Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

Olen joutunut rikoksen uhriksi. Keneen voin ottaa yhteyttä saadakseni tukea ja apua?

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, voit ottaa yhteyttä johonkin rikosuhrien tukikeskukseen (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito).

Oikeusministeriön perustamat tukikeskukset tarjoavat uhrien tarpeisiin sovitettuja monialaisia palveluja, jotka ovat julkisia ja maksuttomia.

Rikosuhrien tukikeskuksia on kaikilla itsehallintoalueilla, melkein kaikkien maakuntien pääkaupungeissa ja joissakin muissakin kaupungeissa.

Rikosuhrien tukikeskukset tarjoavat rikoksen uhreille erityistä kokonaisvaltaista ja koordinoitua tukea ja vastaavat kaikista oikeudellisiin, psykologisiin ja sosiaalisiin asioihin liittyvistä erityistarpeistasi.

Jos olet terrorismirikoksen uhri, voit ottaa yhteyttä valtakunnallisen ylioikeuden (Audiencia Nacional) alaiseen terrorismirikosten uhrien tukikeskukseen (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo). Voit ottaa halutessasi yhteyttä myös maakunnallisen rikosuhrien tukikeskukseen, joka sovitta tukitoimensa yhteen terrorismirikosten uhrien tukikeskuksen kanssa.

Tukikeskusten tarjoama tuki ja apu jakautuu eri vaiheisiin:

 • Vastaanotto ja ohjaus. Ohjaukseen kuuluu, että tukikeskus ilmoittaa sinulle kattavasti kaikista toimista, jotka sinun on toteutettava, ja ongelmista, joita edessäsi saattaa olla, sekä mahdollisista seurauksista. Tämä vaihe toteutetaan yleensä joko kasvotusten tai puhelinhaastatteluna. Haastattelussa voit kertoa ongelmistasi ja tarpeistasi, ja niiden perusteella sinulle annetaan ohjausta. Samalla arvioidaan, onko tarvetta muiden toimijoiden tarjoamille toimenpiteille, ja sinut ohjataan tarvittaessa niiden luo.
 • Tiedottaminen. Heti kun otat yhteyttä viranomaisiin, sinulla on uhrina oikeus saada henkilökohtaisten olosuhteidesi ja rikoksen luonteen ja aiheutuneiden vahinkojen perusteella tarvitsemaasi tietoa jo ennen rikosilmoituksen tekemistä mm. seuraavista seikoista:
 • Miten teet rikosilmoituksen ja mitä menettelyjä sitä varten tarvitaan.
 • Mitä erikoisalan palveluja sekä psykososiaalista tukea ja apua sinulla on käytettävissäsi riippumatta siitä, teetkö rikosilmoituksen, ja miten voit saada tällaisia palveluja.
 • Mitä tukitoimenpiteitä (terveydenhuollon ja psykologin palvelut sekä konkreettinen apu) sinulla on käytettävissäsi ja miten voit saada niitä sekä tarvittaessa tieto mahdollisuudesta käyttää tilapäismajoitusta.
 • Miten saat neuvontaa ja oikeusapua ja tarvittaessa millä edellytyksillä voit saada oikeusapua maksutta.
 • Miten saat itsellesi tarvittaessa tukihenkilön oikeudenkäynnin ja rikosoikeudellisen menettelyn eri vaiheiden ajaksi.
 • Millaisia mahdollisuuksia sinulla on hakea suojelua ja mitä menettelyä tämä edellyttää.
 • Arviointi prosessiin liittyvistä taloudellisista oikeuksista, etenkin tuesta ja korvauksista, joihin sinulla saattaa olla oikeus rikoksesta aiheutuneiden vahinkojen vuoksi, sekä tarvittaessa mitä menettelyä tukien ja korvausten hakeminen edellyttää.
 • Miten voit käyttää oikeuksiasi rikoksen uhrina, jos asut muualla kuin Espanjassa.
 • Menettelyn kulusta vastaavan viranomaisen yhteystiedot ja keinot ottaa yhteyttä asianomaiseen viranomaiseen sekä tieto oikeudenkäyntipäivästä, -ajasta ja paikasta sekä rikoksentekijää vastaan nostetun syytteen sisällöstä.
 • Mitä sovittelumenettelyjä on käytettävissäsi (rikossovittelu), jos sovittelu on tapauksessasi lain mukaan mahdollista.
 • Missä tilanteessa sinulla on oikeus oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen ja tarvittaessa miten korvauksia haetaan.
 • Toimenpiteet. Rikosuhrien tukikeskus toteuttaa toimenpiteitä eri aloilla:
 • Oikeusalan toimenpiteet. Tukikeskukset antavat sinulle tarvitsemaasi lainopillista ohjausta ja tietoa siitä, millaista apua on tarjolla oikeustoimien yhteydessä, mitä oikeuksia voit käyttää prosessin aikana, millä tavalla ja edellytyksillä voit saada oikeusapua ja mihin yksikköihin tai organisaatioihin voit ottaa yhteyttä apua saadaksesi.

