Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

Mitä tietoja saan viranomaisilta (esim. poliisilta tai yleiseltä syyttäjältä), kun rikos on tapahtunut mutta rikosilmoitusta ei ole vielä tehty?

Poliisin on kerrottava viipymättä oikeudestasi saada tietoa seuraavista asioista:

 1. millä poliisiasemalla tai -laitoksella voit tehdä rikosilmoituksen
 2. minkälaista tukea voit saada ja mistä, tarpeen mukaan myös perustiedot lääketieteellisen avun ja erityistuen (esim. psykologisen tuen) saatavuudesta sekä vaihtoehtoisesta majoituksesta
 3. miten ja millä edellytyksin voit saada suojelua (esim. suojelutoimenpiteet)
 4. miten ja millä edellytyksin voit hakea korvausta
 5. miten ja millä edellytyksin voit saada korvausta kuluista, joita sinulle on aiheutunut osallistumisesta rikosoikeudelliseen menettelyyn
 6. miten ja millä edellytyksin voit saada käännös- ja tulkkauspalveluja
 7. miten voit tehdä valituksen, jos asiaa käsittelevä laitos ei kunnioita oikeuksiasi
 8. asiaa käsittelevän poliisin yhteystiedot yhteydenpitoa varten.

En asu maassa, jossa rikos tapahtui (EU:n kansalainen tai EU:n ulkopuolisen maan kansalainen). Miten oikeuksiani suojellaan?

Jos asut toisessa EU-maassa, Kyproksen poliisi ottaa sinulta lausunnon heti, kun olet tehnyt rikosilmoituksen. Tarkoituksena on helpottaa menettelyä.

Jos rikos on tapahtunut Kyproksen valtion alueella mutta asut toisessa EU-maassa, voit tehdä rikosilmoituksen asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle silloin kun et voi tai halua tehdä ilmoitusta Kyproksessa (esim. vakavissa rikostapauksissa).

Jos ilmoitat Kyproksen poliisille toisessa EU-maassa tehdyn rikoksen, Kyproksen poliisin on välitettävä ilmoitus kyseisen maan toimivaltaiselle viranomaiselle silloin kun Kyproksen poliisilla itsellään ei ole toimivaltaa käynnistää asiassa menettelyä.

Mitä tietoja minulle annetaan, jos teen rikosilmoituksen?

Rikosilmoituksen tekijälle annetaan asian käsittelyvaiheesta riippuen seuraavat tiedot:

 1. asiaa käsittelevän poliisin yhteystiedot
 2. tutkinnan aloittamatta jättämistä, tutkinnan päättämistä tai rikoksentekijän syyttämättä jättämistä koskeva päätös ja sen perustelut
 3. tuomioistuinkäsittelyn aika ja paikka sekä rikoksentekijää vastaan esitettyjen syytteiden luonne
 4. rikosoikeudellisen menettelyn etenemistä koskevat tiedot; nämä tiedot voidaan poikkeustapauksessa jättää antamatta Kyproksen ylimmän syyttäjän perustellun lausunnon nojalla, jos niiden antaminen voi haitata asian asianmukaista käsittelyä
 5. tietoa uhrin oikeudesta saada tietoa häneen kohdistuneen rikoksen johdosta tutkintavankeuteen joutuneen, syytetyn tai tuomitun henkilön vapautumisesta tai pakenemisesta; nämä tiedot voidaan jättää antamatta, jos on mahdollista tai tiedossa, että niiden antamisesta voi aiheutua vahinkoa rikoksentekijälle.

Onko minulla oikeus maksuttomiin käännös- ja tulkkauspalveluihin (poliisin tai muiden viranomaisten kanssa asioidessani tai rikostutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana)?

Jos haluat tehdä rikosilmoituksen mutta et ymmärrä tai puhu kreikkaa, voit tehdä ilmoituksen jollakin osaamallasi kielellä. Tätä varten saat tarvitsemaasi kielellistä apua.

Poliisin on myös varmistettava, että sinulle tarjotaan

 • maksutonta tulkkausta tutkinnan aikana, jos et ymmärrä tai puhu kreikkaa
 • maksuttomat käännökset kaikesta sellaisesta tutkinnan aikana kerätystä tiedosta, jota tarvitset voidaksesi käyttää oikeuksiasi. Käännöksiä on pyydettävä kirjallisesti.

Miten viranomaiset varmistavat, että ymmärrän ja tulen ymmärretyksi (jos olen lapsi tai vammainen)?

