Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Miten rikosilmoitus tehdään?

Rikosilmoitus tehdään ensisijaisesti poliisille.

Rikosilmoituksen voi tehdä useammalla tavalla:

Hätätilanne: Hätätilanteessa soitetaan numeroon 999 tai tekstipuhelinta käytettäessä numeroon 18000. Hätätilanteeksi katsotaan tilanne, jossa on aiheutunut vakava vamma tai rikos tapahtuu parhaillaan ja epäillyt ovat paikan päällä.

Hätätekstiviestipalvelu: Poliisi tarjoaa rekisteröitymistä vaativan hätätekstiviestipalvelun henkilöille, joilla on tiettyjä vammoja. He saavat hätätilanteessa yhteyden poliisiin palvelun välityksellä. Poliisi voi välittää palvelun kautta tulleet avunpyynnöt edelleen palokunnalle ja ambulanssipalveluille. Palvelu vaatii etukäteen rekisteröitymistä ja lomakkeen täyttämistä (lisätietoja ja hakemuslomake on saatavilla poliisin verkkosivuilla http://www.psni.police.uk).

Muu kuin hätätilanne: Kun kyseessä ei ole hätätilanne, soitetaan numeroon 101.

Viharikos: Kun kyseessä ei ole hätätilanne, soitetaan numeroon 101 ja valitaan 2.

Tämä on muille tässä osiossa kuvatuille tavoille vaihtoehtoinen tapa tehdä rikosilmoitus.

Kolmannen osapuolen tekemä ilmoitus: Mikäli uhri ei todella halua tai pysty tekemään rikosilmoitusta itse, joku muu – kuten perheenjäsen tai vapaaehtoisjärjestö – voi tehdä sen hänen puolestaan. Tässä tapauksessa he ottavat ensiksi yhteyttä poliisiin. Uhri on silti myöhemmin mukana menettelyssä.

Käynti paikallisella poliisiasemalla: Jos tapaus ei ole kiireellinen, rikosilmoituksen voi tehdä myös paikallisella poliisiasemalle sen aukioloaikoina.

Rikoksesta voi ilmoittaa myös seuraavilla tavoilla:

Crimestoppers-järjestö: Rikosilmoituksen voi tehdä nimettömästi soittamalla Crimestoppers-järjestön ilmaiseen puhelinnumeroon 0800 555 111. Tämä ei ole poliisin tarjoama palvelu.

Satamassa tai lentokentällä tapahtunut rikos: Kun ilmoitettava välikohtaus on sattunut Belfastin kansainvälisellä lentoasemalla tai Belfastin satamassa, otetaan yhteyttä Belfastin kansainvälisen lentoaseman poliisiin (Belfast International Airport Constabulary) numerolla 028 9448 4400 (alanumero 4412) / matkapuhelin 077 1081 9183 tai Belfastin sataman poliisiin (Belfast Harbour Police) numerolla 028 9055 3000. Vakavasta rikoksesta kuten murhasta, terroriteosta tai aseellisesta ryöstöstä voi ilmoittaa myös Pohjois-Irlannin poliisille. Belfast City Airport -lentoasemalla sattuneista välikohtauksista vastaa Pohjois-Irlannin poliisi, jonka tavoittaa yllä mainituista puhelinnumeroista.

Poliisiasiamies (Police Ombudsman): Jos poliisin epäillään syyllistyneen rikokseen, siitä ilmoitetaan poliisiasiamiehelle, joka tutkii asian ja voi suositella syyttäjänviraston johtajalle (Director of Public Prosecutions) rikoskanteen nostamista.

Mistä voi selvittää, miten asia etenee?

Rikoksen uhrilla on oikeus saada poliisilta tieto seuraavista toimenpiteistä ja niiden syistä ilman aiheetonta viivytystä:

 • epäilty pidätetään
 • epäiltyä kuulustellaan
 • epäilty vapautetaan ilman syytteitä
 • epäilty vapautetaan sillä ehdolla, että hän ilmoittautuu poliisille tiettynä ajankohtana, tai jos vapautuksen takuuehtoja muutetaan tai ne perutaan.

