Ohvrite õigused riigiti

Kui olete kuriteo ohver, on Teil mitmed õigused ning võimalus saada nõu ja abi riigi ametiasutustelt ja organisatsioonidelt. Need teabelehed pakuvad Teile teavet selle kohta, mida Euroopa Liidu liikmesriikides oodata.

Kuriteo ohvriks langemisel tuleb mõelda, kas esitada selle kohta ametlik kaebus. Teil ei pruugi olla soovi seda teha või tekitab kaebuse esitamine teile muret. Kuriteokaebuse esitamata jätmisega ei kaasne suure tõenäosusega kuriteo uurimist ja kuriteo toimepanija jääb nii vastutusele võtmata. Kuriteokaebus võib osutada vajalikuks ka praktilisest vaatenurgast, näiteks kui te soovite kindlustusnõuet esitada.

Mõned õigused kehtivad hoolimata sellest, kas kuriteokaebus on esitatud või mitte. Pärast kuriteokaebuse esitamist on teil terve rida õiguseid ja võimalus saada täiendavat abi, mis muidu ei oleks kättesaadav. Sel viisil tagatakse teile täieõiguslik osalemine menetluses ja ülevaade toimuvast. Samuti lihtsustatakse nii kogu toimuva üleelamist.

Kui te esitate politseile kuriteokaebuse, võiksite kohe pärast seda uurida täpselt järele, milline on teie võimalus menetluses osaleda – kas ohvrina, tunnistajana, tsiviilhagejana, tsiviilmenetluse poolena, erasüüdistajana jne. Need osalemise võimalused erinevad riigiti ning mõne võimalusega võivad kaasneda õigused, mis menetluse hilisemas etapis oluliseks muutuvad, näiteks see, kas ohvrina on võimalik kohtumenetluse lõpptulemust edasi kaevata. Pöörake teabelehti lugedes tähelepanu menetluses osalemise võimalustele ja tähtaegadele. Uurige politseist järele, millised on menetluses osalemise võimalused ja tähtajad, et saada teatava osalise staatus. Te võite küsida ametiasutustelt selgitusi, kuidas kõige paremini oma õigusi ja seaduslikke huve kaitsta.

Kuriteokaebuse saamise järel hakkavad ametiasutused tegutsema, et seada õigus teie ja teiste jaoks jalule. Kui kuriteo kohta esitatakse süüdistus, võidakse osana sellest protsessist nõuda teie aktiivset koostööd kuni kriminaalmenetluse lõpuni või isegi pärast seda. Teie osa menetluses on tähtis ja teie abi väga teretulnud.

Politsei alustab uurimist, et leida piisavalt tõendeid kuriteo toimepanija vastu süüdistuse esitamiseks. Kui toimepanijale esitatakse süüdistus ja ta süüdi mõistetakse, määrab kohtunik talle ka asjakohase karistuse.

Ohvrina on teil kriminaalmenetluses ja sellest väljaspool terve rida seadusega tagatud õiguseid. Mõni nendest õigustest laieneb ka teie pereliikmetele ja sugulastele. Euroopa Liit on võtnud meetmeid, et tagada minimaalsed õigused ja kehtestada teatavad nõuded, millega liikmesriigid peaksid oma õigusaktid vastavusse viima.

Järgmistel teabelehtedel on esitatud peamised kriminaalmenetluse etapid igas liikmesriigis, selgitatud teie õiguseid ja peamisi põhimõtteid õiguste kasutamiseks. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Teabelehtedes sisalduvat mis tahes viidet meessoost isikule käsitatakse samuti viitena naissoost isikule ja vastupidi, kui kontekstist ei tulene selgelt teisiti.
Viimati uuendatud: 08/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.