 • Poliisi käyttää yksinkertaista ja helppotajuista kieltä ja ottaa huomioon henkilökohtaisen tilanteesi, kuten mahdolliset vammat, jotka voivat vaikuttaa kykyysi ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Suullisen ja kirjallisen viestinnän tulee olla vammaiselle henkilölle sopivassa muodossa. Tarvittaessa on käytettävä esimerkiksi pistekirjoitusta tai viittomakieltä.
 • Alle 18-vuotiaiden kyky ymmärtää ja tulla ymmärretyksi varmistetaan arvioimalla heidän ikäänsä, kypsyyttään, näkemyksiään, tarpeitaan ja huolenaiheitaan. Alaikäisen uhrin vanhemmalle, huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle kerrotaan uhrin oikeuksista.
 • Kun otat ensimmäisen kerran yhteyttä poliisiin, läsnä voi olla myös joku valitsemasi henkilö, ellei tämä ole etusi vastaista tai haittaa menettelyä. Vammaisella henkilöllä voi olla koko tutkinnan ajan mukanaan valitsemansa henkilö.

Myös sosiaalihuoltolaitos antaa alaikäiselle tietoa tämän ymmärtämällä kielellä (tarvittaessa tulkin välityksellä) ottaen huomioon alaikäisen iän ja kypsyystason. Vammaiselle annetaan tietoa hänen ymmärtämällään tavalla (esim. viittomakielellä).

Rikoksen uhrien tukipalvelut

Rikoksen uhrien tukipalveluja tarjoavat seuraavat tahot:

 • terveydenhuolto
 • sosiaalihuolto
 • mielenterveyspalvelut
 • opetus- ja kulttuuriministeriön alainen koulupsykologipalvelu
 • kansalaisjärjestöt.

Työ-, hyvinvointi- ja sosiaaliturva-asioista vastaavan ministeriön alainen sosiaalihuoltolaitos tarjoaa haavoittuvassa asemassa oleville, kuten rikoksen uhreille, seuraavaa tukea:

 • perheille suunnattu tuki, jonka tavoitteena on auttaa perheenjäseniä hoitamaan tehtävänsä ja vastuunsa, ratkoa perheen yhtenäisyyttä uhkaavia kiistoja, turvata lasten turvallisuus ja hyvinvointi, ehkäistä rikollista toimintaa ja perheväkivaltaa sekä tukea epäsosiaalisesti käyttäytyvien tai rikolliseen toimintaan osallistuneiden henkilöiden kuntoutusta
 • haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille suunnattu tuki
 • paikallisyhteisöjen auttaminen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien erityistarpeiden tunnistamisessa ja täyttämisessä
 • uhrien ohjaaminen toimivaltaisten viranomaisten sekä palveluja ja tukea tarjoavien kansalaisjärjestöjen luo.

Ohjaako poliisi minut automaattisesti uhrien tukipalvelujen piiriin?

Poliisi ohjaa sinut valtion tai muiden tahojen tarjoamien tukipalvelujen ja avun piiriin, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Poliisi myös antaa tietoa edellä mainituista palveluista.

Miten yksityisyyttäni suojellaan?

Poliisien on noudatettava perustuslakia, sovellettavaa lainsäädäntöä sekä poliisin käytännesääntöjä. Tällä tavalla varmistetaan uhrin oikeus yksityisyyteen ja perhe-elämän kunnioittamiseen sekä uhrin henkilötietojen riittävä suoja.

Lain mukaan nimeäsi ja antamasi lausunnon sisältöä ei saa julkaista eikä paljastaa millään tavalla eikä missään tilanteessa.

Tietojenkäsittelyä säännellään erikoislainsäädännöllä, jonka avulla varmistetaan henkilötietojen suoja.

Edellyttääkö tukipalvelujen saaminen rikosilmoituksen tekemistä?

Kyllä. Kun olet tehnyt rikosilmoituksen poliisille, sosiaalihuoltolaitos varmistaa, että sinulle tarjotaan tarvitsemiasi maksuttomia tukipalveluja. Palveluja voivat tarjota myös erityistukea tarjoavat kansalaisjärjestöt.

Henkilökohtainen suojelu, jos olen vaarassa.

Poliisi toteuttaa kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen, että olet turvassa. Näin on etenkin silloin, jos sinun katsotaan tarvitsevan erityistä suojelua. Rikoksen luonteesta ja olosuhteista sekä henkilökohtaisesta tilanteestasi ja erityissuojelun tarpeestasi riippuen rikosoikeudellisen menettelyn eri vaiheissa voidaan toteuttaa seuraavia suojelutoimia:

1) Uhrin osallistuminen todistajansuojeluohjelmaan, jota valvoo ylin syyttäjä

Ylimmän syyttäjän päätöksellä voit päästä todistajansuojeluohjelmaan, jossa poliisi varmistaa sinun ja tarvittaessa myös perheesi turvallisuuden.

