Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Pritužbu možete podnijeti policiji ili žandarmeriji, koja će je proslijediti javnom tužitelju u mjestu u kojem je kazneno djelo počinjeno ili mjestu boravka ili uhićenja počinitelja.

Javnom tužitelju možete se obratiti i izravno običnim dopisom, u kojem ćete objasniti štetu koju ste pretrpjeli te navesti datume i mjesta prekršaja te svoje ime i adresu.

Svaka osoba koja nije žrtva isto tako može prijaviti kazneno djelo pod istim uvjetima.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Informacije za žrtvu o tijeku istražnog postupka

Žrtva može upitati policiju ili žandarmeriju, tužitelja ili istražnog suca (ako je predmet upućen na sud) o tijeku istražnog postupka koji se odnosi na nju.

U slučaju kaznenog djela i samo za pojedine prekršaje žrtva koja ima status građanskopravne stranke u postupku od istražnog će suca svakih šest mjeseci dobivati izvješće o napretku postupka.

Informacije za žrtvu o ishodu istražnog postupka

Nakon završetka istražnog postupka žrtvu se obavješćuje o sljedećim donesenim odlukama: odbacivanju predmeta, alternativi kaznenom progonu, pokretanju sudske istrage i pozivanju optuženika na sud. Ako će uslijediti suđenje, žrtvu se obavješćuje o kaznenim djelima za koja se tereti osumnjičenika te o datumu i mjestu rasprave.

Informacije za podnositelja pritužbe

Javni tužitelj svaku osobu koja je prijavila kazneno djelo obavješćuje o daljnjim radnjama u postupku.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Koji su uvjeti?

Ako nemate odvjetnika, informacije o vašim pravima i obvezama možete dobiti odlaskom na sudove, u pravne centre (maisons de la justice et du droit), službe za pravne informacije (points d’accès au droit), gradske vijećnice i društvene centre u kojima udruženja za potporu žrtvama održavaju otvorene sastanke. Možete imati pravo i na besplatno pravno savjetovanje, neovisno o vašoj dobi, državljanstvu ili financijskim sredstvima, koje na tim lokacijama pružaju pravni stručnjaci, među ostalim odvjetnici.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć možete imati ako ispunjujete sljedeće uvjete:

 • državljanin ste Francuske ili države članice Europske unije ili države koja je potpisala međunarodnu konvenciju s Francuskom ili imate uobičajeno boravište u Francuskoj i u Francuskoj boravite zakonito (taj se uvjet ne primjenjuje ako ste maloljetna osoba ili građanskopravna stranka)
 • vaša financijska sredstva [1] ne premašuju najviši prag utvrđen Zakonom o financijama. Taj se uvjet ne primjenjuje ako ste žrtva posebno teških kaznenih djela (namjerni pokušaj ubojstva, mučenje ili okrutno postupanje, terorističko djelo, silovanje itd.), ako primate dohodak aktivne solidarnosti (RSA) ili doplatak solidarnosti za starije osobe i nemate nikakve druge izvore prihoda ili ako je vaša situacija posebno bitna s obzirom na predmet spora ili vjerojatne troškove postupka.

Pravnom pomoći obuhvaćeno je sljedeće:

 • odvjetničke naknade
 • naknade sudskog izvršitelja, ako ih ima
 • naknade za vještačenja itd.
 • svi polozi koje ćete možda morati platiti.

Pravna pomoć može biti potpuna ili djelomična. Važno je da zahtjev za besplatnu pravnu pomoć podnesete na početku postupka jer se troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva neće nadoknaditi.

Informacije o besplatnoj pravnoj pomoći i obrazac zahtjeva možete dobiti od vašeg odvjetnika, u pravnom centru, gradskoj vijećnici, na sudu nadležnom za vaše mjesto boravka ili sudu koji je zadužen za predmet. Obrazac se može i preuzeti sa sljedeće poveznice: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Uvjeti za dobivanje besplatne pravne pomoći koji se odnose na financijska sredstva:
Kako bi nadležna tijela procijenila vaše potrebe za besplatnom pravnom pomoći, u obzir uzimaju sredstva koja ste primili u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja je prethodila vašem zahtjevu. Ta sredstva uključuju dohodak bilo koje vrste, osim obiteljskih naknada i pojedinih socijalnih naknada. U obzir se uzimaju i sredstva vašeg bračnog druga, partnera, uzdržavanog djeteta (uzdržavane djece) i svih osoba koje obično žive u vašem kućanstvu.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Troškovi koji se odnose na pojedini postupak mogu, pod određenim uvjetima, biti pokriveni iz vašeg osiguranja troškova pravne zaštite ako su njime obuhvaćeni pojedini ili svi pravni troškovi, naknade sudskih izvršitelja, troškovi postupka ili transakcija ili naknade za vještačenja.

