Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Policija će vas bez nepotrebne odgode obavijestiti o vašem pravu na dobivanje informacija o sljedećem:

 1. policijskoj postaji ili policijskoj upravi u kojoj možete podnijeti pritužbu;
 2. vrsti potpore koju možete dobiti i tijelima od kojih je možete dobiti, uključujući, prema potrebi, osnovne informacije o pristupu medicinskoj skrbi, specijalističkoj potpori, među ostalim psihološkoj potpori, i zamjenskom smještaju;
 3. kako se i pod kojim uvjetima pruža zaštita, uključujući mjere zaštite;
 4. kako i pod kojim uvjetima možete zatražiti naknadu štete;
 5. kako se i pod kojim uvjetima mogu nadoknaditi troškovi nastali zbog sudjelovanja u kaznenom postupku;
 6. kako i pod kojim uvjetima imate pravo na usluge tumačenja i prevođenja;
 7. postupcima za podnošenje pritužbi ako predmetna policijska uprava ne poštuje vaša prava;
 8. podacima za kontakt policijskog službenika koji je zadužen za vaš predmet, za potrebe komunikacije.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Ako imate boravište u drugoj državi članici, ciparska policija od vas će uzeti izjavu odmah nakon što prijavite kazneno djelo kako bi se ograničile poteškoće pri organizaciji postupka.

Ako je kazneno djelo počinjeno u Republici Cipru, a imate boravište u drugoj državi članici, možete ga prijaviti nadležnim tijelima države članice u kojoj imate boravište ako to ne možete ili, u slučaju teškog kaznenog djela, ne želite učiniti u Cipru.

Ako ciparskoj policiji podnosite pritužbu zbog kaznenog djela počinjenog u drugoj državi članici EU-a, ciparska je policija, ako nema nadležnost za pokretanje postupka, mora proslijediti nadležnom tijelu države članice u kojoj je to kazneno djelo počinjeno.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Nakon što policiji prijavite kazneno djelo, ovisno o tome u kojoj je fazi postupka vaša pritužba podnesena, dobit ćete sljedeće informacije:

 1. pojedinosti o policijskom službeniku koji je zadužen za vaš predmet;
 2. sve opravdane odluke o nepokretanju ili obustavi istražnog postupka ili kaznenog progona protiv počinitelja;
 3. informacije o vremenu i mjestu suđenja te prirodi optužbi protiv počinitelja;
 4. informacije zahvaljujući kojima ćete moći biti obaviješteni o tijeku kaznenog postupka. U iznimnim okolnostima, ako objavljivanje takvih informacija može imati negativan učinak na propisno vođenje postupka, one mogu biti uskraćene na temelju obrazloženog mišljenja glavnog javnog tužitelja Republike Cipra;
 5. informacije o vašem pravu da budete obaviješteni ako je osoba koja je zadržana u istražnom zatvoru, protiv koje je pokrenut kazneni progon ili koja je osuđena zbog kaznenog djela koje se odnosi na vas puštena ili je pobjegla. Prethodne informacije mogu biti uskraćene ako postoji potencijalna ili utvrđena opasnost da će počinitelju biti prouzročena šteta.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Ako želite prijaviti kazneno djelo, ali ne razumijete ili ne govorite grčki, pritužbu možete podnijeti na jeziku koji razumijete uz potrebnu jezičnu pomoć.

Osim toga, policija mora osigurati da su vam ponuđene sljedeće usluge:

 • besplatne usluge tumačenja tijekom istražnog postupka ako ne razumijete ili ne govorite grčki,
 • besplatan prijevod svih informacija prikupljenih tijekom istražnog postupka, na vaš pisani zahtjev, ako su takve informacije nužne kako biste ostvarili svoja prava.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

