Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

Miten rikosilmoitus tehdään?

Rikosilmoituksen voi tehdä millä tahansa poliisiasemalla. Kun olet tehnyt virallisen rikosilmoituksen ja antanut kirjallisen lausunnon, poliisi aloittaa tapauksen tutkinnan.

Mistä voin selvittää, miten asia etenee?

Saat tietoa menettelyn edistymisestä asiaa käsittelevältä poliisilta (rikostutkija). Kun asia on siirtynyt tuomioistuimen käsiteltäväksi, voit saada tietoa asian etenemisestä sen tuomioistuinkäsittelystä vastaavalta oikeudellisen yksikön viranomaiselta.

Voinko saada oikeusapua (rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana)? Millä ehdoin?

Voit saada maksutonta oikeusapua tietyntyyppisiin ihmisoikeusloukkauksiin liittyvissä menettelyissä. Näistä menettelyistä säädetään maksuttoman oikeusavun antamisesta annetussa laissa.

Tietyntyyppisiin ihmisoikeusloukkauksiin liittyvillä menettelyillä tarkoitetaan seuraavia menettelyjä:

a) tuomioistuimessa vireillä olevan siviilioikeudellisen menettelyn kaikki vaiheet, kun on kyse menettelystä, joka on käynnistetty Kyproksen valtiota vastaan henkilölle tietyntyyppisestä ihmisoikeusloukkauksesta aiheutuneen vahingon vuoksi, tai

b) henkilön vireille panema rikosoikeudellinen menettely, joka koskee tietyntyyppisiä ihmisoikeusloukkauksia.

Edellä mainitun lain nojalla oikeusapu voi kattaa

a) neuvonnan, avustamisen ja edustamisen, jos kyseessä on rikosoikeudellinen menettely tai Kyproksessa aloitettu siviilioikeudellinen menettely

b) pelkän neuvonnan, jos kyseessä on Kyproksen ulkopuolella aloitettu siviilioikeudellinen menettely.

Edellä mainitun lain nojalla suojeltaviin ihmisoikeuksiin kuuluvat ihmisoikeudet, jotka turvataan seuraavissa säädöksissä:

a) Kyproksen tasavallan perustuslain II osa

b) Euroopan ihmisoikeussopimuksen ratifiointia koskeva vuoden 1962 laki

c) kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ratifiointia koskevat vuosien 1967–1995 lait

d) taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ratifiointia koskeva vuoden 1969 laki

e) kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ratifiointia koskeva vuoden 1989 laki

f) kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen ratifiointia koskevat vuosien 1990 ja 1993 lait

g) kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen ratifiointia koskeva vuoden 1985 laki

h) lapsen oikeuksien yleissopimuksen ratifiointia koskeva vuoden 1990 laki.

Maksutonta oikeusapua voi saada

  • ihmiskaupan uhri, joka hakee aluetuomioistuimessa vahingonkorvausta ihmiskaupan ja hyväksikäytön ehkäisemistä ja torjuntaa sekä uhrien suojelua koskevan lain nojalla
  • alaikäinen ihmiskaupan uhri, joka hakee aluetuomioistuimessa vahingonkorvausta ihmiskaupan ja hyväksikäytön ehkäisemistä ja torjuntaa sekä uhrien suojelua koskevan lain nojalla
  • alaikäinen, joka on seksuaalisiin tarkoituksiin houkuttelemisen, lapsipornografian, seksuaalisen riiston ja/tai seksuaalisen hyväksikäytön uhri ja hakee aluetuomioistuimessa vahingonkorvausta lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian ehkäisemistä ja torjuntaa koskevan lain nojalla.

Tämän lisäksi kaikki lapset, jotka ovat joutuneet lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian ehkäisemistä ja torjuntaa koskevassa laissa tarkoitettujen rikosten uhriksi, saavat asianajajista annetun lain nojalla maksutonta neuvontaa menettelyjen kaikissa vaiheissa riippumatta siitä, tekevätkö he syyttäjäviranomaisen kanssa rikostutkintaa, syytetoimia tai oikeudenkäyntiä koskevaa yhteistyötä. Lapset saavat myös maksutonta oikeusapua, jos heillä ei ole varaa hankkia apua, riippumatta siitä, mitä oikeusavusta annetussa laissa säädetään.

Jos lapsiuhrilla on oikeus edustajaan, hänellä voi olla oikeus saada oikeudellista neuvontaa ja tulla edustetuksi omissa nimissään sellaisissa menettelyissä, joissa lapsiuhrin ja vanhempainvastuunkantajan välillä on tai saattaa olla eturistiriita.