Lainopillinen ohjaus on joka tapauksessa yleisluonteista ja koskee prosessinkulkua ja erilaisten oikeuksien käyttöä. Varsinainen lainopillinen neuvonta ja oikeusapu kuuluvat aina asianajajalle.

 • Terveydenhuollon ja psykologin palvelut. Tukikeskusten tarjoama psykologinen apu pitää sisällään tilanteesi arvioinnin ja hoidon, jolla pyritään helpottamaan rikoksesta aiheutunutta kriisitilannetta ja rikoksesta johtuvan oikeusprosessin läpikäyntiä. Lisäksi siihen kuuluvat koko prosessin ajan käytettävissä oleva tukihenkilö sekä omien tavoitteidesi ja valmiuksiesi vahvistaminen läheisiltä saatavan tuen avulla.

Tukikeskukset laativat psykologisen tuen suunnitelman, jos olet erityisen haavoittuvassa asemassa tai tarvitset erityistä suojelua.

 • Taloudelliset toimenpiteet. Tukikeskukset antavat sinulle tietoa tuista sekä tarjoavat apua tukihakemusten tekemisessä, kun sinulla on oikeus taloudelliseen tukeen väkivalta- tai seksuaalirikoksen perusteella.
 • Sosiaaliset tukitoimenpiteet. Tällä alalla tukikeskukset koordinoivat tukitoimia ja ohjaavat sinut tarjolla oleviin sosiaalipalveluyksikköihin ja muihin elimiin tai organisaatioihin turvallisen majoituksen, välittömän lääkärinavun ja sinulle mahdollisesti kuuluvan taloudellisen tuen takaamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään uhrin tarpeisiin tilanteessa, jossa hän on työkyvytön, joutuu sairaalaan tai kuolee, tai joissa uhrilla on erityistarpeita haavoittuvan asemansa vuoksi.
 • Seuranta. Tukikeskukset seuraavat tilannettasi koko rikosprosessin ajan sekä riittävän pitkään prosessin päättymisen jälkeen, etenkin jos olet haavoittuvassa asemassa. Seurannan aikana tukikeskukset analysoivat rikoksen jälkeistä tilannettasi oikeudelliselta, lääketieteelliseltä, psykologiselta, sosiaaliselta ja taloudelliselta kannalta eri ajankohtina. Tilanteen perusteella päätetään, mikä on oikea hetki jatkotoimille.

Jos olet joutunut terrorismirikoksen uhriksi, valtakunnallisen ylioikeuden alaisen terrorismirikosten uhrien tukikeskuksen päätehtävinä on

 • antaa sinulle tietoa asianomaista rikosta koskevien oikeudellisten menettelyiden etenemisestä sinuun liittyviltä osin
 • antaa sinulle neuvoja kaikista sinuun liittyviä rikosoikeudellisia ja hallinto-oikeudellisia menettelyitä koskevista seikoista
 • nimetä sinulle tukihenkilö rikosta koskevan oikeudenkäynnin ajaksi
 • antaa sinulle emotionaalista tukea ja terapiatukea, tämän vaikuttamatta asiaan liittyviin sisäministeriön tehtäviin
 • edistää turvallisuutesi ja koskemattomuutesi turvaamista rikoksen uhrina, kun osallistut oikeudenkäyntimenettelyihin
 • tiedottaa sinulle terrorismirikosten uhreille myönnettävistä tärkeimmistä korvauksista ja ohjata sinut joka tapauksessa sisäministeriön alaisen terrorismin uhrien tukiviraston puoleen
 • ilmoittaa sinulle kaikista rikosseuraamuksen täytäntöönpanoon liittyvistä seikoista siihen asti, kun rangaistus on suoritettu kokonaisuudessaan, etenkin jos tuomitut vapautuvat vankilasta tai pääsevät ehdonalaiseen vapauteen.

