Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Svoju pritužbu možete podnijeti u bilo kojoj policijskoj postaji. Policija će istražiti vaš slučaj čim podnesete službenu pritužbu i dostavite pisanu izjavu.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Informacije o statusu vašeg predmeta možete dobiti od policijskog službenika (istražitelja) kojemu je dodijeljen vaš predmet. Nakon što je vaš predmet upućen na sud, informacije o tijeku postupka možete dobiti od službenika pravnog odjela koji je zadužen za vaš predmet na sudu.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Pod kojim uvjetima?

Besplatnu pravnu pomoć možete dobiti za postupke obuhvaćene Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći, kad je riječ o postupcima koji se odnose na pojedine oblike kršenja ljudskih prava.

„Postupci koji se odnose na pojedine oblike kršenja ljudskih prava” znači bilo koji od sljedećih postupaka:

(a) građanski postupak koji je u tijeku pred sudom u bilo kojoj fazi, a koji je pokrenut protiv Republike Cipra zbog štete nanesene osobi kao posljedica kršenja pojedinih ljudskih prava ili

(b) kazneni postupak koji je pokrenula bilo koja osoba, pri čemu se tužba odnosi na pojedine oblike kršenja ljudskih prava.

Pravna pomoć na temelju prethodno navedenog zakona dostupna je u sljedećim oblicima:

(a) usluge savjetovanja, pomoći i zastupanja, u slučaju građanskih postupaka pokrenutih u Republici Cipru ili u slučaju kaznenih postupaka i

(b) isključivo usluge savjetovanja, u slučaju građanskih postupaka pokrenutih izvan Republike Cipra.

Ljudska prava zaštićena na temelju prethodno navedenog zakona prava su zaštićena na temelju sljedećih propisa:

(a) odjeljka II. Ustava Republike Cipra;

(b) Zakona iz 1962. o ratifikaciji Europske konvencije o ljudskim pravima;

(c) zakonâ iz razdoblja od 1967. do 1995. o ratifikaciji Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije;

(d) Zakona iz 1969. o ratifikaciji međunarodnih paktova (o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima; o građanskim i političkim pravima);

(e) Zakona iz 1989. o ratifikaciji Europske konvencije o sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja;

(f) zakonâ iz 1990. i 1993. o ratifikaciji Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja;

(g) Zakona iz 1985. o ratifikaciji Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena;

(h) Zakona iz 1990. o ratifikaciji Konvencije o pravima djeteta.

Besplatna pravna pomoć dostupna je sljedećim osobama:

  • svim osobama koje su žrtve trgovanja ljudima, kad je riječ o postupcima za dodjelu odštete koji se vode pred okružnim sudom na temelju Zakona o sprječavanju i kontroli trgovanja ljudima i iskorištavanja ljudi te o zaštiti žrtava
  • svim maloljetnim osobama koje su žrtve trgovanja ljudima, kad je riječ o postupcima za dodjelu odštete koji su u tijeku pred okružnim sudom na temelju Zakona o sprječavanju i kontroli trgovanja ljudima i iskorištavanja ljudi te o zaštiti žrtava
  • svim maloljetnim osobama koje su žrtve mamljenja u seksualne svrhe, dječje pornografije, seksualnog iskorištavanja i/ili seksualnog zlostavljanja, kad je riječ o postupcima za dodjelu odštete koji su u tijeku pred okružnim sudom na temelju Zakona o sprječavanju i kontroli seksualnog zlostavljanja, seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije.

Osim toga, svako dijete koje je žrtva bilo kojeg kaznenog djela opisanog u Zakonu o sprječavanju i kontroli seksualnog zlostavljanja, seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, neovisno o tome je li spremno surađivati s tijelima kaznenog progona za potrebe kaznene istrage, kaznenog progona ili suđenja, na temelju Zakona o odvjetništvu ima pravo na izravan pristup besplatnom pravnom savjetovanju u bilo kojoj fazi postupka te na besplatnu pravnu pomoć u slučaju da ne raspolaže potrebnim sredstvima, neovisno o odredbama Zakona o pravnoj pomoći.

