Victims' rights - by country

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

You are considered an ‘injured party’ (poškozený - term used for the victim of a crime in the Code of Criminal Procedure (trestní řád)) if you have suffered harm as the result of an action identified as a crime in the Criminal Code (trestní zákon). This harm may take various forms, for example, damage to or theft of an object. As the injured party you have certain legal rights before, during and after court proceedings.

Criminal proceedings in the Czech Republic begin with fact-checking and an investigation. At this stage of the case, the police make inquiries under the supervision of the public prosecutor. If enough evidence is gathered during this stage of the proceedings proving that a crime has been committed and that it was committed by a specific person, the public prosecutor issues a decision to bring charges, and the case then goes to court. During the court stage of the criminal proceedings, the court hears the evidence and on the basis of that evidence it finds the defendant guilty or not guilty. If the court finds the defendant guilty of committing the crime, it imposes a penalty on the defendant. In the case of a non-guilty verdict, the defendant is acquitted. The criminal proceedings may continue on the basis of an appeal brought before a higher court if you have made a claim for damages.

As an injured party you can join the criminal proceedings at any stage.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 16/09/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Od trenutka kad se prvi put obratite policiji, dobit ćete informacije koje će vam omogućiti da propisno ostvarite svoja prava. Konkretno, dobit ćete informacije o sljedećem:

 • tijelu kojem možete podnijeti kaznenu prijavu i dobit ćete podatke za kontakt tog tijela
 • osobama kojima se možete obratiti sa svojim zahtjevom za stručnu pomoć i uvjetima pod kojima je stručna pomoć besplatna te ćete dobiti i podatke za kontakt stručnjaka koji pružaju takvu pomoć
 • uvjetima pod kojima imate pravo na mjere kojima se osigurava vaša sigurnost
 • mjestima na kojima možete dobiti više informacija o predmetu u kojem imate status žrtve
 • fazama kaznenog postupka i vašoj ulozi u njemu
 • tijelu od kojeg možete zatražiti više informacija te ćete dobiti i podatke za kontakt tog tijela
 • uvjetima pod kojima imate pravo na financijsku pomoć
 • najbližim skloništima, interventnim centrima ili drugim sličnim ustanovama kojima se možete obratiti
 • najbližem pružatelju zdravstvene zaštite kojem se možete obratiti
 • tome kako zatražiti pravnu zaštitu ako je javno tijelo prekršilo vaša prava
 • mjerama koje možete zatražiti radi zaštite vaših interesa ako imate boravište u nekoj drugoj državi članici EU-a
 • drugim pravima koja imate na temelju Zakona o žrtvama kaznenih djela.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Zajamčena su vam ista prava kao i državljanima Češke i osobama koje imaju boravište u Češkoj. Ako izjavite da ne govorite češki, informacije o vašim pravima dobit ćete na jeziku koji razumijete ili na službenom jeziku države čiji ste državljanin.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Ako prijavu podnosite policiji, morate dobiti sve informacije koje moraju biti pružene u trenutku kad se prvi put obratite policiji kako je prethodno navedeno.

Ako kaznenu prijavu podnosite javnom tužitelju, uvijek vam se moraju pružiti informacije o sljedećem:

 • mjestima na kojima možete zatražiti stručnu pomoć i uvjetima pod kojima je stručna pomoć besplatna te ćete dobiti i podatke za kontakt stručnjaka koji pružaju takvu pomoć
 • uvjetima pod kojima imate pravo na mjere kojima se osigurava vaša sigurnost
 • mjestima na kojima možete dobiti više informacija o predmetu u kojem imate status žrtve.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja ili prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Kad se obraćate tijelima za izvršavanje zakonodavstva, a ne govorite češki, možete se koristiti svojim materinjim jezikom ili jezikom koji ste naveli da govorite.

