Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Ako kazneno djelo nije prijavljeno i o njemu nisu obaviještena pravosudna tijela, policija ili žandarmerija, nećete dobiti nikakve informacije jer nadležna tijela neće imati nikakva saznanja o kaznenom djelu.

Ako su o kaznenom djelu obaviještena pravosudna tijela, policija ili žandarmerija putem bilo kojeg sredstva (osim na temelju pritužbe koju ste podnijeli vi kao žrtva), bit ćete pozvani da iznesete pojedinosti o šteti koju ste pretrpjeli i okolnostima kaznenog djela te ćete u tom trenutku biti obaviješteni o vašim pravima.

Ako kazneno djelo sami prijavite policiji, žandarmeriji ili pravosudnim tijelima, isto ćete tako biti saslušani u trenutku izvješćivanja o činjenicama i obaviješteni o vašim pravima.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Ako ste francuski državljanin, pritužbu možete podnijeti u bilo kojoj policijskoj postaji ili jedinici žandarmerije koja se nalazi u Francuskoj. Vaša će pritužba biti obrađena u Francuskoj ako francuska tijela imaju nadležnost ili upućena nadležnim tijelima države u kojoj se kazneno djelo dogodilo.

Ako ste strani državljanin koji je žrtva kaznenog djela počinjenog u Francuskoj, pritužbu možete podnijeti u bilo kojoj policijskoj postaji ili jedinici žandarmerije u Francuskoj. Tijekom saslušanja ili podnošenja pritužbe možete dobiti pomoć usmenog prevoditelja. O ishodu ćete biti obaviješteni bilo kojim odgovarajućim putem i vaša će prava biti zaštićena na isti način kao i prava francuskih državljana jer su u pravu utvrđena ista pravila o obavješćivanju žrtava i zaštiti njihovih prava, neovisno o njihovu državljanstvu.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć imate ako ste državljanin države članice Europske unije ili države koja je potpisala međunarodni sporazum s Francuskom.

Konačno, žrtve koje podnesu pritužbu ili daju iskaz protiv osobe u postupcima koji se odnose na javnu nabavu ili trgovanje ljudima mogu dobiti privremeno odobrenje za ostanak u Francuskoj na temelju kojega imaju pravo na rad, osim ako njihova prisutnost predstavlja prijetnju javnom poretku.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Kad prijavljujete kazneno djelo, uzimaju se vaši podaci za kontakt kako bi se s vama mogao uspostaviti kontakt tijekom istražnog postupka. Obavješćuje vas se i o vašim pravima i o tome kako ih možete ostvariti.

Informiranje žrtve o tijeku istražnog postupka

Policiju ili žandarmeriju, tužitelja ili istražnog suca (ako je predmet upućen na sud) možete pitati o tijeku istražnog postupka koji se odnosi na vas.

U slučaju kaznenog djela i samo za pojedine prekršaje, ako imate status građanskopravne stranke, istražni vas sudac svakih šest mjeseci izvješćuje o tijeku postupka.

Informiranje žrtve o ishodu istražnog postupka

Nakon završetka istražnog postupka obavješćuje vas se o sljedećim donesenim odlukama: odbacivanju predmeta, alternativi kaznenom progonu, pozivanju optuženika na sud. Ako će uslijediti suđenje, obavješćuje vas se o podnesenim optužbama protiv osumnjičenika, datumu i mjestu rasprave.

Informacije za žrtvu ako se predmet upućuje istražnom sucu

Ako je pokrenuto sudsko ispitivanje, javni tužitelj prepušta istražni postupak istražnom sucu. Istražni sudac mora vas obavijestiti da je pokrenut sudski istražni postupak, da imate pravo sudjelovati u svojstvu građanskopravne stranke i o postupcima koji su na raspolaganju za ostvarivanje tog prava. Ako ste maloljetna osoba, te se informacije daju vašem zakonskom zastupniku.

U obavijesti žrtvi istražni vam sudac daje informacije i o tome da, ako imate status građanskopravne stranke, imate pravo na pomoć odvjetnika kojeg odaberete ili kojeg će vam na vaš zahtjev dodijeliti predsjednik odvjetničke komore, čije ćete troškovi morati nadoknaditi osim ako imate pravo na besplatnu pravnu pomoć (vidjeti uvjete) ili osiguranje troškova pravne zaštite.

Informiranje žrtve o okolnostima osumnjičenika

Nećete nužno biti obaviješteni o tome da je navodni počinitelj zadržan u pritvoru ili da je pušten iz zatvora.

