Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

  • Prijava se podnosi kad pojedinac koji ima saznanja o kaznenom djelu koje podliježe javnom kaznenom progonu obavijesti javno tužiteljstvo ili službenika Odjela za kaznene istrage. Prijava kaznenog djela nije obvezna, ali postaje obvezna u nekoliko slučajeva izričito predviđenih zakonom. U prijavi se navode bitne pojedinosti događaja, dan na koji ste saznali za kazneno djelo i prethodno prikupljeni izvori dokaza. Osim toga, ako je to moguće, navode se osobne pojedinosti, mjesto boravišta i bilo koje druge informacije koje mogu pridonijeti identifikaciji osobe koja je osumnjičena za počinjenje kaznenog djela te osobni podaci o vama kao oštećenoj strani i pojedinosti o bilo kojoj drugoj osobi koja bi mogla pružiti relevantne informacije radi utvrđivanja onoga što se dogodilo. Kazneni se postupak može pokrenuti čak i ako nisu iznesene nikakve korisne pojedinosti na temelju kojih bi se mogla identificirati osoba osumnjičena za počinjenje kaznenog djela jer se može podnijeti prijava protiv nepoznate osobe. Nju moraju podnijeti policijska tijela nadležnom uredu javnog tužitelja, zajedno s pojedinostima o svim istražnim mjerama poduzetima u svrhu identifikacije počiniteljâ kaznenog djela.
  • Pritužba je izjava kojom pojedinac koji je žrtva kaznenog djela (ili njegov pravni zastupnik) izražava želju da se protiv počinitelja pokrene kazneni progon. Ona se odnosi na kaznena djela koja ne podliježu javnom kaznenom progonu. U izjavi se mora opisati počinjeno kazneno djelo i mora se izraziti jasna želja podnositelja pritužbe da se nastavi s podnošenjem tužbenog zahtjeva i da se okrivljenika kazni. Prethodno podnesenu pritužbu možete povući, osim u slučajevima seksualnog napada ili spolnog odnosa s maloljetnom osobom. Kako bi se pritužba odbacila, povlačenje mora prihvatiti osoba na koju se odnosi pritužba koja, ako je nevina, može zatražiti da se suđenjem dokaže da ni na koji način nije sudjelovala u kaznenom djelu.
  • Ako se želi zatražiti posredovanje tijela za izvršavanje zakonodavstva u sporovima među privatnim pojedincima, podnosi se predstavka, a podnose je jedna od uključenih stranaka ili obje. Nakon podnošenja zahtjeva za službeno posredovanje službenik za izvršavanje zakonodavstva poziva stranke na sastanak na kojem se pokušava postići pomirenje i sastavlja izvješće. Ako se utvrdi da je počinjeno kazneno djelo, službenik za izvršavanje zakonodavstva mora obavijestiti pravosudna tijela ako je riječ o kaznenom djelu koje podliježe javnom kaznenom progonu. Ako je riječ o kaznenom djelu koje podliježe kaznenom progonu na temelju pritužbe, službenik može na zahtjev pokrenuti prethodnu nagodbu u sporu, što ne dovodi u pitanje vaše naknadno pravo da podnesete pritužbu.

Prijave, pritužbe i predstavke moraju se podnijeti u uredima podružnice tijelâ za izvršavanje zakonodavstva (sjedišta pokrajinske policije, lokalne policijske postaje i uredi vojne policije (Carabinieri)). Prijava ili predstavka može se podnijeti i javnom tužitelju.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Nakon što podnesete prijavu dobit ćete informacije koje se odnose na sljedeće: tijela kojima se možete obratiti ako želite dobiti informacije o predmetu, ulogu koju ćete imati u istražnom i sudskom postupku, vaše pravo da budete obaviješteni o datumu i mjestu suđenja te o optužnici i, ako se postupku priključujete u svojstvu građanskopravne stranke, vaše pravo na dobivanje obavijesti o presudi, među ostalim u obliku sažetka. Osim toga, možete dobivati najnovije obavijesti o tijeku postupka i unosima u Službeni registar prijavljenih kaznenih djela. Obavijestit će vas se o svakom podnesenom zahtjevu za zaključenje predmeta, o tome kako pokrenuti pravne radnje zbog kršenja vaših prava, a predmet možete zaključiti povlačenjem pritužbe, ako je to moguće, ili postupkom mirenja (članak 90.a Zakona o kaznenom postupku (Codice di procedura penale)).

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Pod kojim uvjetima?

