Ohvrite õigused riigiti

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

Teid käsitatakse kuriteoohvrina, kui Teile on siseriikliku õiguse kohaselt kuriteoks peetava teoga tekitatud kahju (nt kui Teile on tekitatud kehavigastus või Teie vara on kahjustatud või varastatud). Kuriteoohvril on seaduses ette nähtud teatavad õigused enne kohtumenetlust, menetluse ajal ja pärast kohtumenetlust. Teil võib olla õigus saada kuriteo tõttu tekkinud kahju eest toetust või hüvitist.

Rootsis algab kriminaalmenetlus kuriteo uurimisega, mida nimetatakse eeluurimiseks. Kui on põhjust arvata, et on toime pandud kuritegu, tuleb alustada eeluurimist (välja arvatud mõned erandjuhtumid). Eeluurimist teostab politsei, kuid mõnikord juhib seda prokurör. Pärast uurimist võib prokurör otsustada jätkata menetlust kohtus või juhul, kui ta on seisukohal, et tõendeid ei ole piisavalt, menetluse lõpetada, ilma et asja kohtus arutataks. Kui asi saadetakse kohtusse, toimub kohtumenetlus. Kohtumenetluse käigus uurib kohus kogutud tõendeid ja otsustab, kas mõista süüdistatav kuriteo eest süüdi. Kohus teavitab pooli ka võimalusest otsus kõrgema astme kohtusse edasi kaevata.

Kuriteoohvril on menetluses tähtis roll ja tal on mitmesugused õigused. Kuriteoohvrina võite Te osaleda kohtumenetluses ilma õigusliku eristaatuseta või Teil võib olla aktiivsem roll, kui olete ametlikult menetlusosaline. Te võite nõuda kahjude hüvitamist ja/või toetada süüdistust. Teatavatel juhtudel võite omal algatusel esitada erasüüdistuse, kui prokurör on otsustanud seda mitte teha.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal

3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

4 - Hüvitis

5 - Minu õigus saada abi ja toetust

Viimati uuendatud: 18/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.