Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Skotlanti

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Miten uhri voi hakea vahingonkorvausta rikoksentekijältä? (esim. esittämällä vaateen rikosoikeudenkäynnissä, nostamalla erillisen vahingonkorvauskanteen tai panemalla vireille liitännäismenettelyn)

Rikosoikeudenkäynti:

A. Vahingonkorvauksen tuomitseminen

Vuonna 1995 annetun Skotlannin rikosprosessilain (Criminal Procedure (Scotland) Act) 249 ja 253 ยง:n mukaan skotlantilainen rikostuomioistuin voi soveltuvissa tapauksissa tuomita rikoksentekijän maksamaan uhrille korvausta rikoksesta aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä ilman erillistä siviilikannetta.

Kyseisessä laissa ei edellytetä, että uhri itse hakee tuomioistuimelta vahingonkorvauksen määräämistä, vaan tätä voi ehdottaa syyttäjä (Procurator Fiscal). Syyttäjän tulisi joka tapauksessa antaa tuomioistuimelle saatavilla olevat tiedot vahingon tai menetyksen laajuudesta ja arvosta.

Voimassa olevan lain mukaan uhrilla on oikeus nostaa vahingonkorvauskanne siviilituomioistuimessa tai (jos hän on saanut fyysisiä tai henkisiä vammoja) pyytää korvauspäätös rikosvahinkojen korvauksia hallinnoivalta viranomaiselta (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA). Rikostuomioistuimen määräämä vahingonkorvaus ei vaikuta näihin oikeuksiin, mutta siviilituomioistuimen tai CICA:n mahdollisesti määräämiä korvauksia alennetaan jo maksettujen vahingonkorvausten määrällä.

Vahingonkorvauksen määrää ei ole rajoitettu ns. täystutkintaisissa rikosoikeudenkäynneissä (solemn criminal proceedings), joissa on valamiehistö ja tuomari.

Ilman valamiehistöä käytävissä summaarisissa rikosoikeudenkäynneissä (summary criminal proceedings) sovelletaan seuraavia rajoituksia:

  • Kustakin rikoksesta Sheriff Court -tuomioistuimessa määrättävälle korvaukselle on säädetty yläraja (10 000 puntaa) (28. maaliskuuta 2011 jälkeen tehdyn rikoksen johdosta määrättävän korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin sama kuin suurin määrättävissä oleva sakko, jos kyseinen sakko on enemmän kuin 10 000 puntaa).
  • Kustakin rikoksesta Justice of the Peace Court -tuomioistuimessa tuomittavan korvauksen enimmäismäärä on sakkoasteikon tason 4 mukainen (2 500 puntaa).

Korvaussumma maksetaan tuomioistuimelle, joka tilittää sen vastaanottajalle.

B. Vahingonkorvauksen tuomitseminen yhdyskuntapalvelun yhteydessä

Tuomioistuin voi tietyissä tilanteissa määrätä syylliseksi todetun henkilön yhdyskuntapalveluun (Community Payback Order). Skotlannin rikosprosessilain 227 H ยง:n mukaan valvottuun yhdyskuntapalveluun voidaan yhdistää velvoite maksaa vahingonkorvausta.

Tällaiseen korvaukseen sovelletaan samoja ylärajoja kuin edellisessä kohdassa yksityiskohtaisesti selostettuihin korvauksiin.

Vahingonkorvaus voidaan maksaa kerralla tai erissä tuomioistuimelle, joka tilittää summan vastaanottajalle. Korvaus tulee suorittaa kokonaisuudessaan viimeistään 18 kuukauden kuluessa yhdyskuntapalvelun määräämisestä tai viimeistään 2 kuukautta ennen valvontajakson päättymistä sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. Maksamatta jättäminen voidaan katsoa yhdyskuntapalvelun ehtojen rikkomiseksi.

C. Syyttäjän tarjoama korvausmahdollisuus

Vuonna 1995 annetun Criminal Procedure (Scotland) Act -lain 302 A pykälän mukaan syyttäjä voi tietynlaisissa tapauksissa tarjota rikoksentekijälle mahdollisuuden maksaa vahingonkorvausta (compensation offer). Korvausmahdollisuuden tarjoaminen on tehokas keino silloin, kun uhrille on aiheutunut rikoksesta taloudellisia tai henkilökohtaisia menetyksiä taikka huolta tai ahdistusta.

Jos tällainen tarjous hyväksytään tai katsotaan hyväksytyksi hiljaisesti (kun rikoksentekijä ei virallisesti hylkää tarjousta), syytettä ei voida nostaa eikä tuomiota antaa asiasta.