Uhrilla on oikeus saada poliisilta seuraavat tiedot ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun poliisi on saanut ne:

 • ensimmäisen oikeuskäsittelyn päivämäärä, aika ja paikka
 • jos epäilty vapautetaan sillä ehdolla, että hän saapuu oikeudenkäyntiin, mahdolliset vapautuksen ehdot ja niiden muutokset.

Onko minulla oikeus saada oikeusapua (rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana)? Millä ehdoin?

Uhrit ja todistajat eivät ole rikosoikeudenkäynnin osapuolia, eikä heillä tästä syystä ole oikeutta oikeusapuun Pohjois-Irlannissa.

Voinko saada korvauksia kuluista (jotka aiheutuvat osallistumisesta rikostutkintaan/oikeudenkäyntiin)? Millä ehdoin?

Jos joudut todistamaan oikeudessa, sinulle voi aiheutua kuluja esimerkiksi matkoista. Voit hakea tällaisten kulujen korvaamista. Korvausta tulee hakea tiettyjen aikarajojen puitteissa. Matka- ja oleskelukustannukset korvataan vakiomääräisinä. Ansionmenetyksistä maksettaville korvauksille on asetettu päiväkohtainen yläraja. Kuluja ei korvata, jos on kyse rikosta koskevan lausuman antamisesta poliisille.

Tarkemmat tiedot määristä sekä syyttäjänviraston maksamiin kulukorvauksiin liittyvistä ehdoista ovat saatavilla osoitteessa http://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Jos asian käsittely päätetään lopettaa ennen kuin asia menee tuomioistuimen käsiteltäväksi, voinko hakea tällaiseen päätökseen muutosta?

Jos syyttäjänvirasto päättää olla nostamatta syytettä ja et ole tyytyväinen tähän päätökseen, sinulla on oikeus pyytää syyttämättäjättämispäätöksen uudelleentarkastelua.

Tämä oikeus pätee rikoksesta tai oikeusasteesta riippumatta. Jos syyttämättäjättämispäätöksen tekee syyttäjänviraston johtaja eikä päätöksestä voi valittaa korkeammalle taholle, uudelleentarkastelun voi suorittaa syyttäjänviraston johtaja. Lisätietoja oikeudesta uudelleentarkasteluun ja sen soveltamisesta saa osoitteesta http://www.ppsni.gov.uk.

Voinko osallistua oikeudenkäyntiin?

Jos sinulla on tietoa rikoksesta, syyttäjä tai puolustus voi kutsua sinut todistamaan oikeudessa.

Mikä on virallinen roolini oikeudenkäynnissä? Voinko esimerkiksi päättää, olenko uhri, todistaja, asianosainen vai toissijaisen syyteoikeuden käyttäjä?

Rikosuhrin oikeuksien peruskirjassa (Victim Charter) uhrilla tarkoitetaan

 • henkilöä, jolle on aiheutunut rikoksesta välitön vahinko, kuten fyysinen, henkinen tai emotionaalinen haitta taikka taloudellinen menetys
 • uhrin lähiomaista, jos uhri on kuollut rikoksen välittömänä seurauksena.

Jos sinulla on tietoa rikoksesta, syyttäjä tai puolustus voi kutsua sinut todistamaan oikeudessa. Jos tunnet tapaukseen osallisena olevan henkilön, sinut voidaan kutsua kuultavaksi luonnetodistajana, yleensä puolustuksen aloitteesta. Kummassakin tapauksessa todistajanlausuntosi saattaa ratkaista sen, tuomitaanko vastaaja vai vapautetaanko hänet syytteistä.

Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tähän rooliin liittyy?

Rikosuhrin oikeuksien peruskirjassa kerrotaan uhrien oikeuksista. Se on saatavilla osoitteessa https://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Jos olet rikoksen todistaja mutta et sen uhri, sinulle tarjolla olevat palvelut on kuvattu todistajien oikeuksien peruskirjassa (Witness Charter). Se on saatavilla osoitteessa https://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Voinko antaa oikeudenkäynnin aikana lausuman tai esittää todisteita? Millä ehdoin?

Jos sinulla on tietoa tapahtuneesta, sinut voidaan kutsua kuultavaksi oikeudessa syyttäjän tai puolustuksen todistajana. Jos tunnet tapaukseen osallisena olevan henkilön, sinut voidaan kutsua kuultavaksi luonnetodistajana, yleensä puolustuksen aloitteesta.

