Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Mitä tietoja saan viranomaisilta (esim. poliisilta tai syyttäjältä) jo ennen rikosilmoituksen tekemistä?

Sinulla on oikeus saada kirjallisia tietoja siitä, mitä voit odottaa rikosoikeusjärjestelmältä, esimerkiksi lehtisen rikoksen uhreille annettavista tiedoista, tai nämä tiedot sisältävän verkkosivuston osoitteen.

Sen mukaan, minkä tyyppinen rikos on, mikä on henkilökohtainen tilanteesi ja miten merkittäviä tiedot ovat kyseisessä tutkinnan tai rikosoikeudellisen menettelyn vaiheessa, sinun on saatava seuraavat tiedot heti otettuasi yhteyttä poliisiin:

 • mistä ja miten voit saada neuvoja tai tukea, kuten lääketieteellistä apua, mahdollista asiantuntija-apua (kuten psykologista tukea) ja vaihtoehtoista majoitusta
 • miten teet rikosilmoituksen ja keneen otat yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tapauksesta
 • miten voit hakea vahingonkorvausta
 • käytettävissä olevat järjestelyt, jos uhri ei oleskele Pohjois-Irlannissa
 • tulkkaus- ja käännöspalvelujen saatavuus
 • miten tehdä valitus palveluntarjoajasta
 • korjaavan oikeuden palvelujen saatavuus
 • miten saada korvaus kuluista, joita aiheutuu rikosoikeudenkäynnin todistajana toimimisesta.

Sinulla on oikeus käyttää rikosuhrien tukipalveluja milloin tahansa, riippumatta siitä, oletko tehnyt rikosilmoituksen, ja tutkinnan ja syytetoimien päättymisen jälkeenkin.

En asu siinä EU-maassa, jossa rikos tapahtui (EU:n kansalaiset ja muut kuin unionin kansalaiset). Miten oikeuksiani suojellaan?

Sinulla on oikeus saada rikosuhrin oikeuksia koskevassa peruskirjassa (Victim Charter) määritettyjä palveluja, jos rikos tehtiin Pohjois-Irlannissa tai jos palvelut liittyvät rikosoikeudellisiin menettelyihin Pohjois-Irlannissa. [1]

[1] Oikeutesi saada vahingonkorvausta rikosvahinkojen korvauspalveluista saattaa riippua asuinpaikastasi tai kansallisuudestasi, paitsi jos sinut on vakuuttavan näytön perusteella todettu ihmiskaupan uhriksi tai jos saat turvapaikan, humanitaarista suojelua tai harkinnanvaraisen oleskeluluvan.

Mitä tietoja minulle annetaan, jos teen rikosilmoituksen?

Sinulla on oikeus saada poliisilta

 • kirjallinen vahvistus rikosilmoituksesta, myös rikoksen perustiedot. Kirjallinen vahvistus voidaan antaa kirjeenä, sähköisenä ilmoituksena, kuten sähköpostina tai tekstiviestinä, tai se voi olla käsin kirjoitettu. Halutessasi vahvistusta ei anneta. Jos poliisi katsoo, että kirjallisen vahvistuksen lähettämisestä saattaa olla sinulle vahinkoa (esimerkiksi perheväkivaltatapauksissa), poliisi voi sopia kanssasi siitä, ettei vahvistusta lähetetä;
 • selkeä selvitys siitä, mitä voit odottaa rikosoikeusjärjestelmältä, kun teet rikosilmoituksen tai kun sinuun otetaan yhteyttä uhrina tutkinnan aikana;
 • tukea halutessasi arvio siitä, minkälaista apua tai tukea saatat tarvita. Näin voidaan määrittää, kuulutko johonkin kolmesta sellaisten uhrien ryhmästä, jotka voivat tarvita enemmän tukea. Lisäksi voidaan määrittää, voidaanko sinulle myöntää erityistoimenpiteitä ja missä määrin. Uhrien tukipalvelut voivat tehdä yksityiskohtaisemman arvion poliisin puolesta;
 • joko kirjallista tietoa siitä, mitä odottaa rikosoikeusjärjestelmältä, esimerkiksi lehtinen rikoksen uhreille annettavista tiedoista, tai samat tiedot sisältävän verkkosivuston osoite. Tiedot on annettava mahdollisimman pian ja viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rikosilmoituksen tekemisestä tai siitä, kun sinuun on otettu yhteyttä uhrina tutkinnan aikana;
 • tietoa siitä, miten usein saat päivityksiä tapauksen etenemisestä keskusteltuasi poliisin kanssa;
 • ilman turhaa viivytystä selitys päätökselle jättää rikos tutkimatta;
 • ilmoitus siitä, että tapauksen tutkinta on päätetty ilman, että ketään on pantu syytteeseen, ja selitys syistä.

