Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

Miten uhri voi hakea vahingonkorvausta rikoksentekijältä? (esim. esittämällä vaateen rikosoikeudenkäynnissä, nostamalla erillisen vahingonkorvauskanteen tai panemalla vireille liitännäismenettelyn)

Erityismääräysten nojalla sellaisen rikoksen uhrilla, josta voidaan määrätä vähintään viiden vuoden vankeusrangaistus, on oikeus asiantuntija-apuun valtion kustannuksella, mikäli rikos on aiheuttanut uhrille vakavia psykofyysisiä vammoja tai muuta vakavaa vahinkoa. Apua annetaan ennen rikosoikeudenkäynnissä todistamista tai vahingonkorvauskanteen nostamista.

Vahingonkorvauskanteen voi rikosoikeudellisessa menettelyssä nostaa henkilö, jolla on valtuudet nostaa siviilioikeudellisia kanteita.

Jos rikoksen uhri nostaa kanteen, hänen on ilmoitettava, onko hän saanut korvausta tai nostanut vahingonkorvauskanteen.

Tuomioistuin on määrännyt rikoksentekijän maksamaan uhrille vahingonkorvausta. Miten uhri voi varmistaa, että rikoksentekijä maksaa korvauksen?

Kun vahingonkorvausasiassa on annettu lopullinen ja täytäntöönpanokelpoinen päätös, vahinkoa kärsinyt osapuoli voi pyytää päätöksen ensimmäisessä oikeusasteessa antaneelta tuomioistuimelta siitä jäljennöksen, josta käy ilmi sen täytäntöönpanokelpoisuus.

Jos päätöksessä ei vahvisteta määräaikaa siinä asetetun velvoitteen vapaaehtoiselle noudattamiselle, velvoite on täytettävä 15 päivän kuluessa siitä, kun päätöksestä on tullut lopullinen. Määräajan umpeuduttua velvoitteesta tulee täytäntöönpanokelpoinen.

Jos rikoksentekijä ei maksa korvausta, voiko valtio maksaa uhrille etumaksua tämän sijasta? Millä ehdoin?

Tahallisen rikoksen uhri voi erityissäädöksen nojalla saada korvausta valtion talousarviosta. Jos uhri on jo saanut korvausta vahingonkorvauskanteen seurauksena, valtion maksaman korvauksen määrä riippuu myönnetyn vahingonkorvauksen määrästä. Valtion talousarviosta jo myönnetyllä korvauksella ei ole vaikutusta vahingonkorvauksesta annettavaan tuomioistuimen päätökseen.

Onko uhrilla oikeus saada korvausta valtiolta?

Kroatiassa 1. heinäkuuta 2013 lukien tahallisen rikoksen uhriksi joutuneella on oikeus korvaukseen seuraavin ehdoin:

  • uhri on Kroatian tai jonkin muun EU:n jäsenvaltion kansalainen,
  • uhri on saanut vakavan ruumiinvamman tai hänen terveydentilansa on vakavasti heikentynyt rikoksen seurauksena,
  • rikoksesta on ilmoitettu taikka poliisi tai syyttäjä on kirjannut rikoksen kuuden kuukauden kuluessa sen tekopäivästä, riippumatta siitä, onko tekijä tiedossa vai ei,
  • uhri on hakenut korvausta virallisella lomakkeella ja liittänyt siihen vaaditut asiakirjat (lomakkeen saa miltä tahansa poliisiasemalta, syyttäjänvirastosta tai kunnallisesta tai maakunnallisesta tuomioistuimesta taikka vaihtoehtoisesti verkosta oikeusministeriön, sisäministeriön, syyttäjänviraston tai kunnallisen tai maakunnallisen tuomioistuimen omilta sivuilta).

Uhrilla on oikeus saada korvausta

  • sairaanhoitokuluista kansallisten enimmäismäärien mukaisesti (ainoastaan siinä tapauksessa, että uhri ei voi saada korvausta kansallisesta sairausvakuutuksesta),
  • ansiotulon menetyksestä enintään 35 000 kunaa.

Onko uhrilla oikeus saada korvausta, jos rikoksentekijää ei tuomita?

Uhrille voidaan myöntää korvausta riippumatta siitä, onko tekijä tiedossa tai onko rikosoikeudellista menettelyä pantu vireille.

Onko mahdollista saada etumaksua sillä aikaa kun korvaushakemusta käsitellään?

Etumaksumahdollisuutta ei ole.

Päivitetty viimeksi: 08/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.