2) Todistajansuojelu rikostutkinnan aikana

Rikostutkinnan aikana:

 • Kun olet tehnyt rikosilmoituksen, poliisi kuulustelee sinua viipymättä.
 • Kuulustelujen lukumäärä pidetään mahdollisimman pienenä, ja niitä järjestetään vain, jos se on rikostutkinnan kannalta ehdottoman välttämätöntä.
 • Kuulustelussa voi olla läsnä oikeudellinen edustajasi tai muu valitsemasi henkilö, jollei jommankumman tai molempien osalta ole perustellusta syystä päätetty toisin.
 • Lääkärintarkastusten lukumäärä pidetään mahdollisimman pienenä, ja niitä suoritetaan vain, jos se on rikosoikeudellisen menettelyn kannalta ehdottoman välttämätöntä.

3) Erityissuojelua tarvitsevan uhrin oikeus suojeluun rikosoikeudellisen menettelyn aikana

Jos sinun todetaan tarvitsevan erityissuojelua, sinulla on oikeus seuraaviin toimenpiteisiin:

 • kaikki kuulustelut pidetään tähän tarkoitukseen suunnitelluissa tai muunnetuissa tiloissa
 • sinua kuulustelevat ammattihenkilöt, joilla on tähän soveltuva koulutus
 • samat henkilöt suorittavat kaikki kuulustelut, jollei tämä ole hyvän oikeudenkäytön vastaista
 • jos olet seksuaalisen väkivallan, sukupuoleen perustuvan väkivallan tai läheisväkivallan uhri, kuulustelut suorittaa kanssasi samaa sukupuolta oleva henkilö, jos sitä toivot. Tästä ei kuitenkaan saa aiheutua haittaa rikosoikeudellisen menettelyn kululle.

Erityiset oikeudet:

Perheväkivallan uhri

 • Antamasi lausunnon sisältämiä henkilötietoja ei julkaista.
 • Voit saada paikan perheväkivallan torjuntaa ja perheväkivallasta selviytymistä käsittelevän yhdistyksen ylläpitämästä turvatalosta.
 • Tuomioistuin voi määrätä, että vastaaja pidetään vangittuna tuomioistuinkäsittelyyn asti, tai vapauttaa hänet sillä ehdolla, että hän ei käy perheenjäsentensä luona eikä ahdistele heitä millään tavalla.

Alaikäinen seksuaalisen hyväksikäytön uhri

 • Antamasi lausunnon sisältämiä henkilötietoja ei julkaista.
 • Työ-, hyvinvointi- ja sosiaaliturva-asioista vastaavan ministeriön alainen sosiaalihuoltolaitos toteuttaa kaikki tarvittavat toimet suojellakseen sinua, jos sinun etusi poikkeaa vanhempiesi edusta.

Ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhri

 • Antamasi lausunnon sisältämiä henkilötietoja ei julkaista.
 • Tilanteesi tuntevan viranomaisen on ilmoitettava tapauksestasi sosiaalihuoltolaitokselle, jonka on kerrottava sinulle oikeuksistasi.
 • Sinulla on oikeus suojeluun ilman syrjintää ja riippumatta oikeudellisesta asemastasi ja siitä, teetkö yhteistyötä poliisin kanssa.

Kuka suojelua antaa?

Uhrin suojelusta vastaa ensisijaisesti poliisi. Varmistaakseen suojelun poliisi voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä myös muiden toimivaltaisten julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Arvioidaanko tilannettani sen selvittämiseksi, voiko rikoksentekijä aiheuttaa minulle lisävahinkoa?

Poliisi arvioi tilanteesi ja selvittää

a) tarvitsetko erityissuojelua

b) olisiko sinun tapauksessasi hyödyllistä toteuttaa rikosoikeudellisen menettelyn kuluessa erityistoimenpiteitä (ja missä määrin) siitä syystä, että olet alttiina toissijaiselle ja toistuvalle uhriksi joutumiselle, pelottelulle ja kostotoimille.

Henkilökohtainen arviointi on tehtävä tiiviissä yhteistyössä sinun kanssasi. Arvioinnissa on otettava huomioon toiveesi, myös siinä tapauksessa, että et halua turvautua erityistoimenpiteisiin.

