiku kadumise korral, välja arvatud juhul, kui selle on otseselt põhjustanud:

1. ohvri abikaasa, kui nad ei ole seaduslikult ega faktiliselt lahutatud, või ohvri laps või ohvri abikaasa (kui nad ei ole seaduslikult ega faktiliselt lahutatud) laps, tingimusel et laps elab temaga surma või kadumise ajal koos; iga isik, kellel on surma või kadumise ajal ohvriga samaväärne emotsionaalne suhe, ja selle isiku lapsed, kes elavad surma või kadumise ajal ohvriga koos; ohvri vanemad või otsejoones või külgjoones sugulased, kelle eest ohver kannab vanemlikku vastutust, ja isikud, kes on ohvri eestkoste all või kelle hooldaja ohver on.

2. Kui ühtegi eespool osutatud isikut ei ole, siis teised otsejoones sugulased ja ohvri vennad või õed, eelisjärjekorras ohvri esindaja.

  • Ohvri peamised õigused: Igal ohvril on õigus kaitsele, teabele, toetusele, abile ja hooldusele ning õigus osaleda aktiivselt kriminaalmenetluses. Tal on õigus lugupidavale, professionaalsele, isiklikule ja mittediskrimineerivale kohtlemisele alates esimesest kokkupuutest ametiasutuste või ametnikega, samas pakutakse ohvriabi- ja tugiteenuseid ning lepitava õigusemõistmise teenuseid kogu kriminaalmenetluse vältel ja piisavalt pika ajavahemiku jooksul pärast menetluse lõppu, sõltumata sellest, kas õigusrikkuja isik on teada, ning sõltumata menetluse tulemusest.
  • Kontaktpunkt: ohvrite tugiamet.

Kuriteoohvril on seaduses ette nähtud teatavad õigused enne kohtumenetlust, menetluse ajal ja pärast kohtumenetlust.

Hispaanias algab kriminaalmenetlus kuriteo uurimisega, mida teostab kriminaalpolitsei eeluurimiskohtuniku järelevalve all. Kui uurimine on lõpetatud, saadab eeluurimiskohtunik asja prokurörile, kes otsustab, kuidas menetlus jätkub. Kui ei ole piisavat alust asja andmiseks kohtusse ja prokurör ei esita süüdistust, lõpetab eeluurimiskohtunik menetluse. Muul juhul saadetakse asi pädevale kohtule arutamiseks.

Kohtumenetluse käigus uurib kohus tõendeid ja otsustab, kas väidetav õigusrikkuja on süüdi. Kui kohus otsustab, et õigusrikkuja on süüdi, määrab ta talle karistuse. Kriminaalmenetlus võib jätkuda, kui kõrgema astme kohtule esitatakse apellatsioonkaebus.

Ohvrina võite Te osaleda kriminaalmenetluses tunnistajana või Teil võib olla aktiivsem roll erasüüdistajana ning sellest tulenevad lisaõigused, kuna olete menetlusosaline. Hispaania põhiseaduse artikli 124 kohaselt kaitseb prokurör ohvri(te) huve kogu menetluse jooksul.

Soolise vägivallaga seotud õigusrikkumiste ohvreid aitab alates eeluurimise etapist sellele valdkonnale spetsialiseerunud jurist. Pärast kohtute alusseaduse muutmist alusseadusega 7/2015 on naistevastast vägivalda käsitlevaid asju menetlevate kohtute pädevuses ka õigusrikkumised, mis on seotud eraelu puutumatusega, õigusega isikuportreele ja naiste auga ning lugupidamatusega kohtu vastu või ajutise meetme eiramisega.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal

3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

4 - Hüvitis

5 - Minu õigus saada abi ja toetust

Viimati uuendatud: 17/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.