 • Policija će se u komunikaciji s vama služiti jednostavnim i razumljivim jezikom, uzimajući u obzir vašu osobnu situaciju, uključujući bilo kakav invaliditet koji može utjecati na vašu sposobnost da razumijete ili da vas se razumije. Usmena i pisana komunikacija mora biti u obliku koji je razumljiv osobama s invaliditetom, što prema potrebi uključuje Brailleovo pismo ili znakovni jezik.
 • Ako ste osoba mlađa od 18 godina, provest će se procjena vaših sposobnosti na temelju vaše dobi, zrelosti, stavova, potreba i briga kako bi se osiguralo da razumijete i da vas se razumije. Vaš roditelj, skrbnik ili drugi zakonski zastupnik bit će obaviješten o svim pravima koja se mogu odnositi na vas.
 • Kad se prvi put obraćate policiji, uz vas može biti osoba po vašem izboru, osim ako to šteti vašim interesima ili tijeku postupka. Ako ste osoba s invaliditetom, osoba po vašem izboru možete biti uz vas tijekom cijelog istražnog postupka u predmetu.

Osim toga, ako ste maloljetna osoba, informacije će vam dostavljati Služba za socijalnu skrb (ako je to potrebno, preko usmenog prevoditelja) na jeziku koji razumijete i uzimajući u obzir vašu dob te razinu zrelosti. Ako ste osoba s invaliditetom, informacije ćete dobivati u onom obliku u kojem ih možete razumjeti (npr. na znakovnom jeziku).

Službe za potporu žrtvama

Sljedeće organizacije pružaju usluge potpore žrtvama:

 • Služba za medicinske usluge
 • Služba za socijalnu skrb
 • Služba za mentalno zdravlje
 • Služba za psihologiju obrazovanja pri Ministarstvu obrazovanja i kulture
 • nevladine organizacije.

Služba za socijalnu skrb pri Ministarstvu zapošljavanja, socijalne skrbi i socijalne sigurnosti pruža potporu osjetljivim skupinama, među ostalim žrtvama kaznenih djela, na sljedeće načine:

 • pružanjem potpore obitelji kako bi se njezinim članovima omogućilo da uspješno obavljaju svoje uloge i izvršavaju odgovornosti; rješavanjem obiteljskih sporova koji ugrožavaju jedinstvo obitelji; očuvanjem sigurnosti i dobrobiti djece; sprječavanjem delinkventnog ponašanja i nasilja u obitelji te poticanjem rehabilitacije osoba kod kojih je zabilježeno antisocijalno i delinkventno ponašanje
 • pružanjem potpore osjetljivim skupinama
 • pomaganjem lokalnim zajednicama da utvrde posebne potrebe osjetljivih skupina i posvete se njima
 • povezivanjem žrtava s drugim nadležnim tijelima i nevladinim organizacijama koje mogu pružiti dodatne usluge i dodatnu potporu.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Ako se to smatra nužnim, policija će vas uputiti na vladine ili druge službe za potporu i pomoć žrtvama te će vas obavijestiti o postojećim prethodno navedenim službama.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Policijski službenici moraju poštovati odredbe Ustava, primjenjivog zakonodavstva i Kodeksa ponašanja policije, čime se osigurava poštovanje vaše privatnosti i obiteljskog života te odgovarajuća zaštita vaših osobnih podataka.

Na temelju zakona vaše ime i sadržaj vaše izjave ni u kojim se okolnostima ne smiju objaviti ili otkriti na bilo koji drugi način.

Obrada podataka uređena je posebnim zakonodavstvom, čime se osigurava zaštita vaših osobnih podataka.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Da. Nakon što podnesete pritužbu policiji, Služba za socijalnu skrb osigurat će da su vam ponuđene besplatne usluge potpore u skladu s vašim potrebama, među ostalim usluge nevladinih organizacija koje mogu pružiti posebnu potporu.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Policija će poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu vaše sigurnosti, posebno ako je utvrđeno da je potrebna posebna zaštita. Stoga se, ovisno o prirodi/okolnostima kaznenog djela, vašoj osobnoj situaciji i svim vrstama posebne zaštite koja vam je potrebna, u različitim fazama kaznenog postupka mogu primijeniti posebne mjere zaštite navedene u nastavku.