S druge strane, uvijek ćete biti obaviješteni o puštanju navodnog počinitelja na slobodu prije suđenja pod sudskim nadzorom ako je izrečena zabrana pristupa radi vaše zaštite.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Ako ne govorite ili ne razumijete dovoljno dobro francuski, policijska postrojba ili jedinica žandarmerije kojoj prijavljujete kazneno djelo traži pomoć usmenog prevoditelja. Usmeni će prevoditelj biti prisutan tijekom vaših saslušanja, ali i tijekom svih vaših razgovora s odvjetnikom te tijekom suđenja.

Tijekom istražnog postupka od suca koji je zadužen za predmet možete zatražiti prijevod bitnih dijelova spisa. Taj će prijevod biti besplatan ako se odnosi na važne dokumente, ali podliježe plaćanju ako se odnosi na druge dokumente.

Neki dokumenti o pravima žrtava već su prevedeni na najčešće jezike i policija ili žandarmerija će vam osigurati te prijevode.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Ako imate invaliditet zbog kojeg je vaša sposobnost komunikacije ograničena, službenici istrage ili istražni suci zatražit će pomoć tumača. Tumač će biti uz vas tijekom saslušanjâ, razgovorâ s odvjetnikom ili tijekom suđenja.

Ako ne možete čitati, dokumenti će vam se pročitati.

Ako ste maloljetna osoba, saslušanje će biti prilagođeno vašoj dobi i razini zrelosti te će ga voditi posebno osposobljeni stručnjaci, ponekad uz prisutnost psihologa. Ako je potrebno više od jednog saslušanja, kad god je to moguće, razgovor će voditi isti službenik istrage.

U nekim policijskim postajama nalaze se posebne prostorije koje pridonose stvaranju atmosfere prilagođene djetetu, što saslušanje čini manje službenim.

Tijekom saslušanja uvijek možete zatražiti da uz vas bude punoljetna osoba po vašem izboru.

Konačno, ako se istražni postupak odnosi na teška kaznena djela, a posebno na sva kaznena djela sa seksualnim obilježjima, vaša će se saslušanja snimati kamerom ili barem uređajima za snimanje zvuka.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Potporu žrtvama pružaju udruženja za potporu žrtvama. Svrha je tih udruženja pružiti smjernice, društvenu i pravnu pomoć ili psihološku potporu svim žrtvama kaznenih djela, neovisno o tome sudjeluju li u kaznenom postupku ili ne.

Udruženja rukovode uredima za potporu žrtvama koji djeluju pri svakom regionalnom sudu te koji pružaju pomoć i potporu žrtvama koje su obuhvaćene postupcima koji su u tijeku.

Osim toga, specijalizirana udruženja mogu pružiti odgovarajuću potporu žrtvama pojedinih kaznenih djela (na primjer, nasilje u obitelji).

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

O vašem pravu na dobivanje pomoći od službe koja je u nadležnosti javnog tijela ili udruženja za potporu žrtvama bit ćete obaviješteni bilo kojim odgovarajućim putem te ćete dobiti njihove podatke za kontakt. U pravu nije predviđeno da policijske ili žandarmerijske službe uspostavljaju izravan kontakt s udruženjima za potporu žrtvama, no kad su službenici za socijalnu skrb (socijalni radnici ili psiholozi) prisutni na nekoj lokaciji, zato što su tamo pozvani ili zato što ondje imaju dežurni ured, mogu vam pomoći s postupkom.

U svakoj departmanskoj upravi za javnu sigurnost djeluje departmanski službenik za potporu žrtvama. Posao je tih službenika da održavaju kontakte s udruženjima, da unaprjeđuju načine postupanja sa žrtvama, da na jednom mjestu objedinjuju informacije koje bi mogle koristiti žrtvama i da prate tijek kaznenog postupka kako bi pružili informacije o tijeku istražnih postupaka.

U svakoj departmanskoj žandarmeriji djeluje službenik za potporu žrtvama za „sprječavanje/partnerstvo/kontakt”.

Svaki put kad se podnese pritužba protiv osobe X zbog teškog kaznenog djela, policijski službenik podnositelju pritužbe automatski predaje obrazac za potporu žrtvama u kojem ga se obavješćuje o djelokrugu Nacionalnog instituta za potporu žrtvama i mirenje (INAVEM) i daju mu se podaci za kontakt udruženjâ za potporu žrtvama ili socijalnih službi.

Javni tužitelj naknadno može žrtvu kaznenog djela izravno uputiti na udruženje za potporu žrtvama.

U slučaju nezgode u kojoj je sudjelovao velik broj ljudi (masovna nezgoda ili terorističko djelo) udruženja za potporu žrtvama mogu dobiti pristup popisu žrtava i obratiti im se izravno.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Tijekom istražnog postupka imate pravo, uz odobrenje javnog tužitelja, da ne otkrijete svoju privatnu adresu, nego da navedete adresu jedinice žandarmerije ili policijske postaje ili adresu treće osobe uz njezinu izričitu suglasnost.