Ako je to moguće, na vaš će vam zahtjev biti uručen prijevod pravomoćne odluke o okončanju postupka. U onoj mjeri u kojoj je to nužno radi ostvarivanja vaših prava u postupku može vam se osigurati i prijevod drugih dokumenata na temelju vašeg obrazloženog zahtjeva.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Nadležna tijela obvezna su pružati informacije žrtvama na način na koji će ih one moći razumjeti, uzimajući u obzir njihovu dob, intelektualnu zrelost i zrelost za iskazivanje svoje volje, pismenost i zdravlje, uključujući njihovo psihološko stanje. Ako je to moguće, razgovore s djecom i osobama s invaliditetom moraju voditi osobe koje su posebno osposobljene za to.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Potporu žrtvama pruža nekoliko skupina subjekata. To su, među ostalim, državni centri koji djeluju u okviru Službe za probaciju i mirenje, privatni subjekti koje je Ministarstvo pravosuđa akreditiralo za pružanje pravnih informacija i/ili programi za popravljanje štete te subjekti ovlašteni za pružanje usluga psihološkog i socijalnog savjetovanja na temelju Zakona o socijalnoj službi. Pravnu pomoć žrtvama pružaju pojedini odvjetnici. Ti su subjekti upisani u registar pružatelja usluga pomoći žrtvama, koji vodi Ministarstvo pravosuđa i kojem se može pristupiti preko internetskih stranica Ministarstva pravosuđa na sljedećoj poveznici: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.justice.cz/.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Da, u trenutku kad se prvi put obratite policiji automatski ćete biti obaviješteni o potpori žrtvama. Dobit ćete podatke za kontakt tijela koja pružaju pomoć.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Tijela za izvršavanje zakonodavstva općenito ne smiju objavljivati informacije koje nisu izravno povezane s kriminalnom aktivnošću. U postupku koji prethodi suđenju ne smiju se objaviti nikakve informacije koje bi mogle dovesti do otkrivanja vašeg identiteta. Osobama mlađima od 18 godina omogućuje se posebna zaštita privatnosti. Ako to zatražite, informacije o vašem privatnom životu (adresa vašeg boravišta i adresa za dostavu obavijesti, mjesto rada ili poslovanja te vaša osobna, obiteljska i imovinska situacija) čuvat će se na takav način da im mogu pristupiti jedino tijela za izvršavanje zakonodavstva, policijski službenici i djelatnici Službe za probaciju i mirenje uključeni u predmet. Pristup se drugim osobama može omogućiti jedino ako je to nužno za ostvarivanje svrhe kaznenog postupka ili kako bi osoba protiv koje se vodi kazneni postupak mogla propisno ostvariti svoje pravo na obranu.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Ne, stručna je pomoć dostupna prije pokretanja kaznenog postupka. Stručnu pomoć možete dobiti čak i prije prijave kaznenog djela ako je to nužno i svrsishodno.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Na raspolaganju je niz opcija za zaštitu žrtava.

Policija vam može omogućiti „kratkoročnu zaštitu” ako postoji vjerojatna opasnost od tjelesne ozljede ili drugi ozbiljan rizik. Takva zaštita može uključivati fizičku zaštitu, promjenu vašeg boravišta ili savjetodavne i preventivne aktivnosti. Policija isto tako može naložiti optuženiku da napusti kućanstvo u kojem zajedno živite i njegovu okolinu na razdoblje od 10 dana ako postoji opasnost od ugroze vašeg života ili zdravlja.

Ako je ugrožena sigurnost žrtve, policijski službenik poduzima radnje ili provodi mjere kako bi se zajamčila sigurnost žrtve. Istu obvezu imaju službenici zatvorskog sustava, službenici vojne policije i službenici općinske policije.

U ozbiljnijim situacijama i pod određenim uvjetima imate pravo na posebnu zaštitu koja se omogućuje svjedocima i drugim osobama za koje postoji vjerojatna opasnost od tjelesne ozljede ili drugi ozbiljan rizik povezan s kaznenim postupkom. Takva zaštita uključuje osobnu zaštitu, promjenu boravišta i pomoć pri socijalnom uključivanju u novu okolinu, prikrivanje pravog identiteta itd. To je vrlo ozbiljna mjera koja bi se trebala primjenjivati samo kad je to nužno.