1. Uključivanje žrtve u programe zaštite svjedoka, uz nadzor i kontrolu glavnog javnog tužitelja

Na temelju odluke glavnog javnog tužitelja možete biti uključeni u program zaštite svjedoka, što uključuje policijske mjere za zaštitu vaše osobne sigurnosti i sigurnosti vaše obitelji, prema potrebi.

2. Zaštita žrtve tijekom kaznene istrage

Tijekom kaznene istrage:

 • policija će vas saslušati bez nepotrebne odgode odmah nakon što podnesete pritužbu
 • broj saslušanja mora biti minimalan i saslušanja se provode samo ako je to neophodno za potrebe kaznene istrage
 • uz vas može biti vaš pravni zastupnik ili osoba po vašem izboru, osim ako je donesena obrazložena odluka kojom se propisuje suprotno, a odnosi se na jednu od tih osoba ili obje
 • broj liječničkih pregleda mora biti minimalan i oni se provode samo ako je to neophodno za potrebe kaznenog progona.

3. Pravo na zaštitu žrtava kojima je potrebna posebna zaštita tijekom kaznenog postupka

Ako je utvrđeno da ste žrtva kojoj je potrebna posebna zaštita, dostupne su vam sljedeće mogućnosti:

 • sva se saslušanja provode u prostorima osmišljenima u tu svrhu ili prilagođenima toj svrsi
 • sva saslušanja provode stručnjaci koji su na odgovarajući način osposobljeni u tu svrhu
 • sva saslušanja provodi ista osoba, osim ako se time onemogućuje djelotvorno izvršenje pravde i
 • ako ste žrtva seksualnog nasilja, rodno uvjetovanog nasilja ili nasilja u bliskim vezama, vaša saslušanja vodi osoba vašeg spola, ako to želite, pod uvjetom da se ne dovodi u pitanje tijek istražnog postupka.

To se posebno odnosi na situacije navedene u nastavku.

Ako ste žrtva nasilja u obitelji:

 • u vašoj izjavi nije dopušteno objavljivanje osobnih podataka
 • možete biti upućeni u sklonište kojim upravlja Udruga za sprječavanje i rješavanje problema nasilja u obitelji
 • sud može naložiti zadržavanje optuženika u pritvoru do upućivanja predmeta na sud ili njegovo puštanje, pod uvjetom da ne posjećuje ili uznemirava članove svoje obitelji ni na koji način.

Ako ste maloljetna žrtva seksualnog zlostavljanja:

 • vaši se osobni podaci ne objavljuju u vašoj izjavi
 • Služba za socijalnu skrb pri Ministarstvu zapošljavanja, socijalne skrbi i socijalne sigurnosti poduzima sve potrebne mjere za zaštitu vaše sigurnosti ako su vaši interesi u sukobu s interesima vaših roditelja.

Ako ste žrtva trgovanja ljudima i iskorištavanja:

 • u vašoj izjavi nije dopušteno objavljivanje osobnih podataka
 • bilo koji državni službenik koji je upoznat s vašom situacijom mora prijaviti vaš slučaj Službi za socijalnu skrb, a Služba za socijalnu skrb mora vas obavijestiti o vašim pravima
 • imate pravo na zaštitu bez diskriminacije, neovisno o vašem pravnom statusu ili vašoj suradnji s policijom.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Za pružanje zaštite prvenstveno je odgovorna policija. Policija će prema potrebi surađivati s drugim nadležnim tijelima iz javnog ili privatnog sektora kako bi se osigurala vaša djelotvorna zaštita.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još opasnost od počinitelja?

Policija će ocijeniti vaš predmet radi sljedećega:

(a) kako bi utvrdila je li vam potrebna bilo kakva posebna zaštita i

(b) kako bi odredila biste li i u kolikoj biste mjeri tijekom kaznenog postupka imali koristi od posebnih mjera na temelju vaše posebne izloženosti sekundarnoj ili ponovnoj viktimizaciji, zastrašivanju i odmazdi.

