Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Od trenutka kad se prvi put obratite policiji, dobit ćete informacije koje će vam omogućiti da propisno ostvarite svoja prava. Konkretno, dobit ćete informacije o sljedećem:

 • tijelu kojem možete podnijeti kaznenu prijavu i dobit ćete podatke za kontakt tog tijela
 • osobama kojima se možete obratiti sa svojim zahtjevom za stručnu pomoć i uvjetima pod kojima je stručna pomoć besplatna te ćete dobiti i podatke za kontakt stručnjaka koji pružaju takvu pomoć
 • uvjetima pod kojima imate pravo na mjere kojima se osigurava vaša sigurnost
 • mjestima na kojima možete dobiti više informacija o predmetu u kojem imate status žrtve
 • fazama kaznenog postupka i vašoj ulozi u njemu
 • tijelu od kojeg možete zatražiti više informacija te ćete dobiti i podatke za kontakt tog tijela
 • uvjetima pod kojima imate pravo na financijsku pomoć
 • najbližim skloništima, interventnim centrima ili drugim sličnim ustanovama kojima se možete obratiti
 • najbližem pružatelju zdravstvene zaštite kojem se možete obratiti
 • tome kako zatražiti pravnu zaštitu ako je javno tijelo prekršilo vaša prava
 • mjerama koje možete zatražiti radi zaštite vaših interesa ako imate boravište u nekoj drugoj državi članici EU-a
 • drugim pravima koja imate na temelju Zakona o žrtvama kaznenih djela.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Zajamčena su vam ista prava kao i državljanima Češke i osobama koje imaju boravište u Češkoj. Ako izjavite da ne govorite češki, informacije o vašim pravima dobit ćete na jeziku koji razumijete ili na službenom jeziku države čiji ste državljanin.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Ako prijavu podnosite policiji, morate dobiti sve informacije koje moraju biti pružene u trenutku kad se prvi put obratite policiji kako je prethodno navedeno.

Ako kaznenu prijavu podnosite javnom tužitelju, uvijek vam se moraju pružiti informacije o sljedećem:

 • mjestima na kojima možete zatražiti stručnu pomoć i uvjetima pod kojima je stručna pomoć besplatna te ćete dobiti i podatke za kontakt stručnjaka koji pružaju takvu pomoć
 • uvjetima pod kojima imate pravo na mjere kojima se osigurava vaša sigurnost
 • mjestima na kojima možete dobiti više informacija o predmetu u kojem imate status žrtve.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja ili prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Kad se obraćate tijelima za izvršavanje zakonodavstva, a ne govorite češki, možete se koristiti svojim materinjim jezikom ili jezikom koji ste naveli da govorite.