Zaštita koju omogućuju sudovi ili javni tužitelji dolazi u obliku mjera predostrožnosti koje se primjenjuju tijekom kaznenog postupka, na primjer zabrana da optuženik uspostavlja kontakt sa žrtvom ili ulazi u zajedničko kućanstvo u kojem žrtva živi. Slične mjere predostrožnosti može primijeniti i sud u građanskom postupku. Ako je radi zaštite vas kao žrtve ili oštećene strane potrebno pritvaranje optuženika, on može biti odveden u istražni zatvor ako se opravdano može smatrati da će optuženik ponoviti kazneno djelo, dovršiti kazneno djelo ili počiniti kazneno djelo koje je planirao ili prijetio da će počiniti.

Osim toga, imate pravo zatražiti da se poduzmu radnje u kaznenom postupku radi sprječavanja kontakta između vas i navodnog počinitelja.

Ako to zatražite, imate pravo dobiti informacije o puštanju ili bijegu optuženika iz istražnog zatvora, zatvora ili ustanove za sigurnosno zadržavanje i druge slične informacije.

Ako ste svjedok, svoj iskaz pod određenim uvjetima možete dati tako da vaš identitet bude prikriven.

Pravosudno tijelo radi vaše zaštite može izdati i europski nalog za zaštitu.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Zaštitu omogućuju prethodno navedena tijela, posebno policija i sudovi na temelju svojih odluka.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još opasnost od počinitelja?

Situaciju uvijek procjenjuju tijela za izvršavanje zakonodavstva. Ako otkriju bilo kakvu opasnost, poduzet će potrebne radnje.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Tijela za izvršavanje zakonodavstva uvijek moraju djelovati tako da spriječe nanošenje dodatne štete žrtvi kao posljedice kaznenog djela ili sekundarne štete.

Ako je tijelo za izvršavanje zakonodavstva prekršilo vaša prava ili ih niste mogli ostvariti u potpunosti, imate pravo zatražiti pravnu zaštitu. Prije svega imate pravo podnijeti zahtjev za preispitivanje djelovanja policijskog tijela ili podnijeti tužbu za nadoknadu štete ili opravdanu namiru nematerijalne štete koju je prouzročilo javno tijelo pri izvršavanju svojih ovlasti.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Posebno ranjive žrtve jesu djeca, starije osobe ili osobe s invaliditetom te žrtve pojedinih kaznenih djela kao što su trgovina ljudima, teroristički napadi, seksualna kaznena djela protiv ljudskog dostojanstva, ili kaznenih djela s elementima nasilja. Posebno ranjive žrtve naravno mogu iskoristiti sve prethodno navedene mogućnosti zaštite, a nadležno tijelo često je u načelu dužno prihvatiti zahtjev posebno ranjive žrtve. Područje primjene prava posebno ranjivih žrtava općenito je šire. Međutim, to se ne odnosi izravno na zaštitu žrtava, koja u većoj mjeri ovisi o tome postoji li za žrtvu opasnost od nanošenja tjelesne ozljede ili drugi ozbiljan rizik.

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Da, ako ste dijete (osoba mlađa od 18 godina), smatrat ćete se posebno ranjivom žrtvom i imat ćete posebna prava. Ona uključuju pravo na besplatnu pravnu pomoć u kaznenom postupku, pravo da razgovore s vama na posebno oprezan način vode osposobljene osobe, ograničenje broja ponovljenih razgovora ili pravo na sprječavanje neposrednog vizualnog kontakta s počiniteljem te ograničenje izuzeća od nekih drugih prava koja pripadaju svim žrtvama.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako ste pretrpjeli štetu zbog smrti člana obitelji koja je nastupila kao posljedica kaznenog djela, dobit ćete status žrtve te imati prava koja se dodjeljuju na temelju tog statusa.

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela – koja su moja prava?

