Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

Miten pääsen osallistumaan oikeudenkäyntiin?

Mitkä ovat oikeuteni todistajana?

Olen alaikäinen. Onko minulla erityisiä oikeuksia?

Voinko saada oikeusapua?

Miten saan suojaa, jos olen vaarassa?

Miten voin vaatia rikoksentekijältä vahinkonkorvausta ja saada valtiolta korvausta?

Onko sovittelu rikoksentekijän kanssa mahdollista?

Olen ulkomaalainen. Miten oikeuteni on suojattu?

Lisätietoja

Miten pääsen osallistumaan oikeudenkäyntiin?

Käräjäoikeus kutsuu sinut pääkäsittelyyn, jos läsnäolosi on asian selvittämiseksi tarpeen tai jos sinulla on sellainen siviilioikeudellinen vaatimus (1), jota syyttäjä ei aja.

Käräjäoikeudessa (ensi vaiheen tuomioistuin) sinulla on oikeus yhtyä syyttäjän syytteeseen tai jonkun toisen uhrin syytteeseen ja esittää uusia seikkoja syytteen tueksi.

Sen jälkeen kun syyte on nostettu, voit esittää rikoksentekijälle siviilioikeudellisen vaatimuksen ilman haastetta, jos tuomioistuin katsoo sen olevan mahdollista.

Voit myös jatkaa syyttäjän tai toisen uhrin peruuttamaa syytettä. Sinun on ilmoitettava tästä kirjallisesti tuomioistuimelle 30 päivän kuluttua siitä, kun sait tiedon syytteen peruuttamisesta. Jos et jatka syytettä, menetät oikeutesi nostaa asiassa syytteen.

Oikeudenkäsittely on tavallisesti julkinen, lukuun ottamatta tiettyjä asiatyyppejä (seksuaalirikokset jne.). Näissä asia voidaan käsitellä suljettujen ovien takana, eli täysin tai osittain ilman yleisön läsnäoloa. Uhri saa aina olla läsnä.

Voit yleensä osallistua asian käsittelyyn esittämällä kysymyksiä, antamalla lausuntoja, esittämällä tai vaatimalla todistelua tai kuulustelemalla todistajia tai kuulemalla asiantuntijoita. Jos yhdyt syyttäjän syytteeseen, sinulla on samanlainen oikeus esittää todisteita jne. kuin syyttäjällä.

Jos haluat esittää pääkäsittelyssä todisteen, jota et ole aikaisemmin ilmoittanut, sinun on ilmoitettava tästä tuomioistuimelle viipymättä ennen pääkäsittelyä. Samalla sinun tulee ilmoittaa, mitä tällä todisteella haluat osoittaa. Todisteet tulisi siten ilmoittaa ennen pääkäsittelyä. Voit esittää uusia todisteita myös pääkäsittelyn aikana, mutta silloin käsittely saatetaan peruuttaa tai lykätä, jotta rikoksentekijä saa mahdollisuuden tutustua uusiin todisteisiin. Saatat joutua korvaamaan vastapuolet kulut, jos juttua joudutaan lykkäämään.

Sinulla on oikeus saada tietoa oikeudenkäyntiasiakirjoista (2), sellaisistakin, jotka eivät ole julkisia. Jotkut asiakirjat ovat sellaisia luonteeltaan, että osapuolellakaan ei ole oikeutta saada niistä tietoa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sinun yhteystietosi, jos salassapito on tarpeen turvallisuutesi takia, tai oikeudenkäyntiasiakirjat siltä osin kuin niihin sisältyy tietoja tuomioistuimen neuvottelusta.

Sinua voi edustaa asianajaja tai oikeudenkäyntiavustaja (3). Pääkäsittelyssä edustajasi voi esittää puolestasi vaatimuksia ja vedota tosiasioihin ja todisteisiin näkemyksesi tukemiseksi.

Voit vaatia rikoksentekijältä korvausta oikeudenkäyntikuluistasi. Tällainen vaatimus tulee tehdä ennen pääkäsittelyn päättymistä. Jos saat oikeusapua (4) ja sinut on haastettu henkilökohtaisesti tuomioistuimeen, kulusi oikeuteen saapumisesta korvataan valtion varoista.