Ako je to moguće, na vaš će vam zahtjev biti uručen prijevod pravomoćne odluke o okončanju postupka. U onoj mjeri u kojoj je to nužno radi ostvarivanja vaših prava u postupku može vam se osigurati i prijevod drugih dokumenata na temelju vašeg obrazloženog zahtjeva.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Nadležna tijela obvezna su pružati informacije žrtvama na način na koji će ih one moći razumjeti, uzimajući u obzir njihovu dob, intelektualnu zrelost i zrelost za iskazivanje svoje volje, pismenost i zdravlje, uključujući njihovo psihološko stanje. Ako je to moguće, razgovore s djecom i osobama s invaliditetom moraju voditi osobe koje su posebno osposobljene za to.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Potporu žrtvama pruža nekoliko skupina subjekata. To su, među ostalim, državni centri koji djeluju u okviru Službe za probaciju i mirenje, privatni subjekti koje je Ministarstvo pravosuđa akreditiralo za pružanje pravnih informacija i/ili programi za popravljanje štete te subjekti ovlašteni za pružanje usluga psihološkog i socijalnog savjetovanja na temelju Zakona o socijalnoj službi. Pravnu pomoć žrtvama pružaju pojedini odvjetnici. Ti su subjekti upisani u registar pružatelja usluga pomoći žrtvama, koji vodi Ministarstvo pravosuđa i kojem se može pristupiti preko internetskih stranica Ministarstva pravosuđa na sljedećoj poveznici: https://www.justice.cz/.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Da, u trenutku kad se prvi put obratite policiji automatski ćete biti obaviješteni o potpori žrtvama. Dobit ćete podatke za kontakt tijela koja pružaju pomoć.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Tijela za izvršavanje zakonodavstva općenito ne smiju objavljivati informacije koje nisu izravno povezane s kriminalnom aktivnošću. U postupku koji prethodi suđenju ne smiju se objaviti nikakve informacije koje bi mogle dovesti do otkrivanja vašeg identiteta. Osobama mlađima od 18 godina omogućuje se posebna zaštita privatnosti. Ako to zatražite, informacije o vašem privatnom životu (adresa vašeg boravišta i adresa za dostavu obavijesti, mjesto rada ili poslovanja te vaša osobna, obiteljska i imovinska situacija) čuvat će se na takav način da im mogu pristupiti jedino tijela za izvršavanje zakonodavstva, policijski službenici i djelatnici Službe za probaciju i mirenje uključeni u predmet. Pristup se drugim osobama može omogućiti jedino ako je to nužno za ostvarivanje svrhe kaznenog postupka ili kako bi osoba protiv koje se vodi kazneni postupak mogla propisno ostvariti svoje pravo na obranu.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Ne, stručna je pomoć dostupna prije pokretanja kaznenog postupka. Stručnu pomoć možete dobiti čak i prije prijave kaznenog djela ako je to nužno i svrsishodno.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Na raspolaganju je niz opcija za zaštitu žrtava.

Policija vam može omogućiti „kratkoročnu zaštitu” ako postoji vjerojatna opasnost od tjelesne ozljede ili drugi ozbiljan rizik. Takva zaštita može uključivati fizičku zaštitu, promjenu vašeg boravišta ili savjetodavne i preventivne aktivnosti. Policija isto tako može naložiti optuženiku da napusti kućanstvo u kojem zajedno živite i njegovu okolinu na razdoblje od 10 dana ako postoji opasnost od ugroze vašeg života ili zdravlja.

Ako je ugrožena sigurnost žrtve, policijski službenik poduzima radnje ili provodi mjere kako bi se zajamčila sigurnost žrtve. Istu obvezu imaju službenici zatvorskog sustava, službenici vojne policije i službenici općinske policije.

U ozbiljnijim situacijama i pod određenim uvjetima imate pravo na posebnu zaštitu koja se omogućuje svjedocima i drugim osobama za koje postoji vjerojatna opasnost od tjelesne ozljede ili drugi ozbiljan rizik povezan s kaznenim postupkom. Takva zaštita uključuje osobnu zaštitu, promjenu boravišta i pomoć pri socijalnom uključivanju u novu okolinu, prikrivanje pravog identiteta itd. To je vrlo ozbiljna mjera koja bi se trebala primjenjivati samo kad je to nužno.

Zaštita koju omogućuju sudovi ili javni tužitelji dolazi u obliku mjera predostrožnosti koje se primjenjuju tijekom kaznenog postupka, na primjer zabrana da optuženik uspostavlja kontakt sa žrtvom ili ulazi u zajedničko kućanstvo u kojem žrtva živi. Slične mjere predostrožnosti može primijeniti i sud u građanskom postupku. Ako je radi zaštite vas kao žrtve ili oštećene strane potrebno pritvaranje optuženika, on može biti odveden u istražni zatvor ako se opravdano može smatrati da će optuženik ponoviti kazneno djelo, dovršiti kazneno djelo ili počiniti kazneno djelo koje je planirao ili prijetio da će počiniti.

Osim toga, imate pravo zatražiti da se poduzmu radnje u kaznenom postupku radi sprječavanja kontakta između vas i navodnog počinitelja.

Ako to zatražite, imate pravo dobiti informacije o puštanju ili bijegu optuženika iz istražnog zatvora, zatvora ili ustanove za sigurnosno zadržavanje i druge slične informacije.

Ako ste svjedok, svoj iskaz pod određenim uvjetima možete dati tako da vaš identitet bude prikriven.

