Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Finsko Ministarstvo pravosuđa objavilo je letak „Prava žrtve kaznenog djela”, koji pruža informacije o pitanjima o kojima žrtve kaznenog djela imaju pravo biti informirane od strane nadležnih tijela. Letak ukratko objašnjava kako prijaviti kazneno djelo, rad službi za potporu žrtvama, pravnu pomoć, mogućnost dobivanja zaštite, kako tražiti naknadu štete, pravo na tumačenje i prevođenje dokumenata i pravo na mirenje u kaznenom postupku. Letak koji se može ispisati namijenjen je distribuciji žrtvama i pružanju potpore u komunikaciji, osobito u radu policije i drugih nadležnih tijela u kaznenoj istrazi. Letak mogu koristiti i pravosudna tijela, službe za potporu žrtvama i drugi koji dolaze u kontakt sa žrtvama kaznenog djela.

Informacije koje se pružaju žrtvama mogu se razlikovati ovisno o njihovim potrebama, osobnim okolnostima i vrsti ili prirodi kaznenog djela.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi, imate pravo na potporu i savjet. Ako ste postali žrtva kaznenog djela u drugoj državi članici EU-a, nadležno tijelo za vođenje kaznene istrage može, u određenim slučajevima, vašu prijavu kaznenog djela ili već pokrenutu istragu ustupiti tijelima u drugoj državi članici EU-a. To je moguće, na primjer, ako je riječ o teškom kaznenom djelu ili ako niste bili u mogućnosti prijaviti kazneno djelo u državi u kojoj je počinjeno. Kad je riječ o teškim kaznenim djelima, moguć je ustup i izvan EU-a.

Ako ste žrtva trgovanja ljudima, imate pravo na usluge sustava pomoći za žrtve trgovanja ljudima i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi. Državni odvjetnik odlučuje hoće li se u Finskoj otvoriti istraga zbog sumnje na kazneno djelo trgovanja ljudima.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Policija i druga nadležna tijela za kaznenu istragu pružit će vam informacije o službama za potporu žrtvama, kako prijaviti kazneno djelo, pravnoj pomoći, mogućnosti dobivanja zaštite, kako tražiti naknadu štete, pravu na usluge tumačenja i prevođenja, mirenju u kaznenim predmetima, pravu na dobivanje obavijesti o raspravi pred sudom, pravu na obavijest o otpustu počinitelja iz zatvora ili istražnog zatvora, kako podnijeti pritužbu na ponašanje nadležnih tijela, postupku za žrtve kaznenog djela koje nemaju prebivalište u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno i podatke za kontakt za sva pitanja o slučaju. Ta su prava opisana u letku „Prava žrtve kaznenog djela”.

Prethodno navedene informacije ne moraju se nužno dati pri prijavi kaznenog djela, osobito ako kazneno djelo prijavite elektroničkim putem. Policija će vas obavijestiti o tim pravima tijekom ispitivanja. Nadležna tijela istrage uvijek će vas obavijestiti ako vaša prijava ne dovede do istrage ili ako se istraga prekine ili obustavi.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kad se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Tijekom istrage i suđenja imate pravo služiti se finskim ili švedskim jezikom. Ako ste Sámi, imate pravo služiti se Sámi jezikom unutar domovine Sámi. Kad je potrebno, nadležna tijela moraju osigurati usluge tumačenja. U bilo kojoj situaciji koja se odnosi na istragu kaznenog djela, ako ne govorite službene jezike Finske, imate pravo služiti se jezikom koji poznajete. Ako je potrebno, nadležna tijela moraju organizirati tumačenje na jezik koji znate. Nadležna tijela isto tako moraju organizirati tumačenje tijekom istrage i suđenja ako se služite znakovnim jezikom ili ako vam je potrebno tumačenje zbog osjetilnih ili govornih poteškoća. Tumač ima obvezu čuvanja tajne. Naknadu za tumača plaća država.