U tom slučaju nećete imati status žrtve. Međutim, možete postati žrtvina osoba od povjerenja ako vas ona odabere u tom svojstvu. Žrtva ima pravo da tijekom kaznenog postupka i davanja obrazloženja uz nju bude osoba od povjerenja. Osoba od povjerenja može biti isključena jedino u iznimnim slučajevima.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Da. Služba za probaciju i mirenje, koja je jedan od pružatelja usluga pomoći žrtvama, pruža usluge mirenja. Mirenje je besplatno i temelji se na suglasnosti obiju strana, tj. žrtve i počinitelja. Mirenje vodi stručnjak za rješavanje sporova koji prijateljski i ravnopravno pristupa objema stranama te pomaže da se pronađe rješenje. Služba za probaciju i mirenje državna je organizacijska jedinica čija je zadaća, među ostalim, posredovati u djelotvornom i društveno korisnom rješavanju sporova povezanih s kaznenim djelima te koja kao takva može osigurati sigurnost žrtve tijekom pregovora o mirenju.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Osnovne su odredbe one iz Zakona br. 45/2013 o žrtvama kaznenih djela. Uvid u zbirku zakona može se dobiti radnim danom u bilo kojem općinskom i regionalnom tijelu (među ostalim u praškoj Gradskoj vijećnici). Kao i ostalo zakonodavstvo, i taj je zakon dostupan na internetu, na primjer na Poveznica se otvara u novom prozoruPortalu javne uprave ili na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Kaznenu prijavu možete podnijeti bilo kojem policijskom tijelu ili javnom tužitelju u pisanom obliku, u obliku usmene izjave ili elektroničkim putem. U kaznenoj prijavi trebali biste navesti dokaze na temelju kojih tvrdite da je kazneno djelo počinjeno.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Ako tako zatražite u kaznenoj prijavi, nadležno tijelo mora vas u roku od jednog mjeseca nakon podnošenja prijave obavijestiti o poduzetim mjerama. Ako ste žrtva, u načelu imate status oštećene strane i na temelju toga imate pravo uvida u sudski spis. Možete podnijeti i zahtjev za informacije o statusu postupka. Takve vam informacije mora pružiti nadležno tijelo, no to se pravo ne primjenjuje ako bi takve informacije mogle negativno utjecati na svrhu kaznenog postupka.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Koji su uvjeti?

Da. Pravnu pomoć možete dobiti čak i prije pokretanja kaznenog postupka i možete je dobivati tijekom cijelog postupka te nakon njegova okončanja. Pravnu pomoć pružaju odvjetnici. Posebno ranjive žrtve pravnu pomoć u kaznenom postupku mogu dobiti besplatno. Osim toga, ona se može pružiti besplatno ili po sniženoj cijeni žrtvi koja je pretrpjela tešku štetu zbog kaznenog djela počinjenog s namjerom ili osobi koja je nadživjela žrtvu čija je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela, pri čemu te osobe moraju dokazati da nemaju dovoljno financijskih sredstava. Druge žrtve imaju pravo na pravnu pomoć uz plaćanje naknade.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Koji su uvjeti?

Ako imate status oštećene strane u kaznenom postupku i podnijeli ste zahtjev za odštetu ili nadoknadu nematerijalne štete ili povrat imovinske koristi stečene bez osnove te je taj vaš zahtjev djelomično odobren, osuđena osoba dužna je nadoknaditi vam troškove nužne za opravdano izvršenje tog zahtjeva u okviru postupka. Ako podnesete zahtjev za takvu nadoknadu, sud je i dalje može odobriti čak i ako vaš zahtjev nije prihvaćen.