Nakon što se prvi put obratite tijelima nadležnima za kazneni progon, na jeziku koji razumijete dobit ćete informacije koje se odnose na vaše pravo na pravno savjetovanje i pravnu pomoć, koje plaća talijanska država (članak 90.a). Na temelju zakonskih odredaba o pomoći za osobe slabog imovinskog stanja (članak 98. Zakona o kaznenom postupku) imate pravo podnijeti zahtjev za pravnu pomoć koju financira država. Pravo na pristup pravnoj pomoći koju financira država možete imati i ako vaš dohodak ne premašuje ograničenje predviđeno zakonom. Kako biste stekli pravo na pravnu pomoć koju financira država, trebat ćete podnijeti odgovarajući zahtjev prvostupanjskom sudu odmah nakon podnošenja prijave. Nakon završetka prve faze postupka, kojoj smije prisustvovati odvjetnik obrane, a u svakom slučaju prije upućivanja poziva za dolazak na ispitivanje ili najkasnije u trenutku obavijesti da su predistražni postupci okončani, javno tužiteljstvo mora pojedinca koji je predmet istražnog postupka pisanim putem obavijestiti da mu je sud dodijelio odvjetnika obrane; ako to ne učini, sve naknadne radnje bit će ništave i nevažeće (članak 369.a Zakona o kaznenom postupku).

Ta obavijest mora sadržavati sljedeće:

(a) informacije da je za potrebe obrane u kaznenom postupku obvezno imati profesionalnog odvjetnika te informacije o pravima dodijeljenima na temelju zakona pojedincu koji je predmet istražnog postupka;

(b) ime odvjetnika obrane kojeg je dodijelio sud, njegovu adresu i telefonski broj;

(c) informacije o pravu optuženika da imenuje vlastitog odvjetnika obrane uz obavijest o tome da će ga, ako to ne učini, tijekom istražnog postupka zastupati odvjetnik kojeg je dodijelio sud;

(d) napomenu da će, ako ne ispunjuje uvjete za dobivanje pravne pomoći koju financira država, sâm morati platiti odvjetnika obrane kojeg je dodijelio sud i upozorenje da će se, ako bude proglašen nesolventnim, pokrenuti postupak izvršenja;

(da) informacije o pravu na usluge tumačenja i prevođenja važnih dokumenata;

(e) informacije o uvjetima za dobivanje pravne pomoći koju financira država.

Besplatna je pravna pomoć pravni mehanizam utemeljen na pravu na obranu sadržanom u članku 24. talijanskog Ustava, na temelju kojeg svaka osoba ima pravo na pomoć u bilo kojoj fazi i na bilo kojoj razini pravosudnog sustava te koja osobama koje imaju financijske poteškoće omogućuje ne samo da dobiju pomoć odvjetnika i stručnjaka, među ostalim tehničkih savjetnika, na račun države, nego i da ne moraju plaćati sudske troškove. Besplatna pravna pomoć dostupna je za kaznenopravne predmete i građanskopravne predmete povezane s kaznenopravnim predmetima, za dodatne pravne radnje kao što su postupci kaznenog izvršenja, sigurnosti, sprječavanja i nadzora te, konačno, za građanskopravne predmete koji proizlaze iz kaznenopravnih predmeta.

Pravo na pristup besplatnoj pravnoj pomoći nemaju samo talijanski državljani nego i strani državljani, čak i ako podliježu upravnim postupcima protjerivanja, nemaju boravište u Italiji ili su osobe bez državljanstva koje žive u Italiji.

Sve stranke u postupku mogu podnijeti zahtjev za besplatnu pravnu pomoć, ali ako ste žrtva pojedinih kaznenih djela protiv spolne slobode, zakonom propisana ograničenja u pogledu dohotka neće se primjenjivati.

Država štiti i maloljetne osobe, koje mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć, te osobe koje su predmet predistražnih postupaka ako su uhićene ili pritvorene ili se nad njima provode mjere istražnog zatvora.