Možete zatražiti prijevod određenih ključnih dokumenata. Usmeni prijevod može se omogućiti ako za vašu pravnu zaštitu nije potreban pisani prijevod dokumenta. U nekim slučajevima može vam se dostaviti samo djelomičan prijevod ili sažetak dokumenta.

Tijekom istrage imate pravo dobiti prijevod pisane potvrde vaše prijave kaznenog djela, odluke o prekidu istrage i, ako je potrebno, bilo kojeg dokumenta bitnog za slučaj. Od državnog odvjetnika možete dobiti prijevod odluke o nepoduzimanju kaznenog progona.

Na sudu imate pravo dobiti prijevod presude, obavijest o vremenu i mjestu rasprave i, ako je potrebno, bilo kojeg dokumenta bitnog za slučaj.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Nadležna tijela moraju osigurati dostupnost usluga tumačenja tijekom istrage i suđenja ako se služite znakovnim jezikom ili ako vam je potrebno tumačenje zbog osjetilnih ili govornih poteškoća.

Letak „Prava žrtve kaznenog djela” dostupan je i na razumljivo pisanom jeziku. Letak „Ako postanete žrtvom kaznenog djela” dostupan je i na razumljivo pisanom jeziku i na znakovnom jeziku.

Istražitelji kaznenih djela na štetu djece prošli su posebnu obuku, uključujući kako komunicirati s djetetom i ispitivati ga u kaznenom postupku. U određenim slučajevima dijete može ispitivati psiholog specijaliziran za ispitivanje djece.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Možda vam je potrebna medicinska pomoć ili druga vrsta usluga socijalne skrbi ili zdravstvene zaštite, kao što su hitne socijalne usluge, bolničko liječenje ili fizička i mentalna rehabilitacija. Te usluge možete koristiti pod istim uvjetima kao i svi drugi korisnici usluga.

Mnoge organizacije pružaju potporu, savjete i smjernice žrtvama kaznenog djela. Finska organizacija za potporu žrtvama (Rikosuhripäivystys) pruža pomoć za sve vrste kaznenih djela i kaznenih postupaka, kao i savjete važne za prava žrtava. Ako ste žrtva nasilja u obitelji, možete potražiti zaštitu i potporu u skloništima. Na nekim mjestima dostupna je posebna potpora za žrtve seksualnih delikata i za imigrantice. Postoji poseban sustav pomoći za žrtve trgovanja ljudima. Ovim uslugama možete pristupiti pod određenim uvjetima.

Službi za potporu možete se obratiti i ako ne prijavljujete kazneno djelo. Uz vaš pristanak, policija ili drugo nadležno tijelo za vođenje istrage može vaše podatke za kontakt proslijediti službi za potporu koja će vas tada kontaktirati.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Ako vam je potrebna posebna zaštita ili ako priroda kaznenog djela ili vaše osobne okolnosti to zahtijevaju, policija će, uz vaš pristanak, proslijediti vaše podatke za kontakt organizaciji za potporu. Policija vas treba obavijestiti o potpori dostupnoj žrtvama trgovanja ljudima i, uz vaš pristanak, predložiti da budete primljeni u sustav pomoći za žrtve trgovanja ljudima.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Kako bi se zaštitila vaša privatnost sud može, pod određenim uvjetima, provesti raspravu bez prisutnosti javnosti i naložiti da dokumentacija sa suđenja i presuda budu tajni u mjeri u kojoj je to potrebno. To možete zatražiti od suda. Sud u nekim slučajevima može naložiti i da se vaš identitet čuva kao tajna. To se odnosi na kaznena djela kao što su seksualni delikti.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Ne, ne trebate.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

U nekim slučajevima možete na suđenju biti ispitani iza paravana, putem videoveze ili bez prisutnosti počinitelja ili javnosti. U nekim slučajevima, na primjer ako ste mlađi od 18 godina, tijekom ispitivanja možete biti snimani videouređajem, a snimka se zatim može koristiti kao dokaz na suđenju.

