Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

Voiko tuomioistuimen päätökseen hakea muutosta?

Käräjäoikeuden tuomiosta voi valittaa hovioikeuteen. Pääsääntöisesti tarvitaan jatkokäsittelylupa, jotta hovioikeus ottaisi asian täysimittaiseen käsittelyyn.

Hovioikeuden tuomioon voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta. Korkeimpaan oikeuteen valitettaessa tarvitaan valituslupa, joka myönnetään vain laissa säädetyillä edellytyksillä.

Mitkä ovat uhrin oikeudet tuomion antamisen jälkeen?

Joissakin vakavissa rikoksissa uhrilla on oikeus pyynnöstä saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapautumisesta (ks. jäljempänä).

Onko uhrilla oikeus saada tukea tai suojelua oikeudenkäynnin jälkeen? Kuinka kauan?

Uhrien tukijärjestöt antavat tarvittaessa tukea ja neuvontaa myös oikeudenkäynnin jälkeen.

Tuen kestoa ei ole rajattu. Lähisuhdeväkivaltatapauksissa moniammatillisen riskinarvioinnin yhteydessä laaditaan turvasuunnitelma, joka ei ole yhteydessä oikeudenkäynnin päättymiseen.

Uhrin oikeus ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän erityisiin auttamistoimiin päättyy, mikäli rikosprosessi päätyy siihen, ettei ketään tuomita lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä ihmiskaupparikoksesta.

Mitä tietoja uhrille annetaan siinä tapauksessa, että rikoksentekijä tuomitaan?

Rikoksen uhrilla on oikeus saada pyynnöstään tieto rikosasiassa annetusta tuomiosta. Tuomiosta ilmenee, mihin rangaistukseen syytetty tuomitaan, esim. tuomitun vankeusrangaistuksen pituus.

Rikosasian asianosaisille annetaan toimituskirjana kopio tuomiosta. Uhrille ei anneta tietoa siitä, mihin vankilaan tekijä mahdollisesti sijoitetaan.

Ilmoitetaanko uhrille, jos rikoksentekijä vapautuu (myös ennen määräaikaa tai ehdonalaiseen) tai pakenee vankilasta?

Joissakin vakavissa rikoksissa uhrilla on oikeus pyynnöstä saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta, karkaamisesta ja tietyin edellytyksin muusta vankilasta poistumisesta. Jos uhri haluaa saada ilmoituksen, hänen on kerrottava siitä esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle. Esitutkintaviranomainen antaa tarkempia tietoja asiasta.

Tiedon saaminen edellyttää, ettei ilmoittamisesta arvioida aiheutuvan vaaraa vangin tai tutkintavangin hengelle tai terveydelle.

Voiko uhri osallistua vapauttamista tai ehdonalaiseen pääsyä koskevien päätösten tekemiseen? Voiko uhri esimerkiksi antaa tässä yhteydessä lausunnon tai hakea päätöksiin muutosta?

Uhrilla ei ole tällaista oikeutta.

Päivitetty viimeksi: 17/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.