Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Skotlanti

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Miten teen rikosilmoituksen?

Hätätilanteessa soita numeroon 999. Rikosilmoituksen voit tehdä numeroon 101.

Kuuroille, huonokuuloisille tai puhevammaisille on tarjolla tekstipuhelin numerossa 18000.

Jos olet rekisteröitynyt hätätekstiviestijärjestelmään (emergencySMS), eikä muita vaihtoehtoja ole, voit lähettää tekstiviestin numeroon 999.

Missä tapauksissa soitetaan numeroon 999?

Hätätilanteessa soita numeroon 999, jos

 • jonkun terveys tai henki on uhattuna
 • rikos tapahtuu parhaillaan
 • lähistöllä on rikoksesta epäilty henkilö.

Muut kuin hätätilanteet

Poliisin tavoittaa numerosta 101, jos rikokseen ei liity hätätilannetta.

Kuuroille, huonokuuloisille tai puhevammaisille on tarjolla tekstipuhelin numerossa 18001 101.

Esimerkkejä rikoksista ja tapauksista, joiden vuoksi ei ole syytä ottaa yhteyttä hätäpalveluun:

 • autovarkaus
 • omaisuusvahinko
 • epäilty huumeiden käyttö tai huumekauppa
 • vähäisestä liikenneonnettomuudesta ilmoittaminen
 • tietojen antaminen poliisille alueella tapahtuneesta rikoksesta.

Sähköinen rikosilmoitus

Muissa kuin hätätilanteissa voit tehdä rikosilmoituksen Skotlannin poliisin verkkosivuilla seuraavista rikoksista:

Anonyymin rikosilmoituksen voi tehdä myös Crimestoppers-järjestön sähköisellä lomakkeella.

Mistä voin selvittää, miten asia etenee?

Jos olet rikoksen uhri, sinulla on oikeus pyytää rikosta koskevia tietoja. Jos tietoja ei ole annettu, sinulla on oikeus tehdä virallinen pyyntö seuraaville viranomaisille:

 • Skotlannin poliisi - tieto päätöksestä olla jatkamatta tutkintaa (perusteluineen) tai lopettaa tutkinta (perusteluineen).
 • Syyttäjänvirasto (Crown Office and Procurator Fiscal Service) - jos tapauksesta ei nosteta syytettä, sinulle on oikeus saada tieto syyttämättäjättämispäätöksen syistä ja pyytää päätöksen uudelleentarkastelua.
 • Skotlannin oikeushallinto (Scottish Courts and Tribunals Service) - mahdollisten oikeusistuntojen päivämäärät, tuomioistuimen lainvoimainen ratkaisu oikeudenkäynnissä tai oikeudenkäyntiin perustuvassa muutoksenhakuprosessissa perusteluineen.

Onko rikoksen uhrilla oikeus saada oikeusapua (rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana)? Millä ehdoin?

Skotlannissa uhri ei ole osapuolena rikosoikeudenkäynnissä. Jos uhri tarvitsee lainopillista neuvontaa ja apua, hän voi ottaa yhteyttä lakimieheen. Uhrilla voi olla oikeus saada tukea neuvonnan kustannusten kattamiseen oikeusapujärjestelmän kautta.

Skotlannin oikeusapulautakunta (Scottish Legal Aid Board) vastaa oikeusapujärjestelmästä Skotlannissa.

Voinko saada korvauksia kuluista (jotka aiheutuvat osallistumisesta rikostutkintaan/oikeudenkäyntiin)? Millä ehdoin?

Jos sinut kutsutaan todistamaan oikeudessa, sinulla voi olla oikeus kulukorvaukseen.

Kutsu oikeudenkäyntiin todistamaan lähetetään virallisena kirjeenä (citation).

Kirjeen kääntöpuolella on tietoja korvauksen vaatimisesta ja hakulomake.

Kirje tulee lukea huolella ja ottaa mukaan oikeuden istuntoon. Kirjeen kääntöpuolella oleva lomake on täytettävä kulukorvauksen hakemiseksi taholta, joka on nimennyt sinut todistajaksi.

Käteissuoritukset tulevat kyseeseen vain hätätapauksissa tai todellisissa ongelmatilanteissa. Taksi- tai lentomatkojen, majoituskustannusten ja muiden poikkeuksellisten kulujen korvaamiseen on saatava syyttäjän ennakkohyväksyntä.

Työssäkäyvät ja itsensä työllistävät todistajat voivat hakea korvausta ansionmenetyksistä. Oikeustaloissa ei ole lastenhoitopalveluita, joten syyttäjän kutsuma todistaja voi hakea kiinteää korvausta lastenhoidosta ja lapsenvahdista. Jos joudut tekemään kotihoitojärjestelyjä voidaksesi todistaa, sinulle maksetaan kiinteä korvaus.

Jos asian käsittely päätetään lopettaa ennen kuin asia menee tuomioistuimen käsiteltäväksi, voinko hakea tällaiseen päätökseen muutosta?

Skotlannissa rikoksen uhrilla on oikeus pyytää syyttäjänviraston tekemän syyttämättäjättämispäätöksen uudelleentarkastelua, jos päätös on tehty 1. heinäkuuta 2015 tai sen jälkeen. Jos mahdollista, uudelleentarkastelua tulisi hakea kuukauden sisällä siitä, kun saat tiedon syyttämättäjättämispäätöksestä. Tieto uudelleentarkastelupäätöksestä annetaan yleensä 20 työpäivän sisällä. Skotlannin ylin syyttäjä (Lord Advocate) on julkaissut tätä prosessia koskevat ohjeet.