Kako bi se zaštitila vaša privatnost sud može, pod određenim uvjetima, provesti raspravu bez prisutnosti javnosti i naložiti da dokumentacija sa suđenja i presuda budu tajni u mjeri u kojoj je to potrebno. To možete zatražiti od suda. Sud u nekim slučajevima može naložiti i da se vaš identitet čuva kao tajna. To se odnosi na kaznena djela kao što su seksualni delikti.

Sud će uvijek razmatrati primjenu sudskih i zaštitnih mjera prema okolnostima svakog pojedinog slučaja, uzimajući u obzir činjenicu da se ne smije ograničavati pravo na obranu. Odluka suda može se stoga razlikovati od ranije procjene.

U slučaju ozbiljne prijetnje možete zatražiti neotkrivanje vaših podataka za kontakt, neotkrivanje iz razloga osobne sigurnosti, zabranu približavanja ili čak promjenu vašeg imena ili osobnog identifikacijskog broja. U najtežim slučajevima možete biti primljeni u program zaštite svjedoka. Dodatne informacije možete dobiti od nadležnih tijela ili službi za potporu. Ako ste zaštićeni mjerom zabrane približavanja i preselite se u drugu državu članicu EU-a te smatrate da vam je i u drugoj državi članici potrebna zaštita, možete zatražiti od suda koji je izdao izvorni nalog zabrane približavanja da izda europski nalog za zaštitu.

Ako ste žrtva nasilja u obitelji ili postoji opasnost da postanete žrtva nasilja u obitelji, nadležna tijela mogu zajednički izraditi sigurnosni plan za vas u okviru višeagencijske procjene rizika.

Ako ste žrtva trgovanja ljudima, imate pravo na siguran smještaj što može uključivati posebne sigurnosne mjere na različitim razinama kako bi vam se omogućilo sigurno stanovanje. U ozbiljnijim slučajevima vaša se sigurnost može osigurati smještajem u posebnim sigurnim smještajnim jedinicama, kao i upotrebom tehničke opreme ili sigurnosnih usluga. U najtežim slučajevima možete biti primljeni u program zaštite svjedoka. Nadležna tijela upravljaju sustavom pomoći za žrtve trgovanja ljudima i taj se sustav, ako je potrebno, koristi za pomoć policiji u vašoj zaštiti.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Ako ste izloženi prijetnjama, policija će procijeniti potrebu za vašom zaštitom i potrebnim mjerama. O dotičnim mjerama ovisi koje će tijelo biti nadležno za odlučivanje o zaštiti. (vidjeti prethodni tekst). Dodatne informacije o zaštitnim mjerama možete dobiti od nadležnih tijela ili službi za potporu.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi i dalje opasnost od počinitelja?

Nadležna tijela procjenjuju vaše posebne potrebe za zaštitom tijekom istrage i suđenja i određuju potrebne zaštitne mjere. Svrha je zaštitnih mjera da vas se zaštiti od dodatne patnje, zastrašivanja ili odmazde tijekom istrage i suđenja. Procjena se provodi zajedno s vama, uzimajući u obzir vaše osobne značajke i okolnosti, kao i prirodu kaznenog djela.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Nadležna tijela procjenjuju vaše posebne potrebe za zaštitom tijekom istrage i suđenja i određuju potrebne zaštitne mjere. Svrha je zaštitnih mjera da vas se zaštiti od dodatne patnje, zastrašivanja ili odmazde tijekom istrage i suđenja. Procjena se provodi zajedno s vama, uzimajući u obzir vaše osobne značajke i okolnosti, kao i prirodu kaznenog djela.

Kakva je zaštita dostupna žrtvama koje su posebno izložene rizicima?

