Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.
Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Skotlanti

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Rikoksen uhrilla on oikeuksia.

Rikoksen uhrilla on oikeus myös henkiseen tukeen ja käytännön apuun koko rikosprosessin ajan, ja lisäksi hänellä voi olla oikeus korvaukseen kaikista rikoksen aiheuttamista vahingoista.

Rikoksen uhrin käsikirjassa (Victims’ Code for Scotland) selostetaan rikoksen uhrin oikeudet Skotlannissa sekä kerrotaan, miten kyseisiä oikeuksia käytetään ja mistä voi saada apua ja neuvoja. Käsikirjassa on tietoja seuraavista seikoista:

  • Oikeus tiettyihin palveluihin – mitkä ovat vähimmmäisvaatimukset, joiden mukaisesti rikosasioita käsittelevän oikeudenhoitojärjestelmän on kohdeltava rikoksen uhria?
  • Oikeus saada tietoa – miten rikoksen uhri pidetään ajan tasalla oman tapauksensa suhteen ja mitä tietoja hänellä on oikeus pyytää?
  • Osallistumisoikeus – rikoksen uhrin on tultava ymmärretyksi, hänellä on oltava tieto siitä, miten asian käsittely etenee, ja hänellä on oltava tilaisuus kertoa tuomioistuimelle, miten rikos on vaikuttanut häneen.
  • Oikeus suojeluun ja yksityisyyden suojaan – rikoksen uhrin on tunnettava olonsa turvalliseksi, ja häntä on suojeltava pelottelulta.
  • Oikeus saada tukea – tämä oikeus ei riipu siitä, onko rikoksesta ilmoitettu poliisille.
  • Oikeus kulu- ja vahingonkorvauksiin – tällaisia voivat olla esimerkiksi matkakustannusten tai ansionmenetyksen korvaukset tai ruumiinvammasta johtuvat vahingonkorvaukset.

Jos rikoksen uhri on tyytymätön joltain oikeudenhoitojärjestelmän elimeltä saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus kannella asiasta.

Sivustolla mygov.scot on lisätietoa rikoksen uhrin oikeuksista rikosprosessin eri vaiheissa, muun muassa rikosilmoitusta tehtäessärikostutkinnassa ja syytteeseenpanossaasiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä sekä tuomion antamisen jälkeisissä toimenpiteissä.

Tästä linkistä saat lisätietoa rikoksen uhreille tarkoitetusta avusta ja tuesta.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 - Rikoksen uhrin oikeudet

2 - Rikosilmoituksen tekeminen ja rikoksen uhrin oikeudet rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana

3 - Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

4 - Korvaus

5 - Rikoksen uhrin oikeus saada tukea ja apua

Päivitetty viimeksi: 29/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.