Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Laissa taataan rikoksen uhrille on tiettyjä henkilökohtaisia oikeuksia ennen oikeudenkäyntiä, sen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi uhri voi saada monenlaista apua ja tukea ja tietyin edellytyksin myös korvausta rikoksesta aiheutuneista vahingoista.

Pohjois-Irlannissa rikosoikeudellinen menettely alkaa esitutkinnasta, jonka aikana poliisi kerää todisteita. Kun poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi, asia saatetaan syyttäjälaitoksen käsiteltäväksi. Syyttäjä tutkii, riittääkö näyttö kohtuullisella varmuudella epäillyn tuomitsemiseen ja vaatiiko yleinen etu syytteen nostamista epäiltyä vastaan. Jos syyttäjä päättää, ettei syytteen nostaminen ole aiheellista, asian käsittely lopetetaan. Muussa tapauksessa syyttäjä tekee valmistelut oikeudenkäyntiä varten ja nostaa syytteen tuomioistuimessa. Rikoksen uhri saa kummassakin tapauksessa tiedon syyttäjän päätöksestä, ja jos asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, hänelle ilmoitetaan myös istunnon ajankohta.

Lievemmät rikokset käsitellään Magistrates’ Court -tuomioistuimissa. Vakavat rikokset (kuten raiskaukset ja ryöstöt) käsittelee Crown Court -rikostuomioistuin kokoonpanossa, johon kuuluu tuomari ja valamiehistö. Valamiehistö koostuu 12 jäsenestä, jotka on valittu satunnaisesti vaaliluettelosta. Valamiehistö kuulee oikeudenkäynnissä esitettävät todisteet ja päättää, onko vastaaja syyllinen rikokseen. Tuomari ratkaisee oikeudenkäynnissä esille tulevat oikeudelliset kysymykset, kuten sen, sallitaanko tiettyjen todisteiden esittäminen. Jos valamiehistö oikeudenkäynnin päätteeksi toteaa vastaajan syylliseksi, tuomari päättää, mikä tuomio rikoksesta määrätään lain mukaisesti.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 - Rikoksen uhrin oikeudet

2 - Rikosilmoituksen tekeminen ja rikoksen uhrin oikeudet rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana

3 - Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

4 - Korvaus

5 - Rikoksen uhrin oikeus saada tukea ja apua

Päivitetty viimeksi: 14/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.