Oikeudenkäynti käydään joko suomeksi tai ruotsiksi ja tuomioistuin antaa tuomionsa joko suomeksi tai ruotsiksi. Jos et ymmärrä oikeudenkäynnissä käytettävää kieltä, sinulla on oikeus tulkkaukseen.

Mitkä ovat oikeuteni todistajana?

Suomessa sinua ei rikoksen uhrina voida kuulustella todistajana. Sen sijaan sinua voidaan kuulla todistelutarkoituksessa.

Tuomioistuin voi estää yleisöä olemasta läsnä oikeudenkäynnissä, jos tämä on tarpeen sinun tai jonkun läheisesi hengen tai terveyden suojelemiseksesi.

Olen alaikäinen. Onko minulla erityisiä oikeuksia?

Jos olet alle 18 vuotias, sinua pidetään lapsena.

Jos sinun ja vanhempiesi edut ovat ristiriidassa, sinua edustaa joku ulkopuolinen. Saatavillasi on myös oikeudellista apua.

Jos on syytä epäillä, että olet joutunut seksuaalirikoksen tai väkivaltarikoksen uhriksi, kuulustelusi esitutkinnassa on todennäköisesti nauhoitettu videolle. Kun kertomus on videoitu, sinua ei enää välttämättä tarvitse kuulla oikeudenkäynnissä uudelleen.

Jos olet alle 15 vuotias tai muusta syystä vajaavaltainen sinun kuulemisesi tulee tapahtua niin, ettei siitä ole haittaa sinulle tai kehityksellesi. Kuulustelu voidaan suorittaa myös muualla kuin tuomioistuimessa ja sinulle voidaan määrätä tukihenkilön (5).

Voinko saada oikeusapua?

Voit saada oikeusapua (4) oikeudenkäynnin aikana. Voit ottaa yhteyden valtion oikeusaputoimistoon saadaksesi tietoa mahdollisuuksistasi saada oikeusapua ja neuvoja hakemuksen tekemiseksi.

Jos sinulla on vähäiset tulot tai sinulla ei ole tuloja lainkaan, oikeusapu on maksutonta.

Jos asuinpaikkasi on Suomessa tai jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueella, olet oikeutettu oikeusapuun. Lisäksi oikeusapua annetaan, jos sinulla on vireillä juttu suomalaisessa tuomioistuimessa tai jos oikeusavulle on jokin muu erityinen syy.

Jos saat oikeusapua, sinun ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntiin liittyviä maksuja.

Jos olet lähisuhdeväkivallan, seksuaalirikoksen tai vakavan väkivallan uhri, tuomioistuin voi määrätä sinulle oikeudenkäyntiavustajan ja/tai tukihenkilön (5) esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin riippumatta tuloistasi ja varallisuudestasi. Oikeudenkäyntiavustaja auttaa sinua jutun oikeudellisessa käsittelyssä ja tukihenkilö antaa sinulle henkistä tukea. Heidän kulunsa maksetaan valtion varoista.

Miten saan suojaa, jos olen vaarassa?

Jos kyseessä on rikosasia, joka koskee erityisen arkaluonteista yksityiselämääsi liittyvää asiaa, tuomioistuin voi määrätä sinun henkilöllisyytesi pidettäväksi salassa.

Joissain tapauksissa sinua voidaan kuulla pääkäsittelyssä joko videoneuvotteluyhteyden välityksellä tai muita teknisiä välineitä hyväksi käyttäen. Tämä on mahdollista, jos tuomioistuin katsoo, että se on tarpeen sinun suojaamiseksesi henkeesi tai terveyteesi kohdistuvalta uhalta.

Yleensä rikoksentekijällä on oikeus olla läsnä koko pääkäsittelyn ajan. Sinua voidaan kuitenkin kuulla ilman hänen läsnäoloaan, jos tuomioistuin katsoo tämän välttämättömäksi ja tarpeelliseksi seuraavista syistä:

  • toimenpide on tarpeen, jotta henkeäsi ja terveyttäsi voidaan suojata tai
  • sinä et muutoin paljastaisi mitä tiedät.

Sinun ja vastaajan välisiä kontakteja on myös mahdollista rajoittaa, jos tämä on turvallisuuden vuoksi perusteltua. Sinulle voidaan esimerkiksi osoittaa erillinen odotustila. Sinun ja syytetyn välille on myös mahdollista asentaa seinämä.

