Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola

Voiko tuomioistuimen päätökseen hakea muutosta?

Jos syytteen on nostanut yleinen syyttäjä, uhri voi hakea päätökseen muutosta, jos hän osallistuu oikeudenkäyntiin asianomistajana (oskarżyciel posiłkowy).

Jos syyte rikoksentekijää vastaan on jätetty nostamatta tietyin ehdoin ja päätös on annettu oikeudenistunnossa, uhri voi hakea siihen muutosta, vaikka ei olisi osallistunut menettelyyn asianomistajana.

Uhri voi hakea tuomioon muutosta myös siinä tapauksessa, että hän on nostanut syytteen asianomistajana ns. toissijaisen syyteoikeuden (oskarżenie prywatne) nojalla.

Mitkä ovat uhrin oikeudet tuomion antamisen jälkeen?

Jos rikoksentekijä on määrätty maksamaan vahingonkorvaus, tuomioistuin toimittaa uhrille jäljennöksen tuomiosta. Jos rikoksentekijä, jolle on määrätty ehdollinen vankeusrangaistus, ei maksa vahingonkorvausta, uhri voi vaatia vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa.

Jos syyte rikoksentekijää vastaan on jätetty nostamatta tietyin ehdoin, uhri voi osallistua istuntoon, jossa käsitellään syytetoimien aloittamista uudelleen.

Onko uhrilla oikeus saada tukea tai suojelua oikeudenkäynnin jälkeen? Kuinka kauan?

Uhrilla on menettelyn lopettamisen jälkeen oikeus saada tukea ja suojelua, jos on olemassa riski, että rikoksentekijä muodostaa häneen tai hänen omaisiinsa kohdistuvan henkeä tai terveyttä koskevan uhkan. Oikeus saada tukea ja suojelua on voimassa niin kauan kuin tällainen uhka on olemassa.

Mitä tietoja uhrille annetaan siinä tapauksessa, että rikoksentekijä tuomitaan?

Tuomioistuin toimittaa uhrille tiedot tuomion sisällöstä (eli rikoksentekijälle määrätystä tuomiosta, sen kestosta ja mahdollisesta ehdollisuudesta) sekä rikoksentekijälle määrätyistä velvoitteista, kuten vahingonkorvauksesta.

Ilmoitetaanko uhrille, jos rikoksentekijä vapautuu (myös ennen määräaikaa tai ehdonalaiseen) tai pakenee vankilasta?

Uhri voi pyytää, että hänelle ilmoitetaan, kun rikoksentekijä vapautuu vankilasta. Näin uhri saa tiedon, kun rikoksentekijä vapautuu suoritettuaan tuomionsa tai kun tämä saa luvan suorittaa vankeusrangaistuksensa sähköisen valvonnan avulla, pakenee vankilasta tai pääsee lomalle tai ehdonalaiseen tai väliaikaiseen vapauteen.

Voiko uhri osallistua vapauttamista tai ehdonalaiseen pääsyä koskevien päätösten tekemiseen? Voiko uhri esimerkiksi antaa tässä yhteydessä lausunnon tai hakea päätöksiin muutosta?

Uhri ei voi osallistua istuntoon, jossa käsitellään ehdollista vapauttamista eikä hakea muutosta tätä koskevaan päätökseen.

Päivitetty viimeksi: 28/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.