Sisäministeriön alainen terrorismin uhrien tukivirasto on ainoa väylä, jonka kautta terrorismirikoksen uhrit ja heidän perheenjäsenensä voivat panna vireille menettelyn yleisessä valtionhallinnossa. Tukivirasto välittää hakemukset toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimii välikätenä viranomaisen ja asianosaisen välisessä suhteessa.

Lisäksi tukivirasto tekee yhteistyötä yleisen valtionhallinnon toimivaltaisten elinten ja muiden julkishallinnon elinten kanssa terrorismin uhreille annettavan avun ja tuen alalla. Päämääränä on taata uhrien kokonaisvaltainen suojelu.

Sisäministeriön alaisen terrorismirikosten uhrien tukiviraston tehtävänä on käsitellä uhrien tuki- ja korvaushakemukset sekä hallinnoida niitä ja laatia niitä koskevat päätösehdotukset.

Rikosuhrien auttava puhelin

Rikosuhrien tukikeskuksessa sinua voidaan auttaa vastaanotto- ja ohjausvaiheessa kasvotusten tai puhelimitse.

Espanjassa on käytössä erilaisia auttavia puhelimia ja puhelinneuvontaa tiettyjen rikosten, kuten sukupuoleen perustuvan väkivallan, uhreille. Tällainen palvelu on esimerkiksi sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien auttava puhelin 016 (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

Erityisen haavoittuvassa asemassa oleville uhreille, esimerkiksi alaikäisille, on olemassa omia erityispalveluja. Esimerkiksi Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) tarjoaa lapsille ja nuorille, aikuisille ja alaikäisten perheenjäsenille sekä kadonneiden lasten perheenjäsenille tarkoitetun auttavan puhelimen.

Sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien auttava puhelin 016 päivystää vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä ja tarjoaa maksutonta asiantuntija-apua. Palvelua käyttävien henkilöiden tietojen luottamuksellisuus taataan koko ajan.

Apua on tarjolla 51 kielellä. Ympäri vuorokauden apua on tarjolla espanjaksi, katalaaniksi, galegoksi, baskiksi, englanniksi ja ranskaksi. Etätulkkauksen välityksellä apua annetaan saksaksi, portugaliksi, mandariinikiinaksi, venäjäksi, arabiaksi, romaniaksi ja bulgariaksi. Muilla kielillä apua tarjotaan etätulkkauspalvelun kautta.

Kuulo- ja puhevammaisille henkilöille taataan palvelunkäyttömahdollisuus seuraavin keinoin:

 • tekstipuhelinpalvelu numerossa 900 116 016
 • Telesor-verkkokeskustelupalvelu Telesorin verkkosivujen kautta (https://www.telesor.es/); tämä edellyttää internetyhteyttä
 • matkapuhelin tai älylaite. Molempiin on asennettava maksuton sovellus Telesorin verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.

Tästä palvelusta tarjotaan apua kaikille henkilöille, joilla on kysyttävää yksittäisistä sukupuoleen perustuvista väkivaltatapauksista. Yhteyttä voivat ottaa esimerkiksi väkivallan uhriksi joutuneet naiset ja heidän läheisensä (perheenjäsenet, ystävät, naapurit jne.), väkivallan uhriksi joutuneita naisia auttavat tai tällaisen tapauksen tietävät ammattilaiset.

Palvelussa annetaan tietoa tällaisen rikoksen uhrille tarjolla olevasta avusta ja uhrien oikeuksista, jotka liittyvät työhön, sosiaalipalveluihin, taloudelliseen tukeen, tieto- ja tukilähteisiin sekä lainopilliseen neuvontaan.

Jos puhelimeen saapuu hätäpuhelu, se ohjataan automaattisesti asianomaisen itsehallintoalueen 112-hätänumeroon.

Jos olet alaikäinen ja olet joutunut sukupuoleen perustuvan väkivallan uhriksi, 016-palveluun soittamasi puhelut ohjataan lapsille ja nuorille tarkoitettuun ANAR-säätiön auttavaan puhelimeen (900 20 20 10).

