Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Ako ste žrtva kaznenog djela, možete ga prijaviti:

 • u bilo kojoj policijskoj postaji ili policijskom službeniku
 • bilo kojem državnom odvjetniku
 • bilo kojem lokalnom sudu.

Prijavu možete podnijeti u pisanom obliku ili usmeno. U slučaju usmene prijave tijelo koje zaprima vašu prijavu sastavlja pisani zapisnik. Na zahtjev ćete dobiti pisanu potvrdu vaše prijave. Prijavu u vaše ime može podnijeti i netko drugi. Ta osoba ne treba posebnu punomoć.

U većini saveznih pokrajina (Länder) policija nudi i mogućnost prijave kaznenog djela na internetu preko internetske policijske postaje (Internetwache ili Onlinewache).

Kad sastavljate prijavu, trebali biste navesti svoje osobne podatke i podatke za kontakt kako biste mogli odgovoriti na daljnja pitanja i kasnije biti pozvani da svjedočite na sudu. Ako se brinete zbog davanja svojih osobnih podataka, na primjer jer se osjećate ugroženo, što prije obavijestite tijelo koje zaprima prijavu. Tada se može ispitati može li se, ako je potrebno, s vama kontaktirati na drugoj adresi, na primjer preko odvjetnika ili organizacije za potporu žrtvama.

Za sadržaj vaše prijave važno je da uključite sve podatke koje imate o osumnjičenom/osumnjičenima i o kaznenom djelu koje prijavljujete kako bi policija i državni odvjetnik mogli provjeriti vašu izjavu i pokrenuti početnu istragu.

U pravilu ne postoji određeni rok za prijavu kaznenog djela. Međutim, određena kaznena djela, poput klevete i smetanja posjeda, mogu se kazneno goniti samo ako ste podnijeli kaznenu prijavu i ako je prijava podnesena u pisanom obliku općinskom sudu, državnom odvjetniku ili policiji u roku od tri mjeseca od saznanja za kazneno djelo i počinitelja. U svrhu prepoznavanja počinitelje samo treba biti moguće pojedinačno identificirati. Nije potrebno znati njihova imena. Kad prijavite kazneno djelo, bit će vam rečeno je li potrebna kaznena prijava. Imajte na umu i da za kaznena djela može nastupiti zastara – ali tek za nekoliko godina – i da se tada više neće moći poduzeti progon te da vremensko ograničenje za to ovisi o kaznenom djelu.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Kada kontaktirate javna tijela radi podnošenja upita, korisno je navesti referentni broj – to omogućuje lakše i brže identificiranje predmeta, što znači da možete brže dobiti odgovor.

Referentni broj dobit ćete od tijela koje je zaprimilo vašu prijavu, u pravilu referentni broj policije. Taj referentni broj omogućuje vam da provjerite što je policija učinila i da dobijete dodatne informacije. Ako je predmet proslijeđen državnom odvjetniku, od policije ili državnog odvjetnika možete zatražiti referentni broj državnog odvjetništva, koji se razlikuje od referentnog broja policije.

Ako ne znate referentni broj, pri podnošenju zahtjeva navedite svoje osobne podatke i, ako je poznato, ime optuženika.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Uz koje uvjete?

Imate pravo na besplatnu pravnu pomoć ili pravnu pomoć u sljedećim slučajevima.

Ako okolnosti upućuju na to da svoja prava nećete moći ostvariti za vrijeme rasprave, tijekom ispitivanja možete imati odvjetnika u svojstvu savjetnika za svjedoke na trošak države.

Ako imate pravo sudjelovati u postupku kao oštećena stranka, u određenim slučajevima, posebno kod teških nasilnih i seksualnih kaznenih djela, imate pravo na odvjetnika na trošak države i prije pokretanja kaznenog progona. Ako nisu ispunjeni uvjeti za imenovanje odvjetnika na trošak države, kao oštećena stranka imate pravo na pravnu pomoć i možete je zatražiti ako vam financijska situacija onemogućuje pokrivanje troškova postupka, a niste u mogućnosti ili se od vas ne može opravdano očekivati da sami branite svoje interese.

