Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)?

Imate pravo pokrenuti sudski postupak protiv osobe koja je počinila kazneno djelo na vašu štetu. Možete se obratiti i Službi za socijalnu skrb kako biste dobili informacije o vašem pravu na traženje odštete.

Maloljetne osobe mlađe od 18 godina imaju pravo podnijeti zahtjev za naknadu štete protiv svih odgovornih strana kad je riječ o kaznenim djelima predviđenima Zakonom o sprječavanju i kontroli seksualnog zlostavljanja, seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije te o kršenjima ljudskih prava. Počinitelj kaznenog djela snosi građanskopravnu odgovornost za plaćanje naknade za svu konkretnu ili opću štetu nastalu žrtvi (žrtvama).

Svaka osoba koja je žrtva u smislu Zakona o sprječavanju i kontroli trgovanja ljudima i iskorištavanja ljudi te o zaštiti žrtava ima pravo podnijeti zahtjev za naknadu štete protiv svih odgovornih strana kad je riječ o kaznenim djelima počinjenima na njezinu štetu u skladu s prethodno navedenim zakonom te o kršenjima ljudskih prava. Počinitelj kaznenog djela snosi pojedinačnu građanskopravnu odgovornost za plaćanje naknade za svu konkretnu ili opću štetu nastalu žrtvi (žrtvama), uključujući sve nepodmirene obveze prema žrtvi (žrtvama) koje su posljedica prisiljavanja žrtve na rad.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Ako vam počinitelj ne plati iznos odštete koju vam je dodijelio sud, možete se obratiti sudu preko svojeg odvjetnika te će sud počinitelju izdati nalog za plaćanje dodijeljene odštete. Ako počinitelj ne postupi u skladu s nalogom, odmah će biti uhićen i pritvoren.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam za odštetu/naknadu? Pod kojim uvjetima?

Zakonom nije predviđeno da država isplati bilo kakav predujam žrtvama.

Imam li pravo na odštetu od države?

Žrtve kaznenih djela s elementima nasilja ili njihove uzdržavane osobe mogu dobiti odštetu od države u obliku opisanom u Zakonu iz 1997. o naknadi štete žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja (Zakon br. 51(I)/97) u sljedećim slučajevima:

(a) ako žrtva ili njezine uzdržavane osobe zbog bilo kojeg razloga ne mogu dobiti odštetu od počinitelja i

(b) ako nije dostupna nikakva odšteta iz drugih izvora ili ako je iznos takve odštete manji od odštete predviđene na temelju prethodno navedenog zakona.

Odšteta na temelju prethodno navedenog zakona isplaćuje se čak i u slučajevima kad se protiv počinitelja ne može pokrenuti kazneni progon ili donijeti osuđujuća presuda.

Ako je odšteta koja je dostupna iz drugih izvora manja od odštete propisane prethodno navedenim zakonom, država podmiruje razliku.

Zakonom se utvrđuju i okolnosti u kojima se uskraćuje odšteta i dodatno se određuje sve što je uključeno u iznos odštete koji se isplaćuje.

„Kazneno djelo s elementima nasilja” znači svako kazneno djelo počinjeno s namjerom u Republici Cipru koje uključuje nasilje i izravno uzrokuje smrt, tešku tjelesnu ozljedu ili pogoršanje zdravlja, među ostalim bilo koje od sljedećih kaznenih djela, pod uvjetom da uzrokuju prethodno navedene posljedice:

ubojstvo s predumišljajem (članci 203. i 204.), pokušaj ubojstva (članak 214.), silovanje (članak 144.), pokušaj silovanja (članak 146.), otmica (članak 148.), otmica ženske osobe mlađe od 16 godina (članak 149.), djela s namjerom nanošenja teške tjelesne ozljede (članak 228.), teška tjelesna ozljeda (članak 231.), pokušaj nanošenja tjelesne ozljede upotrebom eksploziva (članak 232.), zlonamjerna upotreba otrova (članak 233.), ozljeda (članak 234.), napad čija je posljedica tjelesna ozljeda (članak 243.), ostali napadi (članak 244.), kaznena djela protiv osobne slobode (članci od 245. do 254.), podmetanje požara (članak 315.).

Zahtjev za naknadu štete na temelju prethodno navedenog zakona mora se podnijeti upravitelju Službe za socijalnu sigurnost u prihvatljivom razdoblju, a u svakom slučaju u roku od dvije godine od nastanka tjelesne ozljede / pogoršanja zdravlja / smrti, ovisno o tome što je primjenjivo.

Zahtjevu se prilažu policijsko izvješće, liječnička potvrda i sva druga dokumentacija koja bi mogla biti korisna za ocjenu zahtjeva. Upravitelj Službe za socijalnu sigurnost može prema potrebi i prema vlastitu nahođenju zatražiti takve dodatne dokaze, uključujući dokaze da nikakva naknada štete nije ili neće biti isplaćena iz nekih drugih izvora, što uključuje izjavu podnositelja zahtjeva danu pod prisegom.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Dodjela naknade štete žrtvama ne ovisi o izricanju osuđujuće presude počinitelju. Sud donosi presudu o dodjeli odštete u okviru postupka koji se odnosi na zahtjev za naknadu štete i koji se jasno razlikuje od ishoda kaznenog postupka.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju presude o svojem zahtjevu za naknadu?

Ne možete primiti hitnu isplatu jer takva isplata nije predviđena zakonom.

Posljednji put ažurirano: 31/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.