Sinulla on oikeus saada poliisilta tietoa uhrien tukipalveluista, myös tukipalvelujen yhteystiedot, jotta voit saada niiden tukea milloin tahansa.

Sinulla on oikeus saada poliisilta tieto seuraavista toimenpiteistä ja niiden syistä ilman turhaa viivytystä, jos

 • epäilty pidätetään
 • epäiltyä kuulustellaan
 • epäilty vapautetaan ilman syytteitä
 • epäilty vapautetaan takuita vastaan tai takuuehtoja muutetaan tai ne perutaan.

Voinko käyttää maksutta tulkkaus- tai käännöspalveluja (yhteydenpidossa poliisiin tai muihin viranomaisiin tai tutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana)?

Jos et ymmärrä tai puhu englantia, sinulla on oikeus pyytää tulkkausta kieleen, jota ymmärrät

 • tehdessäsi rikosilmoituksen [1]
 • ollessasi poliisin kuulusteltavana ja
 • antaessasi todistajanlausuntoa.

Jos et ymmärrä tai puhu englantia, sinulla on oikeus pyytää käännös seuraavista:

 • kirjallinen vahvistus rikosilmoituksesta
 • silloin, kun kuulustelua tai tuomioistuinkäsittelyä varten on ratkaisevan tärkeää, että tutustut tiettyyn sinulle luovutettuun asiakirjaan, kopio asiakirjan olennaisista osista
 • asiakirja, jossa sinulle ilmoitetaan oikeudenkäynnin päivämäärä, kellonaika ja paikka, ja
 • rikosoikeudellisen menettelyn tulos, kun sinulla on oikeus siihen tämän lain nojalla, ja mahdollisuuksien mukaan vähintään lyhyet päätösten perustelut.

[1] Sinulla on oikeus tehdä rikosilmoitus kielellä, jota ymmärrät, tai saada tarvittavaa kielellistä apua, jos et puhu englantia.

Miten viranomaiset varmistavat, että ymmärrän ja tulen ymmärretyksi (jos olen lapsi tai vammainen)?

Rikosuhrin oikeuksia koskevassa peruskirjassa (Victim Charter) määritettyjen palveluntarjoajien on käytettävä kanssasi selkeää ja helppotajuista kieltä ja käytettävä asianmukaisia apukeinoja (selkokieltä, pistekirjoitusta tai rekisteröityä tulkkauspalvelua), jotta voit ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Asianmukaisia apukeinoja harkitessaan palveluntarjoajien on otettava huomioon kaikki merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka saattavat vaikuttaa kykyysi ymmärtää tai tulla ymmärretyksi.

Selkokielellä laadittuja tietolehtisiä on saatavilla eri muodoissa.

Rikosuhrien tukipalvelut

Kuka tukee uhreja?