Ako dijete koje je žrtva ima pravo na zastupanje, može dobiti pravni savjet i može mu se dodijeliti pravni zastupnik koji djeluje u njegovo ime u postupcima u kojima postoji ili bi mogao postojati sukob interesa između djeteta koje je žrtva i nositeljâ roditeljske odgovornosti.

Svaka osoba koja je žrtva bilo kojeg kaznenog djela opisanog u Zakonu o sprječavanju i kontroli trgovanja ljudima i iskorištavanja ljudi te o zaštiti žrtava, neovisno o tome je li spremna surađivati s tijelima kaznenog progona za potrebe kaznene istrage, kaznenog progona ili suđenja, na temelju Zakona o odvjetništvu ima pravo na izravan pristup besplatnom pravnom savjetovanju te na besplatnu pravnu pomoć u slučaju da ne raspolaže potrebnim sredstvima, u skladu s odredbama Zakona o pravnoj pomoći.

Kako bi se pružila besplatna pravna pomoć, potrebno je podnijeti pisani zahtjev sudu pred kojim je u tijeku suđenje u vašem predmetu. Sud može izdati nalog za besplatnu pravnu pomoć na temelju sljedećih činjenica:

(a) izvješća Ureda za socijalnu skrb o socijalnom i financijskom stanju, u kojem su opisani vaše financijsko stanje i financijsko stanje vaše obitelji, vaši redoviti prihodi ili bilo koji drugi prihodi koji proizlaze iz vašeg zaposlenja ili nekih drugih izvora, vaši standardni troškovi života i standardni troškovi života vaše obitelji te druge obveze i potrebe koje biste mogli imati;

(b) ozbiljnosti situacije ili bilo kojih drugih okolnosti kako bi se moglo utvrditi bi li dodjeljivanje besplatne pravne pomoći za pripremu i vođenje vašeg predmeta bilo u interesu pravde.

Korisnici besplatne pravne pomoći imaju pravo odabrati odvjetnika koji će im pružiti besplatnu pravnu pomoć među onima koji su spremni ponuditi takav oblik usluge, u skladu s primjenjivim zakonima. Ako korisnik ne odabere odvjetnika po vlastitom izboru, sud će mu dodijeliti odvjetnika s popisa koji je sastavila Ciparska odvjetnička komora, u skladu s primjenjivim zakonima.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Republika Cipar nadoknadit će vam sve troškove predviđene zakonom. Informacije o tome kako i pod kojim uvjetima možete zatražiti nadoknadu troškova možete dobiti od okružnih odjela za kazneni progon koji djeluju u okviru policije.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Ako istražni postupak ili kazneni progon nije proveden ili je prekinut, od policije možete zatražiti obrazloženu odluku.

Mogu li se uključiti u suđenje?

U suđenju možete sudjelovati u svojstvu svjedoka optužbe i dati svoj iskaz pred sudom koji odlučuje o predmetu.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

Vaša je uloga u kaznenom postupku uloga svjedoka optužbe. Ako protiv počinitelja podnesete zahtjev za naknadu štete, preuzimate ulogu tužitelja u predmetnom građanskom postupku.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Ako imate status svjedoka optužbe, obvezni ste dati svoj iskaz pred sudom koji odlučuje o predmetu. Ako ste podnijeli zahtjev za naknadu štete, informacije o vašim pravima i obvezama možete dobiti od odvjetnika koji vodi vaš predmet pred građanskim sudovima.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Pod kojim uvjetima?

Tijekom bilo kojeg postupka u kojem sudjelujete u svojstvu svjedoka optužbe možete pročitati i prihvatiti izjavu koju ste podnijeli policiji ili iznijeti dokaze koje ste stavili na raspolaganje policiji tijekom istražnog postupka. Ako želite dati izjavu ili iskaz o nečemu što se nadovezuje na vaše izvorno svjedočenje ili dokaze koje ste stavili na raspolaganje policiji, trebali biste se obratiti voditelju pravnog odjela suda koji vodi vaš predmet.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Tužitelj će vas tijekom suđenja obavijestiti o tome kada će se i kako održati ročišta te o prirodi optužnice podignute protiv počinitelja. Možete zatražiti i da vas se obavijesti o svim pravomoćnim presudama donesenima u okviru postupka.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Nemate pravo pristupa ni jednom sudskom spisu.

Posljednji put ažurirano: 31/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.