Ako ste svjedok, imate pravo na naknadu za svjedoke. Tu naknadu možete zatražiti u roku od tri dana nakon davanja iskaza.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Tu odluku možete osporiti podnošenjem pritužbe. Pritužba je sredstvo za podnošenje žalbe protiv odluka policijskog tijela i pojedinih odluka javnog tužitelja u postupku koji prethodi suđenju, koje se donose u obliku rješenja. Na taj način vi kao oštećena strana možete osporiti, na primjer, rješenje o obustavi predmeta i rješenje o okončanju kaznenog progona.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Da. Bit ćete obaviješteni (kao oštećena strana) o tome kad će sud održati glavni postupak.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

Češki pravni poredak razlikuje pojmove „žrtva” i „oštećena strana”. Oštećena strana jedna je od stranaka u kaznenom postupku. Tim su pojmom u načelu obuhvaćene sve žrtve, osim onih čiji status žrtve proizlazi iz obiteljskog odnosa s osobom čija je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.

Stoga ćete u češkom pravosudnom sustavu istodobno biti žrtva i oštećena strana (a time i stranka u kaznenom postupku; to se ne primjenjuje u prethodno navedenom slučaju) – kao žrtva moći ćete zatražiti odštetu, nadoknadu nematerijalne štete ili povrat imovinske koristi stečene bez osnove. U načelu ćete biti i svjedok. U češkom pravnom poretku ne postoje privatne pravne radnje, stoga ne možete biti privatni tužitelj.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Prava žrtava uređena su prvenstveno Zakonom o žrtvama kaznenih djela i opisana su u odgovorima na druga pitanja.

Oštećena strana ima niz prava na temelju Poveznica se otvara u novom prozoruZakona br. 141/1961 (Zakon o kaznenom postupku) , uključujući mogućnost traženja odštete i nadoknade nematerijalne štete prouzročene kaznenim djelom ili povrata imovinske koristi stečene bez osnove, ili mogućnost podnošenja žalbe protiv izreke odluke o odšteti, nadoknadi štete ili povratu imovinske koristi stečene bez osnove. Oštećena strana ima i pravo podnositi zahtjeve za izvođenje dodatnih dokaza, dobiti uvid u spise, prisustvovati suđenju, prisustvovati javnim zasjedanjima o žalbama, izražavati vlastito mišljenje o predmetu prije završetka postupka, sudjelovati u pregovorima o sporazumu o krivnji i kazni te prisustvovati javnim raspravama o odobrenju tog sporazuma, pravo da je zastupa zastupnik i pravo na podnošenje žalbi i zahtjeva u posebno utvrđenim slučajevima.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Pod kojim uvjetima? Koji su uvjeti?

Da, u bilo kojoj fazi kaznenog postupka možete dati izjavu, u pisanom ili usmenom obliku, o tome kako je kazneno djelo utjecalo na vaš život. Ako ste žrtva, tj. jedna od stranaka u postupku, možete tražiti, iznositi i predlagati dokaze.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Na vaš ćete zahtjev dobiti sljedeće informacije:

 • da kazneni postupak nije pokrenut
 • o tijeku kaznenog postupka
 • o klasifikaciji djela za koje je osoba optužena
 • o vremenu i mjestu održavanja javne rasprave o predmetu na sudu

te će vam biti uručena i pravomoćna odluka o okončanju postupka.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Da, kao oštećena strana imate pravo uvida u spis. Međutim, zbog ozbiljnih razloga javni tužitelj ili policijsko tijelo može vam uskratiti to pravo u postupku koji prethodi suđenju.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

3 - Moja prava nakon suđenja

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Da, ali ako ste žrtva, možete podnijeti žalbu jedino protiv izreke presude o odšteti, nadoknadi nematerijalne štete ili povratu imovinske koristi stečene bez osnove.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Vidjeti odgovore na druga pitanja.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Potpora (stručna pomoć) može vam se pružati čak i nakon završetka sudskog postupka sve dok ona bude svrsishodna. Posebna zaštita (spomenuta u prethodnom tekstu) često može podrazumijevati trajnu promjenu načina života te se stoga zbog svojih značajki pruža čak i nakon završetka kaznenog postupka.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Na vaš će vam zahtjev biti uručena pravomoćna presuda, koja sadržava informacije o kazni i obliku njezina izvršenja. Ako ste podnijeli zahtjev za odštetu ili nadoknadu nematerijalne štete ili povrat imovinske koristi stečene bez osnove, presuda će vam se uvijek dostaviti.