Rikosuhrin oikeuksia koskevan peruskirjan 76 §:ssä säädetään uhrien oikeudesta saada uhrien tukipalveluja riippumatta siitä, ovatko he tehneet rikosilmoituksen. Peruskirja kattaa Victim Support NI -tukipalvelun ja lastensuojeluyhdistys NSPCC:n nuorten todistajien palvelun. NSPCC:n osalta oikeuksia sovelletaan ainoastaan, jos lapsen tai nuoren on tarkoitus todistaa oikeudenkäynnissä. NSPCC:n muita tukipalveluja, kuten lasten tukilinjan (Childline) palveluja, voi saada peruskirjan soveltamisalan ulkopuolella.

Ohjaako poliisi minut automaattisesti rikosuhrien tukipalveluun?

Poliisi kertoo sinulle, että tietosi välitetään automaattisesti rikosuhrien tukipalveluun, kun teet rikosilmoituksen. Sinulla on oikeus pyytää poliisilta, ettei tietojasi välitetä rikosuhrien tukipalveluun.

Miten yksityisyyttäni suojellaan?

Jos palveluntarjoajia vaaditaan ilmoittamaan tietoja rikosuhrin oikeuksia koskevan peruskirjan nojalla, niiden on tehtävä se tehokkaasti ja tietosuojalaissa (Data Protection Act 1998) ja muussa asiaankuuluvassa lainsäädännössä säädettyjen velvoitteidensa mukaisesti.

Onko minun tehtävä rikosilmoitus, ennen kuin voin saada rikosuhrin tukipalveluja?

Ei – sinulla on oikeus käyttää rikosuhrin tukipalveluja milloin tahansa, riippumatta siitä, oletko tehnyt rikosilmoituksen, ja tutkinnan ja syytetoimien päättymisen jälkeenkin.

Henkilökohtainen suojelu, jos olen vaarassa

Minkälaista suojelua voin saada?

Kun rikoksen uhri tekee rikosilmoituksen rikosten tutkinnasta vastaavalle palveluntarjoajalle, tämän on varmistettava, että uhri arvioidaan yksilöllisesti. Näin voidaan määrittää mahdollinen erityissuojelun tarve ja arvioida, voidaanko uhrille myöntää oikeus erityisiin suojatoimenpiteisiin tai erityistoimenpiteisiin kuulustelun aikana tai hänen todistaessaan oikeudessa.

Arvion luonne riippuu kaikista olosuhteista, muun muassa rikoksen vakavuudesta ja uhrin kärsimästä ilmeisestä vahingosta. Arviossa on otettava huomioon uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet, hänen mielipiteensä sekä rikoksen luonne ja olosuhteet.

Jos palveluntarjoaja on yksilöllisessä arvioinnissa todennut, että rikoksen uhri tarvitsee erityistä suojelua ja että hänelle olisi siitä hyötyä kuulustelun aikana, rikostutkinnasta vastaavan palveluntarjoajan on myös varmistettava, mikäli sille ei ole toiminnallisia tai käytännön esteitä, että

 • jos mahdollista, sama henkilö hoitaa kaikki kuulustelut rikoksen uhrin kanssa, paitsi jos tämä haittaisi tutkinnan asianmukaista hoitamista
 • kuulustelu tehdään tarvittaessa tähän tarkoitukseen suunnitelluissa tai muunnetuissa tiloissa
 • uhria kuulustelevat ammattihenkilöt, joilla on tähän sopiva koulutus, tai kuulustelu tapahtuu tällaisten ammattihenkilöiden välityksellä ja
 • tapauksissa, joihin liittyy seksuaalista väkivaltaa, sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa tai perheväkivaltaa, uhreille annetaan mahdollisuus valita kuulustelijaksi samaa sukupuolta oleva henkilö. Kaikkiin tällaisiin pyyntöihin pitäisi suostua, paitsi jos se todennäköisesti haittaisi tutkinnan asianmukaista hoitamista.

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että epäilty pakenee tutkintavankeudesta, poliisi ilmoittaa sinulle aina kun mahdollista – heti havaittuaan paon tai saatuaan siitä ilmoituksen vankilalta – paosta ja mahdollisista suojelutoimenpiteistä, jos katsotaan olevan todennäköistä, että epäilty voi aiheuttaa sinulle vahinkoa.