Ihmiskaupan ja hyväksikäytön ehkäisemistä ja torjuntaa sekä uhrien suojelua koskevassa laissa tarkoitettujen rikosten uhri saa asianajajia koskevan lain nojalla maksutonta neuvontaa riippumatta siitä, tekeekö hän syyttäjäviranomaisen kanssa rikostutkintaa, syytetoimia tai oikeudenkäyntiä koskevaa yhteistyötä, sekä oikeusavusta annetun lain mukaista maksutonta oikeusapua, jos hänellä ei ole varaa hankkia apua.

Maksutonta oikeusapua on haettava kirjallisesti siltä tuomioistuimelta, jossa asia käsitellään. Tuomioistuin voi myöntää sinulle maksutonta oikeusapua seuraavien seikkojen perusteella:

a) sosiaalipalvelujen antama sosioekonominen lausunto, jossa kerrotaan sinun ja perheesi taloudellisesta tilanteesta, säännöllisistä ja muista työtuloistasi, muista tuloistasi, sinun ja perheesi tavanomaisista elinkustannuksista sekä muista mahdollisista veloistasi tai tarpeistasi

b) tilanteesi vakavuus tai muut olosuhteet, joiden perusteella määritetään, onko sinulle oikeuden toteutumisen vuoksi aihetta antaa maksutonta oikeusapua asian käsittelyä ja sen valmistelua varten.

Jos saat oikeusapua, voit valita haluamasi asianajajan maksuttomia oikeusapupalveluja tarjoavien asianajajien joukosta asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Jos et valitse itsellesi asianajajaa, tuomioistuin nimittää sinulle asianajajan Kyproksen asianajajaliiton laatimasta luettelosta asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Voinko saada korvauksia kuluista (jotka aiheutuvat osallistumisesta rikostutkintaan/oikeudenkäyntiin)? Millä ehdoin?

Kyproksen tasavalta korvaa sinulle laissa säädetyt kustannukset. Lisätietoa korvauksen hakemisesta ja hakuehdoista saa poliisitoimeen kuuluvilta alueellisilta syyttäjänvirastoilta.

Jos asian käsittely päätetään lopettaa ennen kuin asia menee tuomioistuimen käsiteltäväksi, voinko hakea päätökseen muutosta?

Voit pyytää poliisilta perusteltua päätöstä, jos asia ei etene tutkintaan tai syytetoimiin taikka jos tutkinta tai syytetoimet lopetetaan.

Voinko osallistua oikeudenkäyntiin?

Voit osallistua oikeudenkäyntiin syyttäjän todistajana ja todistaa asiaa käsittelevässä tuomioistuimessa.

Mikä on virallinen roolini oikeudenkäynnissä? Olenko esimerkiksi uhri, todistaja, asianosainen vai toissijaisen syyteoikeuden käyttäjä? Voinko valita roolini itse?

Rikosoikeudellisessa menettelyssä olet syyttäjän todistaja. Jos haet rikoksentekijältä vahingonkorvausta, olet asiaa koskevassa siviilioikeudellisessa menettelyssä eli riita-asiassa kantaja.

Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tähän rooliin liittyy?

Syyttäjän todistajana sinulla velvollisuus todistaa asiaa käsittelevässä tuomioistuimessa. Jos haet vahingonkorvausta, saat lisätietoa oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi asianajajalta, joka ajaa asiaasi riita-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa.

Voinko antaa oikeudenkäynnin aikana lausunnon tai esittää todisteita? Millä ehdoin?

Voit missä tahansa menettelyssä, jossa olet syyttäjän todistajana, lukea ja vahvistaa poliisille antamasi lausunnon tai esittää tutkinnan aikana poliisille antamasi todisteet. Jos haluat täydentää poliisille alun perin antamaasi lausuntoa tai esittämiäsi todisteita, ota yhteyttä asiaa tuomioistuimessa käsittelevän oikeudellisen yksikön johtajaan.

Mitä tietoja minulle annetaan oikeudenkäynnin aikana?

Oikeudenkäynnin aikana syyttäjä ilmoittaa sinulle, milloin ja miten istunnot järjestetään. Syyttäjä kertoo sinulle myös rikoksentekijää vastaan nostettujen syytteiden luonteesta. Voit myös pyytää, että sinulle ilmoitetaan menettelyssä annetuista lopullisista ratkaisuista.

Voinko tutustua oikeudenkäyntiasiakirjoihin?

Sinulla ei ole oikeutta tutustua oikeudenkäyntiasiakirjoihin.

Päivitetty viimeksi: 11/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.