Osim toga, zatvor ili ustanova koja osigurava sigurnosno zadržavanje ili liječenje radi zaštite na vaš će vam zahtjev pružiti dodatne informacije, posebno informacije o sljedećem:

 • puštanju ili bijegu osuđenika iz zatvora, ili ustanove za sigurnosno zadržavanje ili liječenje radi zaštite
 • odgodi pritvaranja
 • izručenju osuđenika stranoj zemlji ili njegovu premještaju u državu članicu EU-a.

Ako je optuženik pušten ili je pobjegao iz zatvora i prijeti vam opasnost zbog vašeg statusa svjedoka, nadležna tijela dužna su odmah o tome obavijestiti policiju, koja će poduzeti potrebne mjere za osiguravanje vaše sigurnosti i obavijestiti vas o tome.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Da, vidjeti prethodni tekst.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

U svakom trenutku tijekom kaznenog postupka imate pravo dati izjavu o tome kako je kazneno djelo do sada utjecalo na vaš život.

Međutim, nemate pravo podnijeti žalbu na odluku o uvjetnom otpustu ili otpustu na temelju uzornog ponašanja uvjetno osuđene osobe.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

4 - Naknada

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)?

Žrtva može od počinitelja zatražiti nadoknadu štete putem građanskog postupka. Žrtva isto tako može zahtjev za nadoknadu štete priključiti postupku kaznenog progona počinitelja („adhezijski postupak”).

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Ako počinitelj namjerno ne ispuni obvezu plaćanja odštete koju je odredio sud, osoba koja ju je zatražila (žrtva) ima pravo sudu podnijeti zahtjev za izvršenje te obveze. U skladu sa zakonom koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. žrtve kaznenih djela imat će i pravo zatražiti da njihovo pravo na odštetu ispuni država iz sredstava koje je naplatila od počinitelja u obliku imovinskih sankcija.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam odštete/naknade? Koji su uvjeti?

Češka ne isplaćuje predujmove za bilo kakvo izvršenje koje proizlazi iz obveze počinitelja da nadoknadi štetu prouzročenu kaznenim djelom. U češkom pravnom sustavu pravo žrtve na nadoknadu štete koju je prouzročio počinitelj smatra se deliktnom odgovornošću, dok pravo žrtve na financijsku pomoć u skladu sa Zakonom br. 45/2013 o žrtvama kaznenih djela služi kao novčana naknada od države koja se pruža radi ublažavanja socijalnog učinka viktimizacije i ta su dva prava izričito razdvojena.

Imam li pravo na odštetu od države?