Konačno, možete zatražiti da suđenje bude zatvoreno za javnost i suci ne mogu odbiti taj zahtjev ako ste žrtva silovanja, mučenja ili okrutnog postupanja uz seksualni napad. U drugim će predmetima suđenje biti zatvoreno za javnost samo ako se vi ili druga građanskopravna stranka tomu ne protivite.

U svakom se slučaju vaš identitet ne smije objaviti u medijima, osim ako ste to odobrili.

Osim toga, usluge koje pružaju udruženja za potporu žrtvama i podaci koje prikupljaju u potpunosti su povjerljivi.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Kako biste se mogli koristiti uslugama udruženja za potporu žrtvama, nije potrebno podnijeti pritužbu.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Ako ste pretrpjeli nasilje u obitelji, nasilniku se može narediti da napusti obiteljski dom, zabraniti odlazak na određena mjesta ili se od njega može zahtijevati da bude podvrgnut medicinskom ili psihološkom liječenju.

Ako je vaš (bivši) bračni drug ili (bivši) nevjenčani partner bio nasilan prema vama i u slučaju ozbiljne prijetnje upućene vama, javni tužitelj može vam dodijeliti uređaj za zaštitu na daljinu (telefon za hitne slučajeve). Žrtva nasilja u obitelji može obiteljskom sudu podnijeti i zahtjev za zabranu pristupa, kojom se počinitelju izriču pojedina ograničenja ako postoji opravdan razlog za vjerovanje da je navodno kazneno djelo počinjeno i da žrtvi prijeti opasnost.

Sud isto tako može zaštititi vas i vašu obitelj od mogućih prijetnji ili pritisaka navodnog počinitelja izricanjem mjera kojima se sprječava svaki kontakt, kao što su istražni zatvor, sudski nadzor ili druga sudska ograničenja.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Za zaštitu žrtava odgovorno je pravosudno tijelo, koje uzima u obzir rizike za žrtve i njihove potrebe kako bi donijelo pojedine odluke, kao što je zabrana kontakta ili zabrana odlaska na pojedina mjesta kao što je dom žrtve. Odluke kojima se uvode te zabrane prosljeđuju se policijskim postajama i jedinicama žandarmerije te one zatim preuzimaju odgovornost za osiguravanje njihova poštovanja. Ako osoba koja je optužena ili proglašena krivom prekrši zabranu, može biti uhićena jer to kršenje može biti osnova za pritvaranje ili podizanje optužnice zbog novog kaznenog djela.

Ako ste dobili uređaj za posebnu zaštitu (telefon za hitne slučajeve), lako možete uspostaviti kontakt s pozivnim centrom, koji odmah upozorava najbližu policijsku ili žandarmerijsku službu koja može poslati svoje službenike kako bi vam pomogli ako ste u opasnosti.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još opasnost od počinitelja?

Službenik kriminalističke policije koji vodi vaše saslušanje odgovoran je za prikupljanje početnih informacija za prilagođenu procjenu vaše situacije i vaših potreba za zaštitom. Službenik te informacije prosljeđuje pravosudnom tijelu nadležnom za postupak, koje odlučuje, ako to smatra primjerenim, da udruženje za potporu žrtvama provede temeljitu evaluaciju. Jedan je od ciljeva te prilagođene procjene utvrditi rizik od zastraživanja ili odmazde počinitelja.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Dodatna je svrha prethodno opisane evaluacije utvrditi rizik od sekundarne viktimizacije zbog vašeg sudjelovanja u kaznenom postupku.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Posebno ranjivim žrtvama osiguravaju se procjena i pomoć udruženja za potporu žrtvama.

Osim toga, pružaju se i različite mjere zaštite ovisno o potrebama žrtve, kao što su sljedeće mjere:

  • ograničavanje broja saslušanja i liječničkih pregleda samo na one koji su neophodni za potrebe istražnog postupka
  • mogućnost da vaše saslušanje vodi službenik istrage koji je vašeg spola, u slučaju seksualnog nasilja ili rodno uvjetovanog nasilja
  • saslušanja se odvijaju u odgovarajućim prostorijama, vode ih osposobljeni službenici istrage i, ako je to moguće, isti službenik istrage vodi sva saslušanja.

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Maloljetna žrtva ima ista prava kao i punoljetne osobe, a uživa i posebna prava povezana s njezinom dobi. Stoga, ako roditelji (ili pravni zastupnici) ne mogu osigurati zaštitu interesa maloljetne osobe, pravosudno tijelo imenuje ad hocskrbnika (osoba u srodstvu s djetetom ili ovlaštena osoba) koji je odgovoran za zastupanje maloljetne osobe i ostvarivanje njezinih prava.