Tällöin lain mukainen enimmäiskorvausmäärä on 5 000 puntaa.

Vahingonkorvaus maksetaan tuomioistuimelle, joka tilittää summan vastaanottajalle.

Siviilioikeudenkäynti:

Voimassa olevan lain mukaan uhri saa nostaa siviilituomioistuimessa vahingonkorvauskanteen rikoksentekijää vastaan. Uhrin nostamaan siviilikanteeseen voidaan soveltaa erilaisia menettelysääntöjä muun muassa sen mukaan, nostetaanko kanne Sheriff Court -tuomioistuimessa tai Court of Session -tuomioistuimessa. Säännöt ovat saatavilla Skotlannin oikeushallinnon verkkosivujen osiossa Rules and Practice.

Koska kirjelmien ja hakemusten laatiminen ja erilaiset tuomioistuinmenettelyt ovat varsin monimutkaisia, suositellaan turvautumista oikeudelliseen neuvontaan.

Liitännäismenettely - ei sovelleta Skotlannissa:

Tällaisessa menettelyssä tuomioistuin voi määrätä rikoksen uhrille korvausta. Sen sijaan, että vahingonkorvauksia haettaisiin erillisessä siviilikanteessa, uhri hakee vahingonkorvauksia rikosoikeudenkäynnin osana. Tällainen järjestelmä on käytössä tietyissä romaanis-germaanisissa oikeusjärjestelmissä, mutta ei Skotlannissa.

Tuomioistuin on määrännyt rikoksentekijän maksamaan uhrille vahingonkorvausta. Miten uhri voi varmistaa, että rikoksentekijä maksaa korvauksen?

Korvauksen perintä rikosasiassa

Maksut, joita suoritetaan

  • vahingonkorvausmääräyksen,
  • yhdyskuntapalvelun yhteydessä tuomitun vahingonkorvauksen tai
  • syyttäjän vahingonkorvaustarjouksen

perusteella, maksetaan tuomioistuimelle, joka tilittää summan vastaanottajalle.

Ainoastaan tuomioistuin voi määrätä vahingonkorvauksen täytäntöönpanosta, eikä korvauksiin oikeutettu henkilö saa missään tapauksessa olla suoraan yhteydessä rikoksentekijään tai ottaa vastaan maksua suoraan tältä.

Jos tuomioistuimen määräämää tai korvaustarjoukseen perustuvaa vahingonkorvausta ei suoriteta, tuomioistuin voi ryhtyä toimenpiteisiin korvauksen perimiseksi muun muassa seuraavin keinoin:

  • ulosmittaaminen sosiaalietuuksista
  • ulosmittaaminen tuloista
  • ulosmittaaminen tilivaroista
  • ajoneuvon takavarikointi.

Jos rikoksentekijä ei suorita yhdyskuntapalvelun ohella määrättyä vahingonkorvausta, hänen voidaan katsoa rikkoneen yhdyskuntapalvelun ehtoja ja hänet voidaan saattaa uudelleen oikeuden eteen. Rikosprosessilain 227 ZC ยง:ssä säädetään toimenpiteistä, joita tuomioistuimella on käytössään, jos yhdyskuntapalvelun ehtoja rikotaan.

Vahingonkorvauksen perintä siviiliasiassa

Jos uhri voittaa vahingonkorvauskanteen siviilituomioistuimessa ja tuomioistuin määrää hänelle maksettavaksi rahamäärän, hän voi pyytää täytäntöönpanoa koskevia neuvoja perintätoimistolta (firm of Sheriff Officers). Lisätietoja on saatavilla Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers -yhdistyksen verkkosivuilta.

Jos rikoksentekijä ei maksa korvausta, voiko valtio maksaa uhrille etumaksua tämän sijasta? Millä ehdoin?

CICA:n maksamat korvaukset

Valtio ei maksa rikoksen uhrille etumaksua, jos rikoksentekijä jättää maksamatta hänelle määrätyn vahingonkorvauksen. Lisätietoja edellä kohdassa Korvauksen perintä.

Onko uhrilla oikeus saada korvausta valtiolta?

