Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

Rikoksen uhriksi katsotaan henkilö, jolle on aiheutunut vahinkoa rikoksesta. Uhri on siis henkilö, jolle on aiheutunut vamma tai jonka omaisuudelle on aiheutunut vahinkoa taikka jonka omaisuutta on varastettu Saksan lainsäädännön mukaan rikokseksi luokiteltavassa tapahtumassa. Rikoksen uhrille myönnetään laissa tiettyjä henkilökohtaisia oikeuksia ennen oikeudenkäyntiä, sen aikana ja sen jälkeen.

Saksassa rikosoikeudenkäyntimenettely alkaa poliisin ja syyttäjälaitoksen tekemästä rikostutkinnasta. Se voidaan aloittaa myös vahingonkärsijän ilmoituksen perusteella. Jos perusteet eivät riitä syytteen nostamiseen epäiltyä vastaan, syyttäjälaitos lopettaa rikostutkinnan. Jos todisteita on riittävästi, syyttäjälaitos nostaa syytteen epäiltyä vastaan tuomioistuimessa. Poikkeustapauksissa se voi myös lopettaa menettelyn, esimerkiksi, jos epäilty on korvannut uhrille aiheutuneet aineelliset vahingot tai on noudattanut määrättyjä ehtoja ja ohjeita.

Jos tuomioistuin aloittaa pääasian käsittelyn syytteen nostamisen jälkeen, se tutkii syytettyä vastaan esitetyt todisteet oikeusistunnossa. Jos tuomioistuin toteaa syytetyn syylliseksi, se langettaa syytetylle tuomion ja määrää seuraamuksen. Tuomioistuin voi kuitenkin soveltuvissa lievemmissä tapauksissa myös lopettaa menettelyn esimerkiksi, jos syytetty osoittaa katumusta ja on osallistunut uhrin ja rikoksentekijän väliseen sovitteluun. Jos syytettyä vastaan ei ole riittävästi todistusaineistoa, tuomioistuimen on vapautettava hänet syytteestä. Rikosoikeudenkäyntimenettely voi jatkua ylemmässä tuomioistuimessa, jos asiassa annetaan tuomio, johon haetaan muutosta.

Uhri voi osallistua rikosoikeudenkäyntimenettelyyn eri tavoin. Hän voi toimia todistajana. Hänellä voi myös olla aktiivisempi rooli asianomistajana (Privatkläger/-klägerin) tai (Nebenkläger/-klägerin), jolloin hän saa monia erilaisia oikeuksia. Toimiessaan Privatkläger-asianomistajana uhri itse hoitaa syyttäjän tehtäviä. Nebenkläger-asianomistajana hän osallistuu oikeudenkäyntimenettelyyn syyttäjän rinnalla.

Napauttamalla seuraavia linkkejä pääsee tietosivuille, joilla esitellään asian käsittelyn eri vaiheet ja kuvataan rikoksen uhrin oikeuksia yleensä, rikosilmoituksen tekemisen yhteydessä, rikostutkinnan aikana, oikeudenkäynnin aikana ja ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynnin päätyttyä. Lisäksi annetaan tietoa oikeuksista vahingonkorvaukseen sekä rikoksen uhreille tarjottavasta avusta ja tuesta.

Tietosivuilla voidaan kuitenkin antaa näistä monenlaisista säännöksistä vain suuntaa-antavia ohjeita. Esimerkiksi epäiltynä olevia nuoria ja nuoria aikuisia koskevissa menettelyissä on erityispiirteitä, joita voidaan tässä yhteydessä käsitellä vain lyhyesti.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 - Rikoksen uhrin oikeudet

2 - Rikosilmoituksen tekeminen ja rikoksen uhrin oikeudet rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana

3 - Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

4 - Korvaus

5 - Rikoksen uhrin oikeus saada tukea ja apua

Päivitetty viimeksi: 21/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.