Kuka voi suojella minua?

Kun rikoksen uhri tekee rikosilmoituksen rikosten tutkinnasta vastaavalle palveluntarjoajalle, tämän on varmistettava, että uhri arvioidaan yksilöllisesti mahdollisen erityisen suojelutarpeen määrittämiseksi. Useimmissa tapauksissa palveluntarjoaja on poliisi.

Arvioiko joku tapaukseni sen toteamiseksi, voiko rikoksentekijä aiheuttaa minulle lisää vahinkoa?

Kaikilla rikoksen uhreilla on oikeus siihen, että poliisi arvioi mahdolliset tarpeet tai tarvittavan tuen, muun muassa sen, onko uhrin tapauksessa tarvetta erityistoimenpiteille ja missä määrin. Tämän arvioinnin kesto ja sisältö riippuvat rikoksen vakavuudesta ja sinun yksilöllisistä tarpeistasi. Arviossa otetaan huomioon henkilökohtaiset ominaisuutesi, rikoksen luonne ja olosuhteet sekä oma mielipiteesi. Mitä enemmän tietoja pystyt antamaan arvion aikana, sitä paremmin tuen taso voidaan räätälöidä vastaamaan yksilöllisiä tarpeitasi.

Arvioiko joku tapaukseni sen toteamiseksi, voiko rikosoikeusjärjestelmä aiheuttaa minulle lisää vahinkoa (rikostutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana)?

Kaikilla rikoksen uhreilla on oikeus siihen, että poliisi arvioi mahdolliset tarpeet tai tarvittavan tuen, muun muassa sen, onko uhrin tapauksessa tarvetta erityistoimenpiteille ja missä määrin. Tämän arvion kesto ja sisältö riippuvat rikoksen vakavuudesta ja yksilöllisistä tarpeistasi. Arviossa otetaan huomioon henkilökohtaiset ominaisuutesi, rikoksen luonne ja olosuhteet sekä oma mielipiteesi. Mitä enemmän tietoja pystyt antamaan arvion aikana, sitä paremmin tuen taso voidaan räätälöidä vastaamaan yksilöllisiä tarpeitasi.

Millaista suojelua erittäin haavoittuvassa asemassa olevat uhrit voivat saada?

Sinulla on rikosuhrin oikeuksia koskevan peruskirjan nojalla lisäoikeuksia haavoittuvassa asemassa olevana uhrina [1], jos todistuksesi laatu todennäköisesti heikkenee, koska sinulla on

 • mielenterveysongelmia
 • oppimis- tai kommunikointivaikeuksia
 • neurologinen häiriö tai
 • fyysinen vamma.

[1] Tämä perustuu todisteista rikosoikeudellisissa menettelyissä annetun Pohjois-Irlannin asetuksen (Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1999) 4 §:ssä säädettyihin kriteereihin, joiden perusteella tuomioistuin määrittää todistajan oikeuden erityistoimenpiteisiin.

Olen alaikäinen – onko minulla erityisiä oikeuksia?

Sinulla on rikosuhrin oikeuksia koskevan peruskirjan nojalla lisäoikeuksia haavoittuvassa asemassa olevana uhrina [1], jos olet rikoksen tekohetkellä alle 18-vuotias. Niihin kuuluu oikeus erityistoimenpiteisiin, jos todistat oikeudessa.

[1] Tämä perustuu todisteista rikosoikeudellisissa menettelyissä annetun Pohjois-Irlannin asetuksen (Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1999) 4 §:ssä säädettyihin kriteereihin, joiden perusteella tuomioistuin määrittää todistajan oikeuden erityistoimenpiteisiin.

Perheenjäseneni kuoli rikoksen takia – mitkä ovat oikeuteni?

Menehtyneen henkilön lähisukulaisilla on rikosuhrin oikeuksia koskevan peruskirjan nojalla oikeus palveluihin kaikkein vakavimman rikoksen uhreina.