U slučaju ozbiljne prijetnje možete zatražiti neotkrivanje vaših podataka za kontakt, neotkrivanje iz razloga osobne sigurnosti, zabranu približavanja ili čak promjenu vašeg imena ili osobnog identifikacijskog broja. U najtežim slučajevima možete biti primljeni u program zaštite svjedoka. Dodatne informacije možete dobiti od nadležnih tijela ili službi za potporu.

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Ako ste maloljetnik (mlađi od 18 godina), vi ste žrtva izložena riziku i zbog toga vam mogu biti potrebne posebne zaštitne mjere. Na primjer, možete biti zaštićeni snimanjem vašeg ispitivanja videouređajem tijekom istrage, a snimka će se zatim koristiti kao dokaz na suđenju.

Ako ste maloljetnik, možete imati pravo na pravnu pomoć na trošak države. Ako postoji sumnja da je vaš skrbnik počinio kazneno djelo protiv vas, u kaznenom postupku mora vam se dodijeliti zamjenik tog skrbnika.

Ako ste maloljetnik žrtva trgovanja ljudima, imate pravo na usluge sustava pomoći za žrtve trgovanja ljudima. Ako ste dijete žrtva trgovanja ljudima bez boravišne dozvole, a u Finskoj ste bez skrbnika ili drugog zakonskog zastupnika, uvijek će vam se dodijeliti zastupnik. Ako ste dijete žrtva trgovanja ljudima i finski ste državljanin ili imate boravišnu dozvolu, može vam se dodijeliti zamjenik skrbnika. Ako je kaznena istraga pokrenuta u Finskoj, kao maloljetnik imate pravo na pravnog zastupnika kojeg plaća država.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Kad je posljedica kaznenog djela smrt žrtve, članovi obitelji žrtve definirani u zakonu imaju položaj oštećene stranke, tj. imaju položaj žrtve. U tom slučaju članovi obitelji imaju ista prava kao i druge žrtve kaznenog djela.

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela – koja su moja prava?

Članovi obitelji žrtve jednako tako imaju pristup službama za potporu žrtvama.

Maloljetno dijete žrtve trgovanja ljudima u Finskoj isto tako može biti uključeno u sustav pomoći za žrtve trgovanja ljudima.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Mirenje se može koristiti u kaznenim stvarima ako na to pristanu i žrtva i osumnjičena osoba. Dodatni su zahtjevi da osumnjičenik potvrdi općeniti tijek događaja i da je mirenje u najboljem interesu žrtve. Mirenje je besplatno, povjerljivo i uvijek dobrovoljno, a vi možete odlučiti prekinuti ga u bilo kojem trenutku. Obučeni izmiritelji kao volonteri pomažu strankama u kaznenom predmetu da razgovaraju o događaju i da dogovore naknadu za mogući gubitak ili štetu nastalu kaznenim djelom. Ova usluga dostupna je u uredima za mirenje diljem zemlje.

Stranke uključene u mirenje obično imaju pravo da uz njih na sastancima za mirenje bude prisutan odvjetnik ili osoba za potporu. Izmiritelji će pod vodstvom stručnjaka procijeniti i osigurati siguran susret između stranaka u sporu, a ako je potrebno, mogu i obustaviti postupak. Mirenje se mora obustaviti ako bilo koja stranka povuče svoj pristanak ili ako postoji opravdana sumnja da pristanak nije dan slobodno.

Gdje mogu pronaći zakone u kojima su navedena moja prava?

Važni zakoni o pravima žrtava u kaznenim postupcima uključuju Zakon o kaznenim istragama(Esitutkintalaki, 805/2011) i Zakon o kaznenom postupku (Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa, 689/1997). Pravo na pomoć žrtvama trgovanja ljudima uređeno je Zakonom o prihvatu osoba koje traže međunarodnu zaštitu i o pružanju pomoći žrtvama trgovanja ljudima te o njihovoj identifikaciji (Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta, 746/2011). Ovi i drugi zakoni mogu se pronaći na internetskoj stranici https://www.finlex.fi/en/.

Posljednji put ažurirano: 05/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.