Pojedinačna procjena provodi se uz vaše osobno sudjelovanje i uzimajući u obzir vaše želje, među ostalim ako ne želite imati koristi od posebnih mjera.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Pojedinačna procjena uključuje procjenu vaše izloženosti riziku od sekundarne ili ponovne viktimizacije kako bi se isključila svaka mogućnost da zbog tijela kaznenog pravosuđa doživite sekundarnu i/ili ponovnu viktimizaciju.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Osobito ranjivim žrtvama pružaju se vrste zaštite navedene u nastavku.

1. Uključivanje žrtve u programe zaštite svjedoka, uz nadzor i kontrolu glavnog javnog tužitelja

Na temelju odluke glavnog javnog tužitelja možete biti uključeni u program zaštite svjedoka, što uključuje policijske mjere za zaštitu vaše osobne sigurnosti i sigurnosti vaše obitelji, prema potrebi.

2. Zaštita žrtve tijekom kaznene istrage

Tijekom kaznene istrage:

 • policija će vas saslušati bez nepotrebne odgode odmah nakon što podnesete pritužbu
 • broj saslušanja mora biti minimalan i ona se provode samo ako je to neophodno za potrebe kaznene istrage
 • uz vas može biti vaš pravni zastupnik ili osoba po vašem izboru, osim ako je donesena obrazložena odluka kojom se propisuje suprotno, a odnosi se na jednu od tih osoba ili obje
 • broj potrebnih liječničkih pregleda mora biti minimalan i oni se provode samo ako je to neophodno za potrebe kaznenog progona;

3. Zaštita žrtava kojima je potrebna posebna zaštita tijekom kaznenog postupka

Ako je utvrđeno da ste žrtva kojoj je potrebna posebna zaštita, dostupne su vam sljedeće mogućnosti:

 • sva se saslušanja provode u prostorima osmišljenima u tu svrhu ili prilagođenima toj svrsi
 • sva saslušanja provode stručnjaci koji su na odgovarajući način osposobljeni u tu svrhu
 • sva saslušanja provodi ista osoba, osim ako se time onemogućuje djelotvorno izvršenje pravde i
 • ako ste žrtva seksualnog nasilja, rodno uvjetovanog nasilja ili nasilja u bliskim vezama, saslušanja vodi osoba vašeg spola, ako to želite, pod uvjetom da se ne dovodi u pitanje tijek istražnog postupka.

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Ako ste maloljetna osoba, štite se vaši najbolji interesi, koji se procjenjuju posebno za svaki predmet, pri čemu se u obzir uzimaju vaša dob, zrelost, stavovi, potrebe i brige.

Kao maloljetna osoba imate i sljedeća dodatna prava:

 • tijekom postupka uz vas mogu biti vaši roditelji ili djelatnik Službe za socijalnu skrb, ako ste pod skrbništvom Službe za socijalnu skrb
 • ako ste žrtva nasilja u obitelji, pritužbu u vaše ime može podnijeti direktor Socijalne službe pri Službi za socijalnu skrb i mogu se primijeniti sve mjere potrebne za vašu zaštitu
 • ako ste žrtva seksualnog zlostavljanja, pritužbu u vaše ime može podnijeti bilo koji državni službenik i mogu se primijeniti sve mjere potrebne za vašu zaštitu
 • ako ste bez pratnje, brigu o vama preuzet će direktor Službe za socijalnu skrb i imat ćete pristup svojim pravima, npr. pravu na obrazovanje, zdravstvene usluge itd. te pravu na spajanje obitelji
 • Pravo na privatnost. Policija će poduzeti sve zakonite mjere potrebne za sprječavanje javnog širenja bilo kojih informacija koje bi mogle dovesti do vaše identifikacije
 • Potrebe za posebnom zaštitom. Policija čini sljedeće:
  • mora osigurati da se istražni postupak i postupak kaznenog progona provode neovisno o tome jeste li vi ili vaš zastupnik podnijeli službenu pritužbu te da se kazneni postupak može nastaviti čak i ako povučete svoju izjavu
  • nastavlja kazneni progon čak i ako ste postali punoljetni
  • u okviru istražnog postupka može snimati vaša saslušanja.