Perheenjäseneni oli rikoksen uhri – mitkä ovat oikeuteni?

Perheen edustajan nimeäminen sellaisille rikoksen uhreille, joilla on vamma tai jotka ovat loukkaantuneet niin pahasti rikoksen seurauksena, etteivät pysty kommunikoimaan.

Jos sinulla on vamma tai olet loukkaantunut niin pahasti rikoksen seurauksena, ettet pysty kommunikoimaan, sinulla tai lähisukulaisillasi on oikeus nimetä perheen edustaja toimimaan yhteyshenkilönä asioissa, jotka liittyvät rikosuhrin oikeuksia koskevan peruskirjan nojalla saataviin palveluihin.

Alle 18-vuotiaan rikosuhrin vanhempi tai huoltaja.

Jos olet alle 18-vuotias rikoksen uhri, sinulla ja yleensä myös vanhemmallasi tai huoltajallasi on oikeus saada palveluja rikosuhrin oikeuksia koskevan peruskirjan nojalla. [1]

[1] Paitsi jos vanhempasi tai huoltajasi on tutkinnan kohteena tai saanut syytteen rikoksen yhteydessä tai jos asianomaisen palveluntarjoajan perusteltu näkemys on, että kyseisten palvelujen myöntäminen vanhemmallesi tai huoltajallesi ei ole etusi mukaista.

Voinko käyttää sovittelupalveluita? Millä ehdoin? Olenko turvassa sovittelun aikana?

Korjaavan oikeuden tarkoitus on pyrkiä korjaamaan rikoksen aiheuttama vahinko (myös henkinen vahinko). Kaikki korjaavan oikeuden käytännöt ovat täysin vapaaehtoisia – sinun ei tarvitse osallistua – ja niissä avustaa koulutettu välittäjä. Korjaavaan oikeuteen voi kuulua suoria ja välillisiä kontakteja sinun ja rikoksentekijän välillä. Kontakti voi olla kirjallinen tai suullinen tai kyse voi olla henkilökohtaisesta tapaamisesta. Kaikilla osapuolilla on tilaisuus kertoa, mitä tapahtui, ja selittää rikoksen vaikutusta. Ennen kontaktia asianomainen palveluntarjoaja valmistelee kontaktia kanssasi varmistaakseen, että koet saavasi tukea.

Asianmukaisia toimenpiteitä toteutetaan sen varmistamiseksi, että kaikki, mihin suostut osallistumaan, on turvallista. Koulutettu välittäjä on aina läsnä kaikissa tapaamisissa sinun ja rikoksentekijän välillä. Jos rikoksentekijä on myöntänyt syyllisyytensä ja on halukas osallistumaan tapaamiseen tai kommunikoimaan kanssasi, voit ehkä selittää tekijälle, miten tapaus on vaikuttanut sinuun. Tämän jälkeen voit päättää vaatia anteeksipyyntöä tai sopia toimista, joihin rikoksentekijän on ryhdyttävä osana aiheutuneen vahingon hyvittämistä.

Mistä löydän säädöksen, jossa oikeuteni on vahvistettu?

Oikeusministeriö teki ehdotuksen rikosuhrin oikeuksia koskevasta peruskirjasta Pohjois-Irlannin parlamentille Pohjois-Irlannin oikeudenkäyttölain (Justice (Northern Ireland) Act 2015) 31 §:n 2 momentin nojalla.

Rikosuhrin oikeuksia koskevassa peruskirjassa määritetään palvelut, joita Pohjois-Irlannissa tarjotaan rikosten uhreille tärkeimpien rikosoikeudellisten organisaatioiden ja muiden asiaankuuluvia tehtäviä hoitavien organisaatioiden toimesta. Näihin organisaatioihin viitataan ’palveluntarjoajina’.

Rikosuhrin oikeuksia koskevassa peruskirjassa säädetyt oikeudet koskevat kaikkia rikosten uhreja heidän kotipaikka-asemastaan riippumatta.

Päivitetty viimeksi: 14/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.