Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

Voinko hakea muutosta, jos epäiltyä ei tuomita syylliseksi?

Onko jatkovalitus mahdollinen?

Mitä oikeuksia minulla on sen jälkeen, kun tuomio on lainvoimainen?

Lisätietoja

Voinko hakea muutosta, jos epäiltyä ei tuomita syylliseksi?

Jos rikoksen uhri on nostanut asianosaisena siviilikanteen, hän voi hakea muutosta, jos tuomioistuin on hylännyt hänen esittämänsä vahingonkorvausvaatimuksen tai jos hän pitää korvausta liian pienenä. Rikoksen uhri ei voi kuitenkaan hakea muutosta langettavaan tai vapauttavaan tuomioon. Sen voi tehdä ainoastaan yleinen syyttäjä.

Uhrin on toimittava nopeasti, koska rikosoikeudellisissa asioissa muutosta on haettava 15 päivän kuluessa. Hakemus toimitetaan alkuperäisen tuomion antaneen tuomioistuimen kirjaamoon, joka antaa asiassa lisätietoja. Ylemmässä oikeusasteessa asia tutkitaan ja käsitellään uudelleen. Hakijalle ilmoitetaan kyseisen käsittelyn paikka ja aika. Menettely ylemmässä oikeusasteessa on kutakuinkin sama kuin ensimmäisessä oikeusasteessa. Hakijan ei tarvitse nostaa uutta siviilikannetta. Sen sijaan jos siviilikannetta ei ole nostettu aiemmassa vaiheessa, sitä ei tehdä ensimmäistä kertaa ylemmässä oikeusasteessa.

Rikostuomioistuimen (Hof van Assisen / Cour d'assises) antamaan tuomioon ei voi hakea muutosta, mutta asianosainen voi vedota kassaatiotuomioistuimeen (Hof van Cassatie / Cour de cassation).

Onko jatkovalitus mahdollinen?

Ylemmässä oikeusasteessa annettuun tuomioon ei voi hakea muutosta.

Rikostuomioistuimen antamaan tuomioon ei voi hakea muutosta, mutta asianosainen voi vedota kassaatiotuomioistuimeen.

Kassaatiotuomioistuin ei ota kantaa tosiseikkoihin, vaan tarkistaa, onko asian käsittelyssä tapahtunut menettelyvirheitä tai onko lakia sovellettu tai tulkittu väärin. Kassaatiotuomio­istuin voi vain vahvistaa tai kumota tuomion. Se ei voi tutkia asiaa eikä tehdä siitä uutta päätöstä. Jos kassaatiotuomioistuin päättää kumota tuomion, se lähettää asian takaisin sen oikeusasteen tuomioistuimeen, jossa sen kumoama tuomio alun perin annettiin. Kassaatiotuomioistuimen päätös ei ole sitova.

Mitä oikeuksia minulla on sen jälkeen, kun tuomio on lainvoimainen?

Rikoksen uhrin on hyvä tietää, ettei hänelle automaattisesti ilmoiteta tuomioistuimen tuomiosta (paitsi jos hän on nostanut siviilikanteen). Jos uhri tai tämän asianajaja ei ole läsnä tuomiota julistettaessa, uhrin on otettava itse yhteyttä viranomaisiin tai pyydettävä oikeus­tukihenkilöä ilmoittamaan tuomiosta.

Rikoksen uhri voi tietyin edellytyksin pyytää tulla kuulluksi ja/tai saada tietoa tekijälle tarjolla olevista vankeusrangaistuksen täytäntöönpanotavoista. Niitä ovat esimerkiksi poistumisluvat, osa-aikainen vankeusrangaistus, etävalvonta, väliaikainen vapauttaminen maasta poistamista tai luovuttamista silmällä pitäen sekä ehdonalainen vapaus.

Jos rikoksen uhrin nostama siviilikanne on perusteltu ja se otetaan käsiteltäväksi, uhri voi tietyissä tapauksissa pyytää saada tietoja ja/tai tulla kuulluksi tuomion täytäntöönpanotavasta päätettäessä.

Muussa tapauksessa uhri voi panna rangaistuksen täytäntöönpanosta päättävässä tuomioistuimessa (strafuitvoeringsrechter / juge de l'application des peines) vireille menettelyn uhrin asemansa tunnustamiseksi. Kyseinen tuomioistuin ratkaisee, onko rikoksen uhrilla asiassa oikeutettu etu.

Rikoksen uhrilla on tietyin edellytyksin seuraavat oikeudet:

  • oikeus saada tietoa päätöksistä, jotka koskevat rangaistuksen jonkin täytäntöön­panotavan myöntämistä tuomitulle (esim. ensimmäinen poistumislupa, etävalvonta tai ehdonalainen vapaus);
  • oikeus ehdottaa erityisehtoja, joita tuomitulle saatetaan asettaa ja jotka olisivat uhrin edun mukaisia;
  • oikeus tulla kuulluksi erityisehdoista, joita tuomitulle saatetaan asettaa uhrin eduksi.

Esimerkkejä:

  • Uhri voi pyytää, että rangaistuksesta päättävä tuomioistuin kuulee häntä ehdoista, joita tuomitulle saatetaan asettaa etävalvonnan myöntämisen yhteydessä.
  • Uhri voi pyytää, että rangaistuksesta päättävä tuomioistuin ilmoittaa hänelle ehdon­alaisen vapauden myöntämisestä.
  • Uhri voi pyytää, että hänelle ilmoitetaan, jos oikeusministeri myöntää vangille poistumisluvan.

Jos rikoksen uhri haluaa käyttää näitä oikeuksia, hänen on täytettävä rikoksen uhrin lausunto­lomake ja toimitettava tai lähetettävä se rangaistuksen täytäntöönpanosta päättävän tuomio­istuimen kirjaamoon tai oikeustalolle.

Asianajaja voi aina avustaa tai edustaa uhria rangaistuksen täytäntöönpanosta päättävän tuomioistuimen istunnossa. Apua voi pyytää myös valtion tunnustamilta uhrien tukijärjestöiltä tai uhrien vastaanottokeskuksilta esimerkiksi tilanteessa, jossa rangaistuksen täytäntöön­panosta päättävä tuomioistuin on päättänyt kuulla uhria.

Lisätietoja saa oikeustalolta, uhrien tukijärjestöiltä tai omalta asianajajalta.

Uhri voi missä tahansa (vapaus)rangaistuksen täytäntöönpanon vaiheessa tai sen jälkeen pyytää rikosasioiden sovittelua.

Lisätietoja:

  • 17. toukokuuta 2006 annettu laki vankeusrangaistukseen tuomittujen ulkoisesta oikeudellisesta asemasta ja rangaistuksen täytäntöönpanotapoihin liittyvistä uhrille kuuluvista oikeuksista (hollanniksi/ranskaksi).
Päivitetty viimeksi: 07/01/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.