U slučaju kaznenog progona po privatnoj tužbi, koji državni odvjetnik službeno nadzire samo kad je to u javnom interesu, protiv optuženika možete podnijeti privatnu tužbu kako biste ostvarili osuđujuću presudu ako državni odvjetnik ne pokrene kazneni postupak u javnom interesu, a optuženik je imao najmanje 18 godina kad je kazneno djelo počinjeno. Tad ćete postupati umjesto državnog odvjetnika. Kao tužitelj možete zatražiti pravnu pomoć od suda koji će odlučivati o vašem predmetu. Pravna pomoć bit će vam dodijeljena ako zbog svoje financijske situacije ne možete platiti troškove postupka i ako postoji vjerojatnost uspjeha.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom ili sudskom postupku)? Uz koje uvjete?

Ako državnom odvjetniku ili sudu dajete iskaz kao svjedok, nadoknadit će vam se putni troškovi, izdaci, izgubljeno vrijeme, financijske poteškoće ili gubitak zarade, uz uvjet da zahtjev podnesete u roku od tri mjeseca od davanja iskaza. Pravo na naknadu ima i svatko koga pozove policija. To je utvrđeno mjerodavnim zakonom pojedine savezne pokrajine.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Državni odvjetnik može odlučiti da neće poduzimati daljnje radnje iz različitih razloga.

Protiv odluke državnog odvjetnika da neće poduzimati daljnje radnje možete podnijeti žalbu u pisanom obliku. Ako su vam poznate dodatne činjenice ili dokazi, važno je da ih navedete u žalbi. Ako državni odvjetnik ostane pri svojoj odluci, predmet preispituje glavni državni odvjetnik. O vašoj će se žalbi uvijek odlučiti u pisanom obliku.

U nekim slučajevima, ako državni odvjetnik i glavni državni odvjetnik odbiju pokrenuti kazneni progon, možete se obratiti nadležnom višem pokrajinskom sudu (Oberlandesgericht ili Kammergericht) i pokrenuti postupak za takozvano prisilno provođenje progona. Državni odvjetnik u svojoj će vas odluci izričito obavijestiti ako su takvi postupci dopušteni u vašem slučaju. Međutim, takav postupak podliježe vremenskim ograničenjima i strogim formalnim zahtjevima. Zahtjev mora potpisati odvjetnik, a vi ćete snositi troškove ako ne uspijete.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Ako ste svjedok , vaše sudjelovanje u suđenju ograničeno je na vaše svjedočenje. Kad završite sa svjedočenjem, možete slobodno pratiti raspravu kao javnost, ali više nećete sudjelovati u suđenju.

Ako sudjelujete u postupku kao oštećena stranka, imate pravo prisustvovati suđenju i podnositi zahtjeve – dokazne prijedloge, postavljati pitanja i izjašnjavati se, baš kao i državni odvjetnik. Kao oštećena stranka imate mogućnost dati završni govor.

Kao podnositelj imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom postupku možete od počinitelja u tom postupku tražiti naknadu ili odštetu za duševne boli i patnju. I kao podnositelj imovinskopravnog zahtjeva imate pravo sudjelovati u suđenju. Međutim, u tom slučaju nemate druga procesna prava oštećene stranke.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, oštećena stranka ili privatni tužitelj?

Prije dovršetka istrage kao žrtva kaznenog djela u kaznenom postupku prvenstveno imate status svjedoka. U svakom trenutku možete kontaktirati javna tijela kako biste im pružili daljnje dokaze i informacije. Žrtve kaznenih djela, koje se u Zakonu o kaznenom postupku nazivaju „oštećene stranke”, imaju ovlasti koje su šire od općih prava svjedoka, poput prava na traženje informacija o tome je li osumnjičenik u pritvoru i, uz određene uvjete, prava na pristup spisu predmeta ili podacima iz njega (vidjeti isto tako u nastavku) te pravo na traženje pomoći ili na zastupanje odvjetnika.