Tijekom saslušanja uz vas može biti vaš pravni zastupnik ili punoljetna osoba po vašem izboru, osim ako je donesena obrazložena odluka kojom se propisuje suprotno, a odnosi se na tu osobu.

Saslušanja će se provoditi pod sljedećim uvjetima:

 • bez neopravdane odgode od trenutka kad su događaji prijavljeni policiji
 • prema potrebi, u prostorima posebno osmišljenima u tu svrhu ili posebno prilagođenima toj svrsi
 • prema potrebi, provodit će ih stručnjak koji je na odgovarajući način osposobljen u tu svrhu
 • samo onoliko koliko je to nužno za potrebe kaznene istrage / kaznenog postupka, pri čemu broj saslušanja mora biti minimalan
 • u slučaju seksualnog zlostavljanja saslušanja će provoditi osposobljeni stručnjaci koji su istog spola kao i dijete.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Možete zatražiti potporu od sljedećih službi za potporu žrtvama:

 • državne Službe za medicinske usluge
 • Službe za mentalno zdravlje
 • Službe za socijalnu skrb
 • Službe za psihologiju obrazovanja (u slučaju maloljetne osobe)
 • Udruge za sprječavanje i rješavanje problema nasilja u obitelji, koja upravlja posebnom dežurnom telefonskom linijom (1440) za žrtve nasilja u obitelji
 • nevladinih organizacija koje se bave aktivnostima za potporu žrtvama.

Na temelju zakona dopušteno vam je podnijeti zahtjev za naknadu štete protiv počinitelja. Isto se tako možete obratiti Službi za socijalnu skrb kako biste dobili informacije o vašem pravu na traženje odštete.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Možete zatražiti potporu od sljedećih službi za potporu žrtvama:

 • državne Službe za medicinske usluge
 • Službe za mentalno zdravlje
 • Službe za socijalnu skrb
 • Službe za psihologiju obrazovanja (u slučaju maloljetne osobe)
 • Udruge za sprječavanje i rješavanje problema nasilja u obitelji, koja upravlja posebnom dežurnom telefonskom linijom (1440) za žrtve nasilja u obitelji
 • nevladinih organizacija koje se bave aktivnostima za potporu žrtvama.
  • Na temelju zakona dopušteno vam je podnijeti zahtjev za naknadu štete protiv počinitelja. Isto se tako možete obratiti Službi za socijalnu skrb kako biste dobili informacije o vašem pravu na traženje odštete.

Član je moje obitelji žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Možete zatražiti potporu od sljedećih službi za potporu žrtvama:

 • državne Službe za medicinske usluge
 • Službe za mentalno zdravlje
 • Službe za socijalnu skrb
 • Službe za psihologiju obrazovanja (u slučaju maloljetne osobe)
 • Udruge za sprječavanje i rješavanje problema nasilja u obitelji, koja upravlja posebnom dežurnom telefonskom linijom (1440) za žrtve nasilja u obitelji
 • nevladinih organizacija koje se bave aktivnostima za potporu žrtvama.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

U Cipru ne postoji zakonodavni okvir kojim su uređene usluge mirenja.

Gdje mogu pronaći zakonodavstvo kojim su uređena moja prava?

Zakonodavstvo kojim su uređena vaša prava je:

 • Zakon iz 2000. – 2015. o nasilju u obitelji (sprječavanje i zaštita žrtava)
 • Zakon iz 2014. o sprječavanju i kontroli seksualnog zlostavljanja, seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije.

Zakonodavstvu kojim su uređena vaša prava možete pristupiti preko internetskih stranica Ciparske odvjetničke komore: http://www.cylaw.org/

Posljednji put ažurirano: 31/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.