Ako to nije slučaj, pri izricanju presude i tijekom postupka podmirenja odštete sudskim putem ti se troškovi na vaš zahtjev zaračunavaju osuđenoj strani.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Ako javni tužitelj na kraju istražnog postupka odluči odbaciti predmet, možete podnijeti žalbu glavnom državnom odvjetniku pri žalbenom sudu koji ima nadležnost na području na kojem se nalazi sud koji je odbacio predmet.

Ako glavni državni odvjetnik smatra da je sudski postupak nužan, može naložiti tužitelju da pokrene kazneni progon. Ako glavni državni odvjetnik smatra da je vaš zahtjev neopravdan, bit ćete obaviješteni da se neće pokrenuti daljnje radnje na temelju vaše žalbe.

Osim toga, ako je pritužba podnesena javnom tužitelju odbačena ili ako su protekla tri mjeseca od njezina podnošenja, pritužbu možete podnijeti izravno nadležnom istražnom sucu tako da postanete građanskopravna stranka.

Konačno, možete zatražiti da sudski izvršitelj navodnog počinitelja izravno pozove na sud upućivanjem sudskog poziva. U tom ćete slučaju morati platiti polog, čiji iznos određuje sud u skladu s vašim financijskim sredstvima.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Obavješćuje vas se o datumu suđenja i možete prisustvovati raspravi. U nekim predmetima suđenje nije javno i moći ćete biti prisutni u sudnici samo tijekom davanja vašeg iskaza. Ako suđenje nije javno (ako se odvija iza zatvorenih vrata), nećete moći prisustvovati cijelom suđenju, osim ako imate status građanskopravne stranke u postupku.

Imate bezuvjetno pravo da vam tijekom cijelog suđenja pomaže udruženje za potporu žrtvama. Članovi tih udruženja mogu vam pomoći u trenutku kad podnosite zahtjev za sudjelovanje u postupku u svojstvu građanskopravne stranke, mogu prisustvovati različitim raspravama i mogu vam pomoći da shvatite propise i odluke sudaca.

Ako imate poteškoća pri razumijevanju francuskog ili izražavanju na francuskom, pozvat će se usmeni prevoditelj.

Tijekom rasprave građanskopravna stranka može pozivati svjedoke ili ulagati prigovore na saslušanja pojedinih svjedoka.

Žrtva ili građanskopravna stranka može postavljati pitanja svjedocima i optuženiku preko predsjednika suda.

Konačno, možete podnijeti zaključke (pisane primjedbe) o tehničkim aspektima postupka, pravu i/ili činjenicama o predmetu, na koje sudac mora odgovoriti.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, oštećena stranka ili privatni tužitelj?

Nakon što je pravosudni sustav ili policija i žandarmerija obaviještena o činjenicama, uspostavlja se kontakt sa žrtvom radi njezina saslušanja.

Žrtva nije odgovorna za pronalazak optuženika ili dokazivanje njegove krivnje. Tu ulogu ima javni tužitelj. Međutim, od žrtve se može zatražiti da iznese pojedinosti ili dokaze s pomoću kojih se može utvrditi istina (liječničke potvrde, identiteti svjedokâ itd.).