Poliisi voi poistaa tai tarpeen mukaan ottaa kiinni jokaisen, joka on laittomasti kotisi alueella tai joka muutoin häiritsee sinua (PolL 20 §). Häiriötä aiheuttanut henkilö voidaan pitää kiinni otettuna vain niin kauan kuin on oletettavaa että häirintä jatkuu, mutta ei kuitenkaan yli 24 tuntia kiinniottamisesta. Poliisi voi poistaa henkilön myös muista tiloista, jos voidaan olettaa hänen syyllistyvän henki-, väkivalta- tai omaisuusrikokseen tai vapauteen tai kotirauhaan kohdistuvaan rikokseen.

Voit myös hakea lähestymiskieltoa (6).

Miten voin vaatia rikoksentekijältä vahingonkorvausta ja saada valtiolta korvausta?

Voit vaatia rikoksentekijältä korvausta, vaikka et olisi tehnyt sitä esitutkinnan aikana. Voit myös pyytää, että syyttäjä ajaa siviilioikeudellista vaatimustasi. Tässä vaiheessa on kuitenkin mahdollista, ettei syyttäjä enää aja vaatimustasi. Siinä tapauksessa tuomioistuin voi antaa sinulle mahdollisuuden esittää siviilioikeudellisen vaatimuksesi itse.

Rikoksesta johtuva siviilioikeudellinen vaatimus (1) voidaan käsitellä rikosasian yhteydessä. Vahingonkorvausasia käsitellään tavallisesti syytteen käsittelyn yhteydessä, mutta se voidaan myös käsitellä erillisessä siviilioikeudellisessa prosessissa.

Voit saada korvausta valtiolta rikoksella aiheutetusta vahingosta. Sinun on tehtävä hakemus valtiokonttorille. Jos saat korvausta rikoksentekijältä, se vähennetään valtion myöntämästä korvauksesta. Valtion maksamasta korvauksesta vähennetään myös kaikki saamasi lakisääteiset tai vakuutuksiin perustuvat korvaukset.

Saat lisätietoa rikoksen uhreille myönnettävästä korvauksesta tiedotteesta, jonka Euroopan unionin kansallisten yhteysviranomaisten verkosto (European Judicial Network) on julkaissut (saatavilla suomeksi, englanniksi ja muilla kielillä).

Onko sovittelu rikoksentekijän kanssa mahdollista?

Sovittelu (7) tapahtuu yleensä ennen syytteen nostamista. Sovittelu voi olla mahdollista myös oikeudenkäynnin alkamisen jälkeen, mutta se on harvinaista. Paikallinen sovittelutoimisto tekee päätöksen sovittelun aloittamisesta. Sovittelu voi johtaa rangaistuksen tuomitsematta jättämiseen tai lievempään rangaistukseen.

Asiaan liittyvistä siviilioikeudellisista vaatimuksista on mahdollista sopia myös oikeudenkäynnin aikana.

Olen ulkomaalainen. Miten oikeuteni on suojattu?

Sinulla on oikeus maksuttomaan tulkkiin, jos et osaa kumpaakaan Suomen kansalliskielistä (suomi tai ruotsi). Keskeisistä asiakirjoista voi saada käännöksen maksutta.

Jos olet ihmiskaupan uhri ja sinulla ei ole kotipaikkaa Suomessa, sinulla on oikeus turvautua ihmiskaupan uhreille tarkoitettuun tukijärjestelmään. Tätä kautta sinua voidaan auttaa asunnon järjestämisessä, sosiaali- ja terveyspalveluissa, oikeudellisissa asioissa, turvallisuuteesi liittyvissä kysymyksissä ja muissa asioissa, joissa tarvitset apua ja tukea. Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskukset ovat vastuussa tukijärjestelmän hallinnoinnista. Pääset tukijärjestelmän piiriin, jos on olemassa epäilys siitä, että olet ihmiskaupan uhri. Jos oleskelet Suomessa laittomasti, sinulle voidaan tarjota oleskelulupa, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Tärkeintä on, että teet yhteistyötä viranomaisten kanssa, jotta ihmiskaupasta epäillyt tahot saadaan kiinni. Ennen tätä päätöstä sinulle tarjotaan harkinta-aika, joka kestää vähintää 30 päivää ja enintään 6 kuukautta.