Lapsille ja nuorille tarkoitettu ANAR-säätiön auttava puhelin (900 20 20 10) tarjoaa maksutonta apua nimettömänä ja luottamuksellisesti vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Auttavia puhelimia on varsinaisesti kolme:

 • lapsille ja nuorille tarkoitettu ANAR-säätiön auttava puhelin, jonka päätarkoituksena on tarjota tukea ja neuvontaa numeroon soittavalle lapselle tai nuorelle, joka on vaikeuksissa tai riskialttiissa asemassa
 • aikuisille ja perheille tarkoitettu ANAR-säätiön auttava puhelin, joka on tarkoitettu alaikäisiin liittyvissä asioissa apua kaipaaville aikuisille
 • kadonneisiin lapsiin liittyvä ANAR-säätiön auttava puhelin 116000 (sama numero on käytössä tässä tarkoituksessa kaikissa Euroopan unionin maissa).

Tästä palvelusta ohjataan 016-palveluun puhelut, jotka soittaa täysi-ikäinen sukupuoleen perustuvan väkivallan uhriksi joutunut nainen tai täysi-ikäinen tällaisesta väkivaltatapauksesta tiedon saanut henkilö.

Onko tuki uhreille maksutonta?

Kyllä on. Rikosuhrien tukikeskuksen tarjoamien kaltaisten, rikosten uhreille tarkoitettujen maksuttomien ja luottamuksellisten tukipalveluiden käyttäminen ei edellytä rikosilmoituksen tekemistä.

Minkä tyyppistä tukea voin saada valtion yksiköiltä tai viranomaisilta?

Voit ottaa yhteyttä rikosuhrien tukikeskuksiin, joita on jokaisella itsehallintoalueella, käytännössä kaikkien maakuntien pääkaupungeissa ja joissakin muissakin kaupungeissa.

Rikosuhrien tukikeskukset tarjoavat rikoksen uhreille erityistä kokonaisvaltaista ja koordinoitua apua ja vastaavat kaikista oikeudellisiin, psykologisiin ja sosiaalisiin asioihin liittyvistä erityistarpeistasi.

Rikosuhrien tukikeskukset antavat sinulle tietoa etenkin käytettävissäsi olevista erityispalveluista sekä psykososiaalisesta tuesta ja avusta. Näiden palvelujen saamiseksi ei tarvitse tehdä rikosilmoitusta. Tukikeskukset opastavat myös, miten palveluja voi saada.

Saat tukikeskuksilta tietoa myös siitä, mitä tukitoimenpiteitä (terveydenhuollon ja psykologin palvelut sekä konkreettinen apu) sinulla on käytettävissäsi ja miten voit saada niitä. Saat niiltä tarvitessasi muun muassa tietoa mahdollisuudesta tilapäismajoitukseen.

Lisäksi sinulle neuvotaan, miten voit tehdä rikosilmoituksen ja mitä menettelyjä tämä edellyttää, miten voit saada neuvontaa ja oikeusapua sekä tarvittaessa mitkä ovat maksuttoman neuvonnan ja oikeusavun edellytykset.

Rikosuhrien tukikeskuksesta sinut voidaan ohjata tarpeidesi mukaan erilaisiin oikeudellisiin, psykologisiin ja sosiaalisiin erityispalveluihin. Tällaisia ovat esimerkiksi kunnalliset palvelut, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, koulutuspalvelut, työhön liittyvät palvelut sekä erilaisten yhdistysten, säätiöiden ja muiden voittoa tavoittelemattomien järjestöjen palvelut. Sinut voidaan ohjata myös oikeuslaitoksen psykososiaalisten palvelujen piiriin. Jos olet joutunut sukupuoleen perustuvan väkivallan uhriksi, sinut ohjataan itsehallintoalueen ja maakunnan omiin, naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan koordinointiyksikköihin ja naisia tukeviin yksikköihin.

Minkä tyyppistä tukea voin saada kansalaisjärjestöiltä?

Kansalaisjärjestöt voivat tarjota tukea erilaisten rikosten uhreille laatimalla henkilökohtaisia tukiohjelmia uhrin tarpeiden ja ominaispiirteiden perusteella. Niiden antamaan tukeen ja apuun kuuluu yleensä oikeudellista neuvontaa sekä tietoa saatavilla olevasta avusta ja tuesta sekä psykologista ja emotionaalista tukea.

Päivitetty viimeksi: 17/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.