Rikosvahinkojen korvauksia hallinnoiva viranomainen (CICA) käsittelee sellaisten henkilöiden korvaushakemukset, joille on aiheutunut ruumiillista vahinkoa tai henkistä kärsimystä väkivaltarikoksesta, joka on tapahtunut Englannissa, Skotlannissa tai Walesissa heistä riippumattomista syistä. Korvauksen kriteerit ja määrät asetetaan rikosvahinkojen korvausjärjestelmässä (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Tästä vuonna 2012 perustetusta valtiorahoitteisesta korvausjärjestelmästä maksetaan korvauksia viattomille uhreille, joille on aiheutunut vakavaa välitöntä ruumiillista vahinkoa tai henkistä kärsimystä suoraan heihin kohdistuneista väkivaltarikoksista. Järjestelmän säännöt ja korvausmäärät hyväksyy Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti, ja järjestelmän hallinnoinnista sekä kaikista yksittäisiä hakemuksia koskevista päätöksistä vastaa CICA. Uhrin kärsimistä vammoista maksetaan korvausta järjestelmän mukaisen asteikon mukaan.

Korvausta maksetaan kahdenlaisista vammoista, henkilövahingoista ja kuolemaan johtaneista vammoista, ja ylimääräisiä korvauksia voidaan jossain tapauksissa maksaa tulonmenetyksistä, huoltajan menettämisestä tai erityisistä kuluista.

Korvauksia voidaan maksaa pahimmin vammautuneille uhreille, raiskauksen, muun seksuaalisen hyväksikäytön tai lähisuhdeväkivallan uhreille sekä omaisensa menettäneille. Järjestelmän puitteissa ei makseta korvauksia vähäisistä vammoista.

Kaikkia korvaushakemuksia ei hyväksytä. Hakijan tulee täyttää järjestelmän ehtojen mukaiset edellytykset. Korvauksen hakijan on täytettävä tiettyjä kansallisuutta ja asuinpaikkaa koskevia ehtoja (kohdat 10 ja 16). Hakemukset on tehtävä niin pian kuin on käytännössä ja kohtuuden rajoissa mahdollista, kuitenkin viimeistään kahden vuoden sisällä vammaan johtaneesta rikoksesta (poikkeuksellisissa tapauksissa määräaikaa voidaan pidentää, ks. kohdat 87 ja 89). Säännöissä vaaditaan myös, että hakija on tehnyt rikosilmoituksen vammaan johtaneesta rikoksesta niin pian kuin on käytännössä ja kohtuuden rajoissa mahdollista ja avustaa kohtuullisissa määrin rikoksentekijän saattamisessa oikeuden eteen (kohdat 22 ja 23). Korvauksia voidaan olla myöntämättä tai niitä voidaan pienentää eri syistä, esimerkiksi hakijan epäasianmukaisen käyttäytymisen vuoksi (kohta 25) tai jos hakijalla on hakemuksen tekemisajankohtana rikostuomio, jota ei ole vielä pantu täytäntöön (kohta 26 ja liite D). Lisätietoja järjestelmästä on saatavilla täältä.

Onko mahdollista saada etumaksua sillä aikaa kun korvaushakemusta käsitellään?

Vuoden 2012 korvausjärjestelmään on tarkoitus tukeutua vain, kun muita vaihtoehtoja ei ole käytettävissä. Järjestelmän puitteissa maksettujen korvausten tarkoituksena ei ole vastata välittömiin tarpeisiin. Yleensä korvaus suoritetaan vasta, kun rikoksen tapahtumisesta on kulunut jonkin aikaa. Mitään maksuja ei suoriteta ennen kuin niistä vastaava viranomainen (CICA) on varmistanut, että hakijalla on oikeus korvaukseen järjestelmän puitteissa. Tätä varten se hankkii poliisilta tietoja rikostapauksesta ja hakijasta. Jos CICA katsoo, että hakijalla on oikeus korvaukseen, mutta ei voi tehdä lopullista päätöstä, se voi silti harkita maksun suorittamista. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun CICA odottaa, että vahingon pitkäaikaiset vaikutukset ovat paremmin selvillä.

Onko uhrilla oikeus saada korvausta, jos rikoksentekijää ei tuomita?

Korvauksen saaminen ei edellytä, että rikoksentekijä on tunnistettu tai tuomittu väkivaltarikoksesta (rikoksesta aiheutuneiden vahinkojen korvausjärjestelmän ehtojen kohta 9). Järjestelmässä vaaditaan kuitenkin, että hakija on tehnyt rikosilmoituksen vammaan johtaneesta rikoksesta niin pian kuin se on kohtuuden rajoissa mahdollista ja on avustanut rikoksentekijän saattamisessa oikeuden eteen niin pitkälle kuin se on kohtuuden rajoissa mahdollista (kohdat 22 ja 23). Hakijat eivät siis ole oikeutettuja korvaukseen, jos he eivät ole parhaansa mukaan edistäneet rikostutkintaa ja mahdollista syytteeseenpanoa.

Päivitetty viimeksi: 29/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.