Arvioidaanko tilannettani sen selvittämiseksi, voiko minulle aiheutua lisävahinkoa rikosoikeudenkäyntimenettelyn vuoksi (rikostutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana)?

Henkilökohtaisessa arvioinnissa arvioidaan myös sitä, oletko altis toissijaiselle ja toistuvalle uhriksi joutumiselle. Tarkoituksena on varmistaa, ettei rikosoikeudellisen järjestelmän toiminta altista sinua toissijaiselle ja/tai toistuvalle uhriksi joutumiselle.

Millaista suojelua erittäin haavoittuvassa asemassa olevat uhrit voivat saada?

Erittäin haavoittuvassa asemassa oleville uhreille tarjotaan seuraavanlaista suojelua:

1) Uhrin osallistuminen todistajansuojeluohjelmaan, jota valvoo ylin syyttäjä

Ylimmän syyttäjän päätöksellä voit päästä todistajansuojeluohjelmaan, jossa poliisi varmistaa sinun ja tarvittaessa myös perheesi turvallisuuden.

2) Todistajansuojelu rikostutkinnan aikana

Rikostutkinnan aikana:

 • Kun olet tehnyt rikosilmoituksen, poliisi kuulustelee sinua viipymättä.
 • Kuulustelujen lukumäärä pidetään mahdollisimman pienenä, ja niitä järjestetään vain, jos se on rikostutkinnan kannalta ehdottoman välttämätöntä.
 • Kuulustelussa voi olla läsnä oikeudellinen edustajasi tai muu valitsemasi henkilö, jollei jommankumman tai molempien osalta ole perustellusta syystä päätetty toisin.
 • Vaadittujen lääkärintarkastusten lukumäärä pidetään mahdollisimman pienenä, ja niitä suoritetaan vain, jos se on rikosoikeudellisen menettelyn kannalta ehdottoman välttämätöntä.

3) Erityissuojelua tarvitsevan uhrin suojelu rikosoikeudellisen menettelyn aikana

Jos sinun todetaan tarvitsevan erityissuojelua, sinulla on oikeus seuraaviin toimenpiteisiin:

 • kaikki kuulustelut pidetään tähän tarkoitukseen suunnitelluissa tai muunnetuissa tiloissa
 • sinua kuulustelevat ammattihenkilöt, joilla on tähän soveltuva koulutus
 • samat henkilöt suorittavat kaikki kuulustelut, jollei tämä ole hyvän oikeudenkäytön vastaista
 • jos olet seksuaalisen väkivallan, sukupuoleen perustuvan väkivallan tai läheisväkivallan uhri, kuulustelut suorittaa kanssasi samaa sukupuolta oleva henkilö, jos sitä toivot. Tästä ei kuitenkaan saa aiheutua haittaa rikosoikeudellisen menettelyn kululle.

Olen alaikäinen – onko minulla erityisiä oikeuksia?

Alaikäisen uhrin etu turvataan. Se, mikä on sinun etusi mukaista, arvioidaan tapauskohtaisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon ikäsi, kypsyystasosi, näkemyksesi, tarpeesi ja huolenaiheesi.

Alaikäisenä sinulla on seuraavat lisäoikeudet:

 • Mukanasi voi koko menettelyn ajan olla vanhempasi tai sosiaalityöntekijä, jos sosiaalihuoltolaitos on ottanut sinut huostaan.
 • Jos olet perheväkivallan uhri, sosiaalihuoltolaitoksen sosiaalipalvelujohtaja voi tehdä rikosilmoituksen puolestasi. Turvallisuutesi varmistamiseksi voidaan toteuttaa kaikki tarvittavat toimet.
 • Jos olet seksuaalisen hyväksikäytön uhri, kuka tahansa valtion viranomainen voi tehdä rikosilmoituksen puolestasi. Turvallisuutesi varmistetaan kaikin tarvittavin toimin.
 • Jos olet ilman huoltajaa, sinut annetaan sosiaalihuoltolaitoksen johtajan huostaan. Voit käyttää kaikkia oikeuksiasi. Sinulla on muun muassa oikeus koulutukseen, terveydenhuoltoon ja perheen yhdistämiseen.
 • Oikeus yksityisyyteen: Poliisi toteuttaa kaikki tarvittavat lain mukaiset toimet estääkseen, ettei julkisuuteen päädy tietoja, joista sinut voisi tunnistaa.
 • Erityissuojelun tarve: Poliisi
  • on velvollinen varmistamaan, että tutkinta ja rikossyytteiden nostamista koskevat menettelyt suoritetaan riippumatta siitä, oletko sinä tai onko edustajasi tehnyt virallisen rikosilmoituksen, ja että rikosoikeudellista menettelyä voidaan jatkaa, vaikka peruisit antamasi lausunnon
  • jatkaa syytetoimia myös sen jälkeen, kun sinusta on tullut täysi-ikäinen
  • voi tallentaa kuulustelusi osana tutkintaa.