Kako biste imali pravo na besplatnu pravnu pomoć, vaš dohodak ne smije biti viši od najvišeg dohotka utvrđenog zakonom, koji iznosi 11 369,24 EUR, uz povećanje od 1 032,90 EUR za svaku osobu koja živi s vama.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Zahvaljujući besplatnoj pravnoj pomoći, pravnom mehanizmu utemeljenom na pravu na obranu sadržanom u članku 24. talijanskog Ustava, svaka osoba koja ispunjava uvjete (koji se odnose na teške financijske okolnosti) može u bilo kojoj fazi i na bilo kojoj razini pravosudnog sustava dobiti pomoć odvjetnika i stručnjaka, među ostalim tehničkih savjetnika, na račun države. Ujedno se omogućuje i oslobođenje od plaćanja sudskih troškova.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Ako podnesete prigovor na zahtjev za zaključenje predmeta, zahtijevate da se nastave predistražni postupci. Ako ne navedete osobu koja je predmet daljnjeg istražnog postupka i odgovarajuće dokazne predmete, prigovor neće biti dopušten. Ako je vaš prigovor nedopušten, a prijava kaznenog djela neutemeljena, sudac će na temelju obrazložene odluke naložiti zaključenje predmeta i dokumente vratiti javnom tužiteljstvu. Ako zahtjev nije prihvaćen, sudac će odrediti datum na koji će sudsko vijeće saslušati vas i osobu koja je predmet istražnog postupka te će o tom datumu obavijestiti javno tužiteljstvo. Sudac će obavijestiti i glavnog javnog tužitelja pri Žalbenom sudu (Corte di Appello) da je zakazano ročište. Ako smatra da su potrebni dodatni istražni postupci, sudac će nakon ročišta izdati nalog javnom tužiteljstvu u kojem će odrediti rok do kojeg ti istražni postupci moraju biti završeni, bez mogućnosti produljenja tog roka. Ako sudac ne prihvati zahtjev za zaključenje predmeta, naložit će javnom tužiteljstvu da u roku od deset dana sastavi optužnicu. Sud će u roku od dva dana nakon sastavljanja optužnice izdati odluku o datumu pripremnog ročišta.

Ako ste žrtva kaznenog djela s elementima nasilja protiv osobe, uvijek ćete imati i dodatno pravo da budete obaviješteni ako je podnesen zahtjev za zaključenje predmeta, čak i ako izričito to ne zatražite, te ćete u roku od 20 dana od primitka te obavijesti morati pregledati dokumente i podnijeti obrazloženi zahtjev za nastavak predistražnih postupaka (članak 408. stavak 3.a Zakona o kaznenom postupku).

Mogu li se uključiti u suđenje?

Ako ste žrtva kaznenog djela, možete imenovati odvjetnika koji će u vaše ime ostvarivati prava koja su vam dodijeljena. Kako biste bili sigurni da ćete dobivati dokumente na koje imate pravo na temelju zakona i kako biste ostvarivali posebna prava, morate navesti adresu za dostavu. Isto tako morate prijaviti svaku promjenu adrese tijekom kaznenog postupka. Ako ste imenovali odvjetnika, nećete morati navesti adresu jer će se sve obavijesti slati odvjetniku.

Tijekom istražnog postupka i tijekom suđenja imate pravo podnositi podneske i navoditi dokazne predmete (članak 90.a Zakona o kaznenom postupku). Imate i pravo pregledavati unose u Službeni registar prijavljenih kaznenih djela (članak 335. Zakona o kaznenom postupku). Morate biti obaviješteni kad vještačenje, koje se ne može ponavljati, bude završeno (članak 360. Zakona o kaznenom postupku). Isto tako možete podnijeti zahtjev javnom tužiteljstvu za izvođenje dokaza tijekom ročišta koje prethodi suđenju. Odmah nakon što podnesete prijavu ili naknadno možete zatražiti i da budete obaviješteni o svakom zahtjevu za odgodu istražnog postupka ili zaključenje predmeta. Ako želite biti obaviješteni o podnesenom zahtjevu za odgodu istražnog postupka (članak 406. Zakona o kaznenom postupku) i zahtjevu za zaključenje predmeta (članak 408. Zakona o kaznenom postupku), to morate posebno zatražiti. Ako dođe do suđenja, imate pravo biti obaviješteni o mjestu, datumu i vremenu održavanja prvog ročišta. Nećete biti obaviješteni o održavanju naknadnih ročišta, već informacije o datumima za kada je ročište odgođeno morate zatražiti sami od prvostupanjskog suda. Nemate obvezu prisustvovati ročištima, osim onom na kojem dajete svoj iskaz. Nakon zaključenja istražnih postupaka imate pravo na uvid u sve dokumente koji se odnose na predmet i izradu njihovih preslika. Međutim, u pravilu to ne možete učiniti dok su istražni postupci još u tijeku, iako javno tužiteljstvo to može odobriti ako postoje razlozi od posebnog interesa.

Ako dođe do suđenja u kaznenom postupku, a počinjenim kaznenim djelom prouzročena vam je šteta, možete zatražiti naknadu štete i sudjelovati u suđenju tako da se postupku priključite u svojstvu građanskopravne stranke.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

Žrtva, kao osoba pogođena počinjenim kaznenim djelom, ima sva prethodno navedena prava. Osim toga, možete biti ispitani u svojstvu svjedoka u okviru suđenja i, ako imate pravo na naknadu štete prouzročene kaznenim djelom, možete podnijeti privatnu tužbu pred kaznenim sudom tako da se postupku priključite u svojstvu građanske stranke.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Ne dovodeći u pitanje prethodno navedene činjenice u pogledu vaših prava i interesa kao oštećene strane, ako sudjelujete i u svojstvu svjedoka, primjenjuju se pravila navedena u nastavku.

