Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Englanti ja Wales

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

Laissa taataan rikoksen uhrille tiettyjä henkilökohtaisia oikeuksia ennen oikeudenkäyntiä, sen aikana ja sen jälkeen. Hän voi myös saada rikoksen uhreille tarjottavaa apua ja vaatia korvausta rikoksesta aiheutuneista vahingoista.

Englannissa ja Walesissa rikosoikeudellinen menettely aloitetaan tutkinnalla, jonka aikana poliisi hankkii todisteita. Saatuaan tutkinnan valmiiksi poliisi päättää vähemmän vakavien rikosten yhteydessä, nostetaanko epäiltyä vastaan syyte. Muissa tapauksissa asia saatetaan syyttäjälaitoksen käsiteltäväksi. Syyttäjä tutkii, onko realistista katsoa näytön riittävän epäillyn tuomitsemiseen ja vaatiiko yleinen etu syytteen nostamista epäiltyä vastaan. Jos syyttäjä päättää, ettei syytteen nostamiseen ole aihetta, asian käsittely lopetetaan. Muussa tapauksessa syyttäjä ilmoittaa syyttämispäätöksestä poliisille, joka nostaa syytteen epäiltyä vastaan. Sen jälkeen asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Lievempiä rikoksia käsitellään Magistrates’ Court ‑tuomioistuimissa, jotka toimivat yleensä kolmen maallikkotuomarin (lay magistrates) ja harvemmin yhden ammattituomarin kokoonpanossa. Vakavampia rikoksia (kuten raiskauksia ja ryöstöjä) käsittelevät alemman oikeusasteen Crown Court ‑rikostuomioistuimet yhden ammattituomarin ja valamiehistön kokoonpanossa. Valamiehistöön kuuluu 12 jäsentä, jotka valitaan satunnaisesti tavallisista kansalaisista. Valamiehistö kuuntelee oikeudenkäynnin aikana esitettävät todisteet ja päättää, onko vastaaja syyllinen rikokseen. Tuomari ratkaisee oikeudenkäynnin aikana esille tulevat oikeudelliset kysymykset, kuten sen, sallitaanko tiettyjen todisteiden esittäminen. Jos valamiehistö toteaa vastaajan syylliseksi oikeudenkäynnin päätteeksi, tuomari päättää, mikä tuomio rikoksesta määrätään lain mukaisesti.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 - Rikoksen uhrin oikeudet

2 - Rikosilmoituksen tekeminen ja rikoksen uhrin oikeudet rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana

3 - Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

4 - Korvaus

5 - Rikoksen uhrin oikeus saada tukea ja apua

Päivitetty viimeksi: 30/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.