Vähemmistövaltuutettu tarjoaa myös oikeudellista apua ja tukea. Apuaan tarjoavat myös monet kansalaisjärjestöt, kuten rikosuhripäivystys, Monika-Naiset, Pro-Tukipiste.

Lisätietoja:

1. Siviilioikeudellinen vaatimus
Jos haluat saada rikoksentekijältä vahingonkorvausta, sinun on ilmoitettava vahingoista poliisille ja kerrottava, että sinulla on korvausvaatimuksia. Jos haluat syyttäjän ajavan siviilioikeudellista vaatimustasi oikeudenkäynnissä, sinun tulisi pyytää tätä kirjallisesti syyttäjältä, mahdollisuuksien mukaan jo esitutkintavaiheessa. Sinun tulisi joka tapauksessa ainakin ilmoittaa esitutkinnassa tai syyttäjälle, että sinulla on asiaan liittyvä siviilioikeudellinen vaatimus, jotta sinulle varataan mahdollisuus esittää se oikeudessa, vaikka syyttäjä ei sitä ajaisikaan.
Korvausta voidaan vaatia esimerkiksi menetetystä tai vahingoittuneesta omaisuudesta, lääkekuluista ja lääkäreiden palkkioista sekä rikoksesta johtuvasta kivusta ja särystä sekä henkisestä kärsimyksestä. Sinun on kyettävä osoittamaan sinulle aiheutuneet kulut ja ne olosuhteet, joihin vaatimus perustuu. Periaatteessa sinun ei tarvitse esittää todisteita siviilioikeudellisen vaatimuksesi tueksi, mutta ilman mitään todisteita vaatimus ei välttämättä menesty. Voit osoittaa rikoksella aiheutetun vahingon määrän esittämällä kuitit kaikista rikoksen aiheuttamista kuluista. Säilytä myös kuitit vakuutuksen omavastuuosuudesta ja mahdollisista esitutkintaan liittyvistä matkakuluista. Rikoksentekijältä voidaan vaatia korvausta niistäkin.
Voit esittää vaatimuksesi rikosasian käsittelyn yhteydessä, jos niin haluat tai jos syyttäjä ei esitä niitä puolestasi. Jos suinkin mahdollista, korvausvaatimus olisi hyvä esittää jo esitutkintavaiheessa. Voit myös esittää siviilioikeudelliset vaatimuksesi rikosasian käsittelystä erillään, tavallisessa siviilioikeudellisessa käsittelyssä. Tämä on kuitenkin paljon

2. Oikeudenkäyntiasiakirja
Oikeudenkäyntiasiakirjaksi kutsutaan asiakirjaa, joka on toimitettu tuomioistuimelle tai laadittu tuomioistuimessa oikeudenkäyntiä varten. Oikeudenkäyntiasiakirjat tulevat yleensä julkisiksi tietyllä määrätyllä hetkellä, jonka jälkeen jokaisella on oikeus saada niistä tietoa. Jotkut oikeudenkäyntiasiakirjat on kuitenkin pidettävä salassa. Kun asiaa käsitellään ensimmäisessä oikeusasteessa, tuomioistuimelle toimitetut asiakirjat tulevat julkisiksi ensimmäisen suullisen käsittelyn yhteydessä. Jos suullista käsittelyä ei järjestetä, asiakirjat tulevat julkisiksi, kun annetaan ratkaisu pääasiassa. Tuomioistuin voi määrätä, että asiakirjat tulevat julkiseksi aikaisemmin, jos on ilmeistä, että asiakirjan julkiseksi tuleminen ei aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa tai kärsimystä tai, jos julkiseksi tulemiselle on painava syy. Tuomioistuimen ratkaisun sisältävä oikeudenkäyntiasiakirja tulee julkiseksi, kun se on annettu tai kun se on asianosaisen saatavissa.