Ako ste svjedok, morate se pojaviti pred sucem i slijediti njegove upute o postupovnim uvjetima te na pitanja koja su vam upućena morate odgovarati istinito. Nemate obvezu otkriti bilo što zbog čega bi protiv vas mogao biti pokrenut kazneni progon. Ako se na dan ročišta pojavi problem zbog kojeg ne možete prisustvovati ročištu, o tome morate pravodobno obavijestiti sud i navesti razlog vaše odsutnosti. U tom slučaju, ako sudac vašu odsutnost smatra opravdanom, izdat će dodatni poziv za naknadno ročište. Ako vam je sudski poziv upućen nekoliko puta, a niste se pojavili i niste iznijeli opravdan razlog za to, sud može naložiti vaše prisilno dovođenje pa čak i plaćanje novčane kazne Uredu za novčane kazne (cassa delle ammende) te troškova nastalih zbog vašeg nepojavljivanja, u smislu članka 133. Zakona o kaznenom postupku. Na pitanja koja su vam upućena morate odgovarati istinito. U članku 372. Zakona o kaznenom postupku postoje odredbe na temelju kojih se kažnjavaju svjedoci koji odbiju dati odgovor, daju lažne iskaze ili ne iznesu činjenice s kojima su upoznati. Ako ne želite biti svjedok ili ako ne surađujete u toj ulozi, sud vam može izreći kaznu zatvora. Svjedok ne može biti pritvoren tijekom ročišta. Ako prije izricanja presude povučete lažni iskaz ili potvrdite što je istina, ne možete biti optuženi za kazneno djelo. Neće vam biti izrečena kazna ako ste lažan iskaz dali kako biste sebe ili osobu u bliskom srodstvu spasili od osuđujuće presude (članak 384. Zakona o kaznenom postupku).

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Pod kojim uvjetima?

Ako ste žrtva kaznenog djela, možete sudjelovati i u svojstvu svjedoka. Vaše se izjave mogu upotrijebiti kao dokaz za donošenje osuđujuće presude optuženiku ako su na temelju detaljnog proučavanja ocijenjene kao objektivno i subjektivno vjerodostojne. Sudac može slobodno ocijeniti vaš iskaz i vaši dokazi mogu biti jedina osnova za donošenje osuđujuće presude optuženiku. Morate govoriti istinu, ali niste obvezni izlagati se kaznenom progonu (pravo na šutnju). Osobe u bliskom srodstvu s optuženikom nisu obvezne prisustvovati u svojstvu svjedoka, osim ako su one podnijele prijavu ili pritužbu ili u slučajevima kad su one ili njihova najbliža rodbina žrtve kaznenog djela koje je predmet postupka. Možete i odbiti dati odgovor na pitanje ako biste time otkrili profesionalnu tajnu. Ako tijekom predistražnih postupaka date izjavu, možete imati pravo na različite mjere zaštite.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

(Vidjeti prethodno navedeno)

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Javno tužiteljstvo odmah će zabilježiti u odgovarajuće registre koji se vode u njegovu uredu svako kazneno djelo o kojem je obaviješteno ili koje je otkrilo na vlastitu inicijativu i istodobno, ili čim to bude dostupno, ime osobe koja je osumnjičena za počinjenje tog kaznenog djela. Ako se tijekom predistražnih postupaka promijeni pravna kvalifikacija događaja ili se dokažu drukčije pojedinosti, javno tužiteljstvo ažurirat će unose. O tim će unosima biti obaviještene osoba optužena za kazneno djelo, vi kao žrtva i odvjetnici obiju strana, ako je tako zatraženo. Ako se zatraže informacije o unosima u Službeni registar prijavljenih kaznenih djela, tajništvo javnog tužitelja dostavit će zatražene informacije ako su takvi unosi izvršeni i ništa ne sprječava davanje odgovora. U suprotnom će slučaju izvijestiti da ne postoje unosi o kojima se mogu dostaviti informacije. Ako postoje posebni uvjeti koji su relevantni za istražni postupak, javno tužiteljstvo, nakon što odluči hoće li odobriti zahtjev, može na temelju obrazložene odluke naložiti da unosi ostanu tajni u razdoblju koje nije dulje od tri mjeseca i koje se ne može produljiti (članak 335. Zakona o kaznenom postupku).

Ako javno tužiteljstvo odluči da neće zatražiti okončanje postupka, u predmetima koji se odnose na zlostavljanje članova obitelji i partnera ili nametljivo ponašanje, ono će vašeg pravnog zastupnika ili, ako ga nemate, vas osobno obavijestiti da su predistražni postupci okončani (članak 415.a Zakona o kaznenom postupku).

Posljednji put ažurirano: 13/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.