Voinko osallistua oikeudenkäyntiin?

Tämä riippuu siitä, onko sinut kutsuttu todistamaan oikeudenkäynnissä. Jos sinua ei ole kutsuttu todistamaan, voit kysyä Skotlannin oikeushallinnolta:

 • mistä epäiltyä syytetään - vasta kun epäillyllä on ollut mahdollisuus vastata syytteisiin (oikeushallinto ilmoittaa vain syytteiden yleisen luonteen)
 • oikeudenkäynnin etenemisestä
 • tuomarin, oikeusvirkamiehen tai rauhantuomarin ratkaisusta.

Skotlannin oikeushallinnon verkkosivuilla on lisätietoja siitä, miten on mahdollista saada tietoja asian etenemisestä ja oikeuskäsittelyn aikataulusta, mukaan lukien lähitulevaisuudessa järjestettävistä oikeudenkäynneistä. Nämä tiedot koskevat seuraavia tuomioistuimia:

 • Skotlannin korkein rikostuomioistuin High Court of Justiciary
 • Sheriff Court -tuomioistuimet
 • Justice of the Peace Court -tuomioistuimet.

Skotlannin oikeushallinto vastaa seuraavista todistajia koskevista järjestelyistä oikeudenkäynnin aikana:

 • Todistajalle tiedotetaan oikeuskäsittelyn etenemisestä ainakin kerran tunnissa ja kerrotaan, koska tämä voi poistua.
 • Syyttäjän ja puolustuksen todistajille järjestetään erilliset odotustilat ja virvokkeita.
 • Jos todistaja saa antaa lausuntonsa suoran videoyhteyden välityksellä, Skotlannin oikeushallinnon edustaja tapaa todistajan kyseisenä päivänä ja selittää todistamisprosessia.

Mikä on virallinen roolini oikeudenkäynnissä? Olenko esimerkiksi uhri, todistaja, siviilioikeudellisen vaatimuksen esittävä osapuoli vai asianomistajalle kuuluvan syyteoikeuden käyttäjä? Voinko valita roolini itse?

Skotlannissa uhri ei ole rikosoikeudenkäynnin osapuoli. Syyttäjän harkinnan mukaan uhri voidaan kutsua todistamaan oikeudessa.

Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tähän rooliin liittyy?

Tietoa uhrin oikeuksista saa rikoksen uhrin käsikirjasta (Victims' Code).

Jos olet todistajana, saat kirjeitse kutsun tulla todistamaan oikeuteen.

Kutsua on syytä noudattaa. Jos kutsutulla on tärkeä syy olla saapumatta paikalle kyseisenä päivänä, hänen on heti ilmoitettava tästä kutsun lähettäjälle. Jos et saavu paikalle kutsussa mainittuna ajankohtana, tuomioistuin voi määrätä sinut pidätettäväksi.

Jotkin todistajat voivat kokea todistamisen vaikeaksi. Todistaja voi olla erityisen haavoittuvassa asemassa tilanteensa tai asian luonteen vuoksi. Tuomioistuin voi toteuttaa erityisjärjestelyjä, jotta haavoittuvassa asemassa oleva todistaja pystyy todistamaan, esimerkiksi estämällä näköyhteyden syytettyyn. Sinun on syytä esittää tällaisia asioita koskevat huolesi kutsukirjeen lähettäjälle, sillä hän voi tarvittaessa pyytää puolestasi tuomioistuinta toteuttamaan erityisjärjestelyjä.

Lisätietoja todistajana toimimisesta saa syyttäjänviraston verkkosivuilta ja mygov.scot-verkkosivuston osiosta Oikeudessa todistaminen (Giving Evidence at Court).

Voiko uhri antaa oikeudenkäynnin aikana lausuman tai esittää todisteita? Millä ehdoin?

Syyttäjän harkinnan mukaan uhri voidaan kutsua todistamaan oikeudessa. Todistajiksi kutsuttaviin uhreihin sovelletaan Skotlannin yleisiä todistelua koskevia lakeja.

Jos uhrin on määrä todistaa ja hänen katsotaan olevan haavoittuvassa asemassa tai suojelun tarpeessa, häntä varten voidaan toteuttaa vuonna 1995 annetun Skotlannin Criminal Procedure (Scotland) Act -lain 271-271M pykälän mukaisia erityisjärjestelyjä. Näitä toimenpiteitä sovelletaan automaattisesti lapsiin ja muun muassa seksuaalirikosten, ihmiskaupan ja vainoamisen uhreihin.

Uhrin voi myös olla mahdollista antaa vuonna 2003 annetun Skotlannin Criminal Justice (Scotland) Act -lain 14 pykälän mukainen lausunto. Lisätietoja uhrin lausunnosta on saatavilla täältä.

Mitä tietoja uhrille annetaan oikeudenkäynnin aikana?

Skotlannin oikeushallinnolta voi pyytää tietoa mahdollisten oikeusistuntojen päivämääristä ja tuomioistuimen lainvoimaisesta päätöksestä oikeudenkäynnissä tai oikeudenkäyntiin perustuvassa muutoksenhakuprosessissa sekä näiden perusteluista. Jos olet oikeudessa todistamassa, tuomioistuimen virkailija tiedottaa sinulle oikeuskäsittelyn etenemisestä ainakin kerran tunnissa ja ilmoittaa, kun voit poistua.

Voiko rikoksen uhri tutustua oikeudenkäyntiasiakirjoihin?

Edellä on kerrottu, mitkä tiedot ovat uhrin saatavilla.

Päivitetty viimeksi: 29/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.