3. Asianajaja/oikeudenkäyntiavustaja
Oikeudenkäyntiasiamiehenä tai oikeudenkäyntiavustajana saa yleensä toimia vain asianajaja tai oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut, rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.
Määräyksiä asianajajan oikeudesta toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai oikeudenkäyntiavustajana sovelletaan myös henkilöön, joka saa harjoittaa asianajajan tointa jossakin Euroopan talousalueen valtiossa tai muussa valtiossa, jonka kanssa Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet sopimuksen asianajajan ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta.
Oikeudenkäyntiasiamiehen on esitettävä asiakkaan omakätisesti allekirjoittama valtakirja, jollei asiakas ole valtuuttanut häntä asiamieheksi suullisesti tuomioistuimessa. Asianajajan tai julkisen oikeusavustajan taikka asianomistajan siviilioikeudellista vaatimusta ajavan syyttäjän tulee esittää valtakirja ainoastaan silloin, jos tuomioistuin niin määrää.
Oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana saa kuitenkin toimia asianosaisen suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja hänen sisaruksensa sekä asianosaisen aviopuoliso, vaikka hän ei olisikaan suorittanut edellä mainittua tutkintoa. Jos sinulla on laillinen edustaja (esimerkiksi alaikäisen huoltaja), hän saa hoitaa asioita puolestasi. Tämä riippuu kuitenkin siitä, asiasta mitä kulloinkin käsitellään. Laillisen edustajan toimivalta ei perustu osapuolen valtuutukseen, vaan lakiin tai viranomaisen määräykseen.

4. Oikeusapu
Jos tarvitset oikeudellista apua, mutta sinulla ei ole siihen varaa, voit saada oikeusapua valtion varoista. Apu voi olla joko osittaista tai kattaa kaikki kulut. Oikeusapua on saatavilla kaikissa prosessin vaiheissa. Apu kattaa oikeudellisen neuvonnan, tarpeelliset toimenpiteet oikeudenkäynnissä ja muiden viranomaisten luona. Se myös oikeuttaa vapautukseen asian hoitamiseen liittyvistä kuluista. Periaatteessa oikeusapu kattaa kaikki tarpeelliset oikeudellisen avustajan palvelut ja kaikki rikosasian käsittelyyn liittyvät välttämättömät maksut.
Avustajasi voi olla oikeusaputoimiston julkinen oikeusavustaja, asianajaja tai muu juristi. Jos sinulle myönnetään oikeusapua, valtio korvaa avustajan kulut kokonaan tai osittain tuloistasi ja omaisuudestasi riippuen. Avustajan työtä korvataan korkeintaan 80 tunnilta. Erityistilanteissa tuomioistuin voi myöntää vapautuksen tästä ylärajasta.
Oikeusapua ei yleensä myönnetä, jos sinulla on oikeusturvavakuutus, joka kattaa kyseessä olevan asian. Oikeusturvavakuutus voi sisältyä kotivakuutukseen, ammattiyhdistyksen myöntämään vakuutukseen tai muuhun vakuutukseen.
Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta. Oikeusaputoimisto arvioi taloudelliset olosuhteesi ja sinun tulee antaa niihin liittyvät tarpeelliset tiedot. Sinun on myös selvitettävä mihin asiaan oikeusapua haetaan. Oikeusapua voi antaa oikeusaputoimiston julkinen oikeusavustaja tai muu sopiva juristi.
Oikeusapu voidaan myöntää hakupäivästä lähtien tai jos edellytykset täyttyvät, myös takautuvasti kattamaan jo aiheutuneet kustannukset. Oikeusapu on voimassa kaikissa oikeusasteissa asiaa käsiteltäessä.
Oikeusapu myönnetään kuukausittaisten käytettävissä olevien tulojesi ja omaisuutesi perusteella. Tämä lasketaan tulojesi, menojesi ja elatusvelvollisuutesi pohjalta. Puolisosi käytettävissä olevat tulot otetaan yleensä myös huomioon. Oikeusavun saajana maksat tietyn prosenttiosuuden avustajasi taksasta. Tämä osuus on riippuvainen käytettävissäsi olevista kuukausittaisista tuloista.
Jos olet yksin elävä henkilö, jonka kuukausittaiset käytettävissä olevat tulot ovat alle 600 euroa, oikeusapu on sinulle täysin maksutonta. Jos vastaavasti käytettävissä olevat tulosi ylittävät 1300 euroa (yksin elävä), tai 1200 per henkilö (elät parisuhteessa), et voi saada oikeusapua.

