Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Žalbu protiv presude suda nećete moći podnijeti ako niste podnijeli zahtjev da se kaznenom postupku priključite u svojstvu građanskopravne stranke koja traži odštetu jer vas sama činjenica da ste žrtva kaznenog djela ne čini strankom u postupku.

Ako ste podnijeli zahtjev da se kaznenom postupku priključite u svojstvu građanskopravne stranke i sud je prihvatio vaš zahtjev, nećete moći podnijeti žalbu protiv presude kojom se počinitelj proglašava krivim ili nedužnim ili protiv izrečene kazne. Možete jedino osporiti dijelove presude koji se odnose na vas.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

U svim predmetima imate sljedeća prava:

  • pravo da budete obaviješteni o svakoj odluci kojom se počinitelju zabranjuje da dolazi u kontakt s vama
  • pravo da budete obaviješteni o izvršenju kazne (oslobađanju osuđene osobe, smanjenju kazne, adresi na kojoj osuđena osoba živi itd.) preko udruženja za potporu žrtvama (association d’aide aux victimes) ili da vas o tome izravno obavijesti Zatvorska služba za integraciju i probaciju (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation – SPIP)
  • pravo da od suca zatražite da počinitelju zabrani da se susreće ili uspostavlja kontakt s vama ako je privremeno pušten iz zatvora ili je na uvjetnom otpustu ili ako je kazna smanjena ili izmijenjena
  • pravo da budete obaviješteni ako je počinitelj nakon izricanja osuđujuće presude pobjegao i vama ili osobama koje vas okružuju prijeti opasnost
  • pravo na dobivanje pomoći od udruženja za potporu žrtvama
  • pravo da se prije donošenja bilo kakve odluke o oslobađanju osuđene osobe u obzir uzmu vaši interesi i pravo na podnošenje pisanih primjedbi prije donošenja bilo kakve odluke u roku od petnaest dana nakon što je to zatraženo od vas.

Ako ste se postupku priključili u svojstvu građanskopravne stranke, imate i sljedeća prava:

  • pravo da vas sud obavijesti o vašem pravu na podnošenje zahtjeva odboru za naknadu štete žrtvama kaznenih djela (commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI)
  • pravo da vas zastupa odvjetnik i/ili da se koristite besplatnom pravnom pomoći
  • pravo na dobivanje obavijesti o presudi (bit će vam poslan primjerak presude).

Dok počinitelj kaznenog djela služi svoju kaznu, imate sljedeća prava:

1. pravo da svaku radnju koja šteti vašim interesima prijavite pravosudnom tijelu (autorité judiciaire, što uključuje javnog tužitelja);

2. pravo na dobivanje odštete zbog vašeg gubitka, u obliku naknade štete ili druge odgovarajuće kompenzacije. U pojedinim predmetima može vam se postaviti pitanje biste li pristali na mjeru popravljanja štete;

3. pravo da budete obaviješteni, ako to želite, o završetku izvršenja zatvorske kazne, u slučajevima i pod uvjetima predviđenima Zakonom o kaznenom postupku (Code de procédure pénale –CPP);

4. prema potrebi, pravo da se vodi računa o potrebi da vam se zajamči duševni mir i sigurnost.

Pravosudno tijelo dužno je zajamčiti sva ta prava tijekom cijelog razdoblja izvršenja kazne, u kojem god se obliku to izvršenje provodi.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Nakon suđenja možete dobiti pomoć odvjetnika koji vam može dati savjete o tome je li poželjno podnijeti žalbu ili kako angažirati sudskog izvršitelja.

Mogli biste dobiti i pomoć udruženja za potporu žrtvama koja je neograničenog trajanja.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Ako je počinitelju izrečena osuđujuća presuda, bit ćete obaviješteni o presudi ako ona sadržava odredbe na temelju kojih se počinitelju zabranjuje da uspostavlja kontakt s vama ili da se približava vašem domu.

Ako ste se postupku priključili u svojstvu građanskopravne stranke, dobit ćete primjerak presude kojom se izriče kazna.

Ako je počinitelju izrečena kazna zatvora, možete biti obaviješteni o svakom prijedlogu za uvjetni otpust i od vas se može zatražiti da iznesete svoja stajališta.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Ako je osobi izrečena osuđujuća presuda zbog pojedinih kaznenih djela (silovanje, ubojstvo ili pokušaj ubojstva te većina kaznenih djela sa seksualnim obilježjima) i ako ste to zatražili u svojstvu žrtve ili građanskopravne stranke, bit ćete obaviješteni, izravno ili preko vašeg odvjetnika, o puštanju počinitelja na slobodu nakon isteka kazne.

U slučaju bijega iz zatvora o tome će vas obavijestiti javni tužitelj.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Ako postoji opasnost da bi osuđena osoba mogla doći u kontakt sa žrtvom ili građanskopravnom strankom, a takav bi kontakt trebalo izbjeći, sudovi koji su nadležni za izvršavanje kazni, ako odluče da bi se osuđena osoba trebala privremeno ili trajno pustiti na slobodu, zabranit će osuđenoj osobi da uspostavi kontakt sa žrtvom ili građanskopravnom strankom te, prema potrebi, da bude u blizini njezina doma ili mjesta rada (članak 712-16-2. prvi stavak Zakona o kaznenom postupku).

Takva zabrana mora biti izrečena – osim ako je donesena suprotna odluka na temelju obrazloženja – ako je protiv osobe donesena osuđujuća presuda zbog kaznenog djela iz članka 706-47. Zakona o kaznenom postupku (što uključuje većinu kaznenih djela protiv spolne slobode, članak 712-16-2. drugi stavak Zakona o kaznenom postupku).

U takvim se slučajevima žrtvu ili građanskopravnu stranku obavješćuje o mjeri i posljedicama kojima podliježe počinitelj ako ne poštuje zabranu (članak 712-16-2. treći stavak Zakona o kaznenom postupku, vidjeti u nastavku).

Ako građanskopravna stranka to zatraži, odvjetnik koji djeluje u njezino ime – ali ne i u ime žrtve koja nema status građanskopravne stranke – može se pojaviti pred sudom koji odlučuje o zahtjevu za uvjetni otpust koji je podnijela osoba osuđena na zatvorsku kaznu (emprisonnement ili réclusion) u trajanju od pet godina ili više i predati podneske tom sudu.

Osim toga, sudovi nadležni za izvršavanje presuda prije donošenja odluke mogu obavijestiti žrtvu ili građanskopravnu stranku, izravno ili preko njezina odvjetnika, da može podnijeti svoje pisane primjedbe u roku od 15 dana nakon primitka obavijesti. Žrtva ili građanskopravna stranka svoje primjedbe sudu može poslati sudu putem bilo kojeg sredstva koje žele.

Žrtva ne može podnositi žalbe na odluke o izvršenju presude protiv osuđene osobe. Žrtva može podnijeti novu pritužbu ako počinitelj počini nova kaznena djela. Ako osuđena osoba prekrši bilo koju svoju obvezu ili zabranu, na primjer ako ne poštuje zabranu uspostavljanja kontakta sa žrtvom, žrtva može taj slučaj prijaviti sucu nadležnom za praćenje uvjeta uvjetnog otpusta ili javnom tužitelju.

Posljednji put ažurirano: 03/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.