Žrtva može odabrati da se postupku priključi u svojstvu građanskopravne stranke, čime dobiva pravo na traženje financijske naknade za pretrpljenu štetu i na pomoć odvjetnika.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Nakon što se istražni postupak uputi na policiju ili žandarmeriju, oni će obaviti razgovor sa žrtvom. U tom će trenutku žrtvu uvijek izvijestiti o sljedećim pravima:

 • pravu na dobivanje odštete ili druge odgovarajuće naknade njezina gubitka, među ostalim, prema potrebi, mjere popravljanja štete
 • pravu na dobivanje statusa građanskopravne stranke u okviru postupka koji je pokrenuo javni tužitelj ili upućivanjem izravnog poziva počinitelju da se pojavi na nadležnom sudu ili podnošenjem pritužbe istražnom sucu
 • ako žele postati građanskopravna stranka, pravu na dobivanje pomoći od odvjetnika kojeg odaberu ili kojeg će na njihov zahtjev dodijeliti predsjednik odvjetničke komore pri nadležnom sudu, pri čemu će troškove snositi žrtva, osim ako ispunjuje uvjete za pristup besplatnoj pravnoj pomoći ili ima osiguranje troškova pravne zaštite
 • pravu na dobivanje pomoći od službe koja djeluje u okviru javnog tijela ili više njih ili priznatog udruženja za potporu žrtvama
 • prema potrebi, pravu na podnošenje zahtjeva odboru za naknadu štete žrtvama kaznenih djela, u slučaju pojedinih prekršaja
 • pravu na dobivanje informacija o mjerama zaštite koje su im dostupne, među ostalim o nalozima za zaštitu. Žrtve se isto tako obavješćuje o sankcijama izrečenima počiniteljima nasilja i uvjetima izvršenja mogućih kazni koje mogu biti propisane
 • za žrtve koje ne razumiju francuski, pravu na pomoć usmenog prevoditelja i prijevod informacija koje su ključne za ostvarivanje njihovih prava
 • pravu da uz svaku žrtvu, na njezin zahtjev, u svim fazama postupka bude njezin pravni zastupnik i punoljetna osoba po njezinu izboru, osim ako je nadležno pravosudno tijelo donijelo obrazloženu odluku koja upućuje na suprotno
 • pravu da kao svoju adresu prijavi adresu treće osobe, uz izričitu suglasnost te treće osobe.

Žrtva se mora pojaviti na sudu i mora dati svoj iskaz ako je se pozove u svojstvu svjedoka.

Građanskopravna stranka ne mora prisustvovati osobno ako je zastupa odvjetnik. Međutim, ako se građanskopravna stranka ne pojavi na sudu i nema zastupnika, pretpostavit će se da je odustala od svojeg tužbenog zahtjeva, osim ako je sudu podnijela pisani zahtjev.

Građanskopravna stranka i žrtva koja je pozvana na davanje iskaza na sudu mogu zatražiti naknadu troškova sudjelovanja na raspravi ako tako zatraže tijekom suđenja.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Pod kojim uvjetima?

Tijekom rasprave možete davati izjave i iznositi dokaze. Međutim, pritom se mora poštovati načelo kontradiktornosti i oni se prije samog iznošenja moraju proslijediti obrani (navodnom počinitelju i njegovu odvjetniku) te javnom tužitelju.

Građanskopravna stranka možete postati samostalno ili uz pomoć odvjetnika.

Vaš zahtjev za odštetu/kamate (novčani iznos čija je svrha ispravak materijalne štete, patnje, izgubljenog vremena koji su posljedica radnji u kojima ste bili žrtva) morate kvantificirati. Tijekom tog postupka možete dobiti smjernice od udruženja za potporu žrtvama.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Tijekom suđenja žrtvu se obavješćuje o njezinu pravu da postane građanskopravna stranka, da dobije pomoć odvjetnika i besplatnu pravnu pomoć, pod određenim uvjetima, te mogućnosti da uz nju bude udruženje za potporu žrtvama.

Žrtva kojoj se dodijeli status građanskopravne stranke bit će obaviještena da u određenim slučajevima odboru za naknadu štete žrtvama kaznenih djela može podnijeti zahtjev za isplatu odštete i kamata ako je sud donio takvu presudu.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Na kaznenom sudu i policijskom sudu nećete moći dobiti izravan pristup spisima. Prvo morate dobiti suglasnost tužitelja.

Međutim, ako ste građanskopravna stranka, možete dobiti uvid u njih izravno ili preko vašeg odvjetnika, ovisno o pojedinom predmetu, ili možete zatražiti primjerak spisâ.

Na porotnom sudu možete dobiti besplatne primjerke policijskih izvješća u kojima je zabilježeno kazneno djelo, pisanih izjava svjedoka i mišljenja vještaka te primjerke drugih dokumenata koji se odnose na postupak.

Posljednji put ažurirano: 03/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.