Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Strankom u sudskom postupku smatrat će vas se ako zatražite kažnjavanje ili naknadu zbog kaznenog djela. Isto tako možete biti saslušani u svrhu dokazivanja.

Ako državni odvjetnik donese odluku o nepoduzimanju kaznenog progona, imate pravo sami podići optužnicu.

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Kazneno djelo možete prijaviti policiji na mjestu zločina, u policijskoj postaji ili, kad je riječ o lakšim kaznenim djelima, putem interneta ili telefona. Imate pravo dobiti pisanu potvrdu o kaznenoj prijavi.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Policija vam dostavlja podatke za kontakt za praćenje predmeta.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Uz koje uvjete?

Imate pravo na pomoć pravnog savjetnika kod prijavljivanja kaznenog djela, ispitivanja i tijekom suđenja. Savjetnik mora biti odvjetnik, odvjetnik za pružanje javne pravne pomoći ili licencirani pravni savjetnik.

Osobe s niskim i srednjim prihodima mogu ostvariti pravo na pravnu pomoć financiranu iz državnih sredstava. U takvim slučajevima naknadu za savjetnika djelomično ili u cijelosti plaća država. Zahtjev za pravnu pomoć možete podnijeti uredu za javnu pravnu pomoć ili putem elektroničke usluge. Isto tako možete zatražiti od odvjetničkih tvrtki da podnesu prijavu za pravnu pomoć u vaše ime.

Sud vam može odrediti pravnog savjetnika i osobu za potporu u slučaju obiteljskog nasilja, kaznenih djela protiv spolne slobode ili teških kaznenih djela protiv vašeg života, zdravlja ili slobode. U takvim slučajevima država plaća naknadu bez obzira na vaše prihode.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom ili sudskom postupku)? Uz koje uvjete?

Ako ste pozvani da se pojavite pred sudom radi pojašnjenja činjenica u predmetu, imate pravo dobiti od države putne troškove nastale zbog dolaska na sud. Možete dobiti dnevnicu, putne troškove i naknadu za izgubljenu zaradu.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Žalba na odluku državnog odvjetnika o nepoduzimanju kaznenog progona podnosi se glavnom državnom odvjetniku, koji ima pravo podnijeti novu optužnicu.

Mogu li prisustvovati suđenju?

Da, možete prisustvovati suđenju kao stranka u postupku. Strankom u sudskom postupku smatrat će vas se ako zatražite kažnjavanje ili naknadu zbog kaznenog djela. Možete se složiti sa sažetim kaznenim nalogom državnog odvjetnika ili zatražiti neku drugu kaznu. Možete sami zatražiti naknadu štete od okrivljenika ili državni odvjetnik može podnijeti zahtjev u vaše ime.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, oštećena stranka ili privatni tužitelj?

Strankom u sudskom postupku smatrat će vas se ako zatražite kažnjavanje ili naknadu zbog kaznenog djela. Isto tako možete biti saslušani u svrhu dokazivanja.

Ako državni odvjetnik donese odluku o nepoduzimanju kaznenog progona, imate pravo sami podići optužnicu.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Možete biti obvezni pojaviti se na sudu ako je to potrebno radi pojašnjenja činjenica u predmetu. U tom slučaju imate pravo na naknadu nastalih troškova od države.

Tijekom suđenja dužni ste uvijek govoriti istinu.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Uz koje uvjete?

Ako ste stranka u postupku, imate pravo predlagati dokaze. Na glavnoj raspravi imate pravo iznijeti svoj zahtjev i njegovu osnovanost, predlagati dokaze i iznijeti završni govor, u kojem možete izraziti svoje mišljenje o krivnji okrivljenika i kazni koju treba izreći.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Na glavnu se raspravu pozivate ako je vaša nazočnost potrebna radi pojašnjenja činjenica u predmetu ili ako ste izjavili pred sudom da namjeravate podnijeti zahtjeve koje državni odvjetnik nije podnio.

Imate pravo biti obaviješteni, na vlastiti zahtjev, o vremenu i mjestu sudskog ročišta te o presudi izrečenoj u kaznenom predmetu.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Da. Ako ste stranka u postupku, imate jednako pravo pristupa sudskim spisima kao i optuženik. U pravilu imate pravo biti obaviješteni o sadržaju dokumentacije sa suđenja, čak i one koja nije dostupna javnosti.

Posljednji put ažurirano: 05/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.