Pravosudno tijelo radi vaše zaštite može izdati i europski nalog za zaštitu.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Zaštitu omogućuju prethodno navedena tijela, posebno policija i sudovi na temelju svojih odluka.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još opasnost od počinitelja?

Situaciju uvijek procjenjuju tijela za izvršavanje zakonodavstva. Ako otkriju bilo kakvu opasnost, poduzet će potrebne radnje.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Tijela za izvršavanje zakonodavstva uvijek moraju djelovati tako da spriječe nanošenje dodatne štete žrtvi kao posljedice kaznenog djela ili sekundarne štete.

Ako je tijelo za izvršavanje zakonodavstva prekršilo vaša prava ili ih niste mogli ostvariti u potpunosti, imate pravo zatražiti pravnu zaštitu. Prije svega imate pravo podnijeti zahtjev za preispitivanje djelovanja policijskog tijela ili podnijeti tužbu za nadoknadu štete ili opravdanu namiru nematerijalne štete koju je prouzročilo javno tijelo pri izvršavanju svojih ovlasti.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Posebno ranjive žrtve jesu djeca, starije osobe ili osobe s invaliditetom te žrtve pojedinih kaznenih djela kao što su trgovina ljudima, teroristički napadi, seksualna kaznena djela protiv ljudskog dostojanstva, ili kaznenih djela s elementima nasilja. Posebno ranjive žrtve naravno mogu iskoristiti sve prethodno navedene mogućnosti zaštite, a nadležno tijelo često je u načelu dužno prihvatiti zahtjev posebno ranjive žrtve. Područje primjene prava posebno ranjivih žrtava općenito je šire. Međutim, to se ne odnosi izravno na zaštitu žrtava, koja u većoj mjeri ovisi o tome postoji li za žrtvu opasnost od nanošenja tjelesne ozljede ili drugi ozbiljan rizik.

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Da, ako ste dijete (osoba mlađa od 18 godina), smatrat ćete se posebno ranjivom žrtvom i imat ćete posebna prava. Ona uključuju pravo na besplatnu pravnu pomoć u kaznenom postupku, pravo da razgovore s vama na posebno oprezan način vode osposobljene osobe, ograničenje broja ponovljenih razgovora ili pravo na sprječavanje neposrednog vizualnog kontakta s počiniteljem te ograničenje izuzeća od nekih drugih prava koja pripadaju svim žrtvama.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako ste pretrpjeli štetu zbog smrti člana obitelji koja je nastupila kao posljedica kaznenog djela, dobit ćete status žrtve te imati prava koja se dodjeljuju na temelju tog statusa.

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela – koja su moja prava?

U tom slučaju nećete imati status žrtve. Međutim, možete postati žrtvina osoba od povjerenja ako vas ona odabere u tom svojstvu. Žrtva ima pravo da tijekom kaznenog postupka i davanja obrazloženja uz nju bude osoba od povjerenja. Osoba od povjerenja može biti isključena jedino u iznimnim slučajevima.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Da. Služba za probaciju i mirenje, koja je jedan od pružatelja usluga pomoći žrtvama, pruža usluge mirenja. Mirenje je besplatno i temelji se na suglasnosti obiju strana, tj. žrtve i počinitelja. Mirenje vodi stručnjak za rješavanje sporova koji prijateljski i ravnopravno pristupa objema stranama te pomaže da se pronađe rješenje. Služba za probaciju i mirenje državna je organizacijska jedinica čija je zadaća, među ostalim, posredovati u djelotvornom i društveno korisnom rješavanju sporova povezanih s kaznenim djelima te koja kao takva može osigurati sigurnost žrtve tijekom pregovora o mirenju.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Osnovne su odredbe one iz Zakona br. 45/2013 o žrtvama kaznenih djela. Uvid u zbirku zakona može se dobiti radnim danom u bilo kojem općinskom i regionalnom tijelu (među ostalim u praškoj Gradskoj vijećnici). Kao i ostalo zakonodavstvo, i taj je zakon dostupan na internetu, na primjer na Portalu javne uprave ili na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.