Jos olet rikoksen uhri, voit antaa henkilökohtaisen lausuman (Victim Personal Statement, VPS), jossa kuvailet omin sanoin, miten rikos on vaikuttanut sinuun fyysisesti, henkisesti, taloudellisesti tai muulla tavoin. Lausuma ei ole sama asia kuin todistajanlausunto, jossa kuvataan tapahtunutta (esimerkiksi sitä, mitä näit tai kuulit).

Sinulle on annettava mahdollisuus antaa lausuma, kun asiassa on tehty syyttämispäätös.

Antamalla lausuman saat äänesi kuuluviin rikosoikeudellisessa menettelyssä. Et kuitenkaan saa esittää lausumassa mielipidettäsi vastaajasta, mahdollisista muista tai väitetyistä rikoksista tai seuraamuksesta, joka olisi mielestäsi määrättävä. Tällaisia mielipiteitä ei hyväksytä oikeudessa todisteeksi. Ennen lausuman toimittamista tuomarille syyttäjänvirasto poistaa siitä sellaiset tiedot, joita siinä ei pitäisi olla.

Lausumaa käytetään tuomioistuimessa, jos vastaaja todetaan syylliseksi tai tunnustaa syyllisyytensä. Siihen tutustuvat syyttäjä, vastaaja asiamiehineen sekä tuomari. Kun vastaaja on todettu syylliseksi, tuomioistuin ottaa lausuman huomioon olennaisilta osiltaan tuomiota määrittäessään. Lausumaa ei aina ole mahdollista ottaa huomioon, jos asia käsitellään oikeudessa hyvin nopeasti, esimerkiksi jos syytetty tunnustaa syyllisyytensä aikaisessa vaiheessa tai tapaus käsitellään ensimmäisellä istuntokerralla.

Mitä tietoja saan oikeudenkäynnin aikana?

Sinulla on oikeus

 • saada tieto mahdollisen vapauttamista koskevan kuulemisen ratkaisusta (olennaiset vapautuksen ehdot ja niiden merkittävät muutokset) ja sen perusteluista ilman aiheetonta viivytystä
 • saada uhrien ja todistajien tukiyksiköltä (Victim and Witness Care Unit) tieto mahdollisten rikosoikeudenkäyntien päivämäärästä, paikasta ja lopputuloksesta
 • saada tieto epäiltyä koskevan pidätysmääräyksen antamisesta, ja, jos epäilty pidätetään uudelleen, kuulemisen tuloksesta; jos epäilty pidätetään uudelleen pidätysmääräyksen nojalla, hänet yleensä tuodaan oikeuden eteen pian tämän jälkeen
 • jos epäilty kiistää syyllisyytensä, keskustella mahdollisista tarpeistasi uhrien ja todistajien tukiyksikön kanssa ja tulla ohjatuksi asianmukaiseen tukiryhmään tai tarvittaessa virastoon.

Jos olet todistajana oikeudenkäynnissä, sinulla on oikeus

 • kysyä tuomioistuimen henkilöstöltä, voitko saapua rakennukseen eri sisäänkäynnin kautta kuin epäilty tai tämän omaiset tai ystävät
 • tavata mahdollisuuksien mukaan syyttäjänviraston asianajaja tai edustaja ja esittää tälle kysymyksiä tuomioistuinmenettelystä; asianajaja tai edustaja kertoo sinulle mahdollisuuksien mukaan, miten pitkään sinun on odotettava ennen kuin sinua kuullaan todistajana
 • saada mahdollisuuksien mukaan syyttäjänviraston edustajalta selitys menettelyn mahdollisista viivästyksistä kyseisenä päivänä sekä tieto todennäköisestä odotusajasta
 • odottaa ja istua eri tilassa kuin epäilty ja tämän perheenjäsenet tai ystävät – tuomioistuin järjestää tämän aina, kun se on mahdollista
 • hyödyntää tuomioistuimen mahdollisesti määräämiä erityistoimenpiteitä
 • saada nimetyksi yhteyshenkilö tuomioistuimessa, jotta saat ajantasaiset tiedot oikeuskäsittelyn etenemisestä.
Päivitetty viimeksi: 14/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.