5. Tukihenkilö
Tukihenkilö tarjoaa sinulle henkistä tukea esitutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana. Tukihenkilösi saa esimerkiksi olla läsnä sinua kuulusteltaessa, jollei tutkinnanjohtaja kiellä tätä tutkintaan liittyvistä tärkeistä syistä. Jos lakiin kirjatut ehdot täyttyvät, sinulle voidaan määrätä tukihenkilö tuloistasi riippumatta. Tukihenkilön palkkio maksetaan valtion varoista.

6. Lähestymiskielto
Jos joku uhkailee tai häiritsee sinua, voit hakea hänelle lähestymiskieltoa. Lähestymiskiellon tarkoituksena on suojata henkeäsi, terveyttäsi, vapauttasi tai rauhaasi siten, että sinua uhkailevaa henkilöä kielletään ottamasta sinuun yhteyttä. Lähestymiskielto voidaan määrätä myös silloin, kun kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat samassa asunnossa.
Hakemuksen voi tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti poliisille tai käräjäoikeudelle. Kiellosta päättää käräjäoikeus. Heti voimaan tulevan väliaikaisen lähestymiskiellon voi määrätä pidättämiseen oikeutettu virkamies (päällystöön kuuluva poliisimies tai syyttäjä) tai käräjäoikeus.
Jos olet tilanteessa, jossa sinua uhkaillaan ja koet, että lähestymiskielto voisi olla avuksi, saat apua ja neuvoja poliisilta, sosiaaliviranomaisilta, syyttäjältä ja vapaaehtoisjärjestöiltä.

7.Sovittelu
Rikosten sovittelu tarjoaa sinulle ja rikoksentekijälle mahdollisuuden keskustella tapahtuneesta rikoksesta, rikoksentekijän motiiveista sekä henkisestä ja aineellisesta vahingosta, joita rikos on sinulle aiheuttanut. Sovittelussa sinua ja rikoksentekijää autetaan löytämään yhteinen sopimus siitä, miten mahdolliset vahingot korvataan.
Sovittelu on mahdollinen vain vapaaehtoisten osapuolten välillä ja se perustuu heidän suostumukseensa. Ennen sovittelua osapuolille on selitettävä heidän oikeutensa ja asemansa sovitteluprosessissa sekä sovittelun merkitys rikosoikeusprosessissa.. Molemmilla osapuolilla on oikeus peruuttaa suostumuksensa sovitteluun missä tahansa sovittelun vaiheessa, jolloin rikosasian käsittely siirtyy oikeusviranomaisille..
Vapaaehtoiset, tehtäväänsä koulutetut sovittelijat toteuttavat sovittelun luottamuksellisesti ja puolueettomasti.
Jos osapuolet pääsevät sopimukseen, sovittelija laatii tästä asiakirjan. Sovittelussa saavutettu sovinto voi johtaa syyttämättä jättämiseen, tuomitsematta jättämiseen tai lievempään rangaistukseen. Sovittelu on mahdollista, vaikka asia käsiteltäisiin myös oikeusprosessissa.
Niissä lievissä rikoksissa, jotka ovat ns. asianomistajarikoksia eli rikoksia, joissa syytettä ei voi nostaa vasten tahtoasi, sovittelussa saavutettu sopimus johtaa yleensä rikosprosessin keskeytymiseen. Jos et enää vaadi rikoksentekijälle rangaistusta, syytettä ei voida nostaa. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa tekijöitä tai uhreja on useita tai joissa yleinen etu vaatii syytteen nostamista.
Virallisen syytteen alaisissa rikoksissa sopimus otetaan huomioon syyteharkinnassa. Syyttäjällä on aina oikeus päättää, nostaako hän syytteen vai ei. Jos syyttäjä nostaa syytteen, sovittelun tulos voidaan ottaa huomioon rangaistusta määrättäessä.
Pahoinpitelyt, varkaudet ja vahingonteot soveltuvat hyvin sovittelumenettelyyn, mutta sovittelussa voidaan käsitellä myös muita rikoksia, jos niiden arvioidaan soveltuvan soviteltaviksi. .
Päivitetty viimeksi: 17/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.