Kuulustelussa voi olla sinun lisäksesi läsnä myös oikeudellinen edustajasi tai muu valitsemasi aikuinen, jollei perustellusta syystä ole tehty päinvastaista päätöstä.

Kuulustelut suoritetaan

 • ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun tapauksesta on tehty ilmoitus poliisille
 • tarvittaessa tähän tarkoitukseen suunnitelluissa tai muunnetuissa tiloissa
 • tarvittaessa sellaisen ammattihenkilön toimesta tai välityksellä, jolla on tähän soveltuva koulutus
 • vain, jos se on rikostutkinnan tai rikosoikeudellisen menettelyn kannalta välttämätöntä, ja kuulustelujen lukumäärä pidetään mahdollisimman pienenä
 • seksuaalista hyväksikäyttöä koskevissa tapauksissa lapsen kanssa samaa sukupuolta olevan ammattihenkilön toimesta.

Perheenjäseneni kuoli rikoksen takia – mitkä ovat oikeuteni?

Perheenjäsenet voivat hakea tukea seuraavilta rikoksen uhreille tarkoitettuja tukipalveluja tarjoavilta tahoilta:

 • julkinen terveydenhuolto
 • mielenterveyspalvelut
 • sosiaalihuolto
 • koulupsykologipalvelut (alaikäisille)
 • perheväkivallan torjuntaa ja perheväkivallasta selviytymistä käsittelevän yhdistyksen puhelinpalvelu (1440) perheväkivallan uhreille
 • uhrien tukipalveluja tarjoavat kansalaisjärjestöt.

Lain mukaan uhrin perheenjäsen voi hakea vahingonkorvausta rikoksentekijältä. Vahingonkorvausoikeutta koskevaa tietoa saa sosiaalihuoltolaitokselta.

Perheenjäseneni kuoli rikoksen takia – mitkä ovat oikeuteni?

Perheenjäsenet voivat hakea tukea seuraavilta rikoksen uhreille tarkoitettuja tukipalveluja tarjoavilta tahoilta:

 • julkinen terveydenhuolto
 • mielenterveyspalvelut
 • sosiaalihuolto
 • koulupsykologipalvelut (alaikäisille)
 • perheväkivallan torjuntaa ja perheväkivallasta selviytymistä käsittelevän yhdistyksen puhelinpalvelu (1440) perheväkivallan uhreille
 • uhrien tukipalveluja tarjoavat kansalaisjärjestöt.
  • Lain mukaan uhrin perheenjäsen voi hakea vahingonkorvausta rikoksentekijältä. Vahingonkorvausoikeutta koskevaa tietoa saa sosiaalihuoltolaitokselta.

Perheenjäseneni joutui rikoksen uhriksi – mitkä ovat oikeuteni?

Perheenjäsenet voivat hakea tukea seuraavilta rikoksen uhreille tarkoitettuja tukipalveluja tarjoavilta tahoilta:

 • julkinen terveydenhuolto
 • mielenterveyspalvelut
 • sosiaalihuolto
 • koulupsykologipalvelut (alaikäisille)
 • perheväkivallan torjuntaa ja perheväkivallasta selviytymistä käsittelevän yhdistyksen puhelinpalvelu (1440) perheväkivallan uhreille
 • uhrien tukipalveluja tarjoavat kansalaisjärjestöt.

Voinko osallistua sovitteluun? Millä ehdoin? Olenko turvassa sovittelun aikana?

Kyproksen laissa ei säädetä mahdollisuudesta käyttää sovittelua.

Mistä voin löytää oikeuksiani koskevaa lainsäädäntöä?

Rikoksen uhrin oikeuksista säädetään seuraavissa säädöksissä:

 • perheväkivallan ennaltaehkäisystä ja uhrien suojelusta annettu laki (2000–2015)
 • seksuaalisen hyväksikäytön, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian ehkäisemisestä ja torjunnasta annettu laki (2014).

Rikoksen uhrin oikeuksia koskeva lainsäädäntö on saatavilla Kyproksen asianajajaliiton verkkosivustolla: http://www.cylaw.org/

Päivitetty viimeksi: 11/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.