Ako imate pravo sudjelovati kao oštećena stranka, sami ćete odlučiti želite li se uključiti u postupak. Na vama je i da odlučite želite li kao oštećena stranka podnijeti zahtjev za naknadu ili odštetu tijekom kaznenog postupka.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Kao svjedok tijekom ispitivanja imate sljedeća prava:

 • Možete odbiti svjedočiti ako ste u braku s optuženom osobom ili ste zaručeni s njome (to se odnosi i na registrirana istospolna partnerstva) ili ste s njome u bliskoj vezi.
 • Možete odbiti odgovoriti na određena pitanja ako bi to moglo dovesti do kaznenog postupka protiv vas ili vaših bliskih srodnika.
 • Pitanja koja mogu naštetiti vašoj časti ili se odnose na vaš privatni život dopuštena su samo ako su bitna.
 • Na ispitivanje vas može pratiti osoba od povjerenja, ako prisustvo te osobe ne ugrožava svrhu istrage.
 • Može vas pratiti odvjetnik.
 • Ako sami ne možete ostvariti svoja prava, tijekom ispitivanja možete, uz određene uvjete, imati odvjetnika u svojstvu savjetnika za svjedoke na trošak države.
 • Ako ne poznajete dovoljno njemački jezik, za vaše ispitivanje angažirat će se tumač.
 • Imate pravo na naknadu troškova (vidjeti „Mogu li tražiti naknadu troškova?” prethodno u tekstu).

Vaše glavne obveze ako ste svjedok:

 • Dužni ste govoriti istinu. To podrazumijeva i da ne smijete izostaviti ništa što bi moglo biti važno za predmet. Namjerno davanje lažnog iskaza na sudu kazneno je djelo i načelno se kažnjava zatvorskom kaznom. Lažne optužbe ili ometanje pravde isto su kaznena djela koja može počiniti svjedok koji daje lažni iskaz.

Dužni ste se odazvati na ispitivanje ako vas pozove državni odvjetnik, policija u ime državnog odvjetnika ili sud.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Uz koje uvjete?

Ako ste pozvani prisustvovati suđenju kao svjedok, dužni ste svjedočiti, osim u slučaju kad to možete odbiti (vidjeti prethodno navedeno o pravima i obvezama svjedoka).

 

Kao oštećena stranka možete dati iskaz u postupku (vidjeti i „Mogu li se uključiti u suđenje” prethodno u tekstu)

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Kao oštećena stranka u kaznenom predmetu na zahtjev ćete biti obaviješteni o ishodu sudskog postupka.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Ako su vaša prava povrijeđena u kaznenom predmetu, odvjetnik može za vas izvršiti uvid u spis predmeta i pregledati dokaze ako za to dokaže opravdani interes. U tom slučaju mogu vam se dostaviti podaci i kopije spisa predmeta kako biste se informirali o stanju postupka. Ako imate pravo sudjelovati u postupku kao oštećena stranka, nema potrebe da vi ili vaš odvjetnik dokazujete opravdani interes za pristup ili dobivanje informacija.

Ako vas kao oštećenu stranku u kaznenom predmetu ne zastupa odvjetnik, imate osobno pravo pristupa spisu predmeta i možete ga pregledati pod nadzorom.

Pravo pristupa spisu predmeta ili informacijama iz njega može se odbiti uz određene uvjete, na primjer ako to ugrožava svrhu istrage. Pravo na pristup odbija se ako prevladavajući interesi optuženika ili drugih osoba opravdavaju zaštitu. Do podizanja optužnice i nakon pravomoćnog okončanja postupka državni odvjetnik ili, ako to nije moguće, sud koji rješava taj predmet, odlučuje hoće li odobriti pristup spisu predmeta.

Posljednji put ažurirano: 19/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.