Kako je prethodno navedeno, država ne isplaćuje odštetu u užem smislu te riječi (ne intervenira u imovinske obveze počinitelja i ne preuzima ih), no žrtvama kaznenih djela pruža financijsku pomoć. U skladu sa Zakonom br. 45/2013 o žrtvama kaznenih djela financijska pomoć može se isplatiti žrtvama koje su zbog kaznenog djela pretrpjele najmanje zakonski utvrđeno oštećenje zdravlja, žrtvama seksualnih kaznenih djela protiv ljudskog dostojanstva, djeci koja su pretrpjela mučenje i osobama (iz skupine utvrđene zakonom) koje su nadživjele žrtvu čija je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Ta se pomoć najčešće osigurava u iznosima od 10 000 CZK (otprilike 370 EUR) do 200 000 CZK (otprilike 7400 EUR) i izračunava se kao zakonom propisan paušalni iznos ili odgovara iznosu dokazanih neostvarenih prihoda i troškova liječenja ili, prema potrebi, troškova specijaliziranog liječenja radi ublažavanja pretrpljene nematerijalne štete. O zahtjevima za isplatu financijske pomoći odlučuje Ministarstvo pravosuđa, a oni se moraju podnijeti u roku od dvije godine od dana kada je žrtva saznala za štetu prouzročenu kaznenim djelom, odnosno najkasnije pet godina od dana počinjenja kaznenog djela.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Nadoknada štete koju je prouzročio počinitelj (tj. deliktna odgovornost) ne može se tražiti ako je jedini razlog zbog kojeg počinitelj nije osuđen to što je nepoznat, tj. nema odgovorne osobe, ili njegova deliktna odgovornost nije dokazana, ili ako počinitelj ne snosi kaznenopravnu odgovornost za svoje radnje, tj. optuženik se ne može smatrati odgovornim za štetu prouzročenu djelima koja nije počinio, koja nisu imala značajke kaznenog djela ili za koja nije odgovoran. S druge strane, osoba može steći pravo na financijsku pomoć od države (vidjeti prethodni tekst) čak i prije donošenja osuđujuće presude protiv počinitelja. Žrtva ima pravo na to čak i ako je počinitelj nepoznat ili ako ne snosi kaznenopravnu odgovornost za svoje radnje, pod uvjetom da nema nikakve sumnje da je žrtva pretrpjela štetu zbog djela koja imaju značajke kaznenog djela (ili da je osoba koja je u srodstvu sa žrtvom čija je smrt nastupila kao posljedica tih djela).

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o svojem zahtjevu za naknadu?

Zakonom br. 45/2013 o žrtvama kaznenih djela Ministarstvu pravosuđa ne dopušta se da isplaćuje predujmove financijske pomoći o kojoj se trenutačno odlučuje. Pitanja hitnih životnih potreba žrtava rješavaju se na neki drugi način u okviru sustava državne socijalne skrbi ili potpore.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Subjekti kojima se možete obratiti navedeni su u registru pružatelja usluga pomoći žrtvama kaznenih djela. Registar je dostupan na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa na sljedećoj poveznici: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Registar se sastoji od četiriju odjeljaka koji sadržavaju informacije o svim vrstama pružatelja usluga pomoći žrtvama, posebno o sljedećima:

 1. pružateljima usluga socijalne skrbi;
 2. akreditiranim pružateljima usluga pravnog informiranja ili programa za popravljanje štete;
 3. odvjetnicima i
 4. centrima koji djeluju u okviru Službe za probaciju i mirenje.

Registar sadržava relativno detaljne informacije o pružateljima usluga pomoći žrtvama kaznenih djela i omogućuje pretraživanje tih pružatelja po njihovu imenu i okrugu te napredno pretraživanje upotrebom drugih kriterija.

Pozivni centar za potporu žrtvama

(+420) 116 006 (Dežurna telefonska linija za pomoć žrtvama – univerzalna telefonska linija u upotrebi i u drugim državama članicama EU-a)

Je li potpora žrtvama besplatna?

Pomoć stručnjaka u prethodno navedenom opsegu besplatno se pruža posebno ranjivim žrtvama kojima je potrebna. Takve žrtve dobivaju i besplatnu pravnu pomoć u prethodno navedenom opsegu. Druge žrtve nemaju pravo na besplatnu stručnu pomoć, ali pružatelj usluge može odlučiti pružiti vam takvu pomoć besplatno. Međutim, pomoć koju pruža Služba za probaciju i mirenje uvijek je besplatna.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Služba za probaciju i mirenje, koja je državno tijelo, žrtvama pruža pravne informacije i psihološku potporu te nudi programe za popravljanje štete, kao što je mirenje, s pomoću kojih svoju situaciju možete riješiti putem neformalnih izvansudskih pregovora s počiniteljem. U okviru Službe za probaciju i mirenje djeluju 74 centra, koji se nalaze u svim dijelovima Češke i koji svoje usluge pružaju besplatno.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Nevladine organizacije i pojedinci, ovisno o svojim značajkama, pružaju pravne informacije, usluge psihološkog i socijalnog savjetovanja, pravnu pomoć ili programe za popravljanje štete.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.