Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Policiji.........199/1460

Službi za hitnu pomoć u okviru državne bolnice

Okružnoj službi za socijalnu skrb

Službi za psihologiju obrazovanja

Službi za mentalno zdravlje

Pozivnom centru za potporu žrtvama

nevladinim organizacijama.

U Republici Cipru dostupne su sljedeće dežurne telefonske linije za pomoć:

1460 – Dežurna telefonska linija za građane

1440 – Dežurna telefonska linija za nasilje u obitelji

1498 – Dežurna telefonska linija za informacije o drogama i pomoć ovisnicima o drogama

116111 – Dežurna telefonska linija za potporu djeci i mladima

116000 – Dežurna telefonska linija za nestalu djecu

Je li potpora žrtvama besplatna?

Potpora žrtvama koju pružaju vladine agencije i nevladine organizacije pruža se besplatno.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Od državnih službi možete dobiti sljedeće oblike potpore:

  • usluge zdravstvene zaštite od Službe za medicinske usluge
  • psihološku potporu od Službe za mentalno zdravlje i Službe za psihologiju obrazovanja
  • zaštitu Službe za socijalnu skrb na temelju uhidbenih naloga protiv počinitelja i/ili naloga za zaštitu žrtve
  • donošenje posebnih policijskih mjera tijekom istražnog postupka radi sprječavanja ponovne viktimizacije
  • djelotvornu policijsku zaštitu radi sprječavanja zastrašivanja ili odmazde počinitelja i/ili bilo koje druge osobe
  • sudske mjere tijekom ročišta radi zaštite žrtava kojima je potrebna posebna zaštita (npr. djeca, žrtve s psihosocijalnim invaliditetom).

Ako ste žrtva nasilja u obitelji, dijete žrtva seksualnog zlostavljanja ili žrtva trgovanja ljudima, Služba za socijalnu skrb obavijestit će vas o vašim pravima i pružit će vam potporu. Povezat će vas i sa svim nadležnim državnim agencijama i nevladinim organizacijama koje će se baviti vašim predmetom i pružiti vam potporu. Ako su vaši interesi u sukobu s interesima vaših roditelja, voditelj Službe za socijalnu skrb poduzet će sve potrebne mjere kako bi vas zaštitio.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Od nevladinih organizacija možete dobiti sljedeće oblike potpore:

  • psihološku potporu
  • smještaj u skloništima za žrtve.
Posljednji put ažurirano: 31/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.