Isto se tako automatski dodjeljuje odvjetnik, koji brani interese djeteta i koji mora prisustvovati svakom saslušanju maloljetne osobe.

Za pojedina kaznena djela, posebno ona sa seksualnim obilježjima, maloljetna osoba tijekom istražne faze postupka može biti podvrgnuta liječničkom ili psihološkom pregledu kako bi se procijenili obilježja i opseg pretrpljene štete te utvrdilo je li djetetu potrebno odgovarajuće liječenje ili skrb. Razgovori s maloljetnom osobom koja je žrtva pojedinih kaznenih djela, posebno onih sa seksualnim obilježjima, obvezno se snimaju kamerom kako bi se izbjeglo višestruko ispitivanje maloljetne osobe.

Konačno, na svakom saslušanju, neovisno o značajkama pretrpljenog kaznenog djela, u pratnji maloljetne osobe može biti osoba po njezinu izboru (član uže obitelji, pravni zastupnik, liječnik ili psiholog).

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Osoba koja nije izravna žrtva kaznenog djela ipak se može smatrati neizravnom žrtvom i može uživati određena prava.

Neizravna žrtva koja smatra da joj je nanesena šteta, čak i ako je ona nematerijalna, može postati građanskopravna stranka u istražnoj fazi postupka ili kad se predmet nalazi pred istražnim sucem ili tijekom rasprave, ako se navodnom počinitelju sudi na sudu.

S druge strane, za razliku od izravnih žrtava kaznenog djela, neizravne žrtve neće nužno biti pozvane na rasprave ili obaviještene o njima ako prethodno nisu podnijele zahtjev u tu svrhu.

Konačno, žrtva će morati navesti značajke pretrpljene štete kako bi sudac mogao utvrditi može li se prihvatiti njezin status građanskopravne stranke, odnosno može li se smatrati legitimnim.

Član je moje obitelji žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Osoba koja nije izravna žrtva kaznenog djela ipak se može smatrati neizravnom žrtvom i može uživati određena prava.

Neizravna žrtva koja smatra da joj je nanesena šteta, čak i ako je ona nematerijalna, može postati građanskopravna stranka u istražnoj fazi postupka ili kad se predmet nalazi pred istražnim sucem ili tijekom rasprave, ako se navodnom počinitelju sudi na sudu.

S druge strane, za razliku od izravnih žrtava kaznenog djela, neizravne žrtve neće nužno biti pozvane na rasprave ili obaviještene o njima ako prethodno nisu podnijele zahtjev u tu svrhu.

Konačno, žrtva će morati navesti značajke pretrpljene štete kako bi sudac mogao utvrditi može li se prihvatiti njezin status građanskopravne stranke, odnosno može li se smatrati legitimnim.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Mirenje je sudska mjera koja se može provesti ako je vjerojatno da će dovesti do nadoknade štete nanesene žrtvi, zaustaviti uznemiravanje koje je posljedica kaznenog djela ili pridonijeti rehabilitaciji počinitelja.

Odluku o mirenju može donijeti javni tužitelj uz suglasnost žrtve ili na njezin zahtjev.

Ako je nasilje počinio bračni drug ili bivši bračni drug žrtve, njezin građanski partner ili bivši građanski partner, nevjenčani partner ili bivši nevjenčani partner, mirenje se provodi jedino ako je žrtva to izričito zatražila. U tom se slučaju počinitelju nasilja izriče i upozorenje.

Ako je bračni drug ili bivši bračni drug žrtve, njezin građanski partner ili bivši građanski partner, nevjenčani partner ili bivši nevjenčani partner nakon mirenja počinio dodatno nasilje, nije moguće pristupiti daljnjem mirenju.

Mirenje, za koje može biti zadužen kriminalistički istražitelj, izaslanik tužitelja ili izmiritelj, sastoji se od uspostavljanja kontakta između žrtve i počinitelja uz jamstvo sigurnosti žrtve, koja mora biti suglasna s načelom i sredstvima provedbe. Žrtva ne smije biti suočena s počiniteljem protiv svoje volje niti u bilo kojim okolnostima smije biti ostavljena nasamo s njim.

Osim toga, ta se mjera ne primjenjuje ako se smatra da će uspostavljanje kontakta između žrtve i počinitelja žrtvu izložiti opasnosti.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Cjelokupno se francusko zakonodavstvo može pronaći na sljedećim internetskim stranicama. Prava žrtava navedena su u Zakonu o kaznenom postupku, posebno u člancima od 10-2. do 10-5. i od D1-2. do D1-12.

Posljednji put ažurirano: 03/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.