Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Na kraju suđenja sud će osuditi ili osloboditi optuženika ovisno o iznesenim dokazima. Ako sud utvrdi da optuženik nije kriv, oslobađa ga se od optužbe, a ako ste se priključili postupku kao oštećena stranka (politikós enágon), neće donijeti odluku o vašem zahtjevu za odštetu ili financijsku naknadu štete za neimovinsku štetu ili pretrpljenu bol i patnju. U tom slučaju optuženik ima pravo na protutužbu protiv vas kojom zahtijeva naknadu štete i svih troškova koji su mu nastali u pogledu tog predmeta (članak 71. Zakona o kaznenom postupku (Kódikas Poinikís Dikonomías – „KPD”). Ako sud utvrdi da je optuženik kriv, osudit će ga i donijet će odluku o iznosu naknade štete koju ćete primiti od optuženika na temelju vašeg tužbenog zahtjeva.

Ako sud oslobodi optuženika, možete podnijeti žalbu protiv presude samo ako vam je naloženo plaćanje naknade štete i troškova optuženiku i samo u tom dijelu u skladu s člankom 486. stavkom 1. točkom (b) KPD-a. Osim toga, ako ste oštećena stranka, možete podnijeti žalbu protiv dijela presude kojim se odbija vaš zahtjev kao pravno neutemeljen ili dijela kojim vam se dodjeljuje financijska kompenzacija ili naknada (članak 488. KPD-a).

Osim toga, od javnog tužitelja možete zatražiti da podnese žalbu protiv presude.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Nakon što sudska presuda stupi na snagu, vaša je uloga u kaznenom postupku uglavnom završena. Grčko zakonodavstvo žrtvama kaznenog djela ne daje dodatna prava u fazi izvršenja kazne. Postoji samo jedna iznimka: ako ste maloljetna osoba koja je žrtva kaznenog djela protiv osobne ili spolne slobode, imate sva s time povezana prava, čak i ako se niste priključili postupku kao oštećena stranka, uključujući pravo da vas javni tužitelj obavijesti o tome je li počinitelj kaznenog djela privremeno ili trajno oslobođen i o svakom njegovu odobrenom izlasku dok je u zatvoru (članak 108.A KPD-a).

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Kao žrtva, ovisno o vašim potrebama prije kaznenog postupka, tijekom postupka i određeno odgovarajuće razdoblje nakon njegova završetka imate pravo na besplatne opće ili specijalističke usluge potpore i skrbi koje se pružaju u skladu s načelom povjerljivosti. Ta se prava mogu proširiti i na članove vaše obitelji ovisno o njihovim potrebama i ozbiljnosti štete koju su pretrpjeli kao posljedicu kaznenog djela počinjenog protiv vas. Policija, ili bilo koje drugo nadležno tijelo koje primi vašu prijavu, može vam na vaš zahtjev pružiti informacije ili vas uputiti u sljedeće ustanove: socijalne službe lokalnih javnih tijela prve i druge razine, ustanove za psihičko zdravlje, društvene centre (Kéntra Koinótitas), savjetodavne centre (symvoulevtiká kéntra) Glavnog tajništva za rodnu ravnopravnost, strukturne jedinice za potporu Nacionalnog centra za društvenu solidarnost (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis), Neovisni ured za zaštitu maloljetnih žrtava (Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) Ministarstva pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava ili privatna tijela te profesionalne i volonterske udruge. Ako ste žena koja je žrtva kaznenog djela protiv osobne ili spolne slobode ili komercijalnog seksualnog izrabljivanja, nasilja u obitelji, trgovine ljudima, kaznenog djela podvođenja ili rasizma, i vaša djeca imaju pravo na usluge potpore i skrbi (članak 61. Zakona 4478/2017 o pravu na pristup službama za potporu žrtvama (članak 8. Direktive 2012/29/EU)).

Opće službe za potporu i skrb mogu vam među ostalim pružiti informacije i savjete u pogledu vaših prava kao žrtve i vašeg prava na potraživanje naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelom, informacije o tome kako možete sudjelovati u kaznenom postupku kao oštećena stranka ili kao svjedok, informacije o eventualno postojećim odgovarajućim specijalističkim službama za potporu ili izravno upućivanje na takve službe, emocionalnu i psihološku potporu, savjete o financijskim i praktičnim pitanjima koja proizlaze iz kaznenog djela ili savjete o sprječavanju sekundarne i ponovljene viktimizacije, zastrašivanja i odmazde.

Specijalističke službe za potporu i skrb uputit će žrtve u utočišta ili bilo koji drugi prikladni privremeni smještaj za žrtve koje trebaju sigurno mjesto zbog neposrednog rizika sekundarne ili ponovljene viktimizacije, zastrašivanja ili odmazde i mogu pružiti integriranu potporu, uključujući potporu i savjetovanje nakon trauma, za žrtve s posebnim potrebama, kao što su žrtve rasnog ili spolnog nasilja, žrtve nasilja uvjetovanog identitetom ili rodno uvjetovanog nasilja i žrtve nasilja u bliskim odnosima (članak 62. Zakona 4478/2017 o potpori službi za potporu žrtvama (članak 9. Direktive 2012/29/EU)).

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Ako to zatražite, obavijestit će vas se kao žrtvu o napretku kaznenog postupka i o presudi suda bez nepotrebnog odlaganja u skladu s relevantnim odredbama Zakona o kaznenom postupku pod uvjetom da ste se uključili u kazneni postupak kao oštećena stranka. Ako ste uključeni u kazneni postupak kao oštećena stranka, informacije o postupku možete dobiti elektroničkom poštom, osobno ili preko svojeg odvjetnika (članak 59. Zakona 4478/2017 o pravu žrtava na dobivanje informacija o njihovu predmetu (članak 6. Direktive 2012/29/EU)).

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Imate pravo biti obaviješteni ako je nadležno sudsko tijelo opozvalo ili izmijenilo privremenu mjeru oduzimanja slobode ili ako je počinitelj kaznenog djela trajno oslobođen ili je pobjegao iz zatvora ili su mu odgovorni službenici ustanove za zadržavanje odobrili izlazak, uključujući informacije o svim mjerama koje se mogu poduzeti kako bi vas se zaštitilo u slučaju da je počinitelj pušten na slobodu ili je pobjegao iz zatvora. Takve vam se informacije moraju dati, u skladu s odobrenjem javnog tužitelja, ako postoji stvarna ili potencijalna opasnost za vašu sigurnost pod uvjetom da za počinitelja kaznenog djela ne proizlazi nikakav rizik od štetnog djelovanja kao posljedice otkrivanja takvih informacija (članak 59. Zakon 4478/2017 o pravu žrtava na dobivanje informacija o njihovu predmetu (članak 6. Direktive 2012/29/EU)).

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Ne možete. Međutim, sud može zatražiti naknadu štete koju je pretrpjela žrtva kaznenog djela (članak 100. stavak 3.a Kaznenog zakonika (Poinikós Kódikas – „PK”) kao alternativu ili preduvjet za ukidanje kazne, podložno nadzoru koji provodi probacijski službenik ili službenik zadužen za socijalnu pomoć (epimelitís koinonikís arogís) (članak 100. PK-a). Službenik zadužen za socijalnu pomoć prati poštuje li počinitelj zahtjeve suda te u slučaju da ih ne poštuje nadležni tužitelj može od suda koji je donio odluku o ukidanju kazne zatražiti opoziv